Språk

Diplomoppgave

Prediplom

 • Prediplom skal tas i det siste semesteret før diplom. 
 • Prediplom skal tas på AHO.
 • I prediplom skriver du programmet for diplomen du skal gjøre i diplomsemesteret.

 
Program

 • Programmet kan skrives på norsk eller engelsk.
 • Programmet skal godkjennes av veileder og kursansvarlig for prediplom.
 • Når du består prediplom, er programmet automatisk godkjent.
 • Programmet skal leveres på nytt på Moodle en uke inn i semesterstart.
 • Hvis du har gjort endringer i programmet siden prediplom, skal disse endringene godkjennes av veileder. 

Veileder

 • Du velger selv en veileder blant skolens lærere og gjør avtale om veiledning både for prediplom og diplom.
 • Det er ikke anledning til å kreve en bestemt person.
 • Du kan ha èn eller flere bi-veiledere.
 • Veileder kan være en annen enn kursansvarlig for prediplom og kan være fra et annet institutt enn det du går på.
 • Et eventuelt skifte av veileder skal gå gjennom instituttleder.

Diplomkalender

Arkitektur og landskapsarkitektur

Høstsemester Vårsemester Aktivitet
Medio mai/juni Medio november Oppmelding til diplom
Medio august Medio januar Oppstartsmøte (obligatorisk oppmøteplikt)
En uke etter oppstart En uke etter oppstart Opplyse om hovedveileder
Før trekkfrist Før trekkfrist Midtgjennomgang
1. desember 1. mai Frist for trekk, innlevering av nettskjema, registrere endelig tittel
Medio desember  Medio mai Innlevering av digitalt materiale og hovedmodell
Medio desember til primo januar Ultimo mai Forberedelse av presentasjon, plotting av plansjer
Primo januar  Ultimo mai Montere prosjekt i utstilling
Andre uke januar Første uke juni Gjennomgang og sensur
Medio januar Medio juni Diplomseremoni 
Medio februar Primo august Diplomevaluering
 

Design

Høstsemester Vårsemester Aktivitet
Midten av mai/juni Midten av november Oppmelding til diplom
Midten august Midten av januar Oppstartsmøte (obligatorisk)
En uke etter semesterstart En uke etter semesterstart Levere godkjent prosjektbeskrivelse
Ca. en måned etter semesterstart Ca. en måned etter semesterstart Mid-term gjennomgang 1 
Ca. to uker før trekkfrist Ca. to uker før trekkfrist Mid-term gjennomgang 2
1. desember 1. mai Trekkfrist og tittel må være klar
Midten av desember til begynnelsen av januar Slutten av mai  Forberede presentasjon og utstilling
I begynnelsen av januar  I slutten av mai Montere prosjekt i utstilling
Andre uke i januar Første uke i juni Gjennomgang og sensur
Midten av januar  Midten av juni Diplomsermoni 
Midten av februar  Begynnelsen av august Diplomevaluering

Diplomreglement

I AHOs diplomreglement kan du lese om:
 • Oppmelding til diplom
 • Diplomprogram/prosjektbeskrivelse
 • Veileder
 • Ekstern veiledning
 • Trekk fra diplom
 • Sykdom /utsatt innlevering/utsatt presentasjon
 • Konfidensielt prosjekt
 • Innlevering av diplomprosjekt
 • Hjelp fra andre
 • Oppheng og utstilling
 • Presentasjon og gjennomgang
 • Formater
 • Sensur
 • Stryk
 • Diplomutdeling

Arkivering, utlån og publisering av diplomoppgaven

AHO er pliktig å arkivere alle beståtte masteroppgaver. Vi arkiverer derfor alle diplomprosjektene ADORA.

Arkivering og publisering av diplomoppgaver

AHO arkiverer alle diplom- og masteroppgaver i ADORA fra og med 2017.
Alle oppgaver offentliggjøres (publiseres), med mindre oppgaven er klausulert eller studenten ikke har samtykket til publisering. Disse oppgavene arkiveres i ADORA, men publiseres ikke.

Avtale mellom student og AHO om bruk av diplomoppgave

Signert avtale om bruk av diplomoppgave leveres til studieadministrasjonen. 
 

Klausulering av andre grunner

Hvis studenten skal arbeide videre med stoffet med tanke på annen utgivelse som f.eks. publisering i et internasjonalt tidsskrift kan oppgaven klausuleres for en periode. Oppgis i avtalen.

Lovbestemt klausulering (konfidensialitet)

Hvis oppgaven inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt (forvaltningsloven § 13) skal skjema for konfidensiell gradsoppgave fylles ut og leveres sammen med oppgaven.

Utlån av fysiske diplomoppgaver

Trykte utgaver av diplomoppgaver registreres i bibliotekets samling og lånes ut.