fbpx Ekstraerverv - retningslinjer | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Ekstraerverv - retningslinjer

Avtale mellom arbeidstaker og AHO om arbeid (lønnet eller som selvstendig næringsdrivende) i tillegg til stillingen ved AHO.

1.   Rett til å inneha ekstraerverv

Avtalevilkårene for ekstraerverv er hjemlet i Hovedtariffavtalens pkt. 7.1.1.4 og Statens personalhåndbok, pkt. 10.13.1, 2 og 3.

I hht. AHOs personalreglement, § 14 Ekstraerverv kan fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger etter skriftlig søknad gis samtykke til å inneha ekstraerverv når dette er til gagn for AHO. Søknaden godkjennes av rektor.

2. Begrensinger

a. En tilsatt ved AHO kan ikke inneha ekstraverv og bierverv, styreverv eller ta annet lønnet oppdrag som er uforenlig med AHOs legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til AHO.

3. Andre forutsetninger

a. Det må være åpenhet om de tilsattes ekstraerverv og bierverv mv. som kan ha betydning for tjenesteutøvelsen.

b. Ledelsen i AHO kan ikke benytte styringsretten for generelt å pålegge alle arbeidstakere å gi opplysninger om bierverv. Ledelsen kan imidlertid i konkrete tilfeller kreve slike opplysninger dersom det er tvil om den tilsatte har adgang til å inneha slike bierverv.

c. Tilsatte ved AHO kan ikke ha ekstraerverv som bidrar til lojalitetskonflikt med AHO eller medvirke til illojal konkurranse med egen bedrift. Tvilstilfeller bør tas opp med ledelsen i forkant for å unngå vanskeligheter og for å ivareta tilliten til AHO.

d. Hovedtariffavtalen pkt 1.1.4 sier at statsansatte ikke må ha bistillinger eller andre lønnede oppdrag som hemmer eller sinker deres ordinære arbeid, med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. Ansatte kan blant annet ikke ta arbeid eller drive ervervsvirksomhet som gjør at vedkommende kan bli inhabil i mer enn sporadiske tilfeller, eller komme i lojalitetskonflikt til AHO. Tvilstilfelle bør tas opp med arbeidsgiver i forkant for å unngå vanskeligheter for den tilsatte eller arbeidsgiver og for å ivareta den alminnelige tillit til statstjenesten.

e. Ekstraervervet må ikke innebære at den tilsatte driver illojal konkurranse i forhold til AHO.