fbpx Diplomoppgave | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Diplomoppgave

Prediplom

 • Prediplom skal tas i det siste semesteret før diplom. 
 • Prediplom skal tas på AHO.
 • I prediplom skriver du programmet for diplomen du skal gjøre i diplomsemesteret.

 
Program

 • Programmet kan skrives på norsk eller engelsk.
 • Programmet skal godkjennes av veileder og kursansvarlig for prediplom.
 • Når du består prediplom, er programmet automatisk godkjent.
 • Programmet skal leveres på nytt på Moodle en uke inn i semesterstart.
 • Hvis du har gjort endringer i programmet siden prediplom, skal disse endringene godkjennes av veileder.

Veileder

 • Du tildeles en veileder blant skolens lærere*
 • Det er ikke anledning til å kreve en bestemt person*.
 • Et eventuelt skifte av veileder skal gå gjennom instituttleder
 • Du kan ha èn eller flere bi-veiledere

Utfyllende informasjon om veileder for arkitekturstudenter: 

 • Som arkitektstudent i tiende semester kan du prioritere kurs fritt blant de studiokurs som tilbys på masterprogrammet i arkitektur uten at det nødvendigvis påvirker hvem du får som veileder.
 • Vi anbefaler at du bruker det siste ordinære semesteret ditt i studiokurs med det fagstoffet og veilederen du ønsker for diplomarbeidet ditt. Dette er en anbefaling og ikke en regel.
 • Alternativt, hvis du velger et studiokurs med en annen undervisningsinstans enn den du ønsker som veileder for diplomprosjektet ditt, anbefaler vi deg å kontakte din(e) foretrukne veileder(e) så tidlig som mulig for å informere dem om planer. Du burde hatt denne veilederen som lærer på et av dine tidligere masterstudiekurs.
 • Du vil ha en hovedveileder, men hele lærerteamet på det studiokurset veilederen din underviser i vil være en referansegruppe i veiledningen.
 • Ved et eventuelt bytte av veileder og studiokurs skal søknad sendes instituttleder.

Overgangsregel som gjelder kun for arkitekturstudenter:

Vår og høst 2023 er en overgangsperiode for arkitektstudentene, og derfor gjelder følgende:
 • Har du tatt 2 studiokurs i samme serie, har du i ditt tiende semester mulighet til å ta et tredje semester på studiokurs i samme serie som du allerede har tatt før. 

Diplomkalender

Arkitektur og landskapsarkitektur

Høstsemester Vårsemester Aktivitet
Medio mai/juni Medio november Oppmelding til diplom
Medio august Medio januar Oppstartsmøte (obligatorisk oppmøteplikt)
En uke etter oppstart En uke etter oppstart Opplyse om hovedveileder
Før trekkfrist Før trekkfrist Midtgjennomgang
1. desember 1. mai Frist for trekk, innlevering av nettskjema, registrere endelig tittel
Medio desember  Medio mai Innlevering av digitalt materiale og hovedmodell
Medio desember til primo januar Ultimo mai Forberedelse av presentasjon, plotting av plansjer
Primo januar  Ultimo mai Montere prosjekt i utstilling
Andre uke januar Første uke juni Gjennomgang og sensur
Medio januar Medio juni Diplomseremoni 
Medio februar Primo august Diplomevaluering
 

Design

Høstsemester Vårsemester Aktivitet
Midten av mai/juni Midten av november Oppmelding til diplom
Midten august Midten av januar Oppstartsmøte (obligatorisk)
En uke etter semesterstart En uke etter semesterstart Levere godkjent prosjektbeskrivelse
Ca. en måned etter semesterstart Ca. en måned etter semesterstart Mid-term gjennomgang 1 
Ca. to uker før trekkfrist Ca. to uker før trekkfrist Mid-term gjennomgang 2
1. desember 1. mai Trekkfrist og tittel må være klar
Midten av desember til begynnelsen av januar Slutten av mai  Forberede presentasjon og utstilling
I begynnelsen av januar  I slutten av mai Montere prosjekt i utstilling
Andre uke i januar Første uke i juni Gjennomgang og sensur
Midten av januar  Midten av juni Diplomsermoni 
Midten av februar  Begynnelsen av august Diplomevaluering

Diplomreglement

Diplomreglementet ble vedtatt av Undervisningsutvalget 11.02.2019 og oppdatert i juni 2021.
 

Oppmelding til diplom

Du melder deg opp til diplom innen fristen for kursregistrering hvert semester. Dersom du ikke har registrert deg innen fristen, er du ikke garantert å få plass gjeldende semester.
For å starte på diplom må du ha oppnådd følgende studiepoeng og innenfor disse studiepoengene skal pre-diplom (6 sp.) være bestått:

 • Master i arkitektur – beståtte 300 studiepoeng
 • Master i design (5-årig) – beståtte 270 studiepoeng
 • Master i design (2-årig) - beståtte 90 studiepoeng
 • Internasjonal master i landskapsarkitektur – beståtte 90 studiepoeng

Diplomprogram/prosjektbeskrivelse

Ved bestått pre-diplom, har du automatisk et godkjent diplomprogram eller prosjektbeskrivelse. Ved stryk på diplom, må nytt diplomprogram/prosjektbeskrivelse skrives, og du må få det godkjent av veileder og instituttleder.
Design leverer prosjektbeskrivelse en uke etter semesterstart.

Språk

Du kan skrive diplomprogrammet og gjøre diplomoppgaven på norsk eller engelsk.

Veileder

Du tildeles en veileder blant skolens lærere og det er ditt ansvar å orientere veileder om ditt diplomprogram. Det er ikke anledning til å kreve en bestemt person. Du kan ha én eller flere bi-veiledere. Et eventuelt skifte av veileder skal gå gjennom instituttleder.

Ekstern veiledning

AHO gir økonomisk støtte for inntil 10 timer per student for innhenting av faglig relevant ekspertise som ikke er ansatt/tilsluttet AHO. Ved ekstern veiledning inngår du selv avtale med gjeldende ekstern person som får signert kontrakt. Etter utført oppdrag leverer du timeliste og kontrakt i studieadministrasjon innen semesterslutt. For utenlandske personer må kopi av pass legges ved.

Antall forsøk

Du har tre forsøk på å ta diplom

Trekk fra diplom

Fristen for å trekke seg fra diplom, uten at det skal telle som et forsøk, er 1. desember for høstsemesteret og 1. mai for vårsemesteret. Du gjør dette ved å gi skriftlig beskjed til studieadministrasjonen innen fristen. Hvis du trekker deg etter dette blir det regnet som forsøk på eksamen. Ved trekk fra diplom må du skrive nytt program/ny prosjektbeskrivelse til neste oppmelding.

Sykdom, utsatt innlevering eller presentasjon

Dersom du blir syk i løpet av diplomsemesteret, kan du få innvilget utsatt innlevering/utsatt presentasjon av diplomprosjekt. Ved utsatt innlevering/presentasjon vil du bli sensurert sammen med neste semesters kull. Selv om du får innvilget ny utsatt frist på bakgrunn av dokumentert sykdom, kan du fortsatt levere til den ordinære innleveringsfristen. En diplomoppgave kan normalt ikke overskride to semestre. Hvis en på gruppen blir syk og får utsatt innlevering, gjelder dette også for de andre på gruppen.

Utsatt innlevering gjelder kun for sykdom over 3 dager og du må søke om utsatt innlevering til studieadministrasjonen senest 7 dager etter at sykdommen oppsto. Søknad med dokumentasjon sendes via Nettskjema her. Dokumentasjonen må inneholde fra-og til-dato for sykdommen og prosentvis gradering av sykdom.

Konfidensielt prosjekt

Lukket gjennomgang kan i særskilte tilfeller innvilges etter søknad, hvis prosjektet ditt er basert på sensitive data og/eller samarbeid med ekstern virksomhet, og derfor må behandles konfidensielt.

Teoretisk prosjekt

Det er mulig å gjøre et teoretisk diplomprosjekt.

Krav til innlevering av diplomoppgave

Diplominnlevering Internasjonal master i landskapsarkitektur

Etter innleveringen av diplomprosjektet i midten av desember/mai kan du ikke utvikle prosjektet ditt videre, men du kan jobbe med formidlingen av det gjennom forberedelse til presentasjon og utstilling.

1. I midten av desember/mai leveres:

 • Diplomprogram (valgfritt)
 • ​Abstract på 1-4 A4 sider med tekst/bilder/illustrasjoner
 • Hovedmodeller
 • Plotteklare digitale plansjer
 • Redigert dokumentasjon av prosessen i digitalt format: skisser, bilder av skissemodeller, tekster etc.
 • Ved teoretisk prosjekt: digital fil av besvarelsen

2. Ved opphenging av prosjekt leveres:

 • Skissebøker, skissemodeller, prosessmateriale og utstillingsmateriell etc.
 • ​Digital presentasjon
 • Plottede plansjer
 • Ved teoretisk prosjekt: to trykte eksemplar av besvarelsen

Diplominnlevering for Master i arkitektur

Etter innleveringen av diplomprosjektet i midten av desember/mai kan du ikke utvikle prosjektet ditt videre, men du kan jobbe med formidlingen av det gjennom forberedelse til presentasjon og utstilling.

1. I midten av desember/mai leveres:

 • Diplomprogram (obligatorisk)
 • ​Abstract på 1-4 A4 sider med tekst/bilder/illustrasjoner
 • Hovedmodeller
 • Plotteklare digitale plansjer
 • Redigert dokumentasjon av prosessen i digitalt format: skisser, bilder av skissemodeller, tekster etc.
 • Ved teoretisk prosjekt: digital fil av besvarelsen

2. Ved opphenging av prosjekt leveres:

 • Skissebøker, skissemodeller, prosessmateriale og utstillingsmateriell etc.​
 • Digital presentasjon
 • Plottede plansjer
 • Ved teoretisk prosjekt: to trykte eksemplar av besvarelsen

Diplominnlevering for Master i design

Etter innleveringen av diplomprosjektet i midten av desember/mai kan du ikke utvikle prosjektet ditt videre, men du kan jobbe med formidlingen av det gjennom forberedelse til presentasjon og utstilling.

1. I midten av desember/mai leveres:

Digital rapport (Rapporten skal vise prosjektet i sin helhet og reflektere over resultatet. I rapporten kan studentene lenke til nettbasert innhold som prototyper og filmer)

2. Ved opphenging av prosjekt leveres:

 • Fysisk rapport i 2 eksemplarer
 • Modeller, digitale prototyper, filmer, presentasjons-filer og utstillings-plakater, etc.   
 • Digital presentasjon

Hjelp fra andre

Diplomoppgaven er et eget selvstendig arbeid. Det er ikke anledning til å sette bort/kjøpe hele eller deler av arbeidet.

Unntaksbestemmelse for design:

Design diplom studenter har anledning til å sette bort/kjøpe mindre deler av arbeidet, der dette er viktig for å formidle prosjektet i sin helhet. Det skal imidlertid ikke representere en vesentlig del av prosjektet eller være del av det som studenten skal evalueres på. Ei heller skal det gå ut over det man kan forvente at studenten kan gjøre selv. Har man mottatt slik hjelp, skal dette tydelig oppgis i rapporten og presentasjonen.

Oppheng og utstilling

Du henger selv opp prosjektet på anvist plass til en oppgitt tid. Under gjennomgangene vil publikum kunne se prosjektene, mens den offisielle utstillingen er etter at gjennomgangene er ferdig og sensur har falt. 

Har du behov for å låne teknisk/elektronisk utstyr til utstillingen, kontakter du IKT-support om dette i god tid.

Presentasjon og gjennomgang

Du skal forberede en digital presentasjon av prosjektet ditt. Denne presentasjonen er en del av bedømmelsesgrunnlaget. Presentasjonen leveres digitalt før gjennomgangen.Du presenterer prosjektet ditt i en åpen gjennomgang med eksterne sensorer og publikum tilstede innenfor en gitt tidsramme: Enkeltprosjekt 20 minutter, gruppeprosjekt 30 minutter. Først presenterer du, deretter gir sensorene sin tilbakemelding og stiller spørsmål.

Formater

 • Tillatte filformater: Pdf., mp3, mp4.
 • Zip-filer er ikke tillatt.
 • Maksimal filstørrelse er 900MB.
 • Filene må merkes med innhold og ditt navn.
  • Eksempel: Diploma Report_Ola_Hansen.pdf/Abstract_Ola_Hansen.pdf
 • I plottere kan du kun bruke papir kjøpt i resepsjonen på AHO.

Sensur

Du blir vurdert på det innleverte materialet, formidlet gjennom presentasjon og utstilt prosjekt.

Sensur

Diplomoppgaven bedømmes med karakterskalaen: «Bestått/Ikke Bestått». Resultatene offentliggjøres i Studentweb.

Skriftlig evaluering

Sensorene skriver en skriftlig redegjørelse for sensuren for hver student, og denne får du tilsendt når den foreligger.

Se "Sensorveiledning" for detaljer.

Stryk

Ved stryk på diplomeksamen skal studenten inviteres til en samtale om sensuren. I møtet vil instituttleder, studierådgiver og veileder være tilstede.Ved stryk på diplom må du skrive nytt program/prosjektbeskrivelse til neste oppmelding. Du har tre forsøk på å ta diplom.

Diplomutdeling

Semesteret avsluttes med en høytidelig seremoni med utdeling av vitnemål og diplom.

Klage

Bruk, arkivering og publisering av diplomoppgaver

AHO forbeholder seg retten til å bruke diplomoppgaven på aho.no og til markedsføring.
AHO er pliktig å arkivere alle beståtte masteroppgaver og arkiverer derfor alle diplomprosjektene i vårt institusjonelle arkiv (ADORA).
Alle oppgaver offentliggjøres (publiseres), med mindre oppgaven er klausulert eller studenten ikke har samtykket til publisering.  Disse oppgavene arkiveres i ADORA, men publiseres ikke.
Trykte utgaver av diplomoppgaver registreres i bibliotekets samling og lånes ut.

Arkivering, utlån og publisering av diplomoppgaven

AHO er pliktig å arkivere alle beståtte masteroppgaver. Vi arkiverer derfor alle diplomprosjektene ADORA.

Arkivering og publisering av diplomoppgaver

AHO arkiverer alle diplom- og masteroppgaver i ADORA fra og med 2017.
Alle oppgaver offentliggjøres (publiseres), med mindre oppgaven er klausulert eller studenten ikke har samtykket til publisering. Disse oppgavene arkiveres i ADORA, men filene låses for innsyn. 

Alle studenter må fylle ut og signere "Avtale om arkivering og publisering" og levere denne til studieadministrasjonen. 
 

Avtale mellom student og AHO om bruk av diplomoppgave

Signert avtale om bruk av diplomoppgave leveres til studieadministrasjonen. 

Avtalen gjelder arkivering og publisering i AHO vitenarkiv ADORA.

 • Dersom du ikke har noen reservasjoner mot å offentliggjøre diplomoppgaven din, haker du av for "ja" i alle tre bokser. 
 • Dersom du haker av for "nei" under "Rett til elektronisk publisering", ta stilling til om du ønsker at oppgaven din kan brukes internt i undervisning og forskning og lånes ut til studenter/ansatte.
  • Med utlån menes lesetilgang til filene i 7 dager administrert av bibloteket. 
  • Dersom du ønsker å bli kontaktet for alle typer bruk, hak av nei i alle tre bokser. 

Klausulering av andre grunner

Hvis studenten skal arbeide videre med stoffet med tanke på annen utgivelse som f.eks. publisering i et internasjonalt tidsskrift kan oppgaven klausuleres for en periode. Oppgis i avtalen.

Lovbestemt klausulering (konfidensialitet)

Hvis oppgaven inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt (forvaltningsloven § 13) skal skjema for konfidensiell gradsoppgave fylles ut og leveres sammen med oppgaven.

Utlån av fysiske diplomoppgaver

Trykte utgaver av diplomoppgaver registreres i bibliotekets samling og lånes ut.