Permisjon

Når kan du søke om permisjon?

Permisjon er et tidsbegrenset opphold i din studieprogresjon. Du kan som regel få innvilget permisjon av følgende grunner:

  • graviditet eller omsorg for barn
  • førstegangstjeneste
  • sykdom
  • andre tungtveiende grunner av faglig, sosial eller personlig art

Søknad om permisjon

Frister

Frist for å søke permisjon høstsemester: 15.august
Frist for å søke permisjon vårsemester: 15. januar

Slik søker du om permisjon

Send permisjonssøknad og dokumentasjon (legeerklæring, innkallingsbrev til førstegangstjeneste eller lignende) til studieadministrasjonen, som behandler søknaden.

Hva gjør du hvis søknaden blir avslått?

Du kan klage hvis du får avslag på søknaden. Dersom du har nye opplysninger kan du sende inn tilleggsinformasjon.
Hvis klagen blir avslått blir den sendt til klagenemda ved AHO for ny behandlingsdom, se lov om universiteter og høyskoler § 5-1 nr 1 (Lovdata.no). Du kan ikke klage på Klagenemdas vedtak i en klagesak.

Les dette før du søker om permisjon:

  • I permisjonstiden kan det vedtas endringer i program- og emneplaner, for eksempel endring av pensum, arbeidskrav og eksamensformer.
  • Når du er i permisjon er du selv ansvarlig for å holde deg orientert om endringer i frister og regler for program- og emneplaner, og foreta eventuelle fagvalg.
  • Du er selv ansvarlig for å melde fra om når du kommer tilbake til studiet innen fastsatte frister. Dersom du ikke gjør dette kan du miste studieplassen.
  • Hvis du ikke vil komme tilbake til studiet etter permisjonen må du sende en skriftlig oppsigelse av studieplassen din til studieadministrasjonen.