fbpx Utdanning fra andre læresteder | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Utdanning fra andre læresteder

Studenter som er tatt opp på et studium ved AHO kan søke om innpass/fritak for et emne når det kan dokumenteres at tilsvarende emne er bestått ved et annet lærested.

Ex. Phil. og annen utdanning

Du søker via eget skjema for innpass. I skjemaet fyller du ut navn og personnummer, studieprogram du går på og opplyser om hvilke emner du har tatt og hvilke emner du mener de overlapper ved AHO. I tillegg må du laste opp dokumentene som skal følge søknaden.

Dokumentasjon som skal følge søknadskjema:

 • Karakterutskrift 
 • Emnebeskrivelse
 • Pensumliste

Ved søknad om innpass av emne over 10 studiepoeng må du også lastes opp:

Vurderingsarbeidet fra emnet som søkes innpasset, inklusive dokumentasjon av arbeidsprosess:
 • PDF på maks 10-15 sider, som inneholder illustrasjoner, tegninger, skisser, modellfoto, beskrivelse.
 • Refleksjonsnotat over egen læring med fokus på egen rolle og prosess i det aktuelle emnet man søker innpass for.

Søknadsfrister

 • 10. august for 1. års studenter
  • Dersom du har fått opptak fra venteliste er fristen 14 dager etter tilbudt opptak. 
 • Øvrige søknader behandles fortløpende.

 

Les dette før du søker innpass

 • Innpassing av emner på masternivå forutsetter at alle emner på grunnutdanningen er bestått.
 • For søknad om innpass til 4. år av den 5,5-årige graden av Master i arkitektur gjelder egne regler. 
 • For 5,5-årig grad i Master i arkitektur skal minimum 90 sp. være avlagt ved AHO.
 • For 5-årig grad Master i Landskapsarkitektur skal minimum 60 sp. være avlagt ved AHO og minimum 60 sp. være avlagt ved UiT.
 • For 5-årig grad Master i Landskapsarkitektur håndteres søknad om innpassing av emner på grunnutdanningen (1-3 år) av AHO. Innpassing av emner på masternivå (4 og 5 år) håndteres av UiT via søknadsskjema tilgjengelig på UiT nettside.

Saksbehandling innpass enkeltemner

Saksbehandling:

 • Søknaden sendes elektronisk til studieadministrasjonen for saksbehandling og faglig vurdering.
 • Svar på søknad vil foreligge ca. 3 uker etter søknadsfristen. 
 • Siden vurdering av fritakssøknader kan ta noe tid, må du melde deg til undervisning og eksamen innen frister. Påmeldingen kan evt. trekkes når du får svar på søknaden.

Søknadskjema innpass enkeltemner

Søknadsskjema til innpassing finner du her
 

Spørsmål?

Fremvise originaldokumenter

Studenter må ved forespørsel framvise originaldokumenter som er grunnlaget for opptak til studier eller for utstedelse av vitnemål ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Studenter som ikke framviser de forespurte originaldokumentene for kontroll kan miste studieretten. Vitnemål fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo vil kunne bli holdt tilbake til de forespurte originaldokumentene er framvist og kontrollert.

Innpassing av bachelorgrad i arkitektur

Studenter tatt opp til masternivå ved studieprogrammet i arkitektur, skal få sin bachelorgrad innpasset som 180 studiepoeng. Det tilsvarer omfanget til grunnstudiet ved AHO. Originale vitnemål må fremvises studieadministrasjonen ved studiestart. 

Utveksling

Har du vært på utveksling, må du søke om endelig godkjenning og innpassing etter at du er kommet tilbake fra oppholdet.

Etter endt utenlandsopphold har du anledning til å søke om godkjenning og innpass av de eksterne kursene. Søknaden må inneholde karakterutskrift, emnebeskrivelser og portfolio. Søknaden blir innvilget dersom fagene er relevante for graden din ved AHO, og dersom portfolioen har et nivå som forventes av studentarbeid ved AHO.

Mer informasjon om utveksling finner du her.

Spørsmål?

Ta kontakt med international-office@aho.no