fbpx 2020 Vår | Page 7 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2020 Vår

Start semester

MURB7 Studio

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Studio
Emnekode: 
MURB7
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2020
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Om emnet

Studentene arbeider i fellesskap med en oppgave og omhandler aktuelle problemstillinger i byutvikling. Det faglige temaet og det konkrete opplegget vil bli fastlagt i løpet av 2019 slik at oppgavens innhold kan være dagsaktuell og utformes i samarbeid med studentene.

Læringsutbytte

Læringsbytte er ikke klart før temaet for modulen er nærmere fastlagt

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av tre seminarer og omfatter feltarbeid, gruppearbeid, litteraturstudier, presentasjoner, tekstlig og visuell framstilling, samt formidling.

I forkant av modulen:

 • Studentene leser selv et selvvalgt pensum og forbereder feltarbeid

Seminar I:

 • Feltarbeid, presentasjoner og diskusjoner.
 • Sesjon om å skrive og drøfte.

Seminar II:

 • Feltarbeid, presentasjoner og diskusjoner.

Seminar III:

 • Ferdigstillelse, presentasjoner, gjennomgang og diskusjoner.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke beståttSkriftlig og muntlig oppgave som gjennomføres underveis i modulen. Studentene arbeider med oppgaven både på seminarene og mellom seminarene. Arbeidet presenteres, gjennomgås og sensureres på Seminar III.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Skriftlig og muntlig oppgave som gjennomføres underveis i modulen. Studentene arbeider med oppgaven både på seminarene og mellom seminarene. Arbeidet presenteres, gjennomgås og sensureres på Seminar III.

Start semester

61 142 Økologi for landskapsarkitektur - Vegetasjon og økotyper

Full course name in English: 
Økologi for landskapsarkitektur - Vegetasjon og Økotyper
Studiepoeng: 
4
Emnekode: 
61 142
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2020
Emneansvarlig
Kari Anne Bråthen
Forkunnskapskrav

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår, samt hele 3 semester.

Om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale økologiske konsepter relatert til vegetasjonsdannelse og økotyper i relasjon til vannsystemer

Læringsutbytte

Kunnskaper: 

 • Kjennskap til vegetasjon og økotyper som komplekse enheter
 • Grunnleggende kjennskap til sentrale økologiske konsepter som forklarer dannelsen av og opprettholdelsen av vegetasjons- og økotyper  

Ferdigheter

 • Kunne integrere abstrakte økologiske begrep i forståelsen av  vegetasjons- og økotyper 

Generell kompetanse: 

 • Kunne koble økologiske konsepter til utviklingen av landskapsarkitektur
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner individuelt eller i gruppe

Pensum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning PåkrevdObligatorisk deltakelse på alle workshops
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Obligatorisk deltakelse på alle workshops
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellA-FVurderingsordning endret mars 2020
https://aho.no/sites/default/files/pictures/midlertidig_forskrift_til_forskrift_om_opptak_24_03_2020.pdf
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Vurderingsordning endret mars 2020
https://aho.no/sites/default/files/pictures/midlertidig_forskrift_til_forskrift_om_opptak_24_03_2020.pdf

61 141 Landskapsmedia - Material- og konstruksjonslære

Full course name in English: 
Landskapsmedia - Material- og konstruksjonslære
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
61 141
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2020
Emneansvarlig
Elisabeth Ulrika Sjødahl
Forkunnskapskrav

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår, samt hele 3 semester.

Om emnet

Emnet introduserer ulike materialegenskaper som styrke, elastisitet, hardhet, tetthet, bestandighet samt grunnleggende konstruksjonsprinsipper. Materialenes estetiske egenskaper utforskes.

Ulike materialer vil bli utformet og testet i målestokk 1:1.

Læringsutbytte

Kunnskap 

 • Kunnskap om materialegenskaper som styrke, stivhet, vekt og varighet
 • Kunnskap om materialegenskaper spesielt i kalde klimaforhold
 • Kunnskap om miljøbelastning av bruken av materialer både lokalt og globalt

Ferdigheter

 • Evne til å organisere og gjennomføre et praktisk prosjekt i gruppe
 • Evne til å vurdere estetiske egenskaper
 • Arbeidstegninger av detaljer  

Generell kompetanse

 • Grunnleggende kompetanse i å evaluere ulike materialer ut fra et bærekraftig perspektiv
 • Kompetanse i å omsette konsept til konkret prosjekt
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner individuelt eller i gruppe

Pensum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning Påkrevd80% tilstedeværelse på forelesninger og veiledning
Oppmøte til undervisning PåkrevdDeltakelse på alle gjennomganger og workshops
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:80% tilstedeværelse på forelesninger og veiledning
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Deltakelse på alle gjennomganger og workshops
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke beståttVurderingsuttrykk endret mars 2020
https://aho.no/sites/default/files/pictures/midlertidig_forskrift_til_forskrift_om_opptak_24_03_2020.pdf
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Vurderingsuttrykk endret mars 2020
https://aho.no/sites/default/files/pictures/midlertidig_forskrift_til_forskrift_om_opptak_24_03_2020.pdf

Start semester

61 140 Systemer - Infrastruktur og landskap

Full course name in English: 
Systemer - Infrastruktur og landskap
Studiepoeng: 
20
Emnekode: 
61 140
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2018
Emneansvarlig
Elisabeth Ulrika Sjødahl
Forkunnskapskrav

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår, samt hele 3 semester.

Om emnet

Emnet omhandler hvordan ulike menneskeskapte infrastrukturer kan tilpasses landskapet og dets økologiske systemer. Emnet tar for seg både innføring av nye strukturer og økologisk restaurering av tidligere endringer av landskapet.

Studentene introduseres for design-verktøy som gir mulighet til kompleks databehandling.

Læringsutbytte

Kunnskap 

 • Kunnskap om menneskeskapte infrastrukturer og økologiske systemer 
 • Grunnleggende kunnskap om digitale verktøy
 • Kunnskap om ulike systemers samvirke i landskapet 

Ferdigheter

 • Evne til å omsette teoretisk viten i prosjektarbeid
 • Grunnleggende ferdigheter i å anvende ulike medier til analyse og beskrivelse av rom i landskapet
 • Kunne arbeide med integrasjonen av infrastrukturelle og økologiske system med vekt på estetiske forhold

Generell kompetanse

 • En grunnleggende forståelse av samspillet mellom menneskeskapte og naturlige systemer 
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår først og fremst i form av ukentlig veiledning og gjennomgang av prosjektarbeider.

I tillegg kan undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, workshops og feltarbeid. Felles gjennomganger der studentene legger frem eget arbeid eller gruppearbeid i plenum utgjør en viktig del av undervisningen.

Kontakten mellom lærere og studenter foregår på tomannshånd, i grupper eller i plenum.  

Pensum

Kursanansvarlig utarbeider pensumliste

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevdInnlevering av mappe med dokumentasjon av arbeidsprosess
Oppmøte til undervisning Påkrevd80% tilstedeværelse på forelesninger og veiledninger
Annet - spesifiser i kommentarfeltet PåkrevdDeltakelse på alle gjennomganger
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Innlevering av mappe med dokumentasjon av arbeidsprosess
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:80% tilstedeværelse på forelesninger og veiledninger
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Deltakelse på alle gjennomganger
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttVurderingsmappe: semestret består av flere prosjektinnleveringer som samlet danner grunnlag for bestått/ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Vurderingsmappe: semestret består av flere prosjektinnleveringer som samlet danner grunnlag for bestått/ikke bestått

Sider