fbpx 2022 Vår | Page 4 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2022 Vår

80 121 GK2 Introduksjon til arkitektur

Studiepoeng: 
18
Full course name in English: 
Introduction to Architecture
Emnekode: 
80 121
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2022
Emneansvarlig
Anna Røtnes
Lone Sjøli
Forkunnskapskrav

Gjennomført GK1, dvs. fått godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering. 

Om emnet

GK2 er en fortsettelse av GK1. Semesteret består av flere prosjekteringsoppgaver med innleveringer gjennom semesteret. I dette semesteret introduseres studentene for et sammensatt program som skal utvikles gjennom plan, snitt og modell. Grunnleggende problemstillinger knyttet til tomt, kontekst, konstruksjon, materialer introduseres som del av oppgavene. Undervisning i analog tegning og digital tegning løper parallelt med studioundervisningen gjennom semesteret.

Undervisningen i første studieår markerer starten på et sammenhengende forløp, og de kunnskaper og ferdigheter studenten tilegner seg, bygges det videre på gjennom de tre årene i grunnutdanningen. Det er karakteristisk for utøvelse av arkitekturfaget at alle de kompetansene man tilegner seg virker sammen som en helhet, og manifesteres gjennom prosjektarbeid.

Læringsutbytte

KUNNSKAP:

Studenten skal få kunnskap

 • om konseptuell idéutvikling ved selv å gjennomføre flere konseptuelle prosesser
 • om forholdet mellom rom, konstruksjoner og materialer gjennom utvikling av egne prosjekter der dette testes ut
 • om prosjekteringsprosessens arbeidsmetoder ved å løse oppgaver der ulike definerte arbeidsmetoder anvendes 
 • om arkitekturfagets kommunikasjonsformer ved å presentere og diskutere eget arbeid både visuelt, tekstlig og muntlig
 • om arkitekturfagets ulike tradisjoner, gjennom en første introduksjon til arkitektur fra historien og samtiden formidlet gjennom forelesninger og befaringer

FERDIGHETER:

 • Studenten skal kunne utvikle et enkelt arkitekturprosjekt ved å anvende arkitekturfagets grunnleggende arbeidsmetoder; tegning, modell og verbal kommunikasjon.
 • Studenten skal bli kjent med egen arbeidsprosess, og å kunne presentere prosessen som en del av et resultat. 
 • Studenten skal utvikle evnen til å diskutere og reflektere skriftlig og muntlig rundt faglig innhold i eget og andres arbeid.
 • Studenten skal kunne bygge modeller i flere skalaer og materialer
 • Studenten skal beherske AHOs verksted.
 • Studenten skal beherske de arkitektoniske tegnekonvensjonene, derunder plan, snitt, oppriss, og ulike former for perspektiv hvor parallellperspektiv inngår.
 • Studenten skal kunne benytte profesjonsrettede og kunstfaglige tilnærminger i analog tegning.
 • Studenten skal beherske digitale tegneprogrammer 

GENERELL KOMPETANSE:

 • Studenten skal kunne utvikle, visualisere og presentere et selvstendig arkitektonisk prosjekt i henhold til de gitte oppgavene.
 • Studenten skal kunne diskutere og reflektere omkring arkitektur med utgangspunkt i eget og andres arbeid.
 • Studenten skal påbegynne arbeidet som løper gjennom hele studiet med å utvikle et personlig visuelt uttrykk.
 • Studenten skal utvikle evnen til faglig samarbeid gjennom gruppeoppgaver og deltakelse i felles faglige diskusjoner.
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Studentene arbeider i to studioer, men undervisning og oppgavestilling er felles. Det er lagt opp til individuelt arbeid så vel som gruppearbeid. Undervisningen foregår i form av ukentlig veiledning, gjennomgang av prosjektarbeidet, forelesninger, seminarer og befaringer. Kontakten mellom lærere og studenter foregår på tomannshånd, i grupper eller i plenum. Felles gjennomganger der studentene legger eget arbeid frem for diskusjon utgjør en viktig del av undervisningen. Det forventes tilstedeværelse og aktivt engasjement i veiledning, gjennomganger og faglige arrangementer. Kurset benytter den digitale læringsplattformen Moodle til intern kommunikasjon av semesterets innhold og planer.

COVID-19: Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

Pensum

Anbefalt litteratur: 

Anne Beim - Tektoniske visioner i arkitektur

Francis D. K. Ching - Architecture: Form, Space, and Order

Andrea Deplazes - Constructing Architecture: Materials, Processes, Structures

Christian Norberg-Schulz  – Mellom jord og himmel

Steen Eiler Rasmussen - Om at oppleve arkitektur

Francis D.K Ching: Architectural Graphics

Ansgar und Benedikt Schulz: Perfect Scale

Adrian Forty: Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture

The Power of Circumstance: Architecture and creative Independence. Six Lectures by Per Olaf Fjeld

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttKurset består av flere likeverdige prosjektinnleveringer med gjennomgang som bedømmes til bestått / ikke bestått.
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttFrihåndstegning bedømmes med portofolio ved endt semester til bestått / ikke bestått.

Både prosjektinnleveringer og frihåndstegning må være bestått for å bestå kurset.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Kurset består av flere likeverdige prosjektinnleveringer med gjennomgang som bedømmes til bestått / ikke bestått.
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Frihåndstegning bedømmes med portofolio ved endt semester til bestått / ikke bestått.

Både prosjektinnleveringer og frihåndstegning må være bestått for å bestå kurset.
AktivitetKommentar
OppmøteKursets undervisning er basert på selvstendig arbeid med egne prosjekter, og dialog mellom studenter og lærere, individuelt og i grupper. Det forventes fulltids tilstedeværelse på tegnesalen gjennom semesteret.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Kursets undervisning er basert på selvstendig arbeid med egne prosjekter, og dialog mellom studenter og lærere, individuelt og i grupper. Det forventes fulltids tilstedeværelse på tegnesalen gjennom semesteret.

Start semester

70 407 Playfulness through product design

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Playfulness through product design
Emnekode: 
70 407
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
20
Emneansvarlig
Stein Rokseth
Harald Skulberg
Forkunnskapskrav

Passed foundation level coures (BA-level) at AHO or equivalent, 180 ECTS. This course is open for design students only.

Om emnet

The course focuses on playfulness through a short design process in a corporate context, comprising analysis, ideation, conceptualization through drawing techniques, mock-up techniques, model making, visalization through product sketches, and presentation.

Læringsutbytte

Knowledge: Experience from a design process in a corporate context, with emphasis on ideation, visalization through product sketching, and model making.

Skills: Basic skills in design process comprising; analysis, ideation, conceptualization through drawing techniques, mock-up techniques, model making, visalization, oral presentation, and final exhibition design.

General competence: Design methods, three-dimensial form and aesthetics.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The course is organized around lectures, discussion groups, individual tutoring, individual work and a final delivery.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke bestått The assessment will include an evaluation of the following elements:
Process, final deliveries as specified, oral presentation, and final exhibition.

Final delivery:
Appearance model, assembly drawing / exploded view, sketch with measurements, oral presentation with arguments for chosen product solution, and final exhibition design.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: The assessment will include an evaluation of the following elements:
Process, final deliveries as specified, oral presentation, and final exhibition.

Final delivery:
Appearance model, assembly drawing / exploded view, sketch with measurements, oral presentation with arguments for chosen product solution, and final exhibition design.

Start semester

40 653 Designing collectivity, designing politically: the neighborhood - OAT 2022

Full course name in English: 
Designing collectivity, designing politically: the neighborhood - OAT 2022
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
40 653
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
16
Emneansvarlig
Paul-Antoine Yves Marie Lucas
Hanna Birkeland Bergh
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS).

Om emnet

What if the ground of the city was publicly owned? What if housing was a common good? With that premise in mind, what type of housing models and urban configurations could be imagined?

In this studio, students will draw new collective housing alternatives and new urban commons. Either focusing on exploring the architectural qualities of those co-housing spaces—from the entrance space to the inside of the apartment—or on the common ground of the city. The goal is to reinvent and design new shared spaces and inhabiting practices based on cooperation and equity.

The premise of the brief for the students this semester will be to consider that land in Oslo is a public asset and that housing is a non-profit sector. By changing the status quo, new opportunities for housing arise and the loss of public space in urban areas overtime can be prevented. Ranging from the scale of the neighborhood all the way to the scale of the dwelling unit, the detailed architectural and landscape proposals will address through models and drawings new ways of living together. 

If a site belongs to the public, the choice of when, where, and how to build is completely free. The first task of urban planning today is thus to return to the authorities a power which it previously had, the power over urban land. (Hertweck, 2020)

Over the past decades, the city administrations around the globe have relinquished governance over the housing market to the voracious forces of neoliberal urban development. Policies and politicians fail to address the problem of the increasing need for affordable living spaces and more inclusive urban spaces. In the meantime, the architect’s role is being reduced to that of a consultant or service provider for developers and land owners, but rather than standing up and reclaiming our role in serving the general interest we sit silently and compromise. Today there is a window of opportunity, it is time we all use our knowledge and skills to support radical political and activist agendas.

Living space is a scarce resource in the twenty-first century - this has become increasingly clear over the past decade. More and more people are living in cities, yet urban living space is limited and property speculation has made it unaffordable for many. (Kries, Müller, Niggli, Ruby, 2017)

 

In 2019 in Oslo, the movement Boligopprøret (Housing rebellion) has shed the light on the precarious and unstable living conditions of the municipal housing system and the lack of social housing policies in Norway. The system acts as a poverty trap for minoritized and vulnerable population groups while widening the inequality gap between owners and renters. Activist groups such as Reduser Husleia (Reduce the rent) ask for radical changes in the way we consider housing, demanding to take profit out of the housing sector. Other initiatives such as the social enterprise Nedenfra or Tøyenboligbyggelag offer alternatives, advocating for citizen-led urban planning and exploring the implementation of a not-for-profit housing sector in Oslo. Inspired by many international examples such as the co-operative housing model in Zürich, Berlin or Catalonia Spain (Triviño Massó, 2021) Tøyenboligbyggelag demonstrates that an equitable solution to the housing question is simple and that it has the potential to promote meaningful political and urban changes in Norway.  

Co-operative housing production is aiming at the creation of social capital, which assembles tangible as well as intangible resources for shared interests while simultaneously including demands of minority groups. … Moreover, engaging with co-operative practices by means of housing production can also serve as a role model and active tool for promoting political and urban change from within the system. (Hehl, 2020)

Primarily defining housing as a profitable commodity is a fundamental trigger of the global housing crisis. (...) Instead of promoting speculative operations for a minority, the micro-political agency of co-operative practice can transform housing into a matter of mutual necessities and a resource for the common good. (Hehl, 2020)

How can we—through designing new housing typologies and public spaces—shape better neighborhoods in order to provide everyone with more equitable housing solutions and more inclusive public spaces? 

This studio semester will be linked to the Oslo Architecture Triennale 2022: Mission Neighborhood—(Re)forming communities, happening in Oslo in September 2022.

Footnotes:

Hertweck, Florian, and Université du Luxembourg, eds. 2020. Architecture on common ground the question of land: positions and models. Zürich, Switzerland: Lars Müller Publishers. p.78

Mateo Kries, Mathias Müller, Daniel Niggli, Andreas Ruby, Ilka Ruby, eds. 2017. Together! The New Architecture of the Collective. Weil am Rhein : Berlin: Vitra Design Museum ; Ruby Press. p.35

Clara Triviño Massó, 2021 in Safe Space zine 4. “The right to housing: a right not guaranteed”. Oslo: Safe Space Publishing. pp.16-24

Rainer Hehl, Patricia Ventura, and Sascha Delz, eds. 2020. Housing the Co-Op: A Micro-Political Manifesto. Berlin: Ruby Press. pp.5-7

 

 

Læringsutbytte

Knowledge, skills and general competences:

- Critical thinking and formulation of theoretical and experimental concepts.

- Argumentation and graphic communication of political intentions through architecture tools. 

- Knowledge of historical examples of social housing estates and contemporary co-housing projects.

- Theoretical knowledge about housing issues and alternative models such as social housing, co-operative housing and co-housing.

- Translation of a conceptual idea into a detailed architectural project.

- Digital drawing skills of clear architectural drawings. 

- Model making skill techniques at 1:50 / 1:20 scale

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The aim of the studio is to go beyond thinking solely about architecture and urban spaces as social processes but also to critically question housing politics and issues of governance in the city today with concrete detailed design proposals. The students’ projects will act as “case-study” designs, exemplifying the possibility for architectural projects to create discourse and debate. 

Architects have the opportunity today to experiment and create new models. We want to foster curiosity to enable students to look for innovative solutions in order to challenge the normativity of architectural solutions in housing and urban planning today. 

The students will look at historical precedents of post-war OBOS co-operative housing buildings in Oslo and contemporary European examples of co-housing projects in order to create their own design in order to address an issue of their choice: inter-generational living, inclusivity, new types of kinship, the gender perspective in housing, sharing practices, etc. 

The focus of the studio as a whole will be to build collectively examples of neighborhood communities. The groups of students will be focusing on a site in the center of Oslo and propose detailed designs for new forms of collective living in an urban setting. 

This studio course is considered to be a full-time commitment. Weekly deskcrit sessions will ensure a regular follow-up and guidance of the projects. 

Guest lectures: 

Numerous guest lectures by local and international lecturers will be organized to provide the studio course theoretical and practical (tacit) knowledge.

Study trip (if possible): 

During excursion week, a study trip to Zürich, Basel (and maybe Paris by train) is planned. The trip will be organized around visits to architecture studios (Conen sigl, Atelier Abraha Achermann, Lütjens Padmanabhan, EMI, Sergison Bates - list tbc), to visit university studios and scholars (Irina Davidovici, studio NEWROPE - list tbc) and examples of co-housing projects.

Semester plan:

Part 1 - Precedents

Building of a catalogue of references around housing typologies and urban public spaces:

 • Precedent analysis of post-war OBOS co-operative buildings (1 per group of students)

 • Precedent analysis of contemporary co-housing or public space examples (1 per group of students)

Part 2 - Urban scheme

Each of the groups will elaborate a small neighborhood-block Masterplan including housing, public programming and public spaces for around 100 to 1000 people. Students can choose to focus solely on housing or public space and landscape. 

 • Collective neighborhood analysis, each team focusing on an aspect of the neighborhood (mobility, landscape, social infrastructure, demography, history, etc.)

 • 1/100 site model with provisional massing of the scheme

 • Overall strategy for the programming and organization of the landscape/public space and surrounding areas - the common ground

 • Strategy for the housing scheme, number of units, demography, ownership structure, economic model, etc. - the collective

Part 3 - Project

Housing or public space projects developed in groups within the Masterplan developed before. 

 • Housing groups: Development of the housing block in plan and elevation, creating a variety of typologies, thematic weeks in developing specific elements of the building: the entrance, the circulation, the apartment plans, the facade, etc.

 • Public Space groups: Development of the common ground layer: water management strategy, greenery and planting, programming of activities, strategy for maintenance, materiality etc. 

Final delivery: 

 • Digital architectural drawings and 1:50 / 1:20 model of the projects

 • The projects and case-studies will be compiled in a research book at the end of the semester showcasing the findings of the studio.

Case study list (provisional): 

Collective Housing: 

 • Lacol cooperativa d'arquitectes, La Borda co-housing project, Barcelona (2018)

 • R50 Baugruppen, co-housing project, Berlin (2013)

 • Atelier Abraha Achermann, co-operative housing project, Erlenmatt Ost, Zürich, Switzerland (2019)

 • Helen & Hard, Vindmøllebakken co-housing project, Stavanger, Norway (2019)

 • Nøysom arkitekter, Eksperimentboliger på Svartlamon, housing and self-building project, Trondheim, Norway (2017)

 • Hermann Hertzberger, Markgrafenstrasse housing project, Berlin, Germany (1986)

 • Brandlhuber+, Terrassenhaus project, Berlin, Germany (2018)

 • Adrian Streich Architekten, Kraftwerk, Zurich Switzerland (2012)

 • EMI Architekten, Glattpark Wohn- und geschäftshaus MIN MAX, Zürich (2016)

Public space:

 • Skanderbeg square, 51N4E, Tirana, Albania (2016)

 • Aldo Van Eyck’s playgrounds in Amsterdam

 • Place de la République, TVK & Martha Schwartz and Areal landscape architect (2013)

 • Eduardo Chillida, Plaza de Los Fueros, Spain (1979)

 • Flores y Pratts, Plaza Nicaragua, Barcelona, Spain (2005)

 

Pensum

A specific reading list will be provided when the course starts.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått Final delivery:

Digital architectural drawings and 1:50 / 1:20 model of the projects

The projects and case-studies will be compiled in a research book at the end of the semester showcasing the findings of the studio.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: Final delivery:

Digital architectural drawings and 1:50 / 1:20 model of the projects

The projects and case-studies will be compiled in a research book at the end of the semester showcasing the findings of the studio.
AktivitetKommentar
EkskursjonStudy trip to to Zürich, Basel (and maybe Paris by train) is planned.
Those who do not have the opportunity to participate in excursion will receive a task / a project that replaces this. Those who do not have the opportunity to participate in excursion will receive a task / a project that replaces this.
OppmøteParticipation and attendance in lectures, supervision at the desks in the studio, seminars and workshops is expected.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:Study trip to to Zürich, Basel (and maybe Paris by train) is planned.
Those who do not have the opportunity to participate in excursion will receive a task / a project that replaces this. Those who do not have the opportunity to participate in excursion will receive a task / a project that replaces this.
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Participation and attendance in lectures, supervision at the desks in the studio, seminars and workshops is expected.

Start semester

40 418 QRLR II: An Alternative to Mass Housing  

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
QRLR II: An Alternative to Mass Housing  
Emnekode: 
40 418
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Nina Berre
Tom Davies
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS)

Part of course series: Quite Rise of Low Rise

Om emnet

This course-brief picks up the theme of earlier Quiet Rise of the Low Rise (QRLR) work broadening the theme to look at the legacy of Low Rise/High-Density (LR/HD) housing in Norway from the ‘60s to the present day. The course opens with new archival material from the mid ‘60s courses taught by Professor Herman Krag at NTNU, Trondheim, and early LR/HD projects such as Øvre Ullern Terrace, west Oslo and low rise atrium houses at Hamar (Arkitim). The course will explore the works of earlier students and Norwegian and international architects´practises in the 1960-1980s to understand the development of terraced, atrium-plan and other housing in Norway within the international context to which this belongs. Bringing the dutch architect John Habraken´s publication Supports. An Alternative to Mass Housing (1972) to light, the course will also try to answer why these typologies on one hand were discontinued, but still have relevance in a contemporary context.  Current projects such as LPO’s Lachmannsvei and the renaissance in diverse housing types in London in recent years as documented by New London Architecture, will be studied. Aspects of the course will include the planning and institutional challenges inherent in building such typologies, the current resurgence of interest in alternatives to the block and leave the students with some of the tools needed to contribute to new and interesting housing types in the future.

Læringsutbytte

Knowledge:

 • Legacy of diverse housing typologies in Norway and the wider international context detailed knowledge of individual projects
 • Community engagement and interview  techniques

Skills:

 • Archival research
 • site-studies/field work
 • community engagement /interview
 • overview of planning and development regulation and challenges and, means of addressing those challenges

General competence:

 • Archival and engagement skills, planning and building knowledge, historical context.
Praktisk organisering og arbeidsmåter

The course will be structured through a series of lectures, site-visits and group-work – through which the students will focus on particular projects and work towards and exhibition as the course outcome.

The students will  work through archival material following architects through studies totheir built-projects to understand how ideas and skills developed professionally. As well as archival and site-studies the students will talk to residents to learn about the project as lived experience.

The present day context will then look for current comparable examples and learn about their development, the approach taken and the challenges to completion etc. from their architects and developers.

Guest lectures will include those working with Low Rise High Density housing in London, potentially Professor Mark Swenarton the author of Cook’s Camden: the making of Modern Housing and Luis Diaz whose work on housing typologies unlocks much of the community and use related thinking behind these projects. As well as practising architects working with contemporary schemes in Oslo and London.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke beståttAssessment will be in the form of an exhibition intended to be presented at AHO and an online archive. Comprising written, illustrative and textual analysis.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Assessment will be in the form of an exhibition intended to be presented at AHO and an online archive. Comprising written, illustrative and textual analysis.

Start semester

40 417 Transformation in Practice

Full course name in English: 
Transformation in Practice
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
40 417
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
16
Emneansvarlig
Amandine Kastler
Erlend Skjeseth
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS).

Part of course series: Transformation in Practice

Om emnet

The field of preservation and transformation has long been consigned to the fringes of contemporary architecture. However, a paradigm shift is occurring across the discipline. This is emphasized by the awarding of this year’s Pritzker Prize to Lacaton Vassal, with their motto: “Never demolish, never remove or replace, always add, transform and reuse.”

This seminar will provide a framework to practice as an architect, with a focus on working with existing buildings. Students will be introduced to practitioners that work with our existing building stock, both in Norway and internationally, from the restoration of listed buildings, to the transformation of existing buildings, to the reuse of building elements.

The building industry and the laws that govern it have traditionally been geared towards the construction of new buildings, but in this seminar,  students will also learn about the regulatory and legal frameworks that govern the reuse of existing building. Gaining a knowledge of these frameworks is integral to general practice and key to the realization of an architectural project.

The seminar will be organized in modules covering the topics listed in the learning outcomes guided by lectures and discussions with professionals from the field. Students will produce a report speculating on the potential future transformation of a case study. Coursework will include resolving fictional scenarios drawn from real situations in practice.

The seminar is not only relevant for students wanting to work in with existing buildings but also those wanting to gain knowledge of general practice. During the duration of the semester students will engage with contemporary architects, conservation architects, planning authorities, heritage authorities, and others working within the building industry from the fields of business and law. Lectures and excursions will support and supplement students' individual case study analysis.

Students are expected to attend all course days and be active participants in the seminar activities. 

The elective will be closely linked to the practice work of Kastler Skjeseth Architects. http://www.kastlerskjeseth.no/.

Læringsutbytte

Introductory knowledge of:

 • Situating the emerging field of building transformation in relation to one’s own aspirations for future practice
 • Documenting and surveying existing buildings
 • Relating drawing scales to project stages
 • Assessing historic significance
 • Understanding the role of regional cultural heritage authorities
 • Locating and understanding planning documents
 • Writing planning dispensations
 • Navigating building regulations, particularly in relation to existing buildings
 • Comparing architectural practice models
 • Understanding the different construction contracts
 • Assessing fee structures
Praktisk organisering og arbeidsmåter

The weekly program for this course will be structured by seminars and excursions. Field trips and outdoor visits will be carried out regardless of weather conditions. Students are responsible for dressing accordingly. Warm and waterproof clothing is recommended. Students are responsible for their own transportation arrangements and bringing any necessary documentation and equipment.

Pensum

The curriculum will be given out closer to the start date. 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke bestått As per the course description, each student will be required to produce and present a concise report on a given case study. Reports will include drawn and written material required when developing an architectural project in practice. Areas of study will include several of the topics listed in the learning outcomes.

Students are expected to execute the assignment with care, precision and professionality. Assignments will be evaluated on the level of research and quality of the execution, as well as an ability to synthesize knowledge gained in the seminar and apply it to a case study. In preparation for the final submission, students will be required to submit several shorter assignments during the semester. Each submission will contribute to the final report and assessment.

The final review will take place during elective week. At the final review, students give a public presentation of their report. There will be no assessment of reports not presented at the final review.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: As per the course description, each student will be required to produce and present a concise report on a given case study. Reports will include drawn and written material required when developing an architectural project in practice. Areas of study will include several of the topics listed in the learning outcomes.

Students are expected to execute the assignment with care, precision and professionality. Assignments will be evaluated on the level of research and quality of the execution, as well as an ability to synthesize knowledge gained in the seminar and apply it to a case study. In preparation for the final submission, students will be required to submit several shorter assignments during the semester. Each submission will contribute to the final report and assessment.

The final review will take place during elective week. At the final review, students give a public presentation of their report. There will be no assessment of reports not presented at the final review.
AktivitetKommentar
OppmøteThe elective course will meet every Tuesday. The seminar requires a full day of attendance on Tuesdays and a full week of attendance during the elective week. In addition, students are required work on independent research and complete assignments in their own time.

Participation in the course throughout the semester is part of the overall assessment. Students are expected to attend all meetings and be active contributors to the course.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:The elective course will meet every Tuesday. The seminar requires a full day of attendance on Tuesdays and a full week of attendance during the elective week. In addition, students are required work on independent research and complete assignments in their own time.

Participation in the course throughout the semester is part of the overall assessment. Students are expected to attend all meetings and be active contributors to the course.

Start semester

40 652 Re-store: components

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Re-store: components
Emnekode: 
40 652
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
16
Emneansvarlig
Erik Fenstad Langdalen
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS).

Part of course series: Re-store

Om emnet

This experimental preservation studio is about building components, materials and industrial products; their histories, cultural values, technological properties and spatial potential. The task is to investigate a number of existing buildings, using the conceptual framework of provenance to explore their reuse, transformation and preservation.

Normally, we valuate buildings as singular and confined entities, naming their architects, concepts, forms and functions, and securely fixing them in time and place. Their components (construction, materials, colors, products, technical systems i.a.) gain value by being parts of the whole, in place to support our conception of the work. Similarly, in historic preservation, valuable buildings are turned into monuments as wholes, leaving the components as servants to a grander idea.

This studio explores an alternative way of valuating and transforming buildings by taking their components as points of departure: where they are from, how they have been circulated, who their producers and distributers were, how they age and accumulate value over time, and how they can be recycled in new forms of architecture. The concept of provenance is normally used to document the chronological history of ownership, legitimacy, and display of artworks, manuscripts, and antiquities, but is also regularly employed in relationship to production of food, clothing, jewelry and building materials (fair trade, food miles, child-labor i.a.). To transpose this concept into architecture releases unexpected aspects of architecture traditionally not accounted for, like the histories of fluctuating ownership, dramatic events, political controversy, and social history. Triggering this potential might alter the way we reuse, transform and preserve our buildings.

Each student will be given one building as the focus of their research, and will through a number of assignments be asked to explore its future life. The students will write their own brief based on initial research and develop an architectural project through a self-chosen approach (speculative, fictional, realistic). Students are encouraged to take a critical stand towards the discipline of architecture and preservation and to develop new methods of working through an experimental practice involving archiving, survey procedures, writing, drawing, physical model building, computer modelling, representational techniques etc.

The studio is run as a collaboration with the architectural practice Rebuilding Arkitekter.

Teachers: Erik Langdalen, Alena Rieger, Juan Ruiz Anton, Wenche Andreassen

This is number four of a series of studios that focusses on post-war architecture (1.concrete, 2.systems, 3.prefab). The studio is part of the research project “Provenance Projected. Architecture Past and Future in the era of Circular Economy”, run by Mari Lending and Erik Langdalen.

Læringsutbytte

The students shall acquire extensive knowledge of the history, the properties and the spatial potential of building components. They will be introduced to the history and the contemporary discourse of preservation, and learn how to apply this knowledge in the development of a concrete architectural project. The students will learn methods and acquire skills how to archive, survey, value-assess and intervene with existing architecture and prepare them for a professional practice within reuse, transformation and preservation. 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Teaching will mainly be through weekly desk-crits and pin-ups in addition to a lecture-series running throughout the whole semester. Studio-meetings will be held on a regular basis for discussions and comments.

 

Excursion: to be confirmed

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
AktivitetKommentar
OppmøteParticipation and attendance in lectures, supervision at the desks in the studio, seminars and workshops is expected.
EkskursjonThose who do not have the opportunity to participate in excursion will receive a task / a project that replaces this. Those who do not have the opportunity to participate in excursion will receive a task / a project that replaces this.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Participation and attendance in lectures, supervision at the desks in the studio, seminars and workshops is expected.
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:Those who do not have the opportunity to participate in excursion will receive a task / a project that replaces this. Those who do not have the opportunity to participate in excursion will receive a task / a project that replaces this.

Start semester

40 651 Multistory Buildings

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Multistory Buildings
Emnekode: 
40 651
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
16
Emneansvarlig
Bente Kleven
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS).

Students should master Rhino, Autocad or equivalent dac programs for studying architectural solutions in 2D and 3D.

Part of course series: Multistory Buildings Studio

Om emnet

An important aim for the Multistory Buildings studio is to explore, study and play with the architectural potential of loadbearing structures of in terms of materiality, design and how the structure can play an active role in framing good spaces for different use.

The most important issue about making architecture sustainable is to design and build inviting spaces with durable materials and structures capable to adapt to new users and, if possible, chancing programs over time.

For the semester task the students will be able to choose between 3 different plots and and develop a main program for their project.

Current topics to consider:

 • New building facility in existing context
 • Living and working in the city, interface with the surroundings.
 • Access conditions and availability
 • Community, privacy
 • Flexibility, generality
 • Minimization, maximization, body dimensions
 • Accessibility, universal planning
 • Noise, silence, sun and daylight conditions.
 • Vision and transparency
 • Structures, technical guides and material use
 • Fire safety and escape conditions
 • Energy, resource use, resilience.
Læringsutbytte
 • Knowledge:

- how to explore, create and organize good architectural space for different programs in a given context.

- how to deal with different structural materials and loadbearing principles

- different principles for organization and design of vertical communication space and space for service-/technical equipment

- different building envelopes, physical structure and materiality

- knowledge about how strategies of fire securitry and acoustic implications can inform structural organization of different spaces and detailing of architecutural building elements.

 • Skills:

Being able to discuss, consider and explore:

- spatial and tactile qualities within a holistic architectural concept.

- various structural materiality and principles impact on architectural quality customized for different use and program for a building over time.

- architectural qualities and possibilities of different organization and design of    vertical communication space for users and service

- a building envelope design

- architectural expression and materiality in relation to an actual location context.

Being able to document and present a conclusive and comprehensive and sustainable architectural project on an actual plot through excellent illustrations and a physical model.

 • General competence:

Being able to apply the acquired knowledge about structures, vertical communication spaces and building envelope into a sustainable building project with great architectural qualities usable for different programs. Get skills in discussing, evaluating and exploring the actual architectural topics.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The first part of the semester will deal with investigation and research of actual structural materials and configuration of loadbearing elements for multistory buildings. These studies will include interesting historical examples, projects from architectural competitions and student projects.

The students will also investigate possible structural configurations in physical and digital model studies.

The second part of the semester the students will choose among three actual plots and further investigate architectural ideas for a holistic multistory building in Oslo, and prove through sketches the adaptability for different users and programs (living- , working- and public use spaces). The students have to choose specific topics that their own project will specially concentrate on.

The studio will be carried through with a main emphasis on architectural projects to be completed in groups of 2 students. Project material is expected to be detailed using digital tools, as well as small and largescale models. Preliminary sketching and development of ideas is to be done using analogue tools.

Otherwise, the course includes various activities:

• initial subtasks on current topics

• theme-oriented lectures

• private and group input / lectures and discussions

• inspection of relevant local projects

• an excursion

• reviews every second week

• contribution with text and illustrations to a MSB cource book in the end of the  semster

It is possible to inform the study administration by an e-mail the name of your fellow student you plan to co-work with when you sign up for the course.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
AktivitetKommentar
OppmøteParticipation and attendance in lectures, supervision at the desks in the studio, seminars and workshops is expected.
EkskursjonThose who do not have the opportunity to participate in excursion will receive a task / a project that replaces this. Those who do not have the opportunity to participate in excursion will receive a task / a project that replaces this.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Participation and attendance in lectures, supervision at the desks in the studio, seminars and workshops is expected.
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:Those who do not have the opportunity to participate in excursion will receive a task / a project that replaces this. Those who do not have the opportunity to participate in excursion will receive a task / a project that replaces this.

Start semester

60 415 Coastal mapping VII

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Coastal mapping VII
Emnekode: 
60 415
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
9
Emneansvarlig
Espen Aukrust Hauglin
Karl Otto Ellefsen
Forkunnskapskrav

Opptak til AHO og fullført tre års studier på bachelornivå (180 studiepoeng).

 Kunnskap om kartlegging ved hjelp av Geografiske Informasjonssystemer (GIS).

Om emnet

Kurset tar for seg rurale problemstillinger og studerer de romlige konsekvensene – bosettingsstruktur, sted, by, bygninger – av norsk fiskerinæring.

Studien har tidligere vært gjennomført i de sentrale områdene for vinterskreifiske; Senja, Lofoten og Vesterålen. I de to siste semestrene har vi utvidet studien til fiskeværene på Finnmarkskysten, og våren 2022 skal vi reise til og arbeide i Vest-Finnmark. Vekten legges på å beskrive situasjonen i dag og diskutere mulig framtid. Tilgjengelig statistikk og visuelt materiale bearbeides ved hjelp av GIS-verktøy.

Vårens kurs er det sjuende og siste fordypningskurset som handler om romlige konsekvenser av norsk fiskerinæring. Vi vil komplettere materiale med undersøkelser i Vest-Finnmark, komplettere materialet til hjemmesiden coastalmapping.no og lage en samleutstilling som skal vises i AHOs galleri. Utstillingsåpningen kobles til et seminar om rurale samfunn i Norge.

Det er ulike innfallsvinkler til dette kurset:

Høsten 2019 ga Karl Otto Ellefsen sammen med Tarald Lundevall ut boka «North Atlantic Coast - A Monography of Place» på PAX forlag. Boka diskuterer konsekvensene av norsk fiskerinæring på land – i dette tilfelle torskefiskeriene – hvordan næringa formgir og endrer steder og hvordan den endrer bosettingsmønsteret.

Nær all arkitektur- og urbanismeinteresse har i flere tiår nå vært rettet mot byen. Dette har ført til at endringer på landsbygda i liten grad har vært observert. AHOs arbeider med den nord-norske kysten kan ses som en del av det som internasjonalt kalles «rural studies». Et annet AHO prosjekt som AHO gjennomfører sammen med CAFA (Central Academy of Fine Arts, Beijing) er forskningsprosjektet Urbanisation of Rural China/Countryside Construction.

UL arbeider med å raffinere bruken av GIS verktøy både til romlige diskusjoner av bosettingsmønster, næringsaktivitet og kulturelle forhold. Samtidig er intensjonen nå å ta opp igjen våre morfologiske studier fra 1980 og 1990 tallet og bruke GIS verktøy i disse studiene.

Læringsutbytte

Ferdigheter i å bruke Geografiske Informasjonssystemer (GIS) i kartlegging.

Ferdigheter i territoriell «mapping».

Kunnskap om og ferdigheter i morfologiske studier.

Ferdigheter i å sette sammen og presentere en kompleks romlig og stedlig studie.

Kunnskap om rurale områder som gir kompetanse for å forstå og arbeide i denne typen områder.

Erfaring i kuratering av utstilling og organisering av seminar hvor studentene presentere sine arbeider, og dette arbeidet ført inn på egen CV.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset vil bli organisert som et fellesarbeid i studio der målet er å lage utstilling og ei bok som følger utstillingen, samt delta og organisere seminar om rurale samfunn. Innenfor studioet vil det bli gitt individuelle oppgaver.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttDet vil bli utarbeidet egne formater for presentasjon og mot slutten av semesteret skal alle besvarelsene stilles ut i form av kart i det avtalte formatet. Det suppleres med tekst og annen informasjon for å gi en fullverdig fremstilling. Sensuren er basert på hvordan temaet er visuelt fremstilt og muntlig presentert, samt bearbeidet og utviklet gjennom semesteret.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli utarbeidet egne formater for presentasjon og mot slutten av semesteret skal alle besvarelsene stilles ut i form av kart i det avtalte formatet. Det suppleres med tekst og annen informasjon for å gi en fullverdig fremstilling. Sensuren er basert på hvordan temaet er visuelt fremstilt og muntlig presentert, samt bearbeidet og utviklet gjennom semesteret.

Start semester

60 414 Decentering the Practice of Architecture

Full course name in English: 
Decentering the Practice of Architecture
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
60 414
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Paul-Antoine Yves Marie Lucas
Forkunnskapskrav

This elective course is open to master students of architecture and landscape architecture. 

Om emnet

The architectural profession has siloed itself. With increasing focus placed on image and form, the agency of the professional architect can be seen to have steadily diminished over the last 50 years. As the environments in which architects work grow in complexity, official reports chart the demise of the profession.(note) Routes to building no longer necessarily start with the architect; what remains of the architect’s services, reduced to accommodate other statutory, construction and management specialists, now occupies a smaller space in the decision-making process. However, there is a growing practice of architecture that is breaking free from this mould, embracing the complexities of politics and people and finally admitting that architecture without these influences is just glorified furniture design. This new mode of practice is emerging with a very different set of role models, creating new types of outputs that relate to a very different set of role models, creating new types of outputs that relate to a very different set of values. While the profession begins to wither, the discipline of architecture is re-emerging. (Bryant, Rogers, Wigfall, 2018)

This Elective course is intended to be a discussion platform around the role of the architect in the 21st century. Often reduced to the simple role of a consultant or service provider, the architect’s socio professional status is being challenged by the forces of contemporary neoliberal urbanism. Nonetheless, this context has also engendered an increased diversification of the definition and scope of the architect’s role. New organizational and operational models as well as more engaged political strategies can be seen in young emerging practices around the world. 

In this elective course, we want to develop a body of research centered around those new roles. From the architect-entrepreneur to the architect as a political agent, a lot can be learnt from those practices. New forms of resistance—whether they be non-profit organizations, cooperatives, traditional company structures or start-ups—all, in their own way, open new paths for the future generation of architects. We start this discussion with Jeremy Till’s own insights on the book he was writing,

First, architecture is a dependent discipline. Second, architecture, as profession and practice, does everything to resist that very dependency. The book explores that resistance. [...] but what if that book is about the clash of those two truisms and the gap that opens up between them? The gap between what architecture—as practice, profession, and object—actually is (in all its dependency and contingency) and what architects want it to be (in all its false perfection). What then? (Till, 2009)

Chris Bryant, Caspar Rogers and Tristan Wigfall, "The Changing Forms and Values of Architectural Practice", New Modes: Redefining Practice, Architectural Design, vol.88, September/October 2018, p.7.

Jeremy Till, Architecture Depends. Cambridge Mass: MIT Press, 2009, pp. 1-2.

Læringsutbytte

The students will learn from engaging in critical thinking and other ways of practicing architecture/landscape architecture in order to better comprehend how current crises offer the opportunity to challenge the role of the architect and designer. Students will learn how to verbalize, research and illustrate this personal critical outlook on contemporary issues.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

​The focus of the semester will be on the dissemination of the students’ findings in written forms such as articles and/or interviews. Here, engagement is understood as making a contribution to the discipline and being part of the contemporary discourse in architecture. In the context of this elective, that act of engagement takes the form of writing. The writings will be framed around current and recurring topics in Norway (such as participation processes, the third housing sector, the political engagement of the architect, public-private development initiatives, social housing policies, ecological crisis, circularity, etc.) while the main question remains: How to practice differently in order to address these issues?

The course will be structured around a series of lectures, readings and case studies; each week a new topic will be explored. The lectures will be followed by a debate session moderated by the students. The students will each present a case during the course, adding to the topics discussed. 

The student writings will be gathered in a publication/newspaper-like booklet to be published at the end of the semester. This publication may also include contributions from lecturers and teachers visiting the course. 

The teaching team will be Paul-Antoine Lucas and Bùi Quý Sơn in collaboration with Lisbet Harboe.

Pensum

A reading list will be available prior to the course.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning Påkrevd
Øvinger Påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Start semester

60 413 Community engagement linked to territories in transformation and Nature-Based Solutions

Full course name in English: 
Community engagement linked to territories in transformation and Nature-Based Solutions
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
60 413
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2022
Emneansvarlig
Karin Helms
Miguel Hernandez Quintanilla
Elisabeth Ulrika Sjødahl
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of 180 ECTS foundation level studies. The course is open to students in landscape architecture, architecture and Design. 

 

Om emnet

The elective investigates the first steps in designing with and for communities living in territories on risk, particularly as it relates to the problem of climate change adaptation and resilience.

The course will explore the different public participatory interdisciplinary methods that AHO and other disciplines can offer students to explore large scale landscapes in transformation.

 

We will explore:

- the innovative Systems Oriented Design, (SOD), a skill-based methodology to understand, interact with, and design complex systems thanks to Gigamapping which allows for the collection, analyse and interpretation of information, actors, entities, across the large data system.

- public participation method for large scale landscapes, modes of doing with locals to anticipate future changes, transformations, acceptance of disappearances, and the integration of new artefacts in large landscapes. Proposals of tools to act with locals.

- In risk landscapes, locals need to anticipate possible transfer of activities over to new settlements. Buildings need to be moved and new architectures have to be set up in the cultural landscape. We will explore methods that architects use to act with and for the community.

 

The elective offers a lecture serie, understanding the stakeholders involvement, community attitudes and value engaging case studies sites. Understand policy makers and local community roles as well as the role of the designers and the time line of such mode of acting.

 

The elective will take benefit from an ongoing research project NATURACT, a Nature-based solution project for climate change adaptation in the municipalities of Aurland, Mesna and Hølenselva. The researchers and stakeholders from these municipalities will take part in the elective. NATURACT engages five Norwegian research organisations representing the natural sciences, (NGI and NORCE) the social
sciences (NTNU and AHO) and the humanities (NIKU). 

Læringsutbytte

Knowledges/ Competences:

 

At the end of the course the student will have acquired the knowledge of a vocabulary related to community engagement, understand the different methods and tools through scale: Gigamappings, large-scale landscape transformation understandings and local scale for new housing or settlements. 

The aim of the elective is to give in-depth knowledge theory on the different methods in community participation, understand  planning for people; public participation, community engagement for those living in larger landscapes on risk due to climate change.

The course will be subdivided in three steps linked to the different field in design: Design, landscape and architect, each step will have lectures from specialist and interventions of stakeholders.

The elective will address the following themes and methods from design, architecture, planning and sociology:

SOD Gigamapping methods 
reflexivity and involvement in design processes 
design-built projects
analysis of community and designer's role in community participatory projects 

collaboration in small towns/ societies

urban quarters and co-creation
large scale territorial participation
participation in urban and architectural projects 

 

Skills

On completion of this elective course, the student will be able to

Research precedents in participatory actions and articulate them in large -scale territorial scales.

Apply and transfer in design projects principles derived from precedents and from theoretical back grounds to the development of future projects.

To relate individual and specific design decisions to wider contexts and concerns of landscape , architecture and design fields.

The General competence will be learning to work in pluridisciplinary teams, the student will be proposed to work in teams for the test moment during the intensive elective week.

A critical understanding of the principles theories, principles and concepts.

Students will demonstrate ability in reading and summarizing contents, interpreting the concepts and communicating conclusions.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The intensive elective week will be used to test the methods with a local community in the Vestby area with stakeholders.

Evaluation

Written assignment, oral presentation of the assignment, and participation in discussions throughout the semester

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning PåkrevdParticipation in discussions throughout the semester
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Participation in discussions throughout the semester
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttWritten assignment, oral presentation of the assignment
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Written assignment, oral presentation of the assignment

Sider