fbpx Klage og begrunnelse | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Klage og begrunnelse

Be om begrunnelse

Ønsker du begrunnelse for karakter på en eksamen? Da må du be om det senest 1 uke etter at karakteren ble kunngjort. Fyll ut skjema for «krav om begrunnelse» her. Du får normalt begrunnelsen innen 2 uker etter at du har bedt om den. Begrunnelsen gis skriftlig, og i den redegjøres det for karakteren din med vurdering av dine prestasjoner.

Frist: 1 uke etter at karakteren ble kunngjort
 

Klage på karakter

Du kan klage på en karakter innen 3 uker etter at sensuren ble kunngjort eller etter at du har mottatt begrunnelsen for karakteren. Tenk nøye i gjennom hvorvidt du ønsker å klage. Husk at du ikke kan klage på den nye karakteren, og at det er denne karakteren som blir stående. Den nye karakteren kan bli bedre, lik eller dårligere enn den opprinnelige karakteren.

Hvordan klage på karakter

Fyll ut skjemaet «klage på karakter». For klager på karakter med unntak av skoleeksamener skal besvarelsen din leveres inn sammen med skjemaet.

Håndtering av klagen

Etter du har sendt inn klage sensureres eksamensbesvarelsen din på nytt. Eksamensbesvarelsen blir sensurert av minst to nye sensorer, der minimum en er ekstern. Sensorene får ikke vite din opprinnelige eksamenskarakter. Resultatet av klagebehandlingen får du på e-post. Karakteren blir deretter registrert i Studentweb.

Gruppearbeid

Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for den som har klaget.

Frist: 3 uker

Klage på karakter


 

Klage på et enkeltvedtak

Hva er et enkeltvedtak?

Et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder en eller flere bestemte personer. Svar du får på søknader om lokalt opptak, fritak eller innpassing, tilrettelegging og permisjon er eksempler på enkeltvedtak, som skal behandles etter forvaltningsloven.

Du har klagerett på enkeltvedtak som er fattet ved AHO.

Klagen skal opplyse om hvilket vedtak du klager over, om den endringen du ønsker og gjerne også de grunnene du har for å klage.

Hvordan klage på et enkeltvedtak:

Du må klage på vedtaket innen 3 uker fra du mottok vedtaksbrevet, og du må benytte skjema «Klage på enkeltvedtak». Send klagen til studieadministrasjonen som vil vurdere saken på nytt og som kan:

  • Avvise klagen (for eksempel hvis klagefristen er passert)
  • Oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet
  • Opprettholde vedtaket

Hvis vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes AHOs Klagenemnd som skal ta endelig stilling til klagen. Du kan ikke klage på vedtaket fra klagenemnda.

Frist: 3 uker
Klage på enkeltvedtak (skjema)

Klage på formelle feil

Hva er en formell feil?

Dersom du som student mener det har skjedd formelle feil i forbindelse med din prøve eller eksamen (feil ved for eksempel oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen), kan du klage over formelle feil. Klagefristen er tre uker etter at du er eller burde være kjent med det forhold som begrunner en eventuell klage. 

Frister

Dersom du har bedt om begrunnelse for sensur eller klagd over karakterfastsettingen, løper klagefristen fra du har fått begrunnelsen eller klagen over karakteren er avgjort. 

Hvem skal klagen sendes til?

Klage over formelle feil ved eksamen behandles av studieadministrasjonen. Benytt skjema «Klage på formelle feil».

Behandling av klagen

Studieadministrasjonen vil vurdere saken og kan:

  • Avvise klagen (for eksempel hvis klagefristen er passert)
  • Oppheve eller endre vedtaket hvis den finner klagen begrunnet
  • Opprettholde vedtaket

Finner Studieadministrasjonen at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere av kandidatens prestasjon, kan det bestemmes at det skal foretas ny sensurering eller holdes ny eksamen eller prøve. 

Hvis vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes AHOs Klagenemnd som skal ta endelig stilling til klagen.
Du kan ikke klage på vedtaket fra klagenemnda.

Frist: 3 uker 

Klage på formell feil (skjema)