Språk

Eksamen

Eksamensplan og informasjon

Det du trenger å vite om skoleeksamen

Skoleeksamen er skriftlig eksamen med tilsyn.

Oppmøte og hva du skal ha med deg

 • Du må være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutt før eksamen begynner.
 • Du må ha med deg gyldig legitimasjon med bilde, skrivesaker og godkjente hjelpemidler. Vesker og annet som ikke er lov å bruke under eksamen, legger du på anvist sted.

Hvis du kommer for sent

 • Hvis du kommer mindre enn 30 minutter for sent, kan du få ta eksamen, men får ikke ekstra tid.
 • Hvis du kommer mer enn 30 minutter for sent, må du kontakte eksamensansvarlig i studieadministrasjonen.

Hvor tidlig kan du gå?

 • Ingen får forlate eksamenslokalet før 30 minutter etter at eksamen har startet. 

Gjennomføring av eksamen

 • Du får utlevert papir til å skrive på.
 • Det skal føres inn med kulepenn, slik at arkene får gjennomslag.
  • Eksamensansvarlig kan fravike dette kravet etter søknad.
 • Du får tildelt et kandidatnummer, og dette nummeret skal du skrive på alle innføringsarkene.
 • Under eksamen er all kontakt mellom studentene forbudt.
  • Alle spørsmål skal rettest til eksamensvakt.
  • Du kan bare gå fra plassen din eller forlate eksamenslokalet i følge med en eksamensvakt.

Innlevering av eksamen

 • På første side av eksamenssvaret skriver du det totale antall sider og leverer det til eksamensvakta.
 • Vakten kontrollerer at kandidatnummer er skrevet på og viser hvordan arkene skal skilles fra hverandre.
 • I tillegg leverer du inn kladdeark og ubrukt papir.
 • Dersom særlige tilfeller har hindret deg i å føre inn svaret, kan eksamensansvarlig tillate at kladdeark kan legges ved.
 • Eksamensansvarlig gir beskjed om dette til sensor, som avgjør om kladden skal regnes med i eksamenssvaret.

Fusk

 • Fusk, eller forsøk på fusk, vil øyeblikkelig bli meldt til eksamensansvarlig i studieadministrasjonen. 

Når får jeg eksamenskarakteren?

 • Resultatet fra eksamen kunngjøres på Studentweb.
 • Karakteren skal kunngjøres innen tre uker etter eksamen.
 • Du er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med sensuren.

Oppmelding, trekk, sykdom, ny eksamen

Oppmelding

Når du semesterregistrerer deg i Studentweb melder du deg samtidig opp til eksamen (f.eks. skoleeksamen, presentasjon, prosjekt, vurderingsmappe, hjemmeeksamen, rapport osv.) i de emnene du skal ta.

Trekk fra eksamen på masternivå

Hvis du ikke vil ta eksamen eller levere en besvarelse til sensurering på masternivå, kan du trekke deg fra emnet. For å ikke ha brukt opp et forsøk må du trekke deg fra emne før trekkfristen.

Viktige frister

 • 2 uker før eksamen
 • 4 uker før diplomeksamen

Vær oppmerksom på

 • Avmelding etter fristen teller som ett eksamensforsøk
 • Uteblivelse på eksamensdagen teller som ett eksamensforsøk
 • Du kan ikke trekke deg fra eksamen i grunnundervisningen

Benytt skjema

Fravær grunnet sykdom

Grunnkurs

Prosjektinnlevering

Dersom du blir syk mer enn 3 dager i løpet av de to siste ukene før innlevering av avsluttende prosjekt/sluttleveranse i kurset, slik at du ikke får levert innen fristen, kan du få utsatt innlevering.

 • Maksimum utsettelse for studiokurs er 3 virkedager.
 • For emner med mindre enn 10 studiepoeng er maksimum utsettelse 2 virkedager.

For å få utsatt innlevering må legeattest leveres til studieadministrasjonen senest 7 dager etter innleveringsfristen.

Presentasjon

Dersom du er syk på sluttgjennomgangen, kan du få utsatt presentasjon. For å få utsettelse, må du levere legeattesten innen 7 dager til studieadministrasjonen. Legeattesten må omfatte presentasjonsdagen.

Skriftlig skoleeksamen

Dersom du er syk på eksamensdagen, kan du få utsatt eksamen. For å få utsatt eksamen må du levere legeattest til studieadministrasjonen senest 7 dager etter eksamen. Legeattesten må omfatte eksamensdagen.

Vær oppmerksom på:

 • Uteblir du fra en eksamen i grunnundervisningen uten gyldig grunn, vil du normalt ikke ha adgang til å avlegge eksamen før ved neste ordinære eksamen.
 • Avsluttende prosjektinnleveringer i kurs som ikke har skriftlig skoleeksamen, ansees som eksamen på lik linje med skriftlig skoleeksamen.

Masterkurs

Prosjektinnlevering

Dersom du blir syk mer enn 3 dager i løpet av de to siste ukene før innlevering av avsluttende prosjekt/sluttleveranse i kurset, kan du få utsatt innlevering.

 • Maksimum utsettelse for studiokurs er 3 virkedager.
 • For fordypningskurs er maksimum utsettelse 2 virkedager.

For å få utsatt innlevering må legeattest leveres til studieadministrasjonen senest 7 dager etter innleveringsfristen.

Presentasjon

Dersom du er syk på sluttgjennomgangen, kan du få utsatt presentasjon. For å få utsettelse, må du levere legeattesten innen 7 dager til studieadministrasjonen. Legeattesten må omfatte presentasjonsdagen.

Diplom

Dersom du blir syk i løpet av diplomsemesteret, kan du få utsatt innlevering av diplomprosjekt.

 • Utsatt innlevering gjelder kun for sykdom over 3 dager og du må levere legeattest til studieadministrasjonen senest 7 dager etter at sykdommen oppsto.
 • Legeattesten må inneholde fra – til- dato for sykdom og eventuell prosentvis gradering av sykdom.
 • Utsatt innlevering vil bli gitt tilsvarende antall sykdomsdager.
 • Ved utsatt innlevering vil du normalt bli sensurert sammen med neste semesters kull.
 • Selv om du får innvilget ny utsatt frist på bakgrunn av dokumentert sykdom, kan du fortsatt levere til den ordinære innleveringsfristen.
 • En diplomoppgave kan normalt ikke overskride to semestre.
 • Hvis en på gruppen blir syk og får utsatt innlevering, gjelder dette også for de andre på gruppen.

Utsatt eksamen

Utsatt innlevering prosjekt

 • Innlevering og gjennomgang skjer uavhengig av hverandre.
 • Innlevering gjøres på dato gitt av studieadministrasjon, se punkt 2.3 Fravær grunnet sykdom.
 • Gjennomgang/presentasjon gjennomføres så snart som mulig og normalt senest to måneder inn i det nye semesteret.
 • Eksamensordningen skal være den samme som ved ordinær eksamen.
 • Dato for gjennomgang bestemmes av studieadministrasjonen etter avtale med kursansvarlig.

Utsatt skoleeksamen

 • Ny skoleeksamen avholdes samtidig med kontinuasjonseksamen og arrangeres så snart som mulig og senest 2 måneder inn i nytt semester.
 • Eksamensordningen skal være den samme som ved ordinær eksamen og oppmelding gjøres via studieadministrasjonen.

 For studenter på diplom

 • Ved utsatt innlevering av diplom, vil sensurering foretas med påfølgende semesters diplomgjennomgang.

Stryk i grunnundervisningen

Kontinuasjonseksamen

Hvis du strøk på ordinær skoleeksamen i grunnundervisningen har du rett til å ta ny eksamen. Du finner informasjon om tid og sted for skoleeksamen i «Eksamensplan». Du melder deg opp via studieadministrasjonen og eksamensordningen er den samme som ved ordinær eksamen.

Supplering

Dersom du ble bedømt til «Ikke bestått» eller «F» på innlevert prosjektoppgave i grunnundervisningen, gis du anledning til å supplere materialet for ny vurdering.

Omfanget av suppleringen får du av kursansvarlig og innleveringen av supplert prosjekt gjøres til studieadministrasjonen på avtalt dato. Ny bedømming skal normalt være foretatt innen semesterstart påfølgende høstsemester.

Dersom supplering ikke fører frem til bestått emne, må du ta emnet på nytt i sin helhet ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

Du kan ikke supplere hvis du har fremsatt en klage.

 

Stryk på masternivå

Det er ikke anledning til å supplere et sensurert prosjekt/besvarelse på masternivå. Dersom du er bedømt til «ikke bestått», kan du klage på karakteren.

Karaktersystem

Vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, vurdering av oppgave er enten

 • en todelt skala med Bestått/Ikke bestått eller, 
 • en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.
Bokstavkaraktertrinnene gis følgende betegnelse og generell, kvalitativ beskrivelse:
Karakterskala
Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier
A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.
Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet
B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene
D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler.
Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.
Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene.
Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Tilrettelegging

Har du funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør det vanskeligere å studere? Du kan ha krav på individuell tilrettelegging av studiesituasjonen og/eller eksamen.

Individuell tilrettelegging skal kompensere for ulempene din funksjonshemming medfører. Tilretteleggingen kan ikke føre til reduksjon av de faglige krav.

Kontakt studieadministrasjonen, så vil du få informasjon om hvilke muligheter som finnes.
Send søknad om tilrettelegging til studiadministrasjon

Tilrettelegging av studiesituasjonen

Eksempler på utfordringer som kan gi grunnlag for individuell tilrettelegging av studiesituasjonen:

 • Dysleksi
 • Nedsatt funksjonsevne
 • Psykiske utfordringer
 • Psykososiale vansker
 • Synshemming
 • Nedsatt hørsel

Ta kontakt med studieadministrasjonen for en avtale, enten før du begynner på studiene eller så snart som mulig etter studiestart. Samtalen er konfidensiell og uforpliktende.

Tilrettelegging av eksamen

En funksjonshemming eller sykdom kan gi deg rett til å søke om tilrettelagt eksamen. Eksempler på tilrettelegging kan være utvidet tid, ekstra retteprogram på PC og skriftlig eksamen i eget rom.
Søknadsfrist for tilrettelegging av eksamen er en måned før eksamenstidspunktet.

Stipend for studenter med funksjonsnedsettelse

Lånekassen tilbyr elever og studenter i høyere utdanning å søke ekstra stipend. Ordningen gjelder for de som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming. Spørsmål om dette rettes til Lånekassen.
Mer informasjon om hvordan du går fram for å søke.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) arbeider for at alle skal ha lik tilgang til litteratur og informasjon. NLB er et statlig bibliotek under Kulturdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende.

Diplomoppgave

Prediplom

 • Prediplom skal tas i det siste semesteret før diplom. 
 • Prediplom skal tas på AHO.
 • I prediplom skriver du programmet for diplomen du skal gjøre i diplomsemesteret.

 
Program

 • Programmet kan skrives på norsk eller engelsk.
 • Programmet skal godkjennes av veileder og kursansvarlig for prediplom.
 • Når du består prediplom, er programmet automatisk godkjent.
 • Programmet skal leveres på nytt på Moodle en uke inn i semesterstart.
 • Hvis du har gjort endringer i programmet siden prediplom, skal disse endringene godkjennes av veileder. 

Veileder

 • Du velger selv en veileder blant skolens lærere og gjør avtale om veiledning både for prediplom og diplom.
 • Det er ikke anledning til å kreve en bestemt person.
 • Du kan ha èn eller flere bi-veiledere.
 • Veileder kan være en annen enn kursansvarlig for prediplom og kan være fra et annet institutt enn det du går på.
 • Et eventuelt skifte av veileder skal gå gjennom instituttleder.

Diplom

Oppmelding til diplom

 • Du melder seg opp til diplom innen fristen for kursregistrering hvert semester.
 • Dersom du ikke har registrert seg innen fristen, er du ikke garantert å få plass gjeldende semester.
 • For å starte på diplom må du ha oppnådd følgende studiepoeng:
  • Master i arkitektur – beståtte 300 studiepoeng
  • Master i design – beståtte 270 studiepoeng
  • Master i landskapsarkitektur – 90 studiepoeng
 • Innenfor disse studiepoengene skal prediplom (6 sp) være bestått.

 

Diplomprogram og endringer i programmet

Du leverer et godkjent program en uke etter oppstart.
Hvis endringer er gjort siden prediplom, skal programmet være godkjent på nytt av veileder.

Endring i program

Hvis du gjør endringer i programmet i løpet av semesteret, oppgir du disse sammen med godkjenning fra veileder 4 uker før innlevering. Endringene forklares i en kort beskrivelse og lastes opp på Moodle. Samtidig bekrefter du endelig tittel.

Unntak

Designstudenter må ikke oppgi endringer i program.

Ekstern veiledning

Det gis økonomisk støtte for inntil 10 timer per student for ekstern veiledning, hvis dette ønskes. Du inngår selv avtale med gjeldende person og får signert kontrakt. Etter utført oppdrag leverer du timeliste og kontrakt i studieadministrasjon innen semesterslutt. For utenlandske personer må kopi av pass legges ved. Det gis kun støtte til faglig relevant veiledning. Utgifter til materialutgifter, reise eller liknende dekkes ikke.

Trekk fra diplom

Fristen for å trekke seg fra diplom, uten at det skal telle som et forsøk, er 4 uker før innlevering. Du gjør dette ved å gi skriftlig beskjed til studieadministrasjonen innen fristen. Hvis du trekker deg etter dette blir det regnet som forsøk på eksamen. Ved trekk eller stryk på diplom må du skrive nytt program til neste oppmelding. Du har tre forsøk på å ta diplom.

Utsatt innlevering/sykdom

Ved utsatt innlevering vil du normalt bli sensurert sammen med neste semesters kull. Selv om du får innvilget ny utsatt frist på bakgrunn av dokumentert sykdom, kan du fortsatt levere til den ordinære innleveringsfristen. En diplomoppgave kan normalt ikke overskride to semestre. Hvis en på gruppen blir syk og får utsatt innlevering, gjelder dette også for de andre på gruppen.

Konfidensielt prosjekt

Hvis du har et konfidensielt prosjekt grunnet samarbeid med en bedrift som krever lukket gjennomgang, må du gi beskjed til studieadministrasjonen tidlig i semesteret. Pass på at tittelen på prosjektet ikke røper noe konfidensielt.

Teoretisk prosjekt

Hvis du har et teoretisk prosjekt, det vil si uten modell, skal det i stedet leveres en skriftlig rapport i 2 trykte eksemplarer.

Innlevering av diplomoppgaven

Det ferdigstilte diplomprosjektet leveres i sin helhet innen et oppgitt klokkeslett på innleveringsdagen. Digitalt materiale leveres på Moodle samme dag. Du kan ikke jobbe videre med prosjektet etter innlevering.

Filer, formater og antall

 • Rapporter, sensor «booklet», program og prosjektbeskrivelse (tekstmateriale)
  • Godkjent filformat: PDF/PDFA
 • Tegninger, bilder. Anbefaler å samle materialet i 1 fil som merkes godt («Tegninger», «Modellbilder» ol.)
  • Godkjent filformat: PDF/PDFA, TIFF eller JPEG
 • Video. Filer levert i .mov ol arkiveres ikke. 
  • Godkjent filformat: MPEG-2.
 • Lyd
  • MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Filer som ikke er levert inn i disse formatene vil ikke arkiveres. Format i fet skrift foretrekkes. 
ZIP-filer godtas ikke. Studentene anbefales å samle materialet i en fil med beskrivende navn.
Max 10 filer per prosjekt med en øvre begrensning på 900 MB per fil.

Arkitektur og landskapsarkitektur

Fysisk materiale

 • Modeller
 • Tegninger
 • Plansjer
 • Teoretiske prosjekt: rapport i 2 eksemplar.

Digitalt materiale

 • Sensor booklet
 • Modellbilder
 • Tegninger
 • Ekstramateriale

Max 10 filer per prosjekt med en øvre begrensning på 900 MB per fil.

Design

Fysisk materiale

 • Rapport i 2 eksemplar
 • Modell(er) om du har
 • Eventuelt annet materiale som skal være en del av sensuren
 • Liste over innlevert materiale i 2 eksemplarer

Digitalt materiale

 • Rapport 
 • Materiale som beskriver prosjektet 

Max 10 filer per prosjekt med en øvre begrensning på 900 MB per fil.

Oppheng og utstilling

Oppheng og utstilling

Du henger selv opp prosjektet på anvist plass på en oppgitt tid. Under gjennomgangene vil publikum kunne se prosjektene, mens den offisielle utstillingen er etter at gjennomgangene er ferdig og sensur har falt. Prosjektene er med i nominasjonen til AHO Works Awards. 

Utstillingsplakat

Til diplomutstillingen sørger skolen for å lage en plakat som du henger opp sammen med prosjektet ditt. Til denne skal du leverer en kortfattet tekst med bilde av prosjektet innen en gitt frist. Skolen arrangerer fotografering av portrett til plakaten.

Hjelp fra andre

Diplomoppgaven bedømmes som eget, selvstendig arbeid.  Hvis du setter bort større deler av arbeidet til andre, som f.eks. modellbygging, rendering, 3D printing  m.m., må du oppgi dette ved innlevering. 

Bruk skjema "hjelp fra andre".

Presentasjon og gjennomgang

Presentasjon

Du skal forberede en 20 minutters digital presentasjon av prosjektet ditt til. Presentasjonen kan lages etter innlevering, men den skal ikke inneholde nye elementer. Det settes opp tid for teknisk test av presentasjon før gjennomgangen. Du leverer presentasjonen på Moodle. 

Gjennomgang

Du presenterer prosjektet ditt i en åpen gjennomgang med eksterne sensorer og publikum tilstede innenfor en gitt tidsramme. Først har du din presentasjon, etterfulgt av sensorenes tilbakemelding og utspørring. Studentassistenter setter fram modellene på et bord foran i salen. Gruppearbeid får ca 10 minutter lengre tid enn enkeltprosjekt. 

Sensur og diplomutdeling

Sensur

Etter siste gjennomgang kommer sensorene sammen og setter sensur: Bestått/Ikke Bestått. Resultatene offentliggjøres i Studentweb.

Diplomutdeling

Semesteret avsluttes med en høytidelig seremoni med utdeling av vitnemål og diplom. Familie og venner er velkommen.

Skriftlig evaluering

Sensorene skriver en skriftlig redegjørelse for sensuren for hver student, og denne får du tilsendt i posten noen uker senere. Husk å oppdatere semesteradressen din.

Arkivering, utlån og publisering av diplomoppgaven

AHO er pliktig å arkivere alle beståtte masteroppgaver. Vi arkiverer derfor alle diplomprosjektene ADORA.

Arkivering og publisering av diplomoppgaver

AHO arkiverer alle diplom- og masteroppgaver i ADORA fra og med 2017.
Alle oppgaver offentliggjøres (publiseres), med mindre oppgaven er klausulert eller studenten ikke har samtykket til publisering. Disse oppgavene arkiveres i ADORA, men publiseres ikke.

Avtale mellom student og AHO om bruk av diplomoppgave

Signert avtale om bruk av diplomoppgave leveres til studieadministrasjonen. 
 

Klausulering av andre grunner

Hvis studenten skal arbeide videre med stoffet med tanke på annen utgivelse som f.eks. publisering i et internasjonalt tidsskrift kan oppgaven klausuleres for en periode. Oppgis i avtalen.

Lovbestemt klausulering (konfidensialitet)

Hvis oppgaven inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt (forvaltningsloven § 13) skal skjema for konfidensiell gradsoppgave fylles ut og leveres sammen med oppgaven.

Utlån av fysiske diplomoppgaver

Trykte utgaver av diplomoppgaver registreres i bibliotekets samling og lånes ut.

Klage og begrunnelse

Be om begrunnelse

Ønsker du begrunnelse for karakter på en eksamen? Da må du be om det senest 1 uke etter at karakteren ble kunngjort. Fyll ut skjema for «krav om begrunnelse» og lever det til studieadministrasjonen via info-torget eller på mail. Du får normalt begrunnelsen innen 2 uker etter at du har bedt om den. Begrunnelsen gis skriftlig, og i den redegjøres det for karakteren din med vurdering av dine prestasjoner.

Frist: 1 uke etter at karakteren ble kunngjort
Krav om begrunnelse (skjema)

Klage på karakter

Du kan klage på en karakter innen 3 uker etter at sensuren ble kunngjort eller etter at du har mottatt begrunnelsen for karakteren. Tenk nøye i gjennom hvorvidt du ønsker å klage. Husk at du ikke kan klage på den nye karakteren, og at det er denne karakteren som blir stående. Den nye karakteren kan bli bedre, lik eller dårligere enn den opprinnelige karakteren.

Hvordan klage på karakter

Fyll ut skjemaet «klage på karakter». For klager på karakter med unntak av skoleeksamener skal besvarelsen din leveres inn sammen med skjemaet.

Håndtering av klagen

Etter du har sendt inn klage sensureres eksamensbesvarelsen din på nytt. Eksamensbesvarelsen blir sensurert av minst to nye sensorer, der minimum en er ekstern. Sensorene får ikke vite din opprinnelige eksamenskarakter. Resultatet av klagebehandlingen får du på e-post. Karakteren blir deretter registrert i Studentweb.

Gruppearbeid

Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for den som har klaget.

Frist: 3 uker
Klage på karakter (skjema)

 

Klage på et enkeltvedtak

Hva er et enkeltvedtak?

Et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder en eller flere bestemte personer. Svar du får på søknader om lokalt opptak, fritak eller innpassing, tilrettelegging og permisjon er eksempler på enkeltvedtak, som skal behandles etter forvaltningsloven.

Du har klagerett på enkeltvedtak som er fattet ved AHO.

Klagen skal opplyse om hvilket vedtak du klager over, om den endringen du ønsker og gjerne også de grunnene du har for å klage.

Hvordan klage på et enkeltvedtak:

Du må klage på vedtaket innen 3 uker fra du mottok vedtaksbrevet, og du må benytte skjema «Klage på enkeltvedtak». Send klagen til studieadministrasjonen som vil vurdere saken på nytt og som kan:

 • Avvise klagen (for eksempel hvis klagefristen er passert)
 • Oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet
 • Opprettholde vedtaket

Hvis vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes AHOs Klagenemnd som skal ta endelig stilling til klagen. Du kan ikke klage på vedtaket fra klagenemnda.

Frist: 3 uker
Klage på enkeltvedtak (skjema)

Klage på formelle feil

Hva er en formell feil?

Dersom du som student mener det har skjedd formelle feil i forbindelse med din prøve eller eksamen (feil ved for eksempel oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen), kan du klage over formelle feil. Klagefristen er tre uker etter at du er eller burde være kjent med det forhold som begrunner en eventuell klage. 

Frister

Dersom du har bedt om begrunnelse for sensur eller klagd over karakterfastsettingen, løper klagefristen fra du har fått begrunnelsen eller klagen over karakteren er avgjort. 

Hvem skal klagen sendes til?

Klage over formelle feil ved eksamen behandles av studieadministrasjonen. Benytt skjema «Klage på formelle feil».

Behandling av klagen

Studieadministrasjonen vil vurderer saken og kan:

 • Avvise klagen (for eksempel hvis klagefristen er passert)
 • Oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet
 • Opprettholde vedtaket

Finner Studieadministrasjonen at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere av kandidatenes prestasjon eller bedømmelse av denne, kan det bestemmes at det skal foretas ny sensurering eller holdes ny eksamen eller prøve.

Hvis vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes AHOs Klagenemnd som skal ta endelig stilling til klagen.

Finner klagenemnden at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere av kandidatenes prestasjon eller bedømmelse av denne, kan det bestemmes at det skal foretas ny sensurering eller holdes ny eksamen eller prøve. Du kan ikke klage på vedtaket fra klagenemnda.

Frist: 3 uker
Klage på formell feil (skjema)

Fusk

Mistanke om fusk

Du skal sette deg inn i reglene som gjelder for hjelpemidler til eksamen og for kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk. 

Hva er fusk?

Fusk er brudd på akademisk redelighet. Oppgaver og besvarelser skal være ditt eget selvstendige arbeid. Akademisk redelighet vil si at du gjør klart hva som er dine egne tanker og ideer og hva som er lånt fra andre.
 
Du kan bli mistenkt for fusk dersom du:

 • lar være å gi opplysninger om kilder
 • gir inntrykk av at besvarelsen er mer selvstendig enn den er
 • bruker hjelpemidler eller medhjelpere som ikke er tillatt

 
Nærmere informasjon finner du i Forskrift for opptak, studier og eksamen ved AHO og retningslinje for mistanke om fusk.
 
Også medvirkning til at andre fusker, selv om du ikke selv drar nytte av fuskehandlingen, rammes av bestemmelsene i loven. Du bør opptre med kritisk sans når det gjelder å låne ut dine besvarelser eller tekster til andre studenter. 

Konsekvensen av fusk

Ved fusk eller forsøk på fusk kan konsekvensene bli annullering av eksamen og utestengning fra AHO og tap av retten til å gå opp til eksamen ved andre universitet og høgskoler i Norge i inntil 1 år.  

Hva er fusk på skoleeksamen?

Ved skoleeksamen regnes det som fusk å benytte hjelpemidler, med mindre det framgår av eksamensoppgaven at det er tillatt. Det kan også regnes som fusk å ha hjelpemidler tilgjengelig selv om de ikke blir brukt.  

Saksbehandling ved mistanke om fusk

Denne rutinen gjelder alle kurs ved masterstudiene og videreutdanningene på AHO. Den gjelder både for obligatoriske arbeidskrav og for eksamener med og uten tilsyn. Rutinen gjelder for alle kategorier studenter. Klagenemda har vedtaksmyndighet, jf. universitetsloven § 4-7, første ledd. 

Generell informasjon

Studentene får informasjon om tillatte hjelpemidler, i studieplanen eller i annen forhåndsinformasjon fra instituttet. Alt som kan ha faglig interesse utover de tillatte hjelpemidlene, klassifiseres som ulovlig. Studentene plikter å sette seg inn i gjeldende regler for hjelpemidler ved eksamen, for kildebruk og siteringsregler ved oppgaveskriving. Manglende kjennskap til regler om fusk/forsøk på fusk, hjelpemidler og siteringsregler fritar ikke for ansvar.
 
Klagenemnda fatter vedtak som førsteinstans i saker om mistanke om fusk/forsøk på fusk. Hvis klagenemnda finner at en student har fusket/forsøkt å fuske, gir universitetsloven følgende mulige reaksjonsformer (§ 4-7 og § 4-8 f): 

 • Annullering av eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs (§ 4-7).

 • Utestenging fra AHO og tap av retten til å gå opp til eksamen, eventuelt også ved andre institusjoner under universitetsloven (§ 4-8).

Reaksjonsformene kan ikke iverksettes før det er fattet vedtak klagenemnda. Henvendelser fra pressen eller andre i saker om mistanke om fusk/forsøk på fusk ved AHO skal henvises til studiesjefen. Når klagenemndas har fattet vedtak, kan AHO oppgi type fusk, (og) reaksjonsform og eventuelt institutt. Opplysningene må ikke være personidentifiserbare.

Hva er fusk/forsøk på fusk?

I henhold til universitetsloven § 4-7 første ledd skal det reises sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk i tilfeller hvor det er mistanke om at en student eller eksamenskandidat har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelse av, eller forut for endelig sensur av eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av kurs. Det skal også reises sak på grunnlag av fusk/forsøk på fusk i de arbeider som kreves godkjent for å ta eksamen.
 
En student kan mistenkes for fusk/forsøk på fusk hvis han/hun for eksempel:

 • lar være å gi opplysninger om kilder eller oppgir fiktive kilder (trykte, utrykte, muntlige og skriftlige).
 • gir inntrykk av at besvarelsen er mer selvstendig enn den faktisk er.
 • bruker hjelpemidler (hjelpere) som ikke er tillatt.

Ved eksamen med tilsyn kan mistanke om fusk/forsøk på fusk for eksempel oppstå hvis:

 • studenten har ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen. For at sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk skal reises er det ikke nødvendig at studenten har brukt de ulovlige hjelpemidlene eller blitt tatt i å bruke dem.
 • studenten har ulovlige hjelpemidler tilgjengelig på områder utenfor selve eksamenslokalet, for eksempel plassert/gjemt på toalettet.
 • studenten samtaler med eller på annen måte kommuniserer med andre om eksamensoppgavene under eksamen eller i pauser.
 • studenten sender en annen person for å avlegge eksamen i sitt sted.

Ved eksamen uten tilsyn kan mistanke om fusk/forsøk på fusk for eksempel oppstå hvis:

 • eksamensbesvarelsen ikke er utført av studenten selv.
 • eksamensbesvarelsen er utført i samarbeid med andre uten at dette er oppgitt.
 • eksamensbesvarelsen tidligere har blitt innlevert til en annen eksamen ved AHO eller ved annet nasjonalt eller internasjonalt lærested.
 • eksamensbesvarelsen gjengir andres arbeider (for eksempel faglitteratur/artikler/nettsider) uten å oppgi kilde.
 • eksamensbesvarelsen gjengir eget arbeid uten å oppgi kilde.
 • eksamensbesvarelsens litteraturliste ikke inneholder alle kilder og referanser som er benyttet i eksamensbesvarelsen. 

I tilknytning til eksamen kan det reises sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk også på grunnlag av forhold som ikke skjer under selve eksamensavleggelsen. Dette kan for eksempel skje hvis: 

 • studenten før eksamen skaffer seg tilgang til eksamensoppgavene.
 • studenten forsøker/greier å endre sin besvarelse etter at den er levert, også hvis dette skjer etter at sensuren for den aktuelle eksamen er falt. 
 • en student hjelper andre studenter med å fuske.
   

Sensur/vurdering

Når mistanke om fusk/forsøk på fusk oppstår, skal eksamensbesvarelsene ordinært sensureres på vanlig måte, men sensuren skal ikke gjøres kjent for studenten. Instituttet vurderer om besvarelsen kan sensureres på vanlig måte eller om eventuell sensur må vente til etter klagenemndas behandling.
 
Hvis saken fremmes for klagenemnda, skal sensuren ikke gjøres kjent for studenten. Hvis klagenemnda vedtar at en eksamen skal annulleres, får studenten ikke opplyst resultatet av eventuell sensur. Hvis klagenemnda vedtar at en eksamen ikke skal annulleres, får studenten opplyst resultatet og karakteren overføres til eksamensprotokollen. 

Instituttets behandling

Når sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk blir oppdaget, har studenten rett til å fullføre pågående eller resterende eksamen(er) som planlagt. Eventuelle sanksjoner kan ikke settes i verk før det foreligger endelig vedtak i saken.

Som hovedregel skal alle saker hvor det er mistanke om fusk/forsøk på fusk fremmes for klagenemnda. Instituttet kan likevel i hver enkelt sak vurdere forhold mellom faglig umodenhet og fusk/forsøk på fusk. Hvis instituttet er i tvil om en uregelmessighet hører inn under fuskebegrepet, kan instituttet kontakte studieadministrasjonen for bistand.

Når mistanke om fusk/forsøk på fusk oppstår, skal instituttet kartlegge situasjonen og sikre seg eventuelle bevis. Dokumentasjonen må være så nøyaktig som mulig og omfatte alle aktuelle dokumenter. Hva som kreves av bevis vil avhenge av hvordan man mistenker at studenten har fusket/forsøkt å fuske. Uttalelser fra vitenskapelig ansatte, f.eks. sensorer, kan legges ved fremleggsnotat til klagenemnda. Det skal utarbeides en oversikt over personer som har vært involvert, siden disse kan brukes som vitner.

Den enkelte saksbehandler har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 3. Det samme gjelder sensorer, eksamensvakter og andre ansatte ved AHO som kommer i kontakt med slike saker. Saksdokumenter unntas offentlighet etter forvaltningsloven § 13.
Saksforberedelsene på instituttet skal være av administrativ art. Det er hensiktsmessig at den nærmeste enheten utarbeider mye av grunnlagsmaterialet. For å sikre enhetlig praksis bør likevel studieadministrasjonen ha overordnet ansvar i denne typen saker.

Når saker om mistanke om fusk/forsøk på fusk oppstår, skal studieadministrasjonen snarest mulig informere studenten om at sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk er under forberedelse, og gi studenten anledning til å uttale seg, jf forvaltningsloven § 16. Det vil si å orientere studenten når der finnes tilstrekkelig konkret mistanke om fusk/forsøk på fusk til at det er behov for å undersøke saken nærmere. Studenten skal få vite hva mistanken går ut på, få opplyst hvordan saken vil bli behandlet videre og hvilke rettigheter han/hun har. Informasjonen, som også skal gis skriftlig, skal inneholde orientering om studentens rettigheter etter universitetsloven §§ 4-7, 4-8 og 4-11.

Studenten skal opplyses om rett til et møte med instituttet/studieadministrasjonen for å drøfte saken. Studenten har også rett til å uttale seg skriftlig. All post til studenter i forbindelse med saker om mistanke om fusk/forsøk på fusk skal sendes rekommandert.

Studenten har rett til bistand fra advokat eller annen fullmektig på alle trinn i saksbehandlingen, jf. forvaltningsloven § 12. Når studenten har opplyst om hvem han/hun har valgt som fullmektig, skal all videre kontakt gå gjennom denne. Studenten har rett til å få dekket kostnader til advokatbistand etter offentlig sats og for øvrig på de vilkår som følger av salærforskriften fra sak om bortvisning eller utestenging er reist, eventuelt fra skriftlig advarsel etter første ledd er gitt, jf. universitetsloven § 4-8, femte ledd. Utgiftene til dette dekkes av AHO, jf. universitetsloven § 4-8, femte ledd.

Studenten eller fullmektigen vil under saksforberedelsen normalt bare ha rett til innsyn i det faktiske grunnlaget, for eksempel egne prøver, vitneprov og beskrivelse av hendelsesforløpet. Instituttet fremmer selv sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk, og utarbeider fremleggingsnotat til klagenemnda. Notatet skal beskrive bakgrunn og faktiske forhold i saken. All relevant dokumentasjon legges ved.

Fremleggsnotatet skal inneholde vurdering av mulige sanksjoner. Instituttet vurderer sanksjonsnivå og innstiller overfor klagenemnda, men endelig vedtak fattes av klagenemnda. Vedtak fattes på bakgrunn av helhetsvurdering, hvor det blant annet kan legges vekt på eksamens omfang, studienivå og eksamensform. 

Klagenemndas behandling

Studiesjefen underretter studenten eller fullmektigen om tid og sted. Studenten og fullmektig har rett til å møte under behandling i klagenemnda. Hvis dette ønskes, skal dette meldes til studiesjefen senest dagen før møtet. 

Administrativ oppfølging av klagenemndas vedtak

Eventuelt vedtak om utestenging gjelder fra det tidspunkt klagenemnda vedtar. Vedtaket kan iverksettes straks selv om studenten påklager til den nasjonale ”Felles klagenemnd for behandling av klagesaker” og eventuelt deretter bringer vedtaket inn for rettsapparatet. Studiesjefen kan gi vedtaket utsatt iverksettelse, jf. forvaltningsloven § 42.
 
Studiesjefen underretter studenten om klagenemndas vedtak, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25.
Underretningen skal omfatte selve vedtaket og begrunnelsen for dette, samt hvilke konsekvenser vedtaket får for studenten. I tillegg skal det legges ved en orientering om studentens rettigheter etter universitetsloven §§ 4-8, fjerde ledd og 4-11, herunder klagefrist til den nasjonale ”Felles klagenemnd for behandling av klagesaker” og fristen for å bringe vedtaket inn for rettslig prøving.

Studiesjefen underrettet instituttet om vedtaket i klagenemnda og om hvilken oppfølging som
kreves av instituttet.

Studieadministrasjonen registrerer vedtak om annullering i eksamensprotokoll. Vedtak om
utestengning registreres i Felles studentsystem.

Ved vedtak om utestengning skal instituttet se til at studenten ikke deltar på lukket undervisning i perioden vedkommende er utestengt, og studieadministrasjonen ber om å få returnert semesterkort.

Hvis annullert eksamen utgjør en nødvendig del av en allerede tildelt grad, skal direktør for organisasjon kreve vitnemålet returnert fra studenten, jf. universitetsloven § 4-7, femte ledd. Hvis dette ikke skjer frivillig, skal studiesjefen henvende seg til namsmannen og be om tvangsinndrivelse.

Studiesjef varsler øvrige universitet og høyskoler under universitetsloven om klagenemndas vedtak. Studiesjefen varsler Utlendingsdirektoratet om vedtaket i saker som gjelder annullering og utestenging av utenlandske studenter som har oppholdstillatelse i studieøyemed. Varsling foretas ordinært før klagefristens utløp. 

Klage på klagenemndas vedtak

Studenten kan påklage klagenemndas vedtak til den nasjonale ”Felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10”. Eventuell klage på vedtak fattet av klagenemnda sendes først til ny behandling i klagenemnda. Hvis klagenemnda opprettholder vedtaket sitt, oversender studiesjefen saken til den nasjonale ”Felles klagenemnd for behandling av klagesaker” som fatter endelig vedtak.

Hvis den nasjonale ”Felles klagenemd for behandling av klagesaker” opprettholder klagenemndas vedtak, kan studenten bringe saken inn for domstolene for rettslig prøving. Slikt søksmål må reises innen 3 måneder etter at endelig vedtak foreligger, jf. universitetsloven § 4-11, første ledd. Eventuelt søksmål tas ut ved Oslo tingrett.

AHO dekker alle omkostninger ved søksmålet, herunder også betaling av saksøkers advokat, jf. universitetsloven § 4-11, andre ledd.

Når en sak er behandlet ved domstolene, er dommen offentlig. I andre sammenhenger enn konkret saksbehandling, for eksempel i informasjonssammenheng ved AHO, skal dommen anonymiseres.
 

 
 

Tidligere ordning, avlegge eksamen

Dersom et emne endres vesentlig med hensyn til omfang, pensum eller lignende eller nedlegges, skal det være anledning til å avlegge eksamen etter tidligere ordning kun én gang innen et tidsrom på ett år etter at ny ordning trer i kraft.

Studenten har imidlertid ikke krav på undervisning etter tidligere ordning. Gjelder endringen selve eksamensordningen, gis det anledning til å gå opp til eksamen én gang etter tidligere ordning dersom studenten har påbegynt emnet før den nye ordningen trådte i kraft.