fbpx Arbeidsstøtte | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Arbeidsstøtte

Reiser og refusjoner

Bestilling og registering av reiser

For ansatte

Følgende rutiner gjelder for alle som er ansatt ved AHO

 1. Reiser skal godkjennes av nærmeste overordnet før reisen bestilles.
 2. Reiser skal i hovedsak bestilles av den enkelte selv via reisebyråets nettsider. AHO har rammeavtale for reisebyråtjenester; bestilling av fly og hotell.
 3. Reiseregning skal den enkelte selv registrere i lønnssystemet SAP snarest.
 4. Diett.
  Ved pålagte tjenestereiser skal diett alltid beregnes etter statens satser.
  Ved frivillige tjenestereiser, dvs reiser som den ansatte ønsker å foreta, men hvor nærmeste leder ikke anser reisen nødvendig som ledd i enhetens strategi, vil det kunne avtales lavere diettsatser eller at diett faller helt bort.
  Ved ekskursjoner kan lavere diettsatser avtales/bortfalle.
 5. Reiseregning skal alltid godkjennes av nærmeste overordnet. (Dette skjer elektronisk for ansatte som mottar fast månedslønn, for andre signeres reiseregningen manuelt)
 6. Dersom andre enn AHO skal betale reisen helt eller delvis, må det gis beskjed om dette til økonomiavdelingen.
 7. Reiseregning skal innleveres/registreres elektronisk senest innen 2 måneder etter at reisen er avsluttet ellers bortfaller retten til refusjon, jf.Rutine for Registrering og godkjenning av reiseregning i SAP. Er ikke reiseregning registrert innen denne fristen, vil et eventuelt reiseforskudd bli trukket i lønn.
   

For personer som ikke er ansatt ved AHO

Følgende rutiner gjelder for de som ikke er ansatt ved AHO og hvor AHO skal betale reise og opphold.

 1. Reise-, diett og oppholdsutgifter refunderes etter regning.
 2. Refusjonsskjema benyttes i de tilfeller vedkommende selv skal ha refundert legitimerte utlegg for reise og opphold
 3. Dersom vedkommendes arbeidsgiver krever refusjon av utlegg for reiseutgifter, faktureres de på vanlig måte.

 

Refusjon av utgifter

Refusjoner for ansatte og studenter uten tilgang til SAP/DFØ

 1. Last ned skjema for refusjoner (docx.)
 2. Legg forsiden i skjemaet sammen med kvitteringer, fakturaer og andre dokumenter i én samlet fil. Husk at skjema ikke skal fylles ut for hånd: skriv inn i Word-filen og legg til kvitteringer på egne sider.
 3. Eksporter skjemaet som PDF.
 4. Send skjemaet til faktura@aho.no og merk e-posten med "Faktura" i emnefeltet.


Refusjoner for ansatte med tilgang til SAP/DFØ

Bruk SAP-portalen eller DFØ-appen for å sende inn utgiftsrefusjoner.

Reisebyrå

Rammeavtale med Berg Hansen

Kundenavn/nummer som skal benyttes er STATEN/114624
 
Ring på 22 00 80 50 eller send en e-post til bestilling@berg-hansen.no

Registrering og godkjenning av reiseregning - rutine

Ansatte skal selv registrere reiseregning i lønnssystemet SAP. Er det behov for bistand, kontakt økonomiavdelingen.

Rutinen gjelder for:

 • Alle fast ansatte
 • Alle midlertidig ansatte med tilsetting lengre enn ett år


Del 2 av rutinen gjelder kun for de som skal godkjenne reiseregningen.

1. Registrering av reisen

a) Alle reiser skal registreres, også i de tilfeller hvor det kun kreves refusjon av utgifter. unntak: reiser av inntil en dags varighet hvor en kun krever refusjon av utgifter til tog, buss, trikk, taxi o.l.
b) Registreringen skal gjøres snarest mulig etter at reisen er gjennomført.
c) Registrering skjer via SAP eller via DFØs app.
d) Alle utgifter skal registreres. Vær nøye med utfylling av tidspunkter for reisens begynnelse og slutt.
e) Alle utgifter skal dokumenteres. Kvitteringer scannes og sendes elektronisk til økonomiavdelingen eller tilknyttes reiseregningen elektronisk. Vi godkjenner ikke utskrift fra bank. 
f) Etter at reiseregningen er registrert ferdig, blir reiseregningen sendt elektronisk til godkjenning.
 

2. Godkjenning av reiseregning

En reiseregning skal gjennom to separate godkjenningsprosedyrer. 1. godkjenner er lønnsansvarlig på AHO og 2. godkjenner er utsteders nærmeste overordnet (budsjettansvarlig). Både 1. og 2. godkjenner varsles automatisk med e-post om at de har fått reiseregninger til behandling.

Reiseregningen sendes først til 1. godkjenner. Denne skal påse:
1. at reiseregningen er korrekt utfylt (formelle regler)
2. at riktige satser er benyttet
3. at ev. forskudd er tatt med
Ved feil returneres reiseregningen til utsteder.

Reiseregningen går deretter  (elektronisk) til 2. godkjenner som skal påse:
1. at reisen er gjennomført etter avtale
2. kontrollere ev. påføre riktig kontering

Etter at 2. godkjenner har godkjent reisen, går den til utbetaling. Dersom 2. godkjenner ikke godkjenner reisen, går den tilbake til utsteder for korrigering. Korrigert reiseregning sendes så på nytt gjennom systemet.
 

Reiseregning på mobilen (DFØ-app)

Innkjøp og fakturabehandling - rutine

Innkjøp

Alle innkjøp, både varer og tjenester, skal foretas etter AHO's innkjøpsreglement. Dette betyr i korthet at det  alltid skal påses at innkjøpet skjer på gunstigst mulige betingelser. Alle innkjøp over kr 100 000 skal dokumenteres spesielt, jf AHOs innkjøpsreglement.

Fakturaadresse

AHOs fakturaadresse er: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Postboks 2710, 7439 Trondheim. Bestiller er ansvarlig for å gjøre nye leverandører oppmerksom på dette.

Merking av faktura

Når det foretas en bestilling, skal det alltid oppgis referansekode og rekvisisjonsnummer. I tillegg kan bestillers navn oppgis. Referansekoden fås av den enkelte enhets budsjettansvarlig.

Fakturamottak

AHO benytter UNIT4 fakturabehandlingssystem og det foretas forkontroll av alle fakturaer. Dersom en faktura gjelder undervisning m.v. vil det bli gitt beskjed om at det må foreligge en vurdering om lønn/næring før fakturaen sendes til godkjenning. Fakturaene sendes ut til budsjettansvarlig som varsles med e-post hver morgen ca. kl. 07.00. Det er viktig at fakturaene behandles umiddelbart.

Fakturaen går deretter til anvisning før den skal gjennom etterkontroll. Her vil det bl.a. bli sjekket om fakturaen fyller de formelle krav. Mangler vil bli tatt opp med budsjettansvarlig. Fakturaer som mottas via e-post eller direkte til den ansatte skal umiddelbart oversendes økonomiavdelingen for registrering i UNIT4.

Refusjon av utgifter

I noen tilfeller skal pådratte utgifter refunderes av andre. Dette gjelder spesielt innen reisevirksomhet hvor reiseregningen helt eller delvis skal betales av andre. For å sikre at vi får den refusjonen vi skal ha, har vi rutiner for hvordan det skal skje. Det er også viktig i denne sammenheng at en er helt bevisst på at andre skal refundere utgiftene. Det er to aktuelle alternativer: AHO utbetaler kun sin del eller AHO betaler hele utgiften og sender faktura til den som skal refundere sin del. Det siste alternativet er å foretrekke. Dette har sammenheng med at f.eks. en faktura på kjøp av billetter ofte har forfall før refusjonen er mottatt.

For å sikre enhetlig praksis, gjelder følgende rutiner:

 1. Hele utgiften belastes AHO på vanlig måte
 2. Sammen med faktura/reiseregning må det opplyses hvem som ev. skal refundere hele eller deler av utgiften. Kopi av ev. skriftlig avtale vedlegges.
 3. AHO sender faktura

Utfylling av reiseregning i SAP-portalen

Registreringsskjema for avgang av anleggsmidler

Bevertning, representasjon og interne møter

Retningslinjer for bevertning, representasjon og interne møter m.v. ved AHO

     1. Innledning

Disse retningslinjene gjelder for alle AHOs ansatte, og andre som kan tildeles fullmakt etter disse retningslinjene. Retningslinjene bygger på Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer om representasjon og bevertning, slik de fremgår av Statens personalhåndbok (SPH) pkt. 10.11.1 og 10.11.3 og 10.11.4

Alle ledere og medarbeidere ved AHO skal kjenne til retningslinjene og opptre i samsvar med disse.

Som hovedregel skal den enkelte leder eller den som gis fullmakt utvise nøkternhet i forbindelse med bevertning og representasjon.
«I hht det statlige økonomireglementet, skal alle utgifter, herunder bevertning og representasjon, være godkjent på forhånd. Dersom en ansatt eller noen andre uten fullmakt og etter eget initiativ, sørger for bevertning eller representasjon, forpliktes ikke AHO å dekke dette.»

Disse retningslinjene vil oppdateres årlig etter at KMD har justert satsene for bevertning og representasjon.

For AHO gjelder følgende retningslinjer ved bevertning - godtgjøring til mat ved møter, konferanser mv.

      2. Bevertning kan gis:
 1. Ved møter hvor andre enn virksomhetens egne tjenestemenn deltar.
 2. Ved møter i styrer, råd og utvalg og lignende hvor andre enn virksomhetens egne tjenestemenn deltar.
 3. Ved konferanser, avslutning av internt utvalgsarbeid og andre større arbeider.
Rektor, instituttledere og direktører eller den vedkommende gir fullmakt, kan for andre interne/eksterne møter/arrangementer samtykke i at bevertning gis.

Med virksomhet menes AHO. Det betyr at alle ansatte ved AHO anses som egne tjenestemenn.
 
       3. Beløpsgrenser pr. person ved bevertning:
 1. For arrangementer som er under 3 timer og ligger innenfor den ordinære arbeidstiden, kan det benyttes inntil kr 191,- pr. deltaker.
 2. For arrangementer som varer 3 timer eller mer, eller som strekker seg utover den ordinære arbeidstiden, og hvor det er nødvendig med servering av annet enn smørbrød, kaffe og lignende, kan det benyttes inntil kr 433,- pr. deltaker.
 3. For langvarige arrangementer der det er nødvendig med to serveringer, kan det benyttes inntil kr 634,- pr. deltaker.
 4. Der man av praktiske grunner ikke kan innta måltidene i kantine, spiserom, møterom eller lignende, men må benytte eksterne spisesteder, kan satsene under a til c økes med inntil 50%.
Etter en vurdering av det enkelte arrangement kan virksomhetsleder eller den vedkommende gir fullmakt, fravike beløpsgrensene under a - d opp til maksimumssats for representasjon jf. pkt. 10.11.1.2. i statens personalhåndbok.

Satsene under pkt. 3 bokstav a – d første avsnitt skal i AHO-sammenheng benyttes ved interne møter og arrangementer når bevertning er påkrevd. Dette gjelder også når man må benytte eksterne spisesteder. Det samme gjelder også ved hjemmebevertning.

I forbindelse med særlige begivenheter som normalt inntreffer inntil en til to ganger pr semester, for eksempel sommeravslutning, julebord, seminarer med festmiddag, kan satsene likevel økes opptil maksimumssats for representasjon, kr. 1 387 pr. person.

For møter og arrangementer hvor det deltar andre enn AHOs ansatte og studenter, kan satsene ved eksterne spisesteder økes opptil maksimumssats for representasjon, kr. 1 387 pr. person.

Det skal ved bevertning ikke utbetales tips for statens regning.
 
        4. Representasjon.  

KMDs retningslinje SPH pkt. 10.11.1 med AHOs utfyllende bestemmelser.

Representasjonsutgifter er utgifter til bevertning i form av lunsj, middag, bankett eller annet festmåltid, eller utgifter til mottakelser, ekskursjoner mv. der det er eksterne gjester til stede. Arrangementet bør ha et visst formelt preg, og det skal være en særskilt anledning.

Rektor eller den vedkommende gir fullmakt, skal etter en vurdering av det enkelte tilfelle avgjøre om et arrangement er å regne som representasjon. Denne vurderingen skal foretas skriftlig før arrangementet finner sted og følge saken.

Satsene under er maksimumssatser.

Dersom det stilles spesielle krav til antrekk ved representasjonsoppdrag etter denne bestemmelse, kan dokumenterte kostnader til leie av passende antrekk dekkes av egen virksomhet.

Representasjon innenlands

Det er fastsatt følgende maksimumssatser med virkning fra 1. januar 2021:

Lunsj/middag:
inntil kr 1 387,- pr. person

Enklere lunsj/mottakelse:
inntil kr 511,- pr. person

Satsene kan økes med inntil 30% ved arrangementer der utenlandske gjester på høyt nivå er tilstede (forhøyet sats). Virksomhetene avgjør når forhøyet sats kan benyttes.

Dersom det inngår kulturelle innslag som f.eks. teaterforestilling, opera, ballett eller idrettsarrangement, kan dette dekkes i tillegg. Det samme gjelder for utgifter til blomster, garderobeavgift m.m.

Det gis fullmakt til rektor, instituttledere, økonomidirektør og direktør organisasjon å gi fullmakt til representasjon. Det må gjøres en vurdering for hvert enkelt arrangement/møte.

I tillegg til at utenlandske gjester på høyt nivå deltar, må det både være et formelt preg over arrangementet, og en særskilt anledning.
I særskilte tilfeller kan det gis tips ved representasjon innland, men ikke ut over det laveste beløpet av 10 % av regningen eller kr. 300.

Arrangementet må både være formelt og være en særskilt anledning. Ordinære møter eller seminarer anses ikke som formelt preg, og arrangementer med rutinemessig preg anses ikke som en særskilt anledning.
 
Representasjon i utlandet

Når norske representanter står som vertskap for servering av lunsj eller middag ved tjenesteoppdrag utenlands, er utgiftsgrensen pr. person lik kostsatsen for vedkommende land, jf. vedlegg til særavtale for reiser utenlands for statens regning. Dersom representasjonen i spesielle tilfelle ikke kan holdes innenfor kostsatsen i vedkommende land, kan kostsatsen økes med 30% tillegg. Dette skal begrunnes særskilt.

Deltakere som reiser for statens regning, foretar måltidstrekk etter ordinære satser for de måltider som inngår i representasjonen.
Representasjon kan skje etter regning innenfor den utgiftsgrensen som er definert, eller ved at antall ekstra kostdøgn og beløp til representasjon føres på reiseregningen. Navn på deltakere det kreves tillegg for, påføres reiseregningen under feltet merknader.
Rektor eller den vedkommende gir fullmakt, gis alminnelig fullmakt til representasjon utenlands.

Det kan i utlandet gis tips inntil 15 % av den totale regningen dersom dette i det aktuell land er forventet som del av betalingen, f.eks. USA.

Hjemmerepresentasjon

Etter søknad kan rektor, eller den vedkommende gir fullmakt, i det enkelte tilfelle samtykke i hjemmerepresentasjon. For slik representasjon refunderes legitimerte utgifter med inntil 80% av de satser som gjelder for annen representasjon.
 
 
All satser inkluderer både mat og drikke.

       5. Overtidsmat

Ved pålagt overtid som varer 3 timer eller mer eller deltakelse i møter og forhandlinger som varer tre timer eller lengre, kan den enkelte få dekket utgifter på inntil kr 191. 
 
Krav til dokumentasjon.

Alle utgiftsbilag/fakturaer skal ha følgende tillegg:
 1. Begrunnelse for representasjon/møte
 2. Navneliste over deltakere
 

Forhåndsgodkjenning av kostnader til arrangement

Navneliste til bevertning og representasjon

Innkjøp og anskaffelser

Protokoll for anskaffelser mellom kr 100 000 og kr 1 300 000 eks. mva.

Protokoll for anskaffelser som overstiger kr 1 300 000 eks. mva.

Protokoll for anskaffelse ved minikonkurranse

Retningslinjer for bruk av rekvisisjon ved innkjøp

For noen typer innkjøp benyttes rekvisisjon.

Her følger rutiner for bruk av rekvisisjon i forbindelse med innkjøp:

 • Rekvisisjon skal vedlegges bestillinger eller medbringes ved innkjøp.
 • Rekvisisjonsskjema fås ved henvendelse til Økonomiavdelingen
 • Fakturaen skal ha referanse til rekvisisjonen.
 • Rekvisisjonene er nummerert, og Økonomiavdelingen fører oversikt over hvem som får utlevert rekvisisjoner.
 • Kopi av rekvisisjonene oppbevares av budsjettansvarlig inntil varen er levert og faktura kontrollert og attester

Rekvisisjonen fylles ut med:

 1. Navn på leverandør
 2. Navn på avd./inst./fagområde som skal ha leveransen
 3. Navn på vedkommende som bestiller varen
 4. Rekvisisjonen underskrives av budsjettansvarlig avdelingsleder/inst. leder 

Innkjøp ved AHO - overordnede retningslinjer

Terskelverdier

For anskaffelser underlagt forskrift om offentlige anskaffelser har anskaffelsens anslåtte verdi betydning for hvilke deler av regelverket som må følges.

Del I: Gjelder kontrakter av verdi mellom 0,1 mill. NOK og 1,3 mill. NOK ekskl. mva. Her kreves ingen spesiell anskaffelsesprosedyre.
Det er pliktig å føre AHOs anskaffelsesprotokoll for dette beløpsintervallet. For anskaffelser over 0,5 mill. NOK ekskl. mva er vi forpliktet til å kreve at valgte leverandør leverer skatteattester.
Reglene i del I gjelder for øvrig alle anskaffelser, men må suppleres med reglene i del II og del III for anskaffelser over 1,3 mill. NOK ekskl. mva.

Del III: Gjelder kontrakter til en verdi av over 1.3 mill. NOK ekskl. mva. Her er hovedregelen åpen eller begrenset anbudskonkurranse. Konkurranse med forhandlinger, konkurransepreget dialog eller innovasjonspartnerskap er mulig, men må begrunnes i AHOs anskaffelsesprotokoll for beløp over 1,3 mill. NOK ekskl. mva. som skal fylles ut. 

Del II: Alle bygge- og anleggskontrakter til en verdi av mellom 1,3 mill. NOK og 51 mill. NOK ekskl. mva samt kontrakter for særskilte tjenester over 1,3 mill. NOK ekskl. mva. 

Det vil i all hovedsak være del I og del III vi bruker ved anskaffelser på AHO.

Vi benytter som hovedregel konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) ved anskaffelser over 1,3 mill. NOK ekskl. mva. Dette gjelder ved ikke minikonkurranser.

Merk at vi med terskelverdi mener både enkeltinnkjøp og samlet innkjøp som hører sammen fra samme leverandør.

Arkivering av dokumentasjon:

All relevant innkjøpsdokumentasjon skal arkiveres i arkivsystemet. I AHOs tre standard innkjøpsprotokoller finner du definert hva som er relevant innkjøpsdokumentasjon.

Bistand

Økonomiavdelingen vil yte nødvendig bistand slik at regelverket overholdes, men det er viktig at den bringes inn i prosessen så tidlig som mulig og i hvert fall før det er inngått noen avtale. Økonomiavdelingen skal kontaktes for bistand til utfylling av anskaffelsesprotokoll.

Innkjøp (gjelder varer og tjenester)

Innkjøp under 0,1 mill. NOK ekskl. mva

Det er ingen spesielle regler for innkjøp under denne beløpsgrensen, men den generelle regelen om at alle anskaffelser alltid skal foretas på rimeligste måte, gjelder. 

Innkjøp mellom 0,1 mill. NOK og 1,3 mill. NOK ekskl mva 

 1. Du skal innhente tilbud / forespørre minst tre leverandører og tilbudene skal være sammenlignbare. Dersom det bare finnes en leverandør som kan levere, så skal dette dokumenteres/sannsynliggjøres i protokollen.
 2. Du skal sammen med økonomiavdelingen fylle ut en anskaffelsesprotokoll og alle relevante punkter i denne skal besvares / kommenteres, se AHOs standard anskaffelsesprotokoll for dette beløpsintervallet.
 3. Dokumentasjon som beskrevet i anskaffelsesprotokollen legges inn i arkivsystemet. 

Innkjøp over 1,3 mill. NOK ekskl. mva.

Alle avtaler om innkjøp over 1,3 mill. NOK ekskl. mva skal inngås etter anbud. Økonomiavdelingen kontaktes før arbeidet med innkjøpet begynner. 

 1. KGV skal som hovedregel benyttes. Kunngjøringen blir publisert i Doffin og TED. 
 2. Du skal sammen med økonomiavdelingen fylle ut en anskaffelsesprotokoll hvor alle relevante punkter skal besvares/kommenteres, se AHOs standard anskaffelsesprotokoll for beløp over denne beløpsgrensen.
 3. Dokumentasjon som beskrevet i anskaffelsesprotokollen legges inn i arkivsystemet. 

Vi må informere tilbydere som ikke får anbud om begrunnelsen for avslag og informasjon om klageadgang. Jo bedre begrunnelse, og jo mer transparente er vi, desto mer reduserer vi muligheten for klager.

Inngåelse av rammeavtaler

Rammeavtaler, serviceavtaler m.v. skal som hovedregel inngås for maksimum 4 år. Det gjelder de samme krav til dokumentasjon og beløpsgrenser som for andre innkjøp. AHO vil vurdere sentralt å inngå avtaler med leverandører som flere på AHO benytter seg av. 

Bruk av rammeavtaler

På noen områder har AHO inngått en rammeavtale for det som skal anskaffes. På andre områder inngår vi rammeavtale i samarbeid med andre høgskoler. Uninett/Unit og Difi har dessuten inngått rammeavtaler innen IKT og andre fellestjenester på vegne av AHO og andre statlige etater. Der det foreligger en rammeavtale skal denne avtalen benyttes. På en del områder blir AHO presentert for en rammeavtale som er inngått med flere tilbydere, og der AHO skal velge hvilken/hvilke av tilbyderne vi ønsker. Vi må da gjennomføre en minikonkurranse. AHO har utarbeidet en egen anskaffelsesprotokoll som skal benyttes ved minikonkurranse.
Avrop på rammeavtaler skal lagres i arkivsystemet. Det samme skal eventuell utløsning av opsjoner.

Innkjøp ved AHO - etiske retningslinjer

Habilitet

En medarbeider skal ikke delta i innkjøpsarbeid når det planlegges anskaffelser fra et firma hvor vedkommende medarbeider har eierinteresser. Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen ved en anskaffelse, eller dersom andre med rimelig grunn kan anse dette som sannsynlig, skal saken fremlegges for nærmeste leder for å få avgjort spørsmålet om inhabilitet.

Forretningsomgang og sosialt samvær

Moderate former for gjestfrihet og sosialt samvær hører med til høflig forretningsomgang. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det. Hyppighet og grad av oppmerksomhet må stå i rimelig forhold til forretningsmessige/tjenestlige behov. I en anbudsfase skal man være svært restriktiv i sin omgang med leverandører og ikke motta noen form for gaver eller ytelser.Gaver og andre ytelser
Tilsatte må ikke for seg selv eller andre motta gaver, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til, eller av giveren er ment, å påvirke mottakerens integritet. Dette gjelder ikke mindre artikler som har liten verdi.

Reiser i tjenesten

Når leverandører og næringslivet forøvrig tilbyr besøk i private bedrifter, reiser til utstillinger og lignende, skal AHO normalt dekke utgiftene til reise og opphold. Slike reiser skal alltid godkjennes av overordnet leder.

Privat bruk av rammeavtaler

Rammeavtaler med leverandører om levering av varer og tjenester til AHO skal ikke brukes av tilsatte eller nærstående personer til privat bruk med mindre det dreier seg om rabattordninger som er allment tilgjengelige for samtlige tilsatte ved skolen.

Fortrolig og riktig informasjon

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med tjenesteforhold, må respekteres og ikke brukes i personlig vinning. Informasjon som er mottatt fra markedet om tilbud og tilbydere, skal behandles fortrolig og ikke misbrukes, for eksempel overfor konkurrerende tilbydere.

Tvilstilfeller

Er det tvil om etiske forhold, skal spørsmålet forelegges nærmeste leder.

Mal konkurransegrunnlag

Ta kontakt med økonomienheten før du fyller ut malen for konkurransegrunnlag
 
 

Våre rammeavtaler

AHO har rammeavtaler for blant annet oversetting, avfallshåndtering, renholdstjenester catering og kantinetjenester og mer. 

Her finner du oversikt over AHOs rammeavtaler (contracts.tendsign.com)

 

AHOs nettsider

Rediger din profilside

For å redigere din på ansattprofil på aho.no, logg inn via Feide her

Last ned brukerveiledning "How to edit your profile page"

Publisere innhold på nettsidene

Informasjonsavdelinga er ansvarleg for innhald og redigering på aho.no.

Nettsida skal vere visuelt attraktiv og skilje seg ut i sektoren med design og biletbruk. Han skal spegle AHOS identitet og kvalitet, og presentere fagfeltet til skulen og studium på ein forståeleg måte. Nettsida skal vere brukarvennleg og enkel å navigere i.
Hovudmålsgruppa til nettsida er potensielle studentar, og han skal fungere som eit viktig verktøy for rekruttering. Andre målgrupper er akademia, eksisterande studentar og tilsette, og andre med interesse for fagfeltet til skulen. Formidling til ekstern og intern målgruppe er delt for å tilpasse behovet til brukar.

Webmaster forbehold seg retten til å redigere innhald før publisering, og utan varsel å fjerne sider som er feil, utdatert eller ikkje oppfyller kriteria for publisering.

Krav til material som skal publiserast/redigerast på aho.no

 • Førespurnadar om publisering på nettsida vert gjort skriftleg
 • Informasjon som skal publiserast, vert til sendt webmaster@aho.no på ein oversiktlig måte, minimum ei veke før ønsket publisering. Ynskt plassering på nettside og innhald må vere tydeleg, slik at det ikkje er rom for feiltolking.
 • Ved redigering av eksisterande innhald vert sendt link til sida som skal oppdaterast, med nytt innhald vedlagt. 
 • Tekstinnhald vert levert direkte i e-post eller vedlagd word-fil, slik at det samsvarer med formatering på nettsidene. Excel-skjema, pdf eller andre format vil sendast i retur.
 • Bildefiler sendast som jpg eller png.
 • Innhald må knytast opp mot AHOS studiar, forsking og formidling.
 • Innhaldet skal vere av interesse for nettsida si definerte målgrupper.
 • Innhaldseigarar:
Programansvarlige/instituttleiar er i samarbeid med studiesjef ansvarleg for sidene til dei respektive studieprogramma.

Biblioteksjefen er ansvarleg for sidene til biblioteket.

Innhaldet på undersidene på aho.no er ått av faget til skulen- og administrative avdelingar. Avdelingsleiarane er ansvarleg.

Informasjonsavdelinga er ansvarleg for sider med redaksjonelt innhald, som nyhendesaker
 • Innhaldet som vert levert skal vere kvalitetssikra og handsama i organisasjonen på riktig måte.
 • Nettsida skal ikkje brukast som eit arkiv. Innhaldseigarar sørgjer for korrekt arkivering av informasjon og oppbevaring av originalen.
 • Innhaldseigarar er ansvarleg for å sjekke for utdaterte dokument og endringar regelmessig, og gjev melding til webmaster.
 • Materiell vert levert på norsk og engelsk dersom det er ønskeleg å publisere på begge språk, evt. berre på norsk. Webmaster har ikkje kapasitet til å omsetje tekster.
 • Webmaster avgjer kven som kan få redigeringstilgjenge til dei enkelte sidene.
 • Informasjonsavdelinga har ansvar for å no Kravet til språkrådet om 25 % nynorsk innhald på nettsidene. Under For tilsette og For studentar-sider, skal ansvarleg avdeling sørgje for at alle skjema er tilgjengeleg på begge målformer.


Innhald til sidene For ansatte og For studentar

 • Dei administrative avdelingane er ansvarlege for innhald tilhøyrande ansvarsområdet sitt og dessutan arkivering av dokumenta.
 • Nettsidene skal ikkje brukast som arkiv og siste versjon av dokumentet skal takast vare på av ansvarleg avdeling.
 • Innhald vert fylt ut etter mal. Metadata inkl. sist oppdatert dato, ansvarleg avdeling og godkjenning må fyllast ut før publisering.
 • Innhald skal korrekturlesast før det sendes informasjonsavdelinga.
 • Avdelingane sørgjer for omsetjing til engelsk etter behov.
 • Skjema skal vere tilgjengeleg på bokmål og nynorsk. Ansvarleg avdeling sørgjer for dette.

Arrangementer på AHOs nettsider

Viss du ønskjer å leggja ut eit arrangement på aho.no, fyll ut dette Nettskjema. Skjema blir automatisk sende til kommunikasjonsavdelinga, som behandlar førespurnaden din.

I arrangmentkalenderen på aho.no legg me ut arrangement som skjer på AHOs campus. Dette gjeld til dømes forsvar av Ph.D-avhandlingar, utstillingar, boklanseringar og gjesteforelesingar. Hugs å melda inn i god tid før arrangementet. Merk at AHOs nettsider ikkje blir brukte til å marknadsføra eksterne insititusjoners arrangement.

Bibliotektjenester

Låneregler og lånerettigheter

Lånerett

 • Alle studenter og ansatte har lånerett i biblioteket så lenge de er tilknyttet AHO.
 • Studenter og ansatte ved KHiO får midlertidig lånerett ved framvisning av gyldig student-/ansattkort.
  • Registrering av lånere fra KHiO skjer i kjernetiden mellom 08.30 og 15.00.
  • KHiO-lånere får vanligvis ikke reservere eller låne fra spesialsamlinger.
 • Andre kan benytte samlingene ved personlig besøk i biblioteket og ev. låne bøker gjennom et annet bibliotek (fjernlån).
 • Brudd på lånereglene og gjentatte erstatningskrav kan medføre tap av lånerett.

Lån og fornyelse

 • Lånetiden for bøker er 4 uker,
 • Kursbøker og DVD 1 uke.
 • Lån kan normalt fornyes dersom dokumentet ikke er reservert annen låner. 
 • Tidsskrifthefter kan lånes på dagslån til AHOs studenter og ansatte. Det er ikke utlån på innbundne tidsskrifter eller bøker i spesialsamlingene lesesal, referanse eller magasin.
 • Det er ikke fjernlån på dokumenter fra guide-, data- og videosamlingene og bøker som er reservert aktuelle kurs. 
 • Biblioteket tilbyr innlån fra andre bibliotek for AHOs ansatte og studenter. 

Låners ansvar

 • Du er personlig ansvarlig for det du låner på ditt lånekort, og er erstatningspliktig ved tap.
 • Du holder selv oversikt over din brukerkonto i biblioteksystemet Oria.
 • Materiale som ikke blir returnert eller fornyet, må erstattes.
 • Krav om erstatning fører automatisk til stopp av videre hjemlån.
 • Erstatningskrav som ikke blir dekket innen fristen, blir sendt til rettslig inkasso.
 • Du er pliktig til å sjekke epost regelmessig. 
 • Ved lengre tids fravær fra AHO plikter låner å levere alt utestående.

Erstatning ved tap av bøker

 • Normalpris kr. 700,-. Småtrykk og offentlige publikasjoner: kr. 350,-.
 • Høyere erstatningsbeløp kan kreves i spesielle tilfeller for å dekke reelle erstatningskostnader.
 • Erstatningskravet frafalles dersom låneren kjøper et eksemplar av tapt bok til biblioteket.

Produksjon av kompendier - opphavsrett & Kopinor

Ifølge Kopinor-avtalen skal pensum og annet nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studentene, registreres i Bolk slik at rettighetene blir klarert.

Kompendier kan bare gjøres tilgjengelig for studenter som deltar i det emnet som materialet er utarbeidet for. Digitale kompendier skal slettes fra læringsplattformer o.l. når det aktuelle semesteret er avsluttet. 

Kompendier/utdrag må merkes med studiested/semester/emnekode og følgende tekst:

Dette materialet er vernet etter åndsverkloven og er helt eller delvis fremstilt etter avtale med Kopinor. Materialet kan benyttes av studenter som deltar i det aktuelle emnet, for egne studier, i ethvert format og på enhver plattform. Uten uttrykkelig samtykke er annen eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).

Ta kontakt med biblioteket for klarering i Bolk dersom du skal produsere kompendium med minst to bokutdrag.

Infotorg bistår med kopiering, innbinding og salg av kompendier til bruk i undervisningen. De regner én ukes leveringstid. Kompendiene selges til selvkost.

Kopinoravtalen setter begrensninger på hvor mye som kan kopieres fra én publikasjon:
Fra bøker:
•    Til studenter: Inntil 15 % av sidetallet per emne per semester (utenom kompendier: likevel et helt kapittel eller lignende avsnitt, en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill).
•    Til ansatte mv.:  Inntil 15 % av sidetallet, likevel et helt kapittel eller lignende avsnitt, en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill.
Fra vitenskapelige tidsskrifter (fra et enkelt nummer):
•    Til studenter: inntil én artikkel per emne per semester.
•    Til ansatte mv.: inntil én artikkel.
Fra aviser, allmenne tidsskrifter osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider.

Noen publikasjoner kalles fritt materiale, og begrensningene over gjelder ikke for dem:
•    Lovtekster og offentlig publikasjoner.
•    Verker som er ”falt i det fri” (70 år etter opphavspersonens død).
•    Open Access og annet materiale publisert med åpne lisenser (for eksempel Creative Commons).

Digitale tidsskrifter gjennom bibliotekets lisenser:
Bruken av digitale tidsskrifter og andre digitale ressurser reguleres gjennom lisensavtalene.  Alle avtalene tillater utskrift, men ikke alle tillater bruk i kompendier.
 

Bibliotekets serviceerklæring

Hvem omfattes av serviceerklæringen?    

 • Biblioteket betjener primært registrerte studenter og faglige ansatte.
 • Eksterne brukere har tilgang til samlinger gjennom bruk på stedet og fjernlån. Biblioteket gir i begrenset grad lånerett til enkelte eksterne brukergrupper (se Utlånsreglement).

Samlingene

 • Biblioteket skal til enhver tid ha samlinger som understøtter undervisningen og forskningen ved AHO.
 • Biblioteket tilbyr egen merking av kurslitteratur/pensum fra studieplanen. 
 • Samlingen skal i størst mulig grad være tilgjengelig på åpne hyller som er godt skiltet og merket.
 • Tidsskriftene skal til enhver tid være tilgjengelige i biblioteket. Innbinding skal fortrinnsvis skje i sommerferien.
 • Biblioteket tilbyr tilgang til de viktigste referansedatabasene innen kjernefagene og digitale fulltekstdokumenter så langt ressursene tillater.
 • Alle brukere kan komme med innkjøpsforslag. Bestillingene ekspederes fortløpende og reserverte nyinnkjøpte bøker blir gjort klar for utlån umiddelbart etter mottak i biblioteket.

Tjenestetilbud

 • Bibliotekets hjemmeside skal til enhver tid gi oversikt over informasjonsressurser og tjenestetilbud. Nye tjenester og tilbud skal gjøres godt kjent for studenter og ansatte.
 • For detaljert informasjon om lånetjenester vises til utlånsregler.
 • Innlånsønsker, fjernlånsbestillinger fra andre bibliotek og henvendelser pr. epost skal ekspederes senest neste virkedag.
 • Alle nye studenter og ansatte får tilbud om brukeropplæring. Biblioteket er i stor grad basert på selvbetjening.
 • Biblioteket gir veiledning i referansebruk. PhD-studenter og ansatte har tilbud om opplæring i referansehåndteringsprogrammet EndNote.
 • Biblioteket gir veiledning i registrering av forskningsresultater i Cristin/NVA 
 • Biblioteket har leseplasser, lesekrok for tidsskrifter, et grupperom og en liten stille lesesal. PCene i biblioteket er primært for litteratur- og informasjonssøking.
 • Biblioteket har svart/hvitt- og fargeprinter/kopimaskiner. Nøkkelkort fungerer som kopikort. Skanneren er til bruk for brukere med konto på AHOs server.

Åpningstider og bemanning

 • Åpningstider er kunngjort på bibliotekets hjemmeside.
 • Skranken er betjent av fagutdannet personell i kjernetiden. Kveldsvaktene bemannes av studentassistenter.

Bygg og fasiliteter

Bruk av lokalene

Adgang og bruk av bygget. 

Auditorier, Croquissal og grupperom skal alltid forlates i den stand en ønsker å finne dem. Dette betyr at den som benytter disse rommene må sørge for at det ryddes opp når forelesningen/gjennomgang/møte og lignende er avsluttet. Bord og stoler skal plasseres tilbake på plass. Det er ikke anledning til å oppbevare, utstyr m.v. i rommene med mindre vedkommende rom er reservert for flere påfølgende dager. Ved feil/mangler på utstyr må vedkommende også sørge for at det blir gitt beskjed slik at det kan utbredes snarest mulig. Inventar, lys, lerret m.v. meldes til drift i servicedesken (aho.pureservice.com).

Data/videoprojektor samt styringssystem for dette meldes til IKT i servicedesken (aho.pureservice.com).

Alle rom er utstyr med fasiliteter for data og video. (se nedenfor). Mye er fastmontert og kan ikke flyttes. Det er imidlertid viktig at det utstyret som ikke er fastmontert verken fjernes eller flyttes ut av rommene. Det samme gjelder bord og stoler. 

Det vil bli foretatt jevnlig sjekk av alt AV utstyret. Det er ikke praktisk mulig å gjøre dette hver dag slik at den som benytter rommet først hver dag bør legge inn noen ekstra minutter før oppstart til sjekk av utstyret.

Reservasjon

All reservasjon av disse rommene skal skje gjennom vårt Web-baserte romboooksystem. Dette systemet har alle tilsatte adgang til via aho.no.

Låsing

Både grupperommene, croquissal og auditoriene skal alltid være låst. Rommene åpnes med adgangskort.

Utstyr

A2 Sverre Fehn
I dette rommet finnes flg. utstyr:
 • Whiteboardtavle på hjul
 • 2 Lerret
 • Overheadsprojektor
 • Data/videoprojektor
 • Talerstol med styringsenhet for lys, lerret, blending og AV- utstyr,
 • Høyttalere
 • Flygel
 • Ved behov for mikrofon, kontakt driftavdelingen

A3
 • tavle (fastmontert)
 • Lerret
 • Overheadprojektor
 • Styringsenhet for lys, lerret, blending og AV- utstyr 2 lysbilderapparater
 • Høyttalere
 • Ved behov for mikrofon, kontakt Drift

A1
 • Lerret
 • Projektor
 • Styringsmulighet for lys, lerret, blending og projektor.

Grupperom
 • Tavle
 • Flipover
 • Storskjerm alle grupperom og felles for grupperom 4 og 5

 

Pubdrift og andre arrangementer i AHOs lokaler

 1. Det skal meldes skriftlig til administrasjon om at  arrangement skal avholdes.
   Pubstyret er ansvarlig for alle arrangementer i puben. Det er ikke anledning til å låne eller leie ut puben til private arrangementer.

 2. Arrangement skal ha minst to kontaktpersoner. Navn og telefonnummer på ansvarlige skal være skriftlig. Disse skal være til stede helt til siste gjest har forlatt lokalene. Arrangement skal være avsluttet og lokalet tømt I hht. sjenkeloven senest kl. 0300.

 3. Det skal innhentes tillatelse fra politiet dersom arrangement skal foregå ute. I slike tilfeller skal det alltid sendes nabovarsel.

 4. Arrangør må sørge for at alkoholservering foregår lovlig.

 5. For å forhindre ulike former for “vandringer” og at arrangement sprer seg utenfor det avtalte området, må det foretas fysiske sperringer. Heisen skal alltid være avstengt.

 6. Ved akutte situasjoner; branntilløp, innbrudd, bråk o.l. må arrangøren selv vurdere om situasjonen er så akutt at brannvesen/politi/ambulanse må tilkalles..

 7. Lokalene i 1. etasje skal ryddes og rengjøres etter bruk. Er den påfølgende dag en arbeidsdag, skal ryddingen i lokalene være gjort innen kl. 08.00. Dersom den påfølgende dag er en lørdag eller søndag, skal det være ryddet i løpet av dagen, eller etter avtale. Dersom renhold og rydding ikke skjer i henhold til avtale, kan skolen setten bort arbeidet for arrangementskomiteens regning. Søppel plasseres i søppelrommet. Studentfester skal på forhånd bestille kontainer. Lån av utstyr som tilhører vaskepersonalet må settes tilbake etter bruk. Hærverk og andre ødeleggelser meldes til administrasjonen.

 8. Pubstyret fastsetter selv regler for renhold og rydding i puben. Utearealene ved puben skal være ryddet og rengjort innen kl. 0800 den påfølgende dag

 9. Det er forbudt å røyke, å bruke stearinys og røykmaskin i skolens lokaler. Møbler som måtte flyttes under festen må settes tilbake .

 10. For puben er det ikke nødvendig med omfattende avsperringer. 

 11. Skolen stiller lokale m/oppvarming og lys til fri disposisjon. Alle andre utgifter er arrangementskomiteens ansvar. 

  • ekstra vaktrunde 

  • utrykning i forbindelse med utløsning av brannalarm (falsk alarm) 

  • utbedring av ev. ødeleggelse og hærverk 

  • skolens ev. utgifter til renhold og rydding av lokalene.

  • Bestilling av kontainer.

 12. Det skal på forhånd utarbeides en plan for gjennomføring av arrangement . Det skal bl.a. lages en risikovurdering og en plan for vakthold. Gjennomføring av arrangement skal evalueres i etterkant. Evalueringsrapport skal foreligge innen 2 uker og oversendes drift@aho.no.

 13. Det skal sendes melding om arrangement til Brann- og redningsetaten senest tre uker før arrangement.

 14. Sikringsskapet skal kun brukes av instruert personal..

 15. Evakueringsteam får nødvendig informasjon fra drift-avdelingen for eventuell evakuering av lokalet.

 16. Arrangementskomiteen er ansvarlig for at disse regler overholdes. Brudd på reglene vil føre til at tilsvarende arrangementer ikke blir gjennomført på skolen.
   

Godkjenning av studentarrangementer skjema

Skjema for godkjenning av studentarrangementer i AHOs lokaler
 

Last ned:

Godkjenning av studentarrangementer i AHOs lokaler (Word)

Godkjenning av studentarrangementer i AHOs lokaler (PDF)

Utleie av byggehall og verksteder

Dersom utleie ikke kommer i konflikt med skolens virksomhet, leies verksteder og byggehallen ut til skoler, tidligere studenter, organisasjoner og andre som driver lignende virksomhet.

For øvrig gjelder følgende:

 1. Alt arbeid i verkstedene foregår på eget ansvar.
 2. Ansvarlig person fra leietaker skal alltid være tilstede.
 3. Adgangen gjelder kun leietaker, lokalene skal ikke åpnes for andre. 
 4. Materialer må leietaker holde selv. 
 5. Arbeidet må være begrenset i omfang og varighet og ikke belaste lokalet, maskiner og utstyret vesentlig.
 6. Lokalene og utstyret skal behandles med forsiktighet. 
 7. Leietaker kan bli holdt ansvarlig for skader forårsaket av uforsiktighet.
 8. Sikkerheten må være fullt forsvarlig ivaretatt.
 9. Leietaker må kjenne til bruk av maskiner og utstyr.
 10. Avtal nødvendig opplæring i bruk av maskiner og utstyr, dette faktureres leietaker med kr 1000 pr time.
 11. All bruk av kjemikalier skal behandles etter gjeldende lover og forskrifter.
 12. Forurensing av indre- og ytre miljø må ikke forekomme.
 13. Ansvarlig person må ha nødvendig godkjenning for arbeid med åpen flamme, sveising, skjærebrenner
 14. Arbeid som omfattes av Forskrift om varme arbeider, skal avtales spesielt. 
 15. All skade, mv. rapporteres til AHO
 16. Det skal holdes forsvarlig orden under bruk. 
 17. Etter bruk skal det ryddes. 
 18. Større mengder med rester og søppel må leietaker selv fjerne.
 19. Ferdige produkter og materialrester må fjernes når prosjektet er ferdig.

Priser

Gjelder for leie i perioden
Mandag til fredag 08.00-15.45 (15.sept. - 14.  mai)
Mandag til fredag 08.00-15.00 (15.mai. - 14.  september)

Per time, per person kr. 400  
Per dag, per verksmester kr. 2980  
Opplæring per time kr. 1000 Se punkt 10


Betaling

Bankterminal eller faktura (betalingsfrist 30 dager)

Leieavtaler

Signeres og returneres til avdelingsleder verksteder
Leieavtale verksteder 
Leieavtale byggehall

 

Adgangskontrollsystem

Adgangskontrollsystemet sikrer adgang til skolens lokaler i Maridalsveien 29 og Akersbakken og betjenes med adgangskort og kode. Rapporter og utskrifter fra systemet kan kun hentes ut etter skriftlig begjæring fra politiet. 

Adgangskort med bilde tildeles:

 1. Fast tilsatte
 2. Ordinære studenter
 3. Utvekslingsstudenter
 4. Masterstudenter (erfaringsbasert) 
 5. Stipendiater (underskrevet kontrakt) 
 6. Timelærere
 7. Andre. Dette vil være personer som av ulike årsaker er knyttet til skolen over lenger tid selv om AHO ikke har arbeidsgiveransvar for vedkommende, for eksempel konsulenter og Statsbygg.

Driftsenheten har ansvar for produksjon. Studentkort kan hentes hos Infotorget.

Adgangskort uten bilde kan leveres til:

 1. Firmaer med tilknyting til skolen (for eksempel Statsbygg, vaktselskap).
 2. Andre tilfeller vurderes enkeltvis.
 3. Midlertidige kort for ansatte
 4. NB! Studenter tildeles IKKE utlånskort (kort uten bilde) 


Utvidelse av adgangsnivå

Utvidelse av adgangsnivå godkjennes av nærmeste overordnet eller for studentene av ansvarlig lærer. Adgang til verkstedene/byggehall må godkjennes via verksmestrene. 

Meld fra om tap av kort

Tap av kort meldes umiddelbart til drift i servicedesken (aho.pureservice.com) eller til infotorg@aho.no. Nytt studentkort betales i Infotorget før utlevering. 

 

Infotorg

Infotorget betjenes av 1 og ½ fast stilling. 
 
Åpningstider
Mandag - fredag 08.00-15.45 15. september - 14. mai
Mandag - fredag 08.00-15.00 15. mai - 14. september 
     
Stengt   Romjulen, påsken og fellesferien

Hva gjør infotorget

Her kan du få bistand med:

 • Å finne frem til ansatte eller rundt i bygget
 • Ta imot besøkende/melde ankomst
 • Behandle post
 • Videreformidling av beskjeder
 • Parkeringslapper for gjester og utdeling av oblater for faste ansatte og studenter
 • Servicefunksjoner, som salg av bøker og betaling på arrangementer
 • Post-, vakt- og budrunder, pakkemottak
 • Daglig program på skolen, med opplysninger om møter og arrangementer
 • Oversikt for tilstede-/fraværsregistrering - kontaktinfo/generell tilgjengelighet
 • Beredskap. Infotorget varsles middelbart ved ulykker eller andre henvendelsern
 • Rombooking
 • Lage dørskilt/ visittkort
 • Sende ut informasjonsmateriell f. eks. brosjyre, søknadsskjema og lignende
 • Kurs/konferanse forespørsler – booking
 • PC – brukerstøtte
 • Bestille taxi
 • Arrangerer, tilrettelegger og bestiller til diplomseremoni
 • Stemple plakater til oppslagstavlen/oppdatere tavlen 

For studenter

Infotorget: salg og innbetaling

På Infotorget foregår salg av bøker og kompendier samt innbetaling av erstatningsbeløp for tapt adgangskort.

Betaling utføres med bankkort, Visa eller Masterkort (Eurocard). Skolen kan ikke ta i mot kontanter. Det er installert to betalingsautomater; en på Infotorget og en på verkstedet.

Ved skriftlig bestilling og ved bestilling pr telefon, skal det sendes faktura sammen med bestillingen. Faktura skrives ut av økonomiavdelingen for bedrifter og organisasjoner. Privatpersoner/studenter må betale med kort.

Verkstedstjenester

Bestilling av tjenester

Bruk av byggehall

Byggehallen skal primært benyttes til faglige aktiviteter og det er avdelingsleder verksted som styrer prioriteringen for bruk av byggehallen. Hallen er på 285 kvadratmeter, takhøyde 10,6 meter og har gode lysforhold. Byggehallen har utstyr som gir mulighet til fullskalabygging, romlige strukturer og modellbygging.

Skal du bruke byggehallen? 

Regler for bruk

 • Åpningstiden er fra klokken 08.00 til 17.00.
 • Adgang med kort, via utvendig port, avtales med verksmester.
 • Behov for løfting med kran avtales med verksmesterne.
 • Sikkerheten må være fullt forsvarlig ivaretatt.
 • Det skal holdes forsvarlig orden under bruk.
 • Etter bruk skal det ryddes, søppel fjernes, verktøy og utstyr settes på plass.
 • Ferdige produkter og restlager fjernes.
 • Etter bruk skal hallen kontrolleres av verksmester.
 • Det henvises for øvrig til skolens ordensregler

​Bruk av lettverkstedet

Lettverkstedet omfatter verkstedsrom, gipsrom og lakkrom
Døgnåpent, utenom ferier, så lenge betingelsene nedenfor overholdes.

Sikkerhet

 • Kun personer som har gjennomført grunnopplæring i regi av AHO, og som har adgang med kort, har lov å bruke maskinene
 • Ved bruk av maskiner må det være minimum være 2 personer til stede. 
 • Båndsag og sirkelsag er stengt mellom 24.00 og 08.00 (tidsbryter).
 • Verksmesterne har daglig tilsyn med lettverkstedet. 

Generell orden

 • Du er ansvarlig for å holde ordne når du jobber
 • Du skal rydde opp umiddelbart etter du er ferdig
 • Bruk pussebordet til pussing og sliping
 • Rester av gips og betong skal i gipscontainer, må ikke helles i vasken!
 • Maskiner, bord og utstyr ryddes, feies og tørkes
 • Gulvet feies og støvsuges
 • Søppel kastes i henhold til avfallshåndtering 
 • Gjenstander i lagerreol merkes med dato, navn og telefonnummer. 
 • Verkstedet må ikke brukes som lager. Modeller og materialer som ligger på verk- stedet over 14 dager kan bli kastet.
 • Oppbevaringsboksene tømmes innen før sommerferien. 
 • Skapene tømmes etter 20. juni og private eiendeler kastes

Avfallshåndtering 

 • Rester og avfall kastes i sekker eller container
 • Lakkbeholdere/spraybokser kastes i tønne
 • Brannfarlig avfall legges i egen beholder
 • Kjemikalier leveres til verksmester for destruering
 • Gips, betong, metall, tre og plast kastes i rett beholder

Avsug og avtrekk

 • Flisavsuget til båndsager, sirkelsag og rondellslipemaskin starter automatisk 
 • Start avtrekksvifte til pussebordet før bruk. 
 • Avsuget startes med bryter til høyre for inngangsdøren til lakkrommet (må holdes inne i 3 sekunder).

Avvik, feil og skader 

Bruk av verkstedene

Hvem kan bruke verkstedene?

Studenter og vitenskapelige ansatte som har gjennomført obligatorisk opplæring.

 Hvilke verksteder får du adgang til?

 • Treverksted
 • Interaksjonsverksted
 • Plastverksted
 • Metallverksted
 • Lettverksted
  • Verkstedrom
  • Lakkrom
  • Gipsrom
 • Byggehall ved behov (må søkes om)
Lettverkstedet er døgnåpent, de øvrige verkstedene kan brukes i åpningstiden.
 
Du kan søke om utvidet tilgang til verkstedene (mellom kl. 15.45-22.00).
 

Interaksjonsverkstedet

Her finner du bl.a. foliekutter, scanner,  symaskiner, elektronikkverksted, 2 stk fotostudioer.
Det er også mulig å låne fotoutstyr og droner.

NB! For å bruke fotostudioene må du booke tid via moodle  

For spørsmål kontakt thomasisak@adm.aho.no
 

Hva får du ikke adgang til?

 • 3D-printer verksted 
Disse maskinene/tjeneste er det kun verksmestere og studentassistener som betjener.
 • CNC-fres
 • Laser
 • 3D-print
 • Knivknutter
 • Foliekutter
Studenter og ansatte kan bestille tjenester.

HMS-datablader​

Obligatoriske kurs og annen opplæring

 • Verkstedet organisere kurs for nye studenter og faglig ansatte.
 • Gjennomføres ved semesteroppstart.
 • Deltagelse er en forutsetning for å få adgang til verkstedene.
 • Andre som trenger å bruke verkstedene, men mangler opplæring, henvender seg til oss.
 • Spesialkurs rettet mot undervisning og forskning kan gis ved behov og ledig kapasitet.
 

Veiledning

Verkstedpersonalets primære undervisningsoppgave er å veilede studentene i bruk av verkstedene, materialvalg, bearbeiding og maskinbruk.
 
For å få best mulig utbytte av veiledningen er det vesentlig at studenten møter godt forberedt. 
 
Vi forventer bl.a. at det foreligger en teknisk tegning/skisse med forslag til materialer og dimensjoner.
 
I perioder med stor belastning vil det være begrenset tid for veiledning av den enkelte student.
 

Ordensregler

 • Du er selv ansvarlig for å holde orden mens arbeidet pågår
 • Rydd etter deg umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet.
 • Håndter avfall på en riktig og forsvarlig måte.
 
Dersom det ikke holdes tilfredsstillende orden i verkstedene skal strøm til maskiner slås av og rydding må skje før normal aktivitet kan gjenopptas.


 

 

Bruk av verkstedene i undervisning

Verkstedene har begrenset med plass og ressurser. For å kunne gi alle kurs og studentgrupper et best mulig tilbud i verkstedene er det viktig at all aktivitet planlegges godt. Aktiviteter som ikke meldes inn etter denne beskrivelsen, risikerer å ikke bli gjennomført. 

Reserverte uker

Ved starten av hvert semester kommer verkstedet til å være stengt på dagtid for å gi opplæring til nye studenter. I disse periodene blir det istedet kveldsåpent, med noe begrenset kapasitet.

Dette gjelder uke 1-3 på vinteren og uke 31 til 39 på sommeren

I desember og mai er det høy aktivitet i forbindelse med innlevering og begrenset tilgang til hjelp og veiledning fra verksmestere.

NB! Krevende aktiviteter kan ikke legges til disse periodene. 

Planlegger du kurs i verkstedet?  

Fyll ut dette skjemaet og send det til avdelingsleder verksted innen fristen: 

Høstsemesteret: 1. juli
Vårsemesteret: 10. desember

Når semesterplanen for samtlige verksteder er klar, gir avdelingsleder tilbakemelding på om ønsket aktivitet kan gjennomføres. 

Hva skal du sende inn?

 • Ansvarlig institutt og faglærer(e)
 • Antall studenter
 • Oppgaver som skal løses
 • Materialer som ønskes
 • Tjenester som skal brukes (CNC-fres, etc)
 • Datoer og tidsbruk (sjekk reserverte uker, unngå desember og mai)

Verksmestrene kan bidra til utforming av oppgaver, materialvalg og innkjøp, samt tilpasse oppgavene til planlagt tidsbruk. 
Ved store kurs og krevende oppgaver må kursleder regne med å leie inn ekstra bemanning. Utgiften dekkes av kurs/instituttbudsjettet. 

Materialer og tjenester

Vi har en del materialer for salg og kan bistå med innkjøp av materiell. 
Dersom materialkostnader skal dekkes av kurset/instituttet skal dette bestilles av kursleder i verkstedet. 
Tjenester som CNC-fres, fres, knivkutter og 3D-printing skal også bestilles i verkstedet. Det opprettes en ordre for det enkelte kurs. 

Gjennomføring av aktivitet

 • Før prosjektet settes i gang skal lærere og studenter gjennomføre en «sikker jobbanalyse».  
 • Vi forventer at læreren deltar aktivt i verkstedet med veiledning av studentene under oppgaveperioden. 

Helse, miljø og sikkerhet

 • Ved planlegging og gjennomføring av prosjekter skal det legges vekt på å forebygge uønskede hendelser. 
 • Arbeidsmiljøloven skal overholdes. 
 • Uønskede hendelser skal rapporteres 

Serviceerklæring for verkstedene

Hvem omfattes av serviceerklæringen? 

Verkstedenes brukere er AHOs registrerte studenter og vitenskapelige ansatte.

Maskinpark og annet teknisk utsyr 

Verkstedenes ulike avdelinger er utstyrt med maskiner og spesialverktøy for bearbeiding av henholdsvis tre, plast og metall. Det finnes et begrenset utvalg av vanlig håndverktøy for bruk i de enkelte verkstedene. Forøvrig må brukerne sørge for slikt verktøy.

Ressurser og tjenester

Verkstedene består av flere avdelinger: Tre, plast, metall, lettverksted og byggehall. I tillegg finnes det egne rom for arbeid med billeire, gips og lakk.

Opplæring 

Verksmesterne organiserer kurs for nye studenter. Deltagelse er en forutsetning for å få adgang til verkstedene. Andre som trenger å bruke verkstedet, men som ikke har gjennomgått grunnopplæring (utenlandsstudenter, lærere, etc.) kan henvende seg til verkstedene og avtale tid for opplæring.

Dersom kapasiteten tillater det tilbys også enkelte spesialkurs, som f.eks. sveising. Slike må avtales særskilt med verksmesterne. I perioder med stor verkstedbelastning vil muligheten til å gjennomføre slik opplæring være begrenset.

Veiledning 

Verkstedpersonalets primære undervisningsoppgave er å veilede studentene i deres bruk av verkstedene. Dette inkluderer råd om materialvalg, bearbeiding, maskinbruk, osv. For at studenten skal få mest mulig utbytte av dette er det vesentlig at hun/ han er godt forberedt. Det forventes bl.a. at det foreligger en teknisk tegning/ skisse med forslag til materialer og dimensjoner. I perioder med stor belastning vil det være begrenset tid for veiledning av den enkelte student.

Rydding 

Den enkelte student er ansvarlig for å rydde etter seg umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet. Dersom det ikke holdes tilfredsstillende orden i verkstedene skal strøm til maskiner slås av og rydding må skje før normal aktivitet kan gjenopptas.

Materialer 

Enkelte materialer kan kjøpes ved skolen. Lageret består av et varierende utvalg av stål, aluminium, plast, skum og tre. Kurs som har spesielle materialbehov må i utgangspunktet selv skaffe disse, men verkstedene kan kontaktes for bistand ved innkjøp. Det kan være betydelig leveringstid på materialer, og bestilling bør derfor skje i god tid før materialene skal brukes.

Åpningstider og bemanning 

Med unntak av lettverkstedet er verkstedene bare tilgjengelige i åpningstiden.

Lettverkstedet er tilgjengelig hele døgnet. Båndsag og sirkelsag stenges med tidsbryter mellom kl. 24.00 og 06.00.
Hver av de tre hovedavdelingene er bemannet med én person. Lettverksted og spesialrom har ikke dedikert bemanning.

Verkstedene holder stengt i perioden mellom vår- og høstsemesteret. 
 

Bruk av fotostudio


Mer info kommer 

HMS for verkstedene

Hendelsesrapport, verkstedene


Skjema brukes til å rapportere om hendelser, skader, uhell og ulykker i verkstedene.

Hendelsesrapport, verkstedene (skjema) PDF
Hendelsesrapport, verkstende (skjema) Word 

HMS-datablader

Datablader for Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) er viktige dokumenter for å bli bevisst om faremomenter ved forskjellige stoffer.

Et HMS datablad er et dokument på 16 punkter. De viktigste forholdsregler og faremomenter står i punkt 15. Her ser man faresymboler, Risikosetninger (R-setninger) og Sikkerhetssetninger (S-setninger). R og S-setninger er standardiserte setninger som forklarer risikoen et stoff utgjør, og sikkerhetstiltak for å forhindre skade.

Stoffkartotek for AHO finner du på EcoOnline. Dette er en database der man kan søke etter de kjemikaler skolen har. Man kan finne datablader på to måter: Ved å klikke seg inn på de fysiske stedene (lokasjoner), eller man kan søke etter databladene. Søkemenyen finner du under Administrasjon > lokalt søk. I begge tilfeller får du opp en liste over kjemikalier du kan se databladene til.

Datablader er lagret på to forskjellige måter: Kortversjon og fullstendig 16 punkters. Hvis du får opp en kortversjon og vil ha ytterligere informasjon, må du åpne pdf-dokumentet kortversjonen er tilknyttet. Det finner du under HMS Datablad > Opplastet datablad.

Gå til AHOs databladarkiv i EcoOnline

Studieadministrasjon

Studieadministrasjonens serviceerklæring

Hvem omfattes av serviceerklæringen?

 • Studieadministrasjonens primære brukere er AHOs registrerte studenter og vitenskapelige ansatte
 • Studieadministrasjonen har også et ansvar for informasjon til potensielle søkere, tidligere studenter, skoler, firma og institusjoner om AHOs studietilbud

Tjenestetilbud

Studieadministrasjonen anser forutsigbarhet og kvalitet i saksbehandlingen for de studieadministrative
tjenester som viktig for et godt studiemiljø og søker å oppnå dette ved at studieadministrasjonen:

 •  gir nye studenter tilbud om innføringsopplegg i det å være student ved AHO
 •  gjør studentene kjent med bestemmelser som gjelder studiet i lover og forskrifter gjennom AHOs kvalitetsystem på skolens websider
 • behandler studentdata etter gjeldende regler og forskrifter
 • forholder seg til saksbehandlingstid og -kvalitet i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer AHO er underlagt
 • kontinuerlig vedlikeholder eksamensdata på Studentweb og rapporterer til Lånekassen
 • gjør studentene kjent med klageadgang i forhold til sensur, enkeltvedtak og beslutninger om sanksjoner
 • gjør studentene kjent med mulighetene for å søke om tilrettelagt undervisning og/eller eksamen ved dokumentert sykdom eller funksjonshemming
 •  legger forholdene til rette for studieveiledning underveis
 • bekjentgjør AHOs generelle kjøreplan for undervisningen i god tid før semesterstart
 • gir studentene muligheter til å evaluere undervisningsoppleggene på alle kurs og at undersøkelsene bringes videre til faglærere, instituttledere og undervisningsutvalg for videre behandling
 • årlig foretar en læringsmiljøundersøkelse og at denne bringes videre til læringsmiljø- og undervisningsutvalg for videre behandling
 • er tilgjengelig for studentene i åpningstiden

Studieadministrasjonen forventer at studentene:

 •  registrerer seg på Studentweb hvert semester og betaler avgifter innen fastsatte frister
 •  selv tar ansvar for å sette seg inn i informasjon om eksamen, oppgaver og lignende gjennom semesterbøker, kvalitetsystemet, oppslag og AHOs websider 
 • leser e-post sendt til tildelt e-postadresse ved AHO
 • deltar i evaluering av undervisning, pedagogisk opplegg og læringsmiljø for videre utvikling av undervisningsopplegget ved AHO