fbpx Undervisning/veiledninger for lærere | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Undervisning/veiledninger for lærere

Digital undervisning

Undervisningen er nå flyttet fra Maridalsveien 29 til AHO Zoom.

Verktøyet egner seg til både seminarer, møter og forelesninger og du har mulighet til å gjøre opptak. Opptaket kan lastes opp i Box og deles i kursrommet på Moodle. 

Se Unit sin ressursside for digital undervisning på nett for muligheter og inspirasjon. 


Er Zoom trygt å bruke?

Les Uninett sin begrunnelse/forklaring på hvorfor Zoom (UninettsZoom) er trygg å bruke.
 

GDPR og digital undervisning

Digital sensur

Sensur for eksamener gjennomført av studentene i WISEflow, registreres i WISEflow. For eksamener eller oppgaver gjennomført på andre måter registreres sensur i Fagpersonweb.

Veiledende retningslinjer for sensur
Grunnlaget for sensurarbeidet i UH-sektoren er Universitets- og høyskolelovens §3-9.  Lovparagrafen stiller krav om to sensorer, hvorav minst én ekstern, ved bedømmelse av kandidatenes selvstendige arbeid i høyere grad (masternivå) og ved ny sensurering etter klage (§§ 5-2 og 5-3).

Det er videre et krav i loven at institusjonene skal sørge for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Vurderingen skal også sikre det faglige nivå på studiet.

Hvorfor må vi registrere sensorer? 
 • Vi må registrere sensorene for at de skal få tilgang til digitale plattformer som Fagpersonweb, og Wiseflow.
  • Fordeler med digital sensurregistrering er kvalitetssikring av prosessen.
  • Sikker pålogging og autentisering gjennom FEIDE og ID-porten som gir en gyldig digital signatur
  • Fleksibilitet for sensorene mht. sikker tilgjengelighet og tilgang hjemmefra og på reise.
 • Når vi registrerer sensorer i FS har vi ett system å forholde oss til. Det vil si at vi slipper skyggesystemer og sårbarhet ved å være avhengig av enkeltpersoner.
 • Informasjon om sensorer/ kommisjonsmedlemmer vil være tilgjengelig i FS; dvs. personalia, grad og fagfelt.
 • Det er også mulig å legge inn informasjon om oppnevningsperiode og stedtilknytning i FS.
 • Rapporter viser tilgjengelige, aktive sensorer innenfor fagområder/emner.
 • Rapporter kan også vise sensorhistorikk for å bidra til rullering og sensoroppnevningsperioder.
 • Viktig: Gode rutiner for vedlikehold og oppdatering av data i FS er nødvendig.
 
Hvorfor trenger vi en eksamensdato eller dato for siste kursdag eller gjennomgang?
Denne avsluttende datoen for «endelig vurdering» i et kurs henger sammen med sensurfristen.
Sensurfristen er tre uker jf. Universitets- og høyskolelovens §3-9
 
Overholdelse av sensurfristene er spesielt viktig ut fra to hensyn:
 1. Dokumentasjon på avlagte eksamener: Det er først når sensuren er lagt inn i FS at studentene kan få dokumentasjon på de eksamener som de har avlagt. I de tilfeller sensuren ikke foreligger innen fristen, kan studentene få problemer med å dokumentere sine siste eksamener/studiepoeng tidsnok ved søknad om opptak til studier ved andre universiteter og høgskoler. Dette er særlig et problem for innreisende internasjonale studenter som må dokumentere sine resultater fra utvekslingsperioden med en karakterutskrift til sine moderinstitusjoner raskt etter oppholdet.
 2. Datarapportering: Hvert semester rapporteres data over samlet studiepoeng­produksjon og antall uteksaminerte kandidater ved AHO til flere ulike instanser. De data som sendes til Databasen for høgere utdanning (DBH) danner grunnlag for tildeling av midler. Rapporteringsfristen til DBH er 15. februar for eksamener i høstsemesteret, og 15. oktober for eksamener i vårsemesteret. Dersom sensuren ikke foreligger i tide, kan det få følger for tildeling av midler.
 

Emweb - Studieplansverktøy

Hva er Emweb?
Emweb er AHOs studieplansverktøy. Alle med en gyldig kontrakt som underviser med AHO har tilgang til Emweb og du logger inn ved å bruke ditt AHO brukernavn og passord

Logg inn her

Hva bruker AHO Emweb til?

Kort om hva vi bruker Emweb til
Hvert semester må AHO planlegge alle kurs og emner som skolen skal avholde. Det er et krav om at alle kurs som skal undervises, fra grunnivået til ph.d.-nivå, har en kursbeskrivelse som beskriver innholdet i kurset, hvem som underviser, hva studentene vil lære (læringsutbytte) og hvordan studentenes blir vurdert i henhold til læringsutbytte (eksamensform). Denne informasjonen må registreres et sted og ved AHO benytter vi Emweb til å gjøre dette.

Alle som skal undervise et kurs ved AHO vil få tilgang til å legge inn denne informasjonen selv i Emweb. For kurs som undervises på grunnivået (de tre første årene –Bachelornivå) vil det ikke være mulig å endre annet enn emneinnhold, mens på masternivå vil det være mulig å redigere mer om kurset er nytt. Se ellers brukerveiledning for mer informasjon.

Kurs godkjennes i tre ledd før de er endelig godkjent. Først legger lærer inn informasjon, deretter sjekker studieadministrasjonen at alt det formelle er på plass, før faglig ledelse for studieprogrammet godkjenner kurset endelig.

Når kurset er endelig godkjent vil det bli publisert som en kursbeskrivelse på AHOs nettside. Du finner oversikten over alle godkjente og publiserte kurs her:

AHO kursoversikt

Kurs som er publisert og godkjent kan ikke redigeres. Derfor er det viktig at det gjøres en grundig jobb før godkjennelsen er gjort for å sikre at det ikke oppgis feil informasjon til studentene.

Manual - Emweb

Fagpersonweb

Hva er Fagpersonweb?

Fagpersonweb er stedet hvor du som underviser har oversikt over alle fag du underviser i, hvor du ser hvem som er deltager på ditt kurs, hvor du kan sende meldinger til hele eller deler av klassen, og hvor du kan få oversikt over hvilke fag dine studenter har tatt og skal ta. Alle som er oppført som underviser vil fortløpende bli lagt til i systemet, forutsatt at du har en gyldig kontrakt med AHO. 

Du vil også ha muligheten til å søke frem emner, studieprogrammer og studenter knyttet til studieprogrammet du underviser på. I tillegg kan du få tilgang til studentenes studieplan for å sjekke hvilke kurs de har tatt og skal ta.
 
Vi håper dette kan bidra til at det blir enklere for deg som underviser å ha oversikt hvem som er knyttet til kurset ditt og komme i kontakt med dem. Informasjonen du får gjennom Fagpersonweb er taushetsbelagt og skal ikke deles med andre utenfor AHO.


Noen praktiske opplysninger

All informasjon som du finner i Fagpersonweb er hentet fra studieadministrasjonens system Felles Studentsystem (FS). Studentene som er listet som deltagere i ditt kurs har selv registrert seg til dette gjennom deres webportal Studentweb. Om det mangler studenter i listene som du får tilgang til kan grunnen være at studentene av ulike årsaker ikke har registrert seg.

Dere vil også få oversikt over hvilke eksamensformer og krav studieadministrasjonen har registrert på hvert enkelt kurs. Dette hentes fra studieplanen som legges inn i Emweb.

 

Sensur i Fagpersonweb

Slik registerer du sensur og digital signatur i Fagpersonweb:

 • Pålogging til Fagpersonweb skjer via Feide eller ID-porten.
 • For å komme til sensurregistreringssiden kan du gå til oversikten over «Sensuroppdrag» og trykke på «Registrer sensur»-knappen. Følg trinnene:
  • Registrering
  • Signer og overfør
  • Kvittering
Skjermdump fra Fagpersonweb.
Det kan være hensiktsmessig at én av sensorene registrerer for hele kommisjonen, slik som med penn og papir-løsningen. Den sensoren som skal registrere, trykker på radioknappen «Jeg vil registrere karakterer på vegne av hele kommisjonen», og fortsetter å registrere:
Skjermdump fra Fagpersonweb.
 • Karakterene som sensor A har registrert blir da kopiert til de(n) andre sensoren(e) i kommisjonen. Merk at:
  • Dersom studenten har levert en blank oppgave skal karakteren være F.
  • Dersom studenten ikke har levert noe vil Studieadministrasjonen registrere «ikke møtt» eller «gyldig fravær», og følge opp videre.
 • Når sensor A trykker på «Signer og overfør»-knappen blir sensuren registrert som signert av denne sensoren i Fagpersonweb. Dette er sensorens digitale signatur.
 • Når sensor har overført sensuren, kommer resultatet av overføringen opp på kvitteringssiden.
 • Begge (alle) sensorene i kommisjonen må signere digitalt og overføre.
 • Resultatet blir overført til Studieadministrasjonen somfører til protokoll for at karakterene skal bli kunngjort for studentene.

Gruppereiser - ansvar

Instruks til faglig kontaktperson ved gruppereiser som studieturer og ekskursjoner

 • Det skal oppnevnes en kontaktperson som gruppen forholder seg til.
 • Studentene og studieadministrasjonen skal være informert om hvem dette er.
 • Det er kontaktpersonens ansvar å påse at egenerklæringsskjema for alle deltakere på gruppereisen er levert.
 • Alle studenter på gruppereise i regi av AHO må ha forsikring for å kunne reise.
 • Kontaktpersonen skal orientere seg om nærmeste norske utenriksstasjon for reisemålet.
 • Kontaktpersonen skal være tilgjengelig på en mobiltelefon som fungerer i det aktuelle området.
 • Kontaktpersonen skal informere studieadministrasjonen om hvordan han/hun kan nåes under oppholdet.
 • Kontaktpersonen skal ha registrert AHOs beredskapsnummer på sin telefon. Se beredskapsplan.
 • Kontaktpersonen skal sørge for at lokale nødnummer er registrert på sin telefon.
 • Last gjerne ned Sjømannskirkens nød-app for enkel tilgang til lokale nødnummer.
 • Kontaktpersonen bør oppfordre alle norske deltakere på gruppereisen til å registrere seg på https://www.reiseregistrering.no/
 • Kontaktpersonen skal i god tid før avreise informere deltakerne om anbefalte vaksiner for området. Se Folkehelseinstituttet for informasjon.

Hvordan kontakter jeg studentene?

Du har flere valgmuligheter for å kontakte studentene påmeldt ditt kurs.


Ønsker du å sende til både privat og skole epost-adresse og/eller SMS? 

 • Logg deg på Fagpersonweb for å gjøre dette.
 • ​Kontakt studieadministrasjonen for innføring

​Ønsker du å sende informasjon kun til studentens AHO-epost? 

 • Søk etter kurskode i Outlook på følgende format xx <mellomrom/space> xxx
 • Kontakt IKT for innføring. 

Ønsker du å forholde deg kun til Moodle?

 • Informasjon kan legges i kursrommet i Moodle. 

Hvorfor mangler det studenter på kurslistene? 

 • Studenten kan ha glemte å melde seg på kurset
 • Studenten er påmeldt, men mangler i listene i Outlook/Moodle
  • Det kan være feil på dataflyten mellom systemer
  • Ta kontakt med IKT og studieadministrasjonen for feilsøk

Leganto for lærere

Leganto er et verktøy for opprettelse av pensum- og litteraturlister. 
Kursansvarlig og forelesere oppretter pensumlister til kurset sitt og biblioteket tilgjengeliggjør listene for studentene. 

Se "Leganto introduksjon" for mer detaljert innføring eller kontakt biblioteket. 

Maillister for kurs

Alle kurs som undervises på AHO vil ha en maillingiste i AHO sin mailserver (Outlook). Her vil alle studenter som er meldt til undervisning i kurset bli koblet til. Du kan da sende mail til alle studenter sin AHO mail adresse ved å bruke maillinglisten. 

Hvordan kobles studenter til kurset? 
Hvert semester må alle studenter semesterregistrere seg ved AHO. Dette gjør de gjennom webservicen studentweb. Her må de for hvert kurs de skal ta bekrefte at de ønsker å delta i undervisningen og at de skal ta eksamen i kurset. Studenter som har bekreftet at de ønsker å delta i undervisningen vil automatisk bli koblet opp mot mailinglistene. 

Det mangler noen studenter som er på kurset mitt på mailinglisten, hvorfor?
Trolig vil det bety at studentene ikke har meldt seg til undervisning i studentweb. Dette kan studentene sjekke selv på studentweb, men du kan også logge inn i fagpersonweb og sjekke oversikten over studenter der. Finner du ikke navnet på studenten(e) der, så betyr det at de ikke har meldt seg til undervisning. Skulle du oppleve at studenten er oppført i fagpersonweb, men ikke knyttet til mailinglisten, så er det en feil i dataflyten ved AHO. Da er det fint om du kontakter IT-avdelingen og studieadministrasjonen ved AHO så de kan feilsøke. 

Jeg ønsker å sende mail både til AHO adressen og den private mailadressen til studenter, kan jeg det?
Det kan du, men maillistene i outlook sender bare mail til studentenes AHO adresse. Ønsker du i tillegg å sende informasjon til den private mailen til studentene eller eventuelt også sende tekstmelding må du logge inn i fagpersonweb og gjøre det derfra. 

Urkund - Plagiatkontroll

AHO bruker Urkund som plagiatkontroll på digitale oppgaveinnleveringer og hjemmeeksamener. Urkund er et tekstgjenkjenningsprogram som foretar kontroll mot internett, tekstdatabaser og andre innleverte oppgaver. Urkund er tilgjengelig for ansatte ved AHO gjennom WISEflow. 

 
Kontroll av besvarelser

Alle besvarelser som leveres i eksamensplattformen WISEflow går gjennom en plagiatkontroll i  Urkund. I listen over kandidatene eller studentene finner du en prosentindikator som viser om Urkund har funnet tekstlikhet med annen tekst. Du kan klikke på prosenttallet for å komme til analysen, her:  
Du kan også få opp likhetsrapporten inne i sensorverktøyet, her:


 
Brukerveiledninger i Urkund
Videoveiledning (ekstern lenke)
Her finner du en veiledning til funksjonene og informasjonen som gis i analysen

WISEflow

AHO har tatt i bruk den digitale vurderingsplattformen WISEflow.