fbpx Studiehverdag | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Studiehverdag

Studiestart

Pliktig oppmøte for studenter

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag for alle nye studenter. Dersom du av ulike årsaker likevel ikke kan møte opp, er det viktig at du så raskt som mulig varsler studieadministrasjonen på opptak@aho.no eller på telefon 22 99 70 00. Fravær må dokumenteres.

Hvis du ikke gir beskjed på forhånd, vil du miste studieplassen din.

Utsatt studiestart og reservasjon av studieplass

Dersom du har fått innvilget opptak til et av våre studieprogram, men av ulike grunner ikke kan begynne, kan du søke om utsatt studiestart.

 • Frist for å søke er senest tre uker etter fristen for å svare på tilbudet.
 • Utsatt studiestart gjelder normalt for et år frem i tid og gyldig dokumentasjon må lastes opp med søknaden. Det er kun i særskilte tilfeller at man kan søke om utsatt studiestart for mer enn ett år.
 • Det er kun anledning til å søke om utsatt studiestart på bakgrunn av innkalling til militær- eller siviltjeneste, fødsel/adopsjon, sykdom eller andre tungtveiende årsaker. Ved innkalling til førstegangstjeneste på våren, kan studiestart utsettes inntil to år. 
 • Dersom du får innvilget ett års utsatt studiestart er du sikret plass påfølgende år. Nye studenter med opptak til 5 / 5,5 årig grad må søke på nytt via Samordna Opptak innen fristen året etter for å beholde studieplassen. Nye studenter på masternivå må kontakte opptakskontoret innen 1. mars påfølgende år om de ønsker å beholde plassen eller ikke.

Søk om utsatt studiestart og reservasjon av studieplass her (nettskjema.no)

Adgangskort

Ditt første adgangskort

Nye studenter får opplyst tid for fotografering til adgangskort. Når kortet er produsert hentes det i Infotorget, men du får det først utlevert når du har gjennomført brannkurs digitalt. Dette kan gjøres digitalt ved og logge inn på branntest.no og passord: Aho17. Førstegangs utstedelse av kort er gratis.

Har du mistet adgangskortet?

Ved tapt/mistet kort, bestiller du et nytt i Infotorget. Du må betale 150.- for et nytt kort. Infotorget bestiller nytt og du får mail når nytt kort er klart til henting.

Er adgangskortet ditt utslitt/ødelagt?

Utslitt eller ødelagt kort byttes gratis ved innlevering av gamle kort. Lever inn kortet til Infotorget som bestiller nytt kort til deg. Du får e-post når nytt kort er klart til henting.

Pinkode

Pinkoden kan endres ved å sende e-post til drift fra din AHO e-post. 

Utvidelse av adgangsnivå

Alle studenter er satt opp med felles adgangsnivå gjennom AHOs kortsystem. Trenger du spesiell tilgang til et rom eller område ved AHO i en kortere eller lengre periode, kontakt drift.

Aktivere kort for print og kopi

Alle nye kort må aktiveres for bruk på kopimaskinene.
Benytt ditt AHO-passord og -brukernavn som innlogging.
Les mer om print og kopi her.

 

Digitalt studentbevis

Studentbevis og semesterkort får du som en app på smarttelefonen din.

 • Studentbevis-appen fungerer som studentbevis bl.a. hos Ruter, NSB og SiO.
 • Appen kan brukes på IOS (iPhone/iPad) og Android.
 • For at studentbeviset skal være gyldig må du ha betalt semesteravgift og semesterregistrert deg.
 • Studentkortet sammen med semesterkortet (papirlappen) er også gyldig som studentbevis. Papirkortet kan bestilles i skranken i studieadministrasjonen.

Last ned appen!

Ofte stilte spørsmål
Les ofte stilte spørsmål om digitalt studentbevis.

Semesterregistrering og Studentweb

Hvert semester må du gjøre følgende for å beholde studieretten:

 • Betale semesteravgift
 • Registrere deg på Studentweb
 • Når du som student semesterregistrerer deg godkjenner du utdanningsplanen som er satt opp for det program du har fått opptak til og har studierett på.
 • Du benytter Studentweb for å finne fakturaen for semesteravgiften. Denne betaler du i din egen bank. Husk riktig beløp, KID-nummer, konto-nummer og betalingsfrist.

Manglende semesterregistrering medfører stenging av adgangskort og til slutt tap av studieretten ved AHO.

Frister:

 • Høstsemester: 1. september
 • Vårsemester: 1. februar

Har du spørsmål eller problemer, kontakt studieinfo@aho.no

Mer om semesteravgiften

 • Du betaler semesteravgift til SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Det gir deg rett til å benytte alle SiOs velferdstilbud for studenter i Oslo, bl a boliger, treningssentre, helse- og rådgivningstilbud og studentbarnehager. Les mer på www.sio.no
 • For å få "aktiv studentstatus" må semesteravgiften være betalt. I tillegg må du betale kopiavgift til KopiNor. Dette er en felles avgift alle studenter i Norge må betale for å kunne kopiere fra bøker eller bruke kompendier.
 • Avgiften på kr 40 til SAIH er valgfri og den trenger du ikke betale om du ikke ønsker. Har du betalt til SAIH og ønsker pengene refundert så må du følge instruksene her: https://www.saih.no/saih-tierne/refundering 
 • Studenter er kun pålagt å betale semesteravgift til ett studiested. Betaler du semesteravgift til mer enn ett studiested kan du søke om fritak for avgiften ved ett av dem.
 • Ved utveksling gjennom formelle utvekslingsavtaler er det vanlig at studenter bare skal betale avgifter til sin hjemmeinstitusjon. Dette innebærer at studenter som reiser på utveksling fra AHO betaler semesteravgiften ved AHO og fritas avgifter ved utvekslingsinstitusjonen.
 • Studenter på utveksling til AHO fritas for semesteravgiften
 • Gjestestudenter utenom utvekslingsavtaler betaler semesteravgift som vanlige studenter, med mindre de også betaler til en annen norsk institusjon og dermed kan søke fritak ved en av dem.
 

Mer om semesterregistrering

Semesterregistreringen er obligatorisk og består av følgende deler:

 • Du bekrefter å ha satt deg inn i AHOs regelverk.
 • Du bekrefter din personlige utdanningsplan for dette semesteret – altså hvilken undervisning du skal følge og hvilke eksamener du skal ta. Er det feil i utdanningsplanen, så må du kontakte din studierådgiver for at utdanningsplanen skal rettes.
 • Du bekrefter din personlige kontaktinformasjon.

Etter at du har gjort alt dette, så vil Studentweb innen ett døgn sende melding til Lånekassen om at du er registrert som student, og de kan påbegynne prosessen for å utbetale studiestøtte.

Kursregistrering for masterstudenter

Studenter som går:

 • 4.-5. år Arkitektur
 • 4.-5. år Design
 • 1 og 2 år Master of design (toårig grad)
 • 3. semester Landskapsarkitektur (toårig grad)

skal registrere tre kurs i prioritert rekkefølge (prioritet 1, 2, 3). Dette gjelder både studiokurs (24 studiepoeng) og fordypningskurs (6 studiepoeng).

Plasser på kurs (masternivå) fordeles etter ansiennitet. AHO har også mulighet til å tildele plass der særskilte omstendigheter gjør dette nødvendig.

Informasjon om hvilke kurs du har fått plass på finner du i Studentweb når opptaket er klart.

Utdanning fra andre læresteder

Studenter som er tatt opp på et studium ved AHO kan søke om innpass/fritak for et emne når det kan dokumenteres at tilsvarende emne er bestått ved et annet lærested.

Ex. Phil. og annen utdanning

Du søker via eget skjema for innpass. I skjemaet fyller du ut navn og personnummer, studieprogram du går på og opplyser om hvilke emner du har tatt og hvilke emner du mener de overlapper ved AHO. I tillegg må du laste opp dokumentene som skal følge søknaden.

Dokumentasjon som skal følge søknadskjema:

 • Karakterutskrift 
 • Emnebeskrivelse
 • Pensumliste

Ved søknad om innpass av emne over 10 studiepoeng må du også lastes opp:

Vurderingsarbeidet fra emnet som søkes innpasset, inklusive dokumentasjon av arbeidsprosess:
 • PDF på maks 10-15 sider, som inneholder illustrasjoner, tegninger, skisser, modellfoto, beskrivelse.
 • Refleksjonsnotat over egen læring med fokus på egen rolle og prosess i det aktuelle emnet man søker innpass for.

Søknadsfrister

 • 10. august for 1. års studenter
  • Dersom du har fått opptak fra venteliste er fristen 14 dager etter tilbudt opptak. 
 • Øvrige søknader behandles fortløpende.

 

Les dette før du søker innpass

 • Innpassing av emner på masternivå forutsetter at alle emner på grunnutdanningen er bestått.
 • For søknad om innpass til 4. år av den 5,5-årige graden av Master i arkitektur gjelder egne regler. 
 • For 5,5-årig grad i Master i arkitektur skal minimum 90 sp. være avlagt ved AHO.
 • For 5-årig grad Master i Landskapsarkitektur skal minimum 60 sp. være avlagt ved AHO og minimum 60 sp. være avlagt ved UiT.
 • For 5-årig grad Master i Landskapsarkitektur håndteres søknad om innpassing av emner på grunnutdanningen (1-3 år) av AHO. Innpassing av emner på masternivå (4 og 5 år) håndteres av UiT via søknadsskjema tilgjengelig på UiT nettside.

Saksbehandling innpass enkeltemner

Saksbehandling:

 • Søknaden sendes elektronisk til studieadministrasjonen for saksbehandling og faglig vurdering.
 • Svar på søknad vil foreligge ca. 3 uker etter søknadsfristen. 
 • Siden vurdering av fritakssøknader kan ta noe tid, må du melde deg til undervisning og eksamen innen frister. Påmeldingen kan evt. trekkes når du får svar på søknaden.

Søknadskjema innpass enkeltemner

Søknadsskjema til innpassing finner du her
 

Spørsmål?

Fremvise originaldokumenter

Studenter må ved forespørsel framvise originaldokumenter som er grunnlaget for opptak til studier eller for utstedelse av vitnemål ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Studenter som ikke framviser de forespurte originaldokumentene for kontroll kan miste studieretten. Vitnemål fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo vil kunne bli holdt tilbake til de forespurte originaldokumentene er framvist og kontrollert.

Innpassing av bachelorgrad i arkitektur

Studenter tatt opp til masternivå ved studieprogrammet i arkitektur, skal få sin bachelorgrad innpasset som 180 studiepoeng. Det tilsvarer omfanget til grunnstudiet ved AHO. Originale vitnemål må fremvises studieadministrasjonen ved studiestart. 

Utveksling

Har du vært på utveksling, må du søke om endelig godkjenning og innpassing etter at du er kommet tilbake fra oppholdet.

Etter endt utenlandsopphold har du anledning til å søke om godkjenning og innpass av de eksterne kursene. Søknaden må inneholde karakterutskrift, emnebeskrivelser og portfolio. Søknaden blir innvilget dersom fagene er relevante for graden din ved AHO, og dersom portfolioen har et nivå som forventes av studentarbeid ved AHO.

Mer informasjon om utveksling finner du her.

Spørsmål?

Ta kontakt med international-office@aho.no

Ekskursjoner/studieturer

Studenter som skal reise på ekskursjon eller studietur må fylle ut og levere egenerklæringsskjema.
Studenter må ha egen reiseforsikring for å kunne delta på ekskursjon/studietur. 

Logg på med Feide. Kontakt IKT-support dersom du har problemer. 

Kursansvarlig må sørge for å gi reiserute til studieadministrasjonen i god tid før avreise. Alle gruppereiser skal ha en ansvarlig turleder
Øvrig ansvarsområder er beskrevet i dokumentet under:

Karakterutskrift og studiebekreftelse

Karakterutskrift

I noen tilfeller trenger du bekreftelse på dine studier i form av en karakterutskrift. I Studentweb er en oversikt over hvilke kurs/emner du har bestått så langt i studiet. Denne kan skrives ut og brukes dersom anledningen er mindre formell.
Trenger du en formell, underskrevet og stemplet karakterutskrift kan du be om dette via infotorget. Spesifiser om du trenger norsk eller engelsk utskrift.

Annen bekreftelse

Dersom du trenger en ytterligere bekreftelse på at du har fått opptak til eller er student ved AHO, kontakt Infotorget. Spesifiser gjerne hvem vi skal adressere bekreftelsen til, og om den skal være på engelsk eller norsk. Normalt vil vi kunne gi deg en slik bekreftelse til neste dag.

Tidligere student ved AHO

Som uteksaminert er diplomet med medfølgende Diploma Supplement den formelle bekreftelsen på din utdannelse. Du kan ikke få en ny original av dette dokumentet, men vi kan skrive en bekreftelse på at diplomet er oppnådd og tidligere utsendt.

Henvend deg til studieinfo@aho.no, og husk å spesifisere type utdanning og hvilket år du ble uteksaminert.

Permisjon

Når kan du søke om permisjon?  
 
For å kunne søke permisjon må du ha bestått 30 studiepoeng. Du kan søke om ett år uten å levere dokumentasjon, men nettskjema må fylles ut. Se lenke lenger ned.  
 
På grunnundervisningen får du som hovedregel innvilget ett år grunnet studiets oppbygning. Du kan altså ikke søke permisjon kun ett semester.  
 
masternivå kan du få innvilget ett semester.  
 
Permisjon utover ett år må dokumenteres fra lege/spesialist. Dokumentert permisjon vil ikke gå utover din kvote på ett års ugrunnet permisjon.  
 
Følgende grunner bør derfor dokumenteres: 
 • graviditet eller omsorg for barn 
 • førstegangstjeneste 
 • sykdom 
 • andre tungtveiende grunner av faglig, sosial eller personlig art
Frist for å søke permisjon høstsemester: 1. august 
Frist for å søke permisjon vårsemester: 1. januar 

 
Slik søker du om permisjon
Fyll ut "Søknad om permisjon" og last opp legeattest eller tilsvarende dokumentasjon i skjemaet (logg inn med brukernavn og passord). Legeattester inneholder sensitiv informasjon og skal derfor ikke sendes på e-post. 
 
Hva gjør du hvis søknaden blir avslått? 
Du kan klage hvis du får avslag på søknaden. Dersom du har nye opplysninger, kan du sende inn tilleggsinformasjon. 
Hvis klagen blir avslått blir den sendt til klagenemda ved AHO for ny behandling, se Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) - Lovdata. Klagenemdas vedtak er endelig, og kan ikke påklages. 

Les dette før du søker om permisjon: 
Når du er i permisjon, er du ikke definert som student. Dette innebærer at nøkkelkortet ditt ikke vil være aktivt i permisjonstiden, og du vil ikke ha adgang til våre lokaler utenom byggets åpningstider. 
I permisjonstiden kan det vedtas endringer i program- og emneplaner, for eksempel endring av pensum, arbeidskrav og eksamensformer.  
 
Når du er i permisjon, er du selv ansvarlig for å: 
 • holde deg orientert om endringer i frister og regler for program- og emneplaner, og foreta eventuelle kursvalg. 
 • registrere kurs og semesterregistrere deg innenfor gjeldende frister (det kan være i permisjonstiden) når permisjonsperioden din går mot slutten. 
 • holde deg oppdatert på frister og datoer på våre nettsider, og sjekke din AHO-e-post for å være orientert om det som skjer på skolen. 
 • melde fra om når du kommer tilbake til studiet innen fastsatte frister. Dersom du ikke gjør dette, kan du miste studieplassen. 
 • sende en skriftlig oppsigelse av studieplassen din til studieadministrasjonen om du ikke vil komme tilbake til studiet etter permisjonstiden. 

Forsikring og yrkesskadeerstatning

Skader som skjer under utdanning kan i visse tilfeller gi rett til yrkesskadeerstatning.

Som norsk student er du medlem av Folketrygden og dekket av Folketrygdelovens bestemmelser for yrkesskader som skjer på undervisningsstedet i undervisningstiden. Påføres du skade utenfor undervisningen vil ikke særfordelene ved yrkesskade i Folketrygden gjelde.

Dersom du blir alvorlig skadet og vil undersøke om skaden kan gi rett til yrkesskadeerstatning, kontakt studieadministrasjonen for veiledning. Merk at skader som kan gi rett til fremtidig yrkesskadeerstatning må meldes til NAV innen ett år etter at skaden fant sted.

Du er ikke forsikret gjennom studentstatus ved AHO. All forsikring utenom det som dekkes av Folketrygden må tegnes privat.

Utenlandsstudier

Norske studenter som mottar støtte til utdanning i utlandet gjennom Lånekassen er dekket av Folketrygden og derav også yrkesskadedekket.

I forbindelser med ekskursjoner eller utveksling vil du som hovedregel være dekket av Yrkesskadeforsikringslovens bestemmelse for skader som skjer som del av obligatorisk undervisningsopplegg på anvist undervisningssted. Det er likevel sterkt tilrådelig at studenter som reiser ut av Norge på studieopphold tegner privat forsikring i tillegg, særlig gjelder dette ved opphold utenfor EU/EØS-land, der du ikke har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling gjennom ordningen med Europeisk helsetrygdekort.

Mer informasjon

Studenter som reiser på studieopphold utenfor EU/EØS anbefales å sjekke hvilke rettigheter de har hos Helsenorge.no.

Er du i tvil om ditt medlemskap i Folketrygden finner du informasjon om dette hos NAV.

NAVs sjekkliste for studenter i utlandet.

NAVs spørsmål og svar, studier i utlandet.

Les mer i Universitets- og høgskolerådets veiledning om forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren.

Persondata i studieprosjekt

Skal du samle data om personer i forbindelse med ditt studieprosjekt?

Dersom du på en eller annen måte skal samle inn, registrere, behandle, eller lagre opplysninger om personer, må du sjekke om du må rapportere dette til NSD – Norsk senter for forskningsdata. 

NSD har en egen «test» hvor du som student kan sjekke om dataene du planlegger å samle inn er meldepliktige.

Viser det seg at prosjektet ditt er meldepliktig må du melde dette inn til NSD via meldeskjemaet deres

Er du usikker på hvordan du skal gå frem eller hva som menes med innsamling av data?

Sjekk ut NSD sin egen FAQ hvor du får gode svar på hvilke prosjekter som regnes som meldepliktige og hva du må gjøre med ditt prosjekt for å slippe å melde det inn. Vanlige spørsmål om meldeplikt.

Kontakt forskningsadministrasjonen ved AHO så kan de bistå deg om du har spørsmål som ikke svares på hos NSD. 

Hva er meldeplikt og hva regnes som personopplysninger?

 • Meldeplikten er lovpålagt jf. personopplysningsloven og prosedyren med melding til NSD er bestemt av institusjonsledelsen.
 • Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan identifisere en person. 
  • Direkte personidentifiserbare opplysninger er navn, personnummer eller andre personlige kjennetegn.
  • Indirekte personidentifiserbare opplysninger er bakgrunnsopplysninger som kan gjøre det mulig å spore opplysningene tilbake til en enkeltperson, for eksempel bostedskommune eller institusjonstilknytning kombinert med opplysninger om alder, kjønn, yrke, nasjonalitet, diagnose, etc.
 • Dersom du behandler slike opplysninger i ditt prosjekt, kan prosjektet være meldepliktig til personvernombudet. Meldeplikten foreligger selv om personopplysningene er erstattet med et nummer, en kode, fiktive navn eller lignende, som viser til en atskilt liste med personopplysningene
Har du behov for mer informasjon ta gjerne kontakt med en av saksbehandlere ved Personvernombudet.

Studierett

Studierett tildeles den som har fått opptak til et studium. Du kan miste studieretten din hvis du:

 • ikke har betalt semesteravgift innen fristen
 • har overskredet den fastsatte grensen for normert tid med eventuelt tillegg i tid
 • har brukt opp dine forsøk til eksamen
 • ikke har avlagt eller bestått eksamen i henhold til utdanningsplan i løpet av det siste studieåret, og ikke er i permisjon
 • ikke har fremlagt originale vitnemål til vitnemålskontroll

Hvis du står i fare for å miste studieretten skal du gis skriftlig forhåndsvarsel senest ved semesterstart. Ved vedtak om inndragning av studieretten skal du underrettes skriftlig om vedtaket. I underrettelsen skal det opplyses om begrunnelsen for vedtaket og klageadgangen. Mister du studieretten, kan du søke om nytt opptak til studiet.

Gjenopptak

Hvis du har tapt eller sagt opp studieretten din kan du søke gjenopptak.
Når du søker gjenopptak må du sende inn skjema for gjenopptak til studieadministrasjonen.
 
Frist for å søke gjenopptak er :
 • Oppstart høstsemester: 1. mars
 • Oppstart vår semester: 1. oktober

Hvis du i perioden du har vært borte fra AHO som student har tatt andre fag ved andre institusjoner og ønsker dette vurdert som innpass må karakterutskrift og emnebeskrivelser fra lærested vedlegges søknaden.
 

"Skikk og bruk" for deg som student ved AHO

Dette reglementet gjelder for alle høgskolens registrerte studenter og for de personer som disse måtte ta med inn i høgskolens lokaler.

Utstyr

Studenter skal vise respekt for og ta vare på det utstyr og studiemateriell som stilles til disposisjon fra AHOs side: møbler, bøker utlånt fra biblioteket, verktøy, annet teknisk utstyr mm., og skal varsle administrasjonen snarest mulig dersom noe blir ødelagt eller borte.

Opplæring

Studenter plikter å delta på de opplæringstilbud som gis for bruk av kopimaskiner, datamaskiner, verkstedsutstyr etc. og å overholde de regler som er fastsatt for bruk av verksteder og spesialrom. Det skal kvitteres for utstyr eller nøkler som lånes fra administrasjonen og dette skal returneres i hht. avtale og uten unødig opphold. I særlige tilfeller, f.eks. ved grov uaktsomhet, kan studenter gjøres erstatningsansvarlig for gjenstander som blir ødelagt eller stjålet.

Private gjenstander

AHO påtar seg ikke ansvar for private gjenstander som studenter oppbevarer i skolens lokaler. AHO har ingen forsikringsordning for erstatning av tapte eller ødelagte gjenstander.

Parkering

Studenter kan benytte AHOs parkeringsplass i Maridalsveien 29 i hht AHOs parkeringsbestemmelser. Alle som benytter parkeringsplassen, må sørge for at bilnummeret er registret i resepsjonens nummerregister og at oblat er synlig plassert. Biler som står feilparkert, blir tauet bort uten forvarsel og på eiers regning og risiko.

Sykkelparkering

Sykler skal parkeres utendørs på dertil avsatte plasser. Sykler som tas med innendørs vil umiddelbart bli fjernet. Sykkel bringes med til AHO på eget ansvar.

Studentkort

Studentkort benyttes også som adgangskort. Adgangsdelen blir aktivert når semesteravgiften er betalt og slettet dersom semesteravgiften ikke er betalt innen fastsatt dato. Kort slettes henholdsvis 1. november og 1. mars. Adgangsdelen slettes senest 1 md etter avsluttet studium ved AHO. For alle dører som er lagt inn på kodelåssystemet, kan det gis nye adgangsbegrensninger uten forvarsel dersom særlige forhold tilsier at det er nødvendig. 

Kopiavgift

Studentene skal betale den til enhver tid fastsatte papiravgift hvert semester for dekking av kopieringsavgift til Kopinor. Avgiften innkreves sammen med semesteravgiften.

Studenter som oppholder seg i høgskolens lokaler, plikter uoppfordret å vise gyldig studiekort til vaktpersonell som er på kontrollrunde.

Studenter som oppholder seg i høgskolens lokaler etter ordinær åpningstid, plikter å påse at dører og vinduer er lukket og at lys og elektriske maskiner er avslått når lokalet forlates.

Arbeidsplasser

Studenter plikter å holde sin arbeidsplass ryddig og bidra til at tegnesaler og oppholdsarealer er i rimelig orden. All bruk av maling, spray, gips etc. skal kun foregå i dertil egnede verksteder. Det er forbudt å tømme maling eller kjemikalier i vasker eller toaletter. Det skal vises respekt og tilrettelegges for at renhold kan utføres i henhold til instruks. Denne inneholder bl.a at papir, modeller m.v. på gulv betraktes som søppel og kastes.

Røyking

Røykeloven gjelder også AHOs lokaler

Dyr

Det er ikke tillatt å ha husdyr med inn i høyskolens lokaler.

Modeller

Studenter må selv ta vare på sine oppgaver, modeller o.l. etter sensurering. Alle etterlatte studentoppgaver kastes etter den frist som settes ved avslutningen av hvert semester. Frist kunngjøres hvert semester ved oppslag.

Branninstruks

Alle høgskolens studenter plikter å gjøre seg kjent med høgskolens branninstruks og delta i årlige brannøvelser.

HMS

Alle studenter plikter å overholde de regler som er fastsatt for bruk av verktøy og utstyr og opphold i høgskolens verksteder eller andre spesiallokaler. Alle studenter skal ha gjennomgått skolens sikkerhetskurs før verkstedene tas i bruk. Sikkerhetskursene er obligatoriske.

Et hvert brudd på Ordensreglementet vil kunne medføre stenging av adgangskort. Ved grov uaktsomhet kan studenter gjøres erstatningspliktig for den skade de har forvoldt på AHOs inventar og/eller utstyr. I gjentatte eller særlig grove tilfeller vil rapport bli sent til styret, som avgjør om ytterligere sanksjoner, som for eksempel bortvisning, skal iverksettes.
 

Endring av personopplysninger

Er navnet ditt riktig i våre systemer? Det er viktig at vi har registrert riktige opplysninger om deg, som navn, adresse og personnummer. Navnet du er registrert med brukes på karakterutskrifter, vitnemål, studentkort, Studentbevis-app osv.

Adresseendring

Du kan oppdatere adressen din selv på Studentweb.

 • Klikk på navnet ditt i høyre hjørne
 • Velg "Min profil" og skriv inn riktig adresse (hjemmested- og semesteradresse)
 • Husk å melde fra til Posten Norge
 • Sett navnet ditt på postkassa slik at posten kan komme fram.

Navneendring

 • Du må laste opp dokumentasjon fra Skatteetaten som bekrefter navnendringen eller kopi av passet ditt dersom navnet ditt er registret feil hos AHO.

Norsk fødselsnummer

 • Hvis du har fått et norsk fødselsnummer (11 siffer) eller du har endret (juridisk) kjønn etter at du begynte på AHO, må du informere oss om dette.
 • Du må laste opp dokumentasjon fra Skatteetaten som bekrefter fødselsnummeret, eller kopi av passet ditt som bekrefter ditt juridisk registrerte kjønn.


 

Etiske Retningslinjer for Veiledningsrelasjoner

Leganto for studenter

Hvordan finner jeg litteraturlistene for mitt kurs?

Dersom kurset ditt har en publisert litteraturliste i Leganto, finner du den i Moodle under "Course reading list" 

Du kan også søke opp litteraturlister i Leganto her. Her finner du også alle andre litteraturlister som har blitt laget i Leganto.
For å finne litteraturlister for inneværende semester endre du  "Course Status" til "Active". 

Hvordan får jeg tilgang til kurslitteraturen?

Du kan finne ut om biblioteket har tilgang til elektronisk versjon av boken/artikkelen eller om den er tilgjengelig i fysisk format.

Under "Lenker & tilgjengelighet" finner du informasjon om hvor dokumentet er og du kan bestille bøker om de er utlånt.
Her får du også opp en lenke dersom dokumentet er tilgjengelig digitalt.

Om du vil finne en fysisk bok på hylla i biblioteket trykker du på Lokaliser - så får du opp et kart over biblioteket.

Tilrettelegging

Har du funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør det vanskeligere å studere?

Du kan ha krav på individuell tilrettelegging av studiesituasjonen og/eller eksamen.
Individuell tilrettelegging skal kompensere for ulempene din funksjonshemming medfører. Tilretteleggingen kan ikke føre til reduksjon av de faglige krav.
Kontakt studieadministrasjonen, så vil du få informasjon om hvilke muligheter som finnes.

Eksempler på utfordringer som kan gi grunnlag for individuell tilrettelegging

 • Dysleksi
 • Nedsatt funksjonsevne
 • Psykiske utfordringer
 • Psykososiale vansker
 • Synshemming
 • Nedsatt hørsel

Hvordan søke om tilrettelegging:

Tilrettelegging av undervisning/studiehverdag

Hvis du har en funksjonsnedsettelse eller en sykdom som gir deg vesentlige ulemper i undervisning/studiehverdag, kan du søke om tilrettelegging. Ta kontakt med din studierådgiver for en uforplikente prat for mulige tiltak.

Fyll ut "søknad om tilrettelegging av undervisning/studiehverdag" og last opp legeattest eller annen tilsvarende dokumentasjon i skjemaet (logg inn med brukernavn og passord). Legeattester inneholder sensitiv informasjon og skal derfor ikke sendes på e-post.

Tilrettelegging av eksamen

Hvis du har en funksjonsnedsettelse eller en sykdom som gir deg vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen, kan du søke om individuelt tilrettelagt eksamen. Ved søknad om tilrettelegging må relevant dokumentasjon fra lege eller annen fagperson følge med søknaden. Husk at det kan være forskjellige krav til dokumentasjonen avhengig av hvilken type tilrettelegging du søker om. Dokumentasjon fra lege eller annen fagperson må inneholde en anbefaling om et tilretteleggingstiltak.
Eksempler på tilrettelegging kan være utvidet tid, hvile- og ammetid, retteprogram på PC, tilretteleggingsutstyr, skjermet plass eller eksamen i eget rom.

Slik søker du:
Fyll ut søknadsskjema og last opp legeattest eller annen tilsvarende dokumentasjon i skjemaet (logg inn med brukernavn og passord). Legeattester inneholder sensitiv informasjon og skal derfor ikke sendes på e-post.
Søknadsfristen for tilrettelegging av eksamen er en måned før eksamenstidspunktet

Stipend for studenter med funksjonsnedsettelse

Lånekassen tilbyr elever og studenter i høyere utdanning å søke ekstra stipend. Ordningen gjelder for de som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming. Spørsmål om dette rettes til Lånekassen.
Mer informasjon om hvordan du går fram for å søke.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) arbeider for at alle skal ha lik tilgang til litteratur og informasjon. NLB er et statlig bibliotek under Kulturdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende.