fbpx Eksamen | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Eksamen

Oppmelding, trekk, sykdom, ny eksamen

Oppmelding

Når du semesterregistrerer deg i Studentweb melder du deg samtidig opp til eksamen (f.eks. skoleeksamen, presentasjon, prosjekt, vurderingsmappe, hjemmeeksamen, rapport osv.) i de emnene du skal ta.

Trekk fra eksamen på masternivå

Hvis du ikke vil ta eksamen eller levere en besvarelse til sensurering på masternivå, kan du trekke deg fra emnet. For å ikke ha brukt opp et forsøk må du trekke deg fra emnet før trekkfristen. Du kan trekke deg fra et emne ved å logge inn i Studentweb. 

Viktige frister

 • To uker før eksamen
 • 1. mai for diplomeksamen for vårsemestret / 1. desember for diplomeksamen høstsemesteret

Vær oppmerksom på

 • Avmelding etter fristen teller som ett eksamensforsøk
 • Uteblivelse på eksamensdagen teller som ett eksamensforsøk
 • Du kan ikke trekke deg fra eksamen i grunnundervisningen

Fravær grunnet sykdom

Generelt om sykemelding for deg som er student.

Grunnkurs

Prosjektinnlevering

Dersom du blir syk mer enn 3 dager i løpet av de to siste ukene før innlevering av avsluttende prosjekt/sluttleveranse i kurset, slik at du ikke får levert innen fristen, kan du få utsatt innlevering.

 • Maksimum utsettelse for studiokurs er 3 virkedager.
 • For emner med mindre enn 10 studiepoeng er maksimum utsettelse 2 virkedager.

For å få utsatt innlevering må legeattest leveres til studieadministrasjonen senest 7 dager etter innleveringsfristen.

Presentasjon

Dersom du er syk på sluttgjennomgangen, kan du få utsatt presentasjon. For å få utsettelse, må du levere legeattesten innen 7 dager til studieadministrasjonen. Legeattesten må omfatte presentasjonsdagen.

Skriftlig skoleeksamen

Dersom du er syk på eksamensdagen, eller har en annen gyldig grunn til ikke å ta eksamen, kan du søke om utsatt eksamen. Gyldig fravær må dokumenteres og rett til utsatt eksamen kan gis på følgende grunnlag:

 • Akutt sykdom for deg eller noen du har omsorgsansvar for
 • Fødsel
 • Dødsfall i nær familie.
 • Andre tungtveiende grunner kan også gi rett til utsatt eksamen.

Slik søker du:
Fyll ut søknadsskjema og last opp legeattest eller annen tilsvarende dokumentasjon i skjemaet (logg inn med brukernavn og passord). Legeattester inneholder sensitiv informasjon og skal derfor ikke sendes på e-post. Husk at legeattesten må ha underskrift og stempel for å være gyldig. I legeattesten eller annen tilsvarende dokumentasjon må det komme tydelig frem at du har vært syk eller av annen tungtveiende grunner (se over) har gyldig fravær på eksamensdagen.
Søknadsfristen for gyldig fravær og utsatt eksamen er senest 3 dager etter eksamensdagen.

Vær oppmerksom på:

 • Uteblir du fra en eksamen i grunnundervisningen uten gyldig grunn, vil du normalt ikke ha adgang til å avlegge eksamen før ved neste ordinære eksamen.
 • Avsluttende prosjektinnleveringer i kurs som ikke har skriftlig skoleeksamen, ansees som eksamen på lik linje med skriftlig skoleeksamen.

Masterkurs

Prosjektinnlevering

Dersom du blir syk mer enn 3 dager i løpet av de to siste ukene før innlevering av avsluttende prosjekt/sluttleveranse i kurset, kan du få utsatt innlevering.

 • Maksimum utsettelse for studiokurs er 3 virkedager.
 • For fordypningskurs er maksimum utsettelse 2 virkedager.

Søknad med dokumentasjon sendes digitalt via nettskjema senest 7 dager etter innleveringsfristen. Dokumentasjonen må inneholde fra-og til-dato for sykdommen og prosentvis gradering av sykdom

Presentasjon

Dersom du er syk på sluttgjennomgangen, kan du få utsatt presentasjon. For å få utsettelse, må du levere legeattesten innen 7 dager til studieadministrasjonen. Legeattesten må omfatte presentasjonsdagen.

Diplom

Dersom du blir syk i løpet av diplomsemesteret, kan du få utsatt innlevering av diplomprosjekt.

 • Utsatt innlevering gjelder kun for sykdom over 3 dager og du må levere legeattest til studieadministrasjonen senest 7 dager etter at sykdommen oppsto.
 • Legeattesten må inneholde fra – til- dato for sykdom og eventuell prosentvis gradering av sykdom.
 • Utsatt innlevering vil bli gitt tilsvarende antall sykdomsdager.
 • Ved utsatt innlevering vil du normalt bli sensurert sammen med neste semesters kull.
 • Selv om du får innvilget ny utsatt frist på bakgrunn av dokumentert sykdom, kan du fortsatt levere til den ordinære innleveringsfristen.
 • En diplomoppgave kan normalt ikke overskride to semestre.
 • Hvis en på gruppen blir syk og får utsatt innlevering, gjelder dette også for de andre på gruppen.

Utsatt eksamen

Hva skjer hvis jeg ikke får tatt eksamen, levert prosjekt eller diplom? Les om utsatt innlevering av diplom under 4.3 Diplomreglement.

Utsatt innlevering prosjekt

 • Innlevering og gjennomgang skjer uavhengig av hverandre.
 • Innlevering gjøres på dato gitt av studieadministrasjon, se punkt 2.3 Fravær grunnet sykdom.
 • Gjennomgang/presentasjon gjennomføres så snart som mulig og normalt senest to måneder inn i det nye semesteret.
 • Eksamensordningen skal være den samme som ved ordinær eksamen.
 • Dato for gjennomgang bestemmes av studieadministrasjonen etter avtale med kursansvarlig.

Utsatt skoleeksamen

 • Ny skoleeksamen avholdes samtidig med kontinuasjonseksamen og arrangeres så snart som mulig og senest 2 måneder inn i nytt semester.
 • Eksamensordningen skal være den samme som ved ordinær eksamen og oppmelding gjøres via studieadministrasjonen.

Stryk i grunnundervisningen

Kontinuasjonseksamen

Hvis du strøk på ordinær skoleeksamen i grunnundervisningen har du rett til å ta ny eksamen. Du finner informasjon om tid og sted for skoleeksamen i «Eksamensplan». Du melder deg opp via studieadministrasjonen og eksamensordningen er den samme som ved ordinær eksamen.

Supplering

Dersom du ble bedømt til «Ikke bestått» eller «F» på innlevert prosjektoppgave i grunnundervisningen, gis du anledning til å supplere materialet for ny vurdering.

Omfanget av suppleringen får du av kursansvarlig og innleveringen av supplert prosjekt gjøres til studieadministrasjonen på avtalt dato. Ny bedømming skal normalt være foretatt innen semesterstart påfølgende høstsemester.

Dersom supplering ikke fører frem til bestått emne, må du ta emnet på nytt i sin helhet ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

Du kan ikke supplere hvis du har fremsatt en klage.

 

Stryk på masternivå

Det er ikke anledning til å supplere et sensurert prosjekt/besvarelse på masternivå. Dersom du er bedømt til «ikke bestått», kan du klage på karakteren.

Karaktersystem

Vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, vurdering av oppgave er enten

 • en todelt skala med Bestått/Ikke bestått eller, 
 • en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.
Bokstavkaraktertrinnene gis følgende betegnelse og generell, kvalitativ beskrivelse:
Karakterskala
Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier
A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.
Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet
B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene
D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler.
Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.
Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene.
Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Tilrettelegging av eksamen

Har du funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør det vanskeligere å studere?

Du kan ha krav på individuell tilrettelegging av studiesituasjonen og/eller eksamen.
Individuell tilrettelegging skal kompensere for ulempene din funksjonshemming medfører. Tilretteleggingen kan ikke føre til reduksjon av de faglige krav.
Kontakt studieadministrasjonen, så vil du få informasjon om hvilke muligheter som finnes.

Eksempler på utfordringer som kan gi grunnlag for individuell tilrettelegging

 • Dysleksi
 • Nedsatt funksjonsevne
 • Psykiske utfordringer
 • Psykososiale vansker
 • Synshemming
 • Nedsatt hørsel

Hvordan søke om tilrettelegging:

Tilrettelegging av eksamen

Hvis du har en funksjonsnedsettelse eller en sykdom som gir deg vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen, kan du søke om individuelt tilrettelagt eksamen. Ved søknad om tilrettelegging må relevant dokumentasjon fra lege eller annen fagperson følge med søknaden. Husk at det kan være forskjellige krav til dokumentasjonen avhengig av hvilken type tilrettelegging du søker om. Dokumentasjon fra lege eller annen fagperson må inneholde en anbefaling om et tilretteleggingstiltak.
Eksempler på tilrettelegging kan være utvidet tid, hvile- og ammetid, retteprogram på PC, tilretteleggingsutstyr, skjermet plass eller eksamen i eget rom.

Slik søker du:
Fyll ut søknadsskjema og last opp legeattest eller annen tilsvarende dokumentasjon i skjemaet (logg inn med brukernavn og passord). Legeattester inneholder sensitiv informasjon og skal derfor ikke sendes på e-post.
Søknadsfristen for tilrettelegging av eksamen er en måned før eksamenstidspunktet

 

Mer om tilrettelegging av studiehverdagen din her
 

Diplomoppgave

Prediplom

 • Prediplom skal tas i det siste semesteret før diplom. 
 • Prediplom skal tas på AHO.
 • I prediplom skriver du programmet for diplomen du skal gjøre i diplomsemesteret.

 
Program

 • Programmet kan skrives på norsk eller engelsk.
 • Programmet skal godkjennes av veileder og kursansvarlig for prediplom.
 • Når du består prediplom, er programmet automatisk godkjent.
 • Programmet skal leveres på nytt på Moodle en uke inn i semesterstart.
 • Hvis du har gjort endringer i programmet siden prediplom, skal disse endringene godkjennes av veileder.

Veileder

 • Du tildeles en veileder blant skolens lærere*
 • Det er ikke anledning til å kreve en bestemt person*.
 • Et eventuelt skifte av veileder skal gå gjennom instituttleder
 • Du kan ha èn eller flere bi-veiledere

Utfyllende informasjon om veileder for arkitekturstudenter: 

 • Som arkitektstudent i tiende semester kan du prioritere kurs fritt blant de studiokurs som tilbys på masterprogrammet i arkitektur uten at det nødvendigvis påvirker hvem du får som veileder.
 • Vi anbefaler at du bruker det siste ordinære semesteret ditt i studiokurs med det fagstoffet og veilederen du ønsker for diplomarbeidet ditt. Dette er en anbefaling og ikke en regel.
 • Alternativt, hvis du velger et studiokurs med en annen undervisningsinstans enn den du ønsker som veileder for diplomprosjektet ditt, anbefaler vi deg å kontakte din(e) foretrukne veileder(e) så tidlig som mulig for å informere dem om planer. Du burde hatt denne veilederen som lærer på et av dine tidligere masterstudiekurs.
 • Du vil ha en hovedveileder, men hele lærerteamet på det studiokurset veilederen din underviser i vil være en referansegruppe i veiledningen.
 • Ved et eventuelt bytte av veileder og studiokurs skal søknad sendes instituttleder.

Overgangsregel som gjelder kun for arkitekturstudenter:

Vår og høst 2023 er en overgangsperiode for arkitektstudentene, og derfor gjelder følgende:
 • Har du tatt 2 studiokurs i samme serie, har du i ditt tiende semester mulighet til å ta et tredje semester på studiokurs i samme serie som du allerede har tatt før. 

Diplomkalender

Arkitektur og landskapsarkitektur

Høstsemester Vårsemester Aktivitet
Medio mai/juni Medio november Oppmelding til diplom
Medio august Medio januar Oppstartsmøte (obligatorisk oppmøteplikt)
En uke etter oppstart En uke etter oppstart Opplyse om hovedveileder
Før trekkfrist Før trekkfrist Midtgjennomgang
1. desember 1. mai Frist for trekk, innlevering av nettskjema, registrere endelig tittel
Medio desember  Medio mai Innlevering av digitalt materiale og hovedmodell
Medio desember til primo januar Ultimo mai Forberedelse av presentasjon, plotting av plansjer
Primo januar  Ultimo mai Montere prosjekt i utstilling
Andre uke januar Første uke juni Gjennomgang og sensur
Medio januar Medio juni Diplomseremoni 
Medio februar Primo august Diplomevaluering
 

Design

Høstsemester Vårsemester Aktivitet
Midten av mai/juni Midten av november Oppmelding til diplom
Midten august Midten av januar Oppstartsmøte (obligatorisk)
En uke etter semesterstart En uke etter semesterstart Levere godkjent prosjektbeskrivelse
Ca. en måned etter semesterstart Ca. en måned etter semesterstart Mid-term gjennomgang 1 
Ca. to uker før trekkfrist Ca. to uker før trekkfrist Mid-term gjennomgang 2
1. desember 1. mai Trekkfrist og tittel må være klar
Midten av desember til begynnelsen av januar Slutten av mai  Forberede presentasjon og utstilling
I begynnelsen av januar  I slutten av mai Montere prosjekt i utstilling
Andre uke i januar Første uke i juni Gjennomgang og sensur
Midten av januar  Midten av juni Diplomsermoni 
Midten av februar  Begynnelsen av august Diplomevaluering

Diplomreglement

Diplomreglementet ble vedtatt av Undervisningsutvalget 11.02.2019 og oppdatert i juni 2021.
 

Oppmelding til diplom

Du melder deg opp til diplom innen fristen for kursregistrering hvert semester. Dersom du ikke har registrert deg innen fristen, er du ikke garantert å få plass gjeldende semester.
For å starte på diplom må du ha oppnådd følgende studiepoeng og innenfor disse studiepoengene skal pre-diplom (6 sp.) være bestått:

 • Master i arkitektur – beståtte 300 studiepoeng
 • Master i design (5-årig) – beståtte 270 studiepoeng
 • Master i design (2-årig) - beståtte 90 studiepoeng
 • Internasjonal master i landskapsarkitektur – beståtte 90 studiepoeng

Diplomprogram/prosjektbeskrivelse

Ved bestått pre-diplom, har du automatisk et godkjent diplomprogram eller prosjektbeskrivelse. Ved stryk på diplom, må nytt diplomprogram/prosjektbeskrivelse skrives, og du må få det godkjent av veileder og instituttleder.
Design leverer prosjektbeskrivelse en uke etter semesterstart.

Språk

Du kan skrive diplomprogrammet og gjøre diplomoppgaven på norsk eller engelsk.

Veileder

Du tildeles en veileder blant skolens lærere og det er ditt ansvar å orientere veileder om ditt diplomprogram. Det er ikke anledning til å kreve en bestemt person. Du kan ha én eller flere bi-veiledere. Et eventuelt skifte av veileder skal gå gjennom instituttleder.

Ekstern veiledning

AHO gir økonomisk støtte for inntil 10 timer per student for innhenting av faglig relevant ekspertise som ikke er ansatt/tilsluttet AHO. Ved ekstern veiledning inngår du selv avtale med gjeldende ekstern person som får signert kontrakt. Etter utført oppdrag leverer du timeliste og kontrakt i studieadministrasjon innen semesterslutt. For utenlandske personer må kopi av pass legges ved.

Antall forsøk

Du har tre forsøk på å ta diplom

Trekk fra diplom

Fristen for å trekke seg fra diplom, uten at det skal telle som et forsøk, er 1. desember for høstsemesteret og 1. mai for vårsemesteret. Du gjør dette ved å gi skriftlig beskjed til studieadministrasjonen innen fristen. Hvis du trekker deg etter dette blir det regnet som forsøk på eksamen. Ved trekk fra diplom må du skrive nytt program/ny prosjektbeskrivelse til neste oppmelding.

Sykdom, utsatt innlevering eller presentasjon

Dersom du blir syk i løpet av diplomsemesteret, kan du få innvilget utsatt innlevering/utsatt presentasjon av diplomprosjekt. Ved utsatt innlevering/presentasjon vil du bli sensurert sammen med neste semesters kull. Selv om du får innvilget ny utsatt frist på bakgrunn av dokumentert sykdom, kan du fortsatt levere til den ordinære innleveringsfristen. En diplomoppgave kan normalt ikke overskride to semestre. Hvis en på gruppen blir syk og får utsatt innlevering, gjelder dette også for de andre på gruppen.

Utsatt innlevering gjelder kun for sykdom over 3 dager og du må søke om utsatt innlevering til studieadministrasjonen senest 7 dager etter at sykdommen oppsto. Søknad med dokumentasjon sendes via Nettskjema her. Dokumentasjonen må inneholde fra-og til-dato for sykdommen og prosentvis gradering av sykdom.

Konfidensielt prosjekt

Lukket gjennomgang kan i særskilte tilfeller innvilges etter søknad, hvis prosjektet ditt er basert på sensitive data og/eller samarbeid med ekstern virksomhet, og derfor må behandles konfidensielt.

Teoretisk prosjekt

Det er mulig å gjøre et teoretisk diplomprosjekt.

Krav til innlevering av diplomoppgave

Diplominnlevering Internasjonal master i landskapsarkitektur

Etter innleveringen av diplomprosjektet i midten av desember/mai kan du ikke utvikle prosjektet ditt videre, men du kan jobbe med formidlingen av det gjennom forberedelse til presentasjon og utstilling.

1. I midten av desember/mai leveres:

 • Diplomprogram (valgfritt)
 • ​Abstract på 1-4 A4 sider med tekst/bilder/illustrasjoner
 • Hovedmodeller
 • Plotteklare digitale plansjer
 • Redigert dokumentasjon av prosessen i digitalt format: skisser, bilder av skissemodeller, tekster etc.
 • Ved teoretisk prosjekt: digital fil av besvarelsen

2. Ved opphenging av prosjekt leveres:

 • Skissebøker, skissemodeller, prosessmateriale og utstillingsmateriell etc.
 • ​Digital presentasjon
 • Plottede plansjer
 • Ved teoretisk prosjekt: to trykte eksemplar av besvarelsen

Diplominnlevering for Master i arkitektur

Etter innleveringen av diplomprosjektet i midten av desember/mai kan du ikke utvikle prosjektet ditt videre, men du kan jobbe med formidlingen av det gjennom forberedelse til presentasjon og utstilling.

1. I midten av desember/mai leveres:

 • Diplomprogram (obligatorisk)
 • ​Abstract på 1-4 A4 sider med tekst/bilder/illustrasjoner
 • Hovedmodeller
 • Plotteklare digitale plansjer
 • Redigert dokumentasjon av prosessen i digitalt format: skisser, bilder av skissemodeller, tekster etc.
 • Ved teoretisk prosjekt: digital fil av besvarelsen

2. Ved opphenging av prosjekt leveres:

 • Skissebøker, skissemodeller, prosessmateriale og utstillingsmateriell etc.​
 • Digital presentasjon
 • Plottede plansjer
 • Ved teoretisk prosjekt: to trykte eksemplar av besvarelsen

Diplominnlevering for Master i design

Etter innleveringen av diplomprosjektet i midten av desember/mai kan du ikke utvikle prosjektet ditt videre, men du kan jobbe med formidlingen av det gjennom forberedelse til presentasjon og utstilling.

1. I midten av desember/mai leveres:

Digital rapport (Rapporten skal vise prosjektet i sin helhet og reflektere over resultatet. I rapporten kan studentene lenke til nettbasert innhold som prototyper og filmer)

2. Ved opphenging av prosjekt leveres:

 • Fysisk rapport i 2 eksemplarer
 • Modeller, digitale prototyper, filmer, presentasjons-filer og utstillings-plakater, etc.   
 • Digital presentasjon

Hjelp fra andre

Diplomoppgaven er et eget selvstendig arbeid. Det er ikke anledning til å sette bort/kjøpe hele eller deler av arbeidet.

Unntaksbestemmelse for design:

Design diplom studenter har anledning til å sette bort/kjøpe mindre deler av arbeidet, der dette er viktig for å formidle prosjektet i sin helhet. Det skal imidlertid ikke representere en vesentlig del av prosjektet eller være del av det som studenten skal evalueres på. Ei heller skal det gå ut over det man kan forvente at studenten kan gjøre selv. Har man mottatt slik hjelp, skal dette tydelig oppgis i rapporten og presentasjonen.

Oppheng og utstilling

Du henger selv opp prosjektet på anvist plass til en oppgitt tid. Under gjennomgangene vil publikum kunne se prosjektene, mens den offisielle utstillingen er etter at gjennomgangene er ferdig og sensur har falt. 

Har du behov for å låne teknisk/elektronisk utstyr til utstillingen, kontakter du IKT-support om dette i god tid.

Presentasjon og gjennomgang

Du skal forberede en digital presentasjon av prosjektet ditt. Denne presentasjonen er en del av bedømmelsesgrunnlaget. Presentasjonen leveres digitalt før gjennomgangen.Du presenterer prosjektet ditt i en åpen gjennomgang med eksterne sensorer og publikum tilstede innenfor en gitt tidsramme: Enkeltprosjekt 20 minutter, gruppeprosjekt 30 minutter. Først presenterer du, deretter gir sensorene sin tilbakemelding og stiller spørsmål.

Formater

 • Tillatte filformater: Pdf., mp3, mp4.
 • Zip-filer er ikke tillatt.
 • Maksimal filstørrelse er 900MB.
 • Filene må merkes med innhold og ditt navn.
  • Eksempel: Diploma Report_Ola_Hansen.pdf/Abstract_Ola_Hansen.pdf
 • I plottere kan du kun bruke papir kjøpt i resepsjonen på AHO.

Sensur

Du blir vurdert på det innleverte materialet, formidlet gjennom presentasjon og utstilt prosjekt.

Sensur

Diplomoppgaven bedømmes med karakterskalaen: «Bestått/Ikke Bestått». Resultatene offentliggjøres i Studentweb.

Skriftlig evaluering

Sensorene skriver en skriftlig redegjørelse for sensuren for hver student, og denne får du tilsendt når den foreligger.

Se "Sensorveiledning" for detaljer.

Stryk

Ved stryk på diplomeksamen skal studenten inviteres til en samtale om sensuren. I møtet vil instituttleder, studierådgiver og veileder være tilstede.Ved stryk på diplom må du skrive nytt program/prosjektbeskrivelse til neste oppmelding. Du har tre forsøk på å ta diplom.

Diplomutdeling

Semesteret avsluttes med en høytidelig seremoni med utdeling av vitnemål og diplom.

Klage

Bruk, arkivering og publisering av diplomoppgaver

AHO forbeholder seg retten til å bruke diplomoppgaven på aho.no og til markedsføring.
AHO er pliktig å arkivere alle beståtte masteroppgaver og arkiverer derfor alle diplomprosjektene i vårt institusjonelle arkiv (ADORA).
Alle oppgaver offentliggjøres (publiseres), med mindre oppgaven er klausulert eller studenten ikke har samtykket til publisering.  Disse oppgavene arkiveres i ADORA, men publiseres ikke.
Trykte utgaver av diplomoppgaver registreres i bibliotekets samling og lånes ut.

Arkivering, utlån og publisering av diplomoppgaven

AHO er pliktig å arkivere alle beståtte masteroppgaver. Vi arkiverer derfor alle diplomprosjektene ADORA.

Arkivering og publisering av diplomoppgaver

AHO arkiverer alle diplom- og masteroppgaver i ADORA fra og med 2017.
Alle oppgaver offentliggjøres (publiseres), med mindre oppgaven er klausulert eller studenten ikke har samtykket til publisering. Disse oppgavene arkiveres i ADORA, men filene låses for innsyn. 

Alle studenter må fylle ut og signere "Avtale om arkivering og publisering" og levere denne til studieadministrasjonen. 
 

Avtale mellom student og AHO om bruk av diplomoppgave

Signert avtale om bruk av diplomoppgave leveres til studieadministrasjonen. 

Avtalen gjelder arkivering og publisering i AHO vitenarkiv ADORA.

 • Dersom du ikke har noen reservasjoner mot å offentliggjøre diplomoppgaven din, haker du av for "ja" i alle tre bokser. 
 • Dersom du haker av for "nei" under "Rett til elektronisk publisering", ta stilling til om du ønsker at oppgaven din kan brukes internt i undervisning og forskning og lånes ut til studenter/ansatte.
  • Med utlån menes lesetilgang til filene i 7 dager administrert av bibloteket. 
  • Dersom du ønsker å bli kontaktet for alle typer bruk, hak av nei i alle tre bokser. 

Klausulering av andre grunner

Hvis studenten skal arbeide videre med stoffet med tanke på annen utgivelse som f.eks. publisering i et internasjonalt tidsskrift kan oppgaven klausuleres for en periode. Oppgis i avtalen.

Lovbestemt klausulering (konfidensialitet)

Hvis oppgaven inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt (forvaltningsloven § 13) skal skjema for konfidensiell gradsoppgave fylles ut og leveres sammen med oppgaven.

Utlån av fysiske diplomoppgaver

Trykte utgaver av diplomoppgaver registreres i bibliotekets samling og lånes ut.

Klage og begrunnelse

Be om begrunnelse

Ønsker du begrunnelse for karakter på en eksamen? Da må du be om det senest 1 uke etter at karakteren ble kunngjort. Fyll ut skjema for «krav om begrunnelse» her. Du får normalt begrunnelsen innen 2 uker etter at du har bedt om den. Begrunnelsen gis skriftlig, og i den redegjøres det for karakteren din med vurdering av dine prestasjoner.

Frist: 1 uke etter at karakteren ble kunngjort
 

Klage på karakter

Du kan klage på en karakter innen 3 uker etter at sensuren ble kunngjort eller etter at du har mottatt begrunnelsen for karakteren. Tenk nøye i gjennom hvorvidt du ønsker å klage. Husk at du ikke kan klage på den nye karakteren, og at det er denne karakteren som blir stående. Den nye karakteren kan bli bedre, lik eller dårligere enn den opprinnelige karakteren.

Hvordan klage på karakter

Fyll ut skjemaet «klage på karakter». For klager på karakter med unntak av skoleeksamener skal besvarelsen din leveres inn sammen med skjemaet.

Håndtering av klagen

Etter du har sendt inn klage sensureres eksamensbesvarelsen din på nytt. Eksamensbesvarelsen blir sensurert av minst to nye sensorer, der minimum en er ekstern. Sensorene får ikke vite din opprinnelige eksamenskarakter. Resultatet av klagebehandlingen får du på e-post. Karakteren blir deretter registrert i Studentweb.

Gruppearbeid

Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for den som har klaget.

Frist: 3 uker

Klage på karakter


 

Klage på et enkeltvedtak

Hva er et enkeltvedtak?

Et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder en eller flere bestemte personer. Svar du får på søknader om lokalt opptak, fritak eller innpassing, tilrettelegging og permisjon er eksempler på enkeltvedtak, som skal behandles etter forvaltningsloven.

Du har klagerett på enkeltvedtak som er fattet ved AHO.

Klagen skal opplyse om hvilket vedtak du klager over, om den endringen du ønsker og gjerne også de grunnene du har for å klage.

Hvordan klage på et enkeltvedtak:

Du må klage på vedtaket innen 3 uker fra du mottok vedtaksbrevet, og du må benytte skjema «Klage på enkeltvedtak». Send klagen til studieadministrasjonen som vil vurdere saken på nytt og som kan:

 • Avvise klagen (for eksempel hvis klagefristen er passert)
 • Oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet
 • Opprettholde vedtaket

Hvis vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes AHOs Klagenemnd som skal ta endelig stilling til klagen. Du kan ikke klage på vedtaket fra klagenemnda.

Frist: 3 uker
Klage på enkeltvedtak (skjema)

Klage på formelle feil ved eksamensavviklingen

Hva er en formell feil ved eksamensavviklingen?

Dersom du som student mener det har skjedd formelle feil i forbindelse med din prøve eller eksamen (feil ved for eksempel oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen) som anses å ha kunnet påvirke din prestasjon eller bedømmelsen av denne, kan du klage over formelle feil. Klagefristen er tre uker etter at du er eller burde være kjent med det forhold som begrunner en eventuell klage. 

 

Hvem skal klagen sendes til?

Klage over formelle feil ved eksamen behandles av studieadministrasjonen. Benytt skjema «Klage på formelle feil».

Behandling av klagen

Studieadministrasjonen vil vurdere saken og kan:

 • Avvise klagen (for eksempel hvis klagefristen er passert)
 • Oppheve eller endre vedtaket hvis den finner klagen begrunnet
 • Opprettholde vedtaket

Finner Studieadministrasjonen at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere av kandidatens prestasjon, kan det bestemmes at det skal foretas ny sensurering eller holdes ny eksamen eller prøve. 

Hvis vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes AHOs Klagenemnd som skal ta endelig stilling til klagen.
Du kan ikke klage på vedtaket fra klagenemnda.

 

Klage på formell feil (skjema)

Fusk

Mistanke om fusk

Det er viktig at du setter deg inn i retningslinjer for kildebruk og sitering ved skolen. Dersom det blir oppdaget fusk eller forsøk på fusk, kan det få alvorlige konsekvenser for deg.

Hva er fusk?

Fusk eller plagiering i skriftlige innleveringer er brudd på akademisk redelighet. Oppgaver og besvarelser skal være ditt eget selvstendige arbeid. Akademisk redelighet vil si at du gjør klart hva som er dine egne tanker og ideer og hva som er lånt fra andre.
 
Eksempler på hva som regnes som fusk eller forsøk på fusk ved en eksamen, prøve eller skriftlig innlevering?
 • Å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under en eksamen
 • Å presentere hele eller deler av andres arbeid som sitt eget
 • Å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger
 • Å levere en eksamensoppgave som tidligere er levert som eksamensbesvarelse ved AHO eller andre institusjoner for høyere utdanning
 • Ureglementert samarbeid mellom medstudenter.
 • Å handle i strid med gjeldende regelverk eller retningslinjer for den enkelte eksamen


Er samarbeid fusk?

Det er mulig å diskutere en oppgaven muntlig med andre; både studenter og andre personer.
 
Men ulovlig samarbeid med andre studenter under en hjemmeeksamen eller oppgaveinnlevering som fører til tekstlikhet i besvarelser eller som gir en eller begge studentene urettmessige fordeler i eksamenssituasjonen, betraktes som fusk.
 
Det er betraktes som fusk hvis du betaler noen for å gjøre eksamen for deg eller medvirker eller hjelper en annen student til å jukse under en eksamen.

Medvirkning til at andre fusker selv om du ikke selv drar nytte av fuskehandlingen, rammes av bestemmelsene i loven. Du bør opptre med kritisk sans når det gjelder å låne ut dine besvarelser eller tekster til andre studenter. 
 

Plagiatkontroll

AHO bruker Urkund som plagiatkontroll på digitale oppgaveinnleveringer og hjemmeeksamener. Urkund foretar kontroller mot internett, tekstdatabaser og andre innleverte oppgaver. 
 

Konsekvensen av fusk

Ved fusk eller forsøk på fusk kan konsekvensene bli annullering av eksamen og utestengning fra AHO og tap av retten til å gå opp til eksamen ved andre universitet og høgskoler i Norge i inntil 1 år.  

Nærmere informasjon finner du i Forskrift for opptak, studier og eksamen ved AHO og retningslinje for mistanke om fusk.
 

Hva er fusk på skoleeksamen?

Ved skoleeksamen regnes det som fusk å benytte hjelpemidler, med mindre det framgår av eksamensoppgaven at det er tillatt. Det kan også regnes som fusk å ha hjelpemidler tilgjengelig selv om de ikke blir brukt.  
 
 
 
 

Saksbehandling ved mistanke om fusk

Denne rutinen gjelder alle kurs ved masterstudiene og videreutdanningene på AHO. Den gjelder både for obligatoriske arbeidskrav og for eksamener med og uten tilsyn. Rutinen gjelder for alle kategorier studenter. Klagenemda har vedtaksmyndighet, jf. universitetsloven § 4-7, første ledd. 

Generell informasjon

Studentene får informasjon om tillatte hjelpemidler, i studieplanen eller i annen forhåndsinformasjon fra instituttet. Alt som kan ha faglig interesse utover de tillatte hjelpemidlene, klassifiseres som ulovlig. Studentene plikter å sette seg inn i gjeldende regler for hjelpemidler ved eksamen, for kildebruk og siteringsregler ved oppgaveskriving. Manglende kjennskap til regler om fusk/forsøk på fusk, hjelpemidler og siteringsregler fritar ikke for ansvar.
 
Klagenemnda fatter vedtak som førsteinstans i saker om mistanke om fusk/forsøk på fusk. Hvis klagenemnda finner at en student har fusket/forsøkt å fuske, gir universitetsloven følgende mulige reaksjonsformer (§ 4-7 og § 4-8 f): 

 • Annullering av eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs (§ 4-7).

 • Utestenging fra AHO og tap av retten til å gå opp til eksamen, eventuelt også ved andre institusjoner under universitetsloven (§ 4-8).

Reaksjonsformene kan ikke iverksettes før det er fattet vedtak klagenemnda. Henvendelser fra pressen eller andre i saker om mistanke om fusk/forsøk på fusk ved AHO skal henvises til studiesjefen. Når klagenemndas har fattet vedtak, kan AHO oppgi type fusk, (og) reaksjonsform og eventuelt institutt. Opplysningene må ikke være personidentifiserbare.

Hva er fusk/forsøk på fusk?

I henhold til universitetsloven § 4-7 første ledd skal det reises sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk i tilfeller hvor det er mistanke om at en student eller eksamenskandidat har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelse av, eller forut for endelig sensur av eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av kurs. Det skal også reises sak på grunnlag av fusk/forsøk på fusk i de arbeider som kreves godkjent for å ta eksamen.
 
En student kan mistenkes for fusk/forsøk på fusk hvis han/hun for eksempel:

 • lar være å gi opplysninger om kilder eller oppgir fiktive kilder (trykte, utrykte, muntlige og skriftlige).
 • gir inntrykk av at besvarelsen er mer selvstendig enn den faktisk er.
 • bruker hjelpemidler (hjelpere) som ikke er tillatt.

Ved eksamen med tilsyn kan mistanke om fusk/forsøk på fusk for eksempel oppstå hvis:

 • studenten har ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen. For at sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk skal reises er det ikke nødvendig at studenten har brukt de ulovlige hjelpemidlene eller blitt tatt i å bruke dem.
 • studenten har ulovlige hjelpemidler tilgjengelig på områder utenfor selve eksamenslokalet, for eksempel plassert/gjemt på toalettet.
 • studenten samtaler med eller på annen måte kommuniserer med andre om eksamensoppgavene under eksamen eller i pauser.
 • studenten sender en annen person for å avlegge eksamen i sitt sted.

Ved eksamen uten tilsyn kan mistanke om fusk/forsøk på fusk for eksempel oppstå hvis:

 • eksamensbesvarelsen ikke er utført av studenten selv.
 • eksamensbesvarelsen er utført i samarbeid med andre uten at dette er oppgitt.
 • eksamensbesvarelsen tidligere har blitt innlevert til en annen eksamen ved AHO eller ved annet nasjonalt eller internasjonalt lærested.
 • eksamensbesvarelsen gjengir andres arbeider (for eksempel faglitteratur/artikler/nettsider) uten å oppgi kilde.
 • eksamensbesvarelsen gjengir eget arbeid uten å oppgi kilde.
 • eksamensbesvarelsens litteraturliste ikke inneholder alle kilder og referanser som er benyttet i eksamensbesvarelsen. 

I tilknytning til eksamen kan det reises sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk også på grunnlag av forhold som ikke skjer under selve eksamensavleggelsen. Dette kan for eksempel skje hvis: 

 • studenten før eksamen skaffer seg tilgang til eksamensoppgavene.
 • studenten forsøker/greier å endre sin besvarelse etter at den er levert, også hvis dette skjer etter at sensuren for den aktuelle eksamen er falt. 
 • en student hjelper andre studenter med å fuske.
   

Sensur/vurdering

Når mistanke om fusk/forsøk på fusk oppstår, skal eksamensbesvarelsene ordinært sensureres på vanlig måte, men sensuren skal ikke gjøres kjent for studenten. Instituttet vurderer om besvarelsen kan sensureres på vanlig måte eller om eventuell sensur må vente til etter klagenemndas behandling.
 
Hvis saken fremmes for klagenemnda, skal sensuren ikke gjøres kjent for studenten. Hvis klagenemnda vedtar at en eksamen skal annulleres, får studenten ikke opplyst resultatet av eventuell sensur. Hvis klagenemnda vedtar at en eksamen ikke skal annulleres, får studenten opplyst resultatet og karakteren overføres til eksamensprotokollen. 

Instituttets behandling

Når sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk blir oppdaget, har studenten rett til å fullføre pågående eller resterende eksamen(er) som planlagt. Eventuelle sanksjoner kan ikke settes i verk før det foreligger endelig vedtak i saken.

Som hovedregel skal alle saker hvor det er mistanke om fusk/forsøk på fusk fremmes for klagenemnda. Instituttet kan likevel i hver enkelt sak vurdere forhold mellom faglig umodenhet og fusk/forsøk på fusk. Hvis instituttet er i tvil om en uregelmessighet hører inn under fuskebegrepet, kan instituttet kontakte studieadministrasjonen for bistand.

Når mistanke om fusk/forsøk på fusk oppstår, skal instituttet kartlegge situasjonen og sikre seg eventuelle bevis. Dokumentasjonen må være så nøyaktig som mulig og omfatte alle aktuelle dokumenter. Hva som kreves av bevis vil avhenge av hvordan man mistenker at studenten har fusket/forsøkt å fuske. Uttalelser fra vitenskapelig ansatte, f.eks. sensorer, kan legges ved fremleggsnotat til klagenemnda. Det skal utarbeides en oversikt over personer som har vært involvert, siden disse kan brukes som vitner.

Den enkelte saksbehandler har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 3. Det samme gjelder sensorer, eksamensvakter og andre ansatte ved AHO som kommer i kontakt med slike saker. Saksdokumenter unntas offentlighet etter forvaltningsloven § 13.
Saksforberedelsene på instituttet skal være av administrativ art. Det er hensiktsmessig at den nærmeste enheten utarbeider mye av grunnlagsmaterialet. For å sikre enhetlig praksis bør likevel studieadministrasjonen ha overordnet ansvar i denne typen saker.

Når saker om mistanke om fusk/forsøk på fusk oppstår, skal studieadministrasjonen snarest mulig informere studenten om at sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk er under forberedelse, og gi studenten anledning til å uttale seg, jf forvaltningsloven § 16. Det vil si å orientere studenten når der finnes tilstrekkelig konkret mistanke om fusk/forsøk på fusk til at det er behov for å undersøke saken nærmere. Studenten skal få vite hva mistanken går ut på, få opplyst hvordan saken vil bli behandlet videre og hvilke rettigheter han/hun har. Informasjonen, som også skal gis skriftlig, skal inneholde orientering om studentens rettigheter etter universitetsloven §§ 4-7, 4-8 og 4-11.

Studenten skal opplyses om rett til et møte med instituttet/studieadministrasjonen for å drøfte saken. Studenten har også rett til å uttale seg skriftlig. All post til studenter i forbindelse med saker om mistanke om fusk/forsøk på fusk skal sendes rekommandert.

Studenten har rett til bistand fra advokat eller annen fullmektig på alle trinn i saksbehandlingen, jf. forvaltningsloven § 12. Når studenten har opplyst om hvem han/hun har valgt som fullmektig, skal all videre kontakt gå gjennom denne. Studenten har rett til å få dekket kostnader til advokatbistand etter offentlig sats og for øvrig på de vilkår som følger av salærforskriften fra sak om bortvisning eller utestenging er reist, eventuelt fra skriftlig advarsel etter første ledd er gitt, jf. universitetsloven § 4-8, femte ledd. Utgiftene til dette dekkes av AHO, jf. universitetsloven § 4-8, femte ledd.

Studenten eller fullmektigen vil under saksforberedelsen normalt bare ha rett til innsyn i det faktiske grunnlaget, for eksempel egne prøver, vitneprov og beskrivelse av hendelsesforløpet. Instituttet fremmer selv sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk, og utarbeider fremleggingsnotat til klagenemnda. Notatet skal beskrive bakgrunn og faktiske forhold i saken. All relevant dokumentasjon legges ved.

Fremleggsnotatet skal inneholde vurdering av mulige sanksjoner. Instituttet vurderer sanksjonsnivå og innstiller overfor klagenemnda, men endelig vedtak fattes av klagenemnda. Vedtak fattes på bakgrunn av helhetsvurdering, hvor det blant annet kan legges vekt på eksamens omfang, studienivå og eksamensform. 

Klagenemndas behandling

Studiesjefen underretter studenten eller fullmektigen om tid og sted. Studenten og fullmektig har rett til å møte under behandling i klagenemnda. Hvis dette ønskes, skal dette meldes til studiesjefen senest dagen før møtet. 

Administrativ oppfølging av klagenemndas vedtak

Eventuelt vedtak om utestenging gjelder fra det tidspunkt klagenemnda vedtar. Vedtaket kan iverksettes straks selv om studenten påklager til den nasjonale ”Felles klagenemnd for behandling av klagesaker” og eventuelt deretter bringer vedtaket inn for rettsapparatet. Studiesjefen kan gi vedtaket utsatt iverksettelse, jf. forvaltningsloven § 42.
 
Studiesjefen underretter studenten om klagenemndas vedtak, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25.
Underretningen skal omfatte selve vedtaket og begrunnelsen for dette, samt hvilke konsekvenser vedtaket får for studenten. I tillegg skal det legges ved en orientering om studentens rettigheter etter universitetsloven §§ 4-8, fjerde ledd og 4-11, herunder klagefrist til den nasjonale ”Felles klagenemnd for behandling av klagesaker” og fristen for å bringe vedtaket inn for rettslig prøving.

Studiesjefen underrettet instituttet om vedtaket i klagenemnda og om hvilken oppfølging som
kreves av instituttet.

Studieadministrasjonen registrerer vedtak om annullering i eksamensprotokoll. Vedtak om
utestengning registreres i Felles studentsystem.

Ved vedtak om utestengning skal instituttet se til at studenten ikke deltar på lukket undervisning i perioden vedkommende er utestengt, og studieadministrasjonen ber om å få returnert semesterkort.

Hvis annullert eksamen utgjør en nødvendig del av en allerede tildelt grad, skal direktør for organisasjon kreve vitnemålet returnert fra studenten, jf. universitetsloven § 4-7, femte ledd. Hvis dette ikke skjer frivillig, skal studiesjefen henvende seg til namsmannen og be om tvangsinndrivelse.

Studiesjef varsler øvrige universitet og høyskoler under universitetsloven om klagenemndas vedtak. Studiesjefen varsler Utlendingsdirektoratet om vedtaket i saker som gjelder annullering og utestenging av utenlandske studenter som har oppholdstillatelse i studieøyemed. Varsling foretas ordinært før klagefristens utløp. 

Klage på klagenemndas vedtak

Studenten kan påklage klagenemndas vedtak til den nasjonale ”Felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10”. Eventuell klage på vedtak fattet av klagenemnda sendes først til ny behandling i klagenemnda. Hvis klagenemnda opprettholder vedtaket sitt, oversender studiesjefen saken til den nasjonale ”Felles klagenemnd for behandling av klagesaker” som fatter endelig vedtak.

Hvis den nasjonale ”Felles klagenemd for behandling av klagesaker” opprettholder klagenemndas vedtak, kan studenten bringe saken inn for domstolene for rettslig prøving. Slikt søksmål må reises innen 3 måneder etter at endelig vedtak foreligger, jf. universitetsloven § 4-11, første ledd. Eventuelt søksmål tas ut ved Oslo tingrett.

AHO dekker alle omkostninger ved søksmålet, herunder også betaling av saksøkers advokat, jf. universitetsloven § 4-11, andre ledd.

Når en sak er behandlet ved domstolene, er dommen offentlig. I andre sammenhenger enn konkret saksbehandling, for eksempel i informasjonssammenheng ved AHO, skal dommen anonymiseres.
 

 
 

Tidligere ordning, avlegge eksamen

Dersom et emne endres vesentlig med hensyn til omfang, pensum eller lignende eller nedlegges, skal det være anledning til å avlegge eksamen etter tidligere ordning kun én gang innen et tidsrom på ett år etter at ny ordning trer i kraft.

Studenten har imidlertid ikke krav på undervisning etter tidligere ordning. Gjelder endringen selve eksamensordningen, gis det anledning til å gå opp til eksamen én gang etter tidligere ordning dersom studenten har påbegynt emnet før den nye ordningen trådte i kraft.

Digital eksamen (WISEflow)

AHO bruker WISEflow for gjennomføring av digital eksamen. 
 

Hente eksamensoppgave (WISEflow)

For å hente ut eksamensoppgaven gjør du slik:

 1. Logg inn i WISEflow
 2. Logg inn med Feide
 3. Åpne riktig flow (FLOWassign) med din kurskode med navnet på kurset ditt.
 4. Skriv besvarelsen din i ditt eget tekstbehandlingsprogram.  Lagre den i pdf-format når du er ferdig.
 5. Lagre den i PDF-format når du er ferdig.

Levere oppgave/eksamen i WISEflow

Innlevering av hjemmeeksamen, eksamen eller en oppgave i WISEflow:

Husk å sette av god tid til innlevering for eventuelle problemer og feil. 

 1. Logg inn i WISEflow med Feide
 2. Åpne riktig flow (FLOWassign). Bruk kurskode/kursnavn 
 3. Last opp besvarelsen i PDF-format.​
 4. Trykk på «Lever besvarelse» når du har lastet opp oppgaven din.
  Det kan normalt ikke gjøres endringer eller lastes opp nye versjoner av en allerede innlevert besvarelse.
 5. Husk å huke av for kvittering på e-post før du leverer.

Når får jeg eksamenskarakteren?

 • Resultatet fra eksamen kunngjøres på Studentweb.
 • Karakteren skal kunngjøres innen tre uker etter eksamen.
 • Du er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med sensuren.

Retningslinjer for sitering og kildebruk ved AHO

Informasjonen gjelder dersom det er spesifisert at eksamensoppgaven er en digital skriftlig hjemmeeksamen eller oppgaveinnlevering i Wiseflow. 

Innlevering:

Før du leverer besvarelsen din må du sjekke om det er formelle krav til oppgaven eller besvarelsend din. Dette kan du finne via moodle, kursbeskrivelsen eller i informasjon sendt ut av lærer på kurs. Husk å sjekke dette nøye før eventuell innlevering. Det kan f.eks. være:
 • 1,5 eller dobbel linjeavstand
 • 12 punkt skrift.
 • Nummerering av sidene.
 • Forside: På noen kurs kan det være krav til forside med navn eller kandidatnummer (se Studentweb), besvarelsens tittel, kurskode og navn (f.eks. Arkitekturteorienes historie), skole (AHO) og dato.
 • Oppgavens omfang: Dersom det er oppgitt et omfang for en skriftlig hjemmeeksamen eller oppgaveinnlevering, må besvarelsen være innenfor det minimum og maksimum antall sider (evt. ord) som det opplyses om i kursbeskrivelsen eller annet dokument (fra faglærer/kursansvarlig se Moodle).
 • Dersom besvarelsen din er illustrert (valgfritt eller etter nærmere angivelse fra faglærer eller oppgavetesten) skal det ha billedtekster som tydelig sier hva som er avbildet med kildehenvisning og rettighetsopphaver.
 

Referansestiler ved AHO 

Husk å følge reglene for akademisk redelighet. Det vil si at du refererer og oppgir hvilke kilder som du bruker i besvarelsen din, andre forfattere, andres ideer, argumenter, teorier, innsamlete data osv. Alle kildehenvisninger må kunne etterprøves.
I oppgaven eller besvarelsen din bruker du enten Harvard eller Chicago som referansesystem. Se eventuelt utdypende informasjon om ditt kurs i Moodle eller i informasjon sendt ut av lærer. 

Les mer om referansestilene på tjenesten Søk og skriv.

Biblioteket tilbyr kurs og veiledning i referansehåndtering og sitering.