fbpx Forsking | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Forsking

Forskningsetikk og personvern

Forskningen ved AHO skal følge de relevante regelverk for håndtering av ulike data- og forskningsspørsmål.

AHO har rutiner for rådgivning og internkontroll av student- og forskningsprosjekter som faller inn under særlover og/eller behandler personopplysninger.
 

Personvernombud for forskning

SIKT er personvernombud for forskning for AHO og her melder du inn prosjekter som omfatter personopplysninger.

SIKT personvernombudet gir informasjon og råd og du kan enkelt gå inn og sjekke om prosjektet har meldeplikt: https://www.nsd.no/personverntjenester 

Ansvar for godkjenning

Prosjektleder eller veileder har ansvaret for å klarlegge om prosjektet har meldeplikt til SIKT, og sørge for at de nødvendige tillatelser blir innhentet. SIKT er rådgiver for AHO og tar ikke avgjørelser på om prosjekter skal gjennomføres. Det er det AHO som avgjør. 
Kontakt AHOs personvernombud (personvernombud@aho.no) eller Forskningsadministrasjonen om du har spørsmål. 

Retningslinjer for god forskningspraksis (AHO)

Under revisjon. 

Forskere ved AHO skal:

 • Innrette seg etter bestemmelser i lov om universiteter og høgskoler som omhandler rettigheter og plikter knyttet til akademisk frihet
 • Gjøre seg kjent med og følge de etiske retningslinjene for AHO og retningslinjer som gjelder innenfor sitt forskningsfelt
 • Skal legge til grunn at all forskning medfører ansvar for den kunnskapen man får tilgang til, medvirke til at kunnskapen ikke misbrukes og til at den kommer samfunnet til gode
 • Skal ikke holde skjult for andre forskere ved AHO noen sider av sin forskningsvirksomhet, utenom i de tilfellene der det er gode og allment aksepterte grunner for konfidensialitet
 • Sørge for at vitenskapelige resultater som den enkelte har ansvar for, er solide nok til å støtte konklusjonene, og til at rådata/kildeinformasjon for publikasjonene er tilgjengelige
 • Redegjøre for hvordan midler som er stilt til disposisjon, blir forvaltet
 • Følge reglene for vitenskapelig publisering innen sitt fagfelt
 • Der dette er mulig, delta i kollegiale fellesskap som analyserer og kommuniserer forskningens metoder og resultater
 • AHO er som institusjon i sin håndtering av forskningsetiske spørsmål underlagt de samme retningslinjer som sine ansatte

De nasjonale forskningsetiske komiteer

Her finner du etiske retningslinjer både på overordnet nivå og for forskjellige fag- og temaområder: https://www.forskningsetikk.no/​ 

AHO definerer seg som en del av NESH, Den nasjonale komite for samfunnsvitenskap og humaniora

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved AHO

Interne retningslinjer for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

1. Avgrensninger og definisjoner

Retningslinjene er gitt av AHOs styre med virkning fra 15.06.2022 og erstatter retningslinjene av 10. desember 2008. Retningslinjene tar utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (rundskriv F-07-13) (regjeringen.no) og tilhørende veileder. Ord og uttrykk i AHOs interne retningslinjer brukes slik de er definert i KDs reglement(F-07-13).

 

1.1 Reglementets virkeområde

Prosjekter som omfattes av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet under punkt 1.2, skal forvaltes etter disse retningslinjene.
KDs reglement gjelder samarbeid om faglig aktivitet med andre institusjoner og virksomheter. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) legger til grunn at aktiviteten skal være av faglig interesse og styrke evnen til å utføre primæroppgavene, ref. punkt 1.1.a i rundskriv F-07-13. 
 

1.2 Hovedregel

Alle aktiviteter som er helt eller delvis finansiert av eksterne kilder, skal:
·       være av faglig interesse
·       som hovedregel organiseres internt ved høgskolen
·       dokumenteres skriftlig
·       prosjektstyres
·       totalbudsjetteres og regnskapsføres slik at alle relevante kostnader og inntekter framkommer
 

2. Kategorisering av prosjekter

Viktige oppgaver i forbindelse med avtaleinngåelse og prosjektoppretting er klassifisering av prosjektet, som et bidrags- eller oppdragsprosjekt.

Bidragsprosjekter utgjør hovedtyngden av prosjekter ved AHO. Retningslinjene er derfor skrevet med utgangspunkt i bidragsprosjekter, men slik at særlige tilleggs- og/eller unntaksbestemmelser som gjelder oppdrag markeres spesielt. Det samme gjelder eventuelle spesielle hensyn som må tas pga. prosjektenes innhold (forskning, utdanning, mv.).
 

2.1 Bidragsprosjekter

Med bidragsfinansiert aktivitet forstås prosjekter hvor institusjonen får støtte fra eksterne finansieringskilder, uten at det foreligger krav om motytelse i inngått avtale.

Bidragsprosjekter er bidrag eller gave fra en bidragsyter som helt eller delvis finansierer aktivitet ved AHO. Bidragsfinansiert aktivitet skjer på bakgrunn av innvilget søknad eller samarbeid hvor partene finansierer felles forsknings- eller undervisningsaktivitet.
Ved bidragsfinansiert aktivitet skal det forhandles med kontraktspartene om fordeling av eierskap til forskningsresultater. Ved felles undervisningsprosjekter skal samarbeidsavtalen omfatte opphavsrett til undervisningsmateriell og resultater. I utgangspunktet eier studentene selv sine resultater og det må inngås egne avtaler om dette skal overdras AHO eller ekstern part.

 

2.2 Oppdragsprosjekter

Med oppdragsfinansiert aktivitet forstås prosjekter institusjonen utfører mot betaling fra ekstern(e) oppdragsgiver(e) når det foreligger et krav om motytelse fra institusjonen når avtale/kontrakt inngås.

Motytelse i oppdragsfinansiert aktivitet er typisk forskningsresultater eller et undervisningsopplegg. Oppdragsgiver vil som hovedregel ha eierskapet til forskningsresultatene, men AHO skal under enhver omstendighet ha anledning til å anvende resultatene til videre forskning og utdanning.

Ved oppdragsfinansiert aktivitet skal oppdragsgiver dekke alle direkte og indirekte kostnader som oppdraget fører med seg, og AHO skal kunne dokumentere dette. I tillegg skal det beregnes en rimelig fortjeneste på oppdraget, jf. EØS- regelverket som skal hindre ulovlig konkurransevridende offentlig støtte. Dette betyr at AHO ikke kan delfinansiere oppdragsprosjekter eller dekke andre indirekte kostnader som prosjektet måtte medføre. Oppdrag kan ikke klassifiseres som bidragsfinansiert aktivitet ut ifra en vurdering av prosjektets faglige interesse.
 

2.3 Gaver

Midler som tilflyter institusjonen i den hensikt å styrke den økonomisk klassifiseres som gave. Det må ikke være slike bindinger på gaven slik at den kan anses som betaling for en ytelse til giveren.

Det er ikke uvanlig at midler som gis som gave til en institusjon fra giverens side er ment å tilgodese et eller flere bestemte formål, og det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å avgjøre om man står overfor en gave eller et bidrag.  Gaver skal håndteres i henhold til AHOs retningslinjer for gaver (disse er under utarbeidelse høsten 2022). Gaver under 30 000 resultatføres på basis ved mottak.
 

2.4 Andre salgsinntekter/inntekter

Aktivitet som etter art og omfang ikke naturlig kan klassifiseres som oppdragsfinansiert virksomhet kan i de fleste tilfeller klassifiseres som salg. Disse omfattes ikke av reglementet. Merk at egenbetaling fra studenter skal kategoriseres som salgsinntekter og totalbudsjetteres på samme måte som oppdragsprosjekter. Hva AHO kan ta betalt for av studenter reguleres gjennom Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler (lovdata.no).

Tildelinger under 30 000 kr kan føres som inntekt på basis forutsatt at finansiøren ikke krever rapportering av midlene. De vanligste vil være salg av forsknings- og undervisningstjenester.

For mer informasjon om typer av prosjekter refereres til eksempelliste (regjeringen.no) knyttet til veileder til regelverket.
 

3. Merverdiavgift

Merverdiavgiftsloven gjelder fullt ut og uavhengig av BOA-reglementet. Så selv om det i praksis ofte vil være harmoni mellom det BOA-reglementet betegner som motytelse og omsetningsbegrepet i mva-loven er det ikke mulig å begrunne vurderinger i den ene med den andre. Se tabell under.
 
Bidragsprosjekt Oppdragsprosjekt
Ingen motytelse Motytelse
Tilskudd – ingen omsetning Vederlag/betaling – omsetning

Bestemmelsene i BOA-reglementet gjøres i praksis én gang i forbindelse med kategorisering. Merverdiavgiftsloven må derimot vurderes hver gang det skal utfaktureres på prosjektet.

For oppdragsprosjekter hvor omsetningsvilkåret i mva-loven er oppfylt vil de ordinære unntakene og fritakene for plikt til å beregne påslag av MVA gjelde.
 
Unntak Fritak
Undervisningstjenester Eksport
Helsetjenester -

Rutiner og kontaktpunkt for håndtering og spørsmål knyttet til merverdiavgift for eksternt finansierte prosjekter finnes hos AHOs økonomiavdeling (Okonomiavdelingen@aho.no)

Definisjon av motytelse
Med motytelse menes at risiko og kontroll over en eiendel overføres fra institusjonen til motparten(e) i avtaleforholdet, med andre ord at det foreligger en transaksjon mellom partene i avtaleforholdet. Med risiko menes i denne sammenhengen eiendelens gevinst- eller tapspotensial, og med kontroll menes beslutningsmyndighet og råderett over eiendelen, jf. definisjonen av transaksjon i SRS 9.
 

4. Roller og ansvar

Styret har det overordnede ansvaret for at bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet drives i samsvar med gjeldende regler, rammeverk og vedtatte strategier, og for at aktiviteten støtter opp under primæroppgavene.

I planlegging og gjennomføring av prosjekter følges prinsippet om delegert ressursforvaltning ved AHO, som innebærer at ansvaret er lagt til instituttnivå. Gjennomføring av eksternt finansierte aktiviteter er et lederansvar (prosjekteier), og den enkelte prosjektleder har ingen fullmakter til å inngå bindende avtaler. Følgende enheter og personer har ansvaret for gjennomføringen av retningslinjene:

·       Prosjekteier: AHO ved leder (instituttleder eller tilsvarende med budsjettdisponeringsmyndighet) for den enheten som har godkjent søknaden for prosjektet. For prosjekter som berører flere institutter vil prosjekteierrollen kunne være på sentralt nivå.  
·       Prosjektleder: Den person som er faglig leder for prosjektet og for å gjennomføre prosjektet innen rammene avtalt med finansiør og prosjekteier.
 

4.1 Overordnet ansvar

Direktør har det overordnede ansvaret for det til enhver tid gjeldende reglementet og for utvikling av verktøy som standardkontrakter, budsjetteringsmaler og regnskapsrapporter.
Overordnet ansvarsmatrise
Styret Overordnet ansvar
Direktør Gjeldende reglement, verktøy og veiledning
Institutt Gjennomføring av avtalt prosjektaktivitet


4.2 Dokumentasjon av rutiner

Seksjon for økonomi og HR har tilrettelagt for overordnede rutinebeskrivelser innen operativ økonomistyring av eksternt finansierte prosjekter, i henhold til AHOs standard for prosjektøkonomistyring.

Forskningsadministrasjonen ved Seksjon for Utdanning, forskning og formidling yter bistand og rådgivning til enhetene på kontrakter, søknads- og driftshåndtering av NFR og EU-prosjekter samt koordinering og tilrettelegging i tilknytning til større satsninger. Se AHOs veiledninger for forskningsprosjekter for mer informasjon.

I prosjekter finansiert av Norges forskningsråd og EU skal deres standardavtaler fortrinnsvis benyttes. I tillegg er det utarbeidet et sett av standard kontraktsmaler som kan benyttes. AHO har en rammeavtale om juridiske bistand som kan yte bistand ved ytterligere avklaringer og skal involveres dersom det er aktuelt å gjøre endringer i standardavtalene. Kontakt forskningsadministrasjonen@aho.no i alle slike tilfeller.

Alle vedlegg til avtale skal foreligge i endelig form før avtale signeres. Avtale skal undertegnes av prosjekteier, som er den som har juridiske signeringsmyndighet på vegne av AHO eller enheten som er involvert.
 
 

Veileder for forskningsprosjekter

Forskningsadministrasjonen har utarbeidet veiledning for arbeid med prosjektsøknader, i tillegg til veiledning for prosjektetablering ved tilslag av forskningsprosjekter.

Veiledningene kan du se her

Ta gjerne kontakt med forskningsadministrasjonen for innspill og spørsmål!

Publisering og forskingsformidling

Forskningsrapportering

Generelt

Cristin er et nasjonalt forskningsdokumentasjonssystem og omfatter hele universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene. Registrering i Cristin er grunnlaget for rapportering av publikasjonspoeng til DBH-databasen,  rapportering av publikasjonsdata til NFR-prosjekter og er grunnlag for intern tildeling av budsjettmidler.

Cristin kan dessuten brukes av de vitenskapelig ansatte selv til oversikt over egne publikasjoner, aktiviteter og resultater, til lenking og publisering av disse dataene på nettsider, til å produsere søknader m.m.

Hvem skal rapportere

Alle som forsker og/eller har faglig/kunstnerisk produksjon knyttet til sitt ansettelsesforhold ved AHO:

 • Vitenskapelig ansatte i fast stilling.
 • Stipendiater
 • Vitenskapelig ansatte i prosjektstilling/engasjement
 • Professor II-stillinger rapporterer for faglig produksjon knyttet til AHOs ansettelsesforhold
 • Emeriti

Ansatte uten forskningsplikt (for eksempel timelærere) rapporterer ikke.

Hva skal rapporteres i Cristin

 • Forskningsprosjekter, inkl. eksterne ph.d.-prosjekter
 • Forskningsresultater i form av vitenskapelige publikasjoner (NVI-kategoriene i Cristin)
 • Resultater av faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid i form av designprodukter, verk m.m.
 • Formidling til fagfeller eller til allmennheten
 • Forskningsopphold i utlandet

Undervisning og veiledning rapporteres ikke.

Prosjektsøknader registreres ikke i Cristin, men rapporteres løpende til Forskningsadministrasjonen.

Hvordan rapportere

Cristin er lagt opp som et selvforklarende system, og den enkelte forsker legger selv inn data. Data kan registreres fortløpende gjennom hele året.

Persondata

Superbruker (biblioteket) oppretter personer i Cristin på grunnlag av data fra SAP.
Forskere redigerer selv sin forskerprofil. Forskere og andre som registrerer i Cristin skal legge inn alle medforfattere med forfatteradresse for sine publikasjoner.

Krav til vitenskapelige publikasjoner

Det er tre kategorier vitenskapelige publikasjoner:

 • artikkel i vitenskapelig tidsskrift
 • artikkel/kapittel i vitenskapelig antologi
 • vitenskapelig monografi

Publikasjonen må være publisert i godkjent publiseringskanal (se HK-Dirs Register over publiseringskanaler). Kriteriene er nærmere behandlet i UHR-rapporten Vekt på forskning. For at AHO skal kunne telle en publikasjon, må institusjonens navn framgå som forfatteradresse i selve publikasjonen, se Retningslinjer for adressering på vitenskapelige publikasjoner. Publikasjonen skal ha påført utgivelsesår lik rapporteringsåret. Det er videre kun førsteutgivelser som teller. Forskeren skal levere en kopi av publikasjonen (papir- eller pdf-versjon) der tittel, forfatteradresse (institusjonstilknytning), årstall og publikasjonskilde framgår. Kopier leveres forløpende til AHOs bibliotek, biblioteket@adm.aho.no

Krav til resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid

Verk, produkt, produksjon m.m. som rapporteres, må ha vært gjenstand for ekstern fagfellevurdering og dessuten være offentliggjort/publisert. Instituttlederne har ansvar for å påse at alt som rapporteres som resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid oppfyller disse grunnleggende kvalitetskravene. Se også Veiledning for registrering i Cristin ved AHO.

Opplæring og brukerstøtte

Cristin har generell registreringsveiledning. Ved behov for brukerstøtte til rapporteringen i Cristin, bistår forskningsadministrasjonen vedr. registrering av prosjekter og biblioteket vedr. publikasjoner og andre resultater.

Frist for årsrapporteringen

Data kan registreres fortløpende gjennom hele året. Frist for egenrapportering er 31. januar. 

Kvalitetssikring

Instituttlederne har et spesielt ansvar for å forsikre seg om at den enkelte vitenskapelig ansatte rapporterer og dessuten for å påse at det som rapporteres som resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid oppfyller kvalitetskravene. Biblioteket som er institusjonell superbruker kvalitetssikrer alle NVI-poster:

 • Kontroll av forfatteradresse i forhold til originalpublikasjonen
 • Kontroll av utgivelsesår i forhold til originalpublikasjonen
 • Jevnlig oversikt over alle NVI-publikasjoner
 • Identifisering av ev. tvister ved sampublisering med andre institusjoner

Godkjenning og avlevering av NVI-publikasjoner

Cristin-superbruker (biblioteket) går gjennom NVI-postene og legger frem eventuelle spørsmål og tvilstilfeller til en faglig vurdering hos Forskningsutvalget. Deretter legges den samlede rapport frem for daglig leder for endelig godkjenning. Superbruker godkjenner i Cristin og avleverer datafil. Dersom AHO velger å benytte kategoriene formidling og verk som grunnlag for intern resultatbasert budsjettering, skal FU behandle eventuelle tvilstilfeller.  

Adressering på vitenskapelige publikasjoner

Bakgrunn

Forfatteradresser har en viktig funksjon i kreditering av forskningsinstitusjonene som forfatterne er tilknyttet. Det er av avgjørende betydning at AHOs forskere oppgir sin AHO-tilhørighet i publikasjonen for at den skal gi uttelling i form av publikasjonspoeng ved DBH-rapportering. Dersom en er medforfatter på en publikasjon, vil publikasjonspoengene bli delt på antall forfattere. Universitets- og høgskolerådet anbefaler at hovedregelen for kreditering er at en institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet.

Hovedregel:

Når en ansatt ved AHO er forfatter eller medforfatter av en publikasjon, skal adressen ”Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo” eller ”The Oslo School of Architecture and Design” benyttes, såfremt publikasjonen er et produkt av arbeid utført i stillingen ved AHO. I tillegg bør instituttets enhetsnavn benyttes.
Regelen kan også omfatte verk og designprodukter (resultat av kunstnerisk utviklingsarbeid) såfremt disse er resultater av arbeid utført i stillingen ved AHO.

Bistillinger

AHO-ansatte som har bistilling ved annen institusjon, vil normalt kreditere både AHO og bistillingsinstitusjonen for arbeid utført i bistillingen, og bare AHO for arbeid som gjøres i hovedstillingen. Tilsvarende vil gjelde for personer som har bistilling ved AHO.

Vær oppmerksom på at dersom en oppgir flere institusjoner som forfatteradresser, skal publikasjonspoengene deles likt mellom institusjonene. Dette gjelder både forskere som er ansatt i bistilling ved AHO og ansatte ved AHO som har en bistilling andre steder.

Eksternt lønnede forskere med tilknytning til AHO
Forfatteradressen til eksternt lønnede forskere bør avklares ved avtaleinngåelse med den enkelte forsker. Ansvar: prosjektleder.

Doktorander

Doktorander ansatt ved AHO skal følge hovedregelen og oppgi AHO som adresse. Med mindre annet er avtalt, skal eksternt ansatte doktorander oppgi både AHO og hovedarbeidsgivers adresse på publikasjoner. Det forutsettes at begge parter faktisk gir et nødvendig og vesentlig bidrag (jfr. Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner anbefalt av UHR). 

Anbefalte Open access publiseringskanaler

Se "Recommended Open access publication channels" for en liste over tidsskrifter innen design, arkitektur og landskapsarkitektur som støtter open access publisering. 

Egenarkivering til ADORA via Cristin

Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige. For å følge opp nasjonale retningslinjer for åpen tilgang, samt krav fra EU og Forskningsrådet, skal alle vitenskapelige artikler publisert av AHOs ansatte leveres til ADORA.

Slik leverer du artikkelen din:

 • Ta vare på postprint-versjonen av artikkelen, det vil si forfatterens siste manusversjon av artikkelen etter fagfellevurdering.
 • Etter publisering søker du opp/registrerer artikkelen i Cristin.
 • Trykk på knappen «Lever fulltekstdokument» og last opp artikkelen i Cristin.
 • Biblioteket dobbeltsjekker om artikkelen kan gjøres tilgjengelig og importerer den til ADORA.
 • Biblioteket sender deg bekreftelse på arkivering med stabil lenke til artikkelen.

Opplag og distribusjon av ph.d.-avhandlingar

Opplag: 

AHO betaler trykking av 70 eksemplar. Kandidaten kan for eiga rekning bestille fleire eksemplar, som vert direkte fakturert av trykkeriet.
 

Distribusjon: 

Den ferdigtrykte avhandlinga vert distribuert slik:
 • 10 frieksemplar til kandidaten7 eks til Nasjonalbiblioteket
 • 7 eks til biblioteket (til utlån)
 • 4 eks til komité og disputasleiar
 • 2-4 eks til rettleiarar
 • 1 eks til leiar for forskerutdanninga
 • 1-5 eks til Forskingsutvalet
 • 4 eks til forskingsadministrasjonen
 • Ca 20-25 eks blir lagt ut til publikum under disputasen 
Avhandlinga er ikkje til sals, men blir gjort elektronisk tilgjengeleg i ADORA.
 

Publikasjoner utgitt av AHO

Utforming og kvalitetssikring av bibliografiske data

Forskningsadministrasjonen har ansvar for mal for avhandlinger (Con-text thesis).
Biblioteket kan bistå med å kvalitetssikre bibliografiske data til publikasjoner som ikke følger en fast mal.

ISBN og ISSN

ISBN (bøker) og ISSN (serier og tidsskrifter) er nummerkoder for entydig identifisering av publikasjoner, og er særlig nyttig ved salg og bibliografisk registrering. Nummeret gir ingen beskyttelse eller kvaliteskontroll i seg selv.

Publikasjoner utgitt av AHO kan tildeles ISBN dersom dette er hensiktsmessig for identifikasjon og salg/spredning. ISBN gis normalt ikke til studentarbeider.

ISBN og ISSN administreres av biblioteket. ISBN for avhandlinger gis til forskningsadministrasjonen, ikke den enkelte kandidat.

Aktive ISSN-serier:

 • Con-text thesis (1502-217x)
 • AHO works (2387-5771)

Opphørte ISSN-serier:

 • Research magazine (0804-0729)
 • Con-text skrift(1503-8254)
 • Årbok (0802-748x)
 • AHO works (1890-8799)
 

Pliktavlevering

Til biblioteket
Biblioteket skal ha 7 trykte eksemplarer av alle publikasjoner til egen samling og arkiv.
 
Til Nasjonalbiblioteket
Pliktavleveringen er pålagt AHO i pliktavleveringsloven.
Fra og med januar 2023 leverer vi kun digital utgave av doktorgradsavhandlinger. Fila er den samme som arkiveres i vårt vitenarkiv. 
 

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner

Enhet for forskning og bibliotek har ansvaret for administrasjonen av åpen vitenskapelig publisering.
Spørsmål? Ta kontakt med forskningsadministrasjon@aho.no og bibliotek@aho.no

Nasjonale retningslinjer åpen publisering

Se de nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner.

Retningslinjer åpen publisering (open access)

Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024, og har fastsatt retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner. Dette innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelige, enten via åpne publiseringskanaler (Gull OA) eller ved at forskningsresultater deponeres i åpne institusjonelle vitenarkiv (Grønn OA).

Vitenskapelige artikler som krediteres AHO skal publiseres i rene open access-tidsskrifter (Gull OA) så lenge det er faglig forsvarlig. Når dette ikke er mulig skal siste manuskriptversjon (post print) arkiveres i AHOs vitenskapelige arkiv ADORA på publiseringstidspunkt (Grønn OA). 

For åpen publisering kreves ofte forfatterbetaling (Article Processing Charge). AHO har et publiseringsfond med tilhørende retningslinjer der forskere kan søke om midler til å dekke hele eller deler av denne avgiften.

Norges forskningsråd

For prosjekter finansiert av Norges forskningsråd gjelder følgende regler for midler utlyst fra og med 2021 (Plan S):
 • Forskere som søker på NFR-prosjekt f.o.m. 2021 skal inkludere kostnader til OA-artikler under prosjektets indirekte kostnader. Bøker og bokkapitler med åpen tilgang inkluderes under direkte kostnader.
 • Ved innsending av manuskript kan du som forsker bruke følgende formulering informere forlaget om at artikkelen er omfattet av Plan S-kravene:  This research was funded, in whole or in part, by The Research Council of Norway [prosjektnummer]. A CC BY or equivalent licence is applied to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission, in accordance with the grant’s open access conditions.
 • NFRs generelle vilkår er gjeldende f.o.m. 01.01.2021 - se pkt. 10, 17 og 18
 • Se også NFRs krav til vitenskapelige publikasjoner

På NFRs nettsider finner du mer informasjon Plan S.

EU

For prosjekt finansiert av Horisont Europa (2021-2027) gjelder følgende krav:
 • Vitenskapelige fagfellevurderte publikasjoner skal være tilgjengelige på publiseringstidspunkt under en åpen lisens.
 • Følgende lisenser kreves: CC BY for artikler og bokkapitler i antologier, og CC BY, CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-ND eller tilsvarende for langtekstformat (f. eks. monografier).
 • Horisont Europa anbefaler at du informerer utgivere om forpliktelsene fra finansiør ved ved å inkludere følgende erklæring når du sender inn manuskript: This work was funded by the Εuropean Union under the Horizon Europe grant [grant number]. As set out in the Grant Agreement, beneficiaries must ensure that at the latest at the time of publication, open access is provided via a trusted repository to the published version or the final peer-reviewed manuscript accepted for publication under the latest available version of the Creative Commons Attribution International Public Licence (CC BY) or a licence with equivalent rights. CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-ND or equivalent licenses could be applied to long-text formats.
Her kan du lese mer om rettigheter og lisenser
Her kan du finne EUs retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner og forskningsdata

 

Søk interne midler

Forskningstermin

Søknadsskjema forskningstermin


 

Forskningstermin - retningslinjer for tildeling

1. Generelt
Formålet med forskningstermin er å gi fast ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger fritak for undervisning og administrative oppgaver for å kunne konsentrere seg om forskningsvirksomhet (inkludert kunstnerisk skapende virksomhet).

Forskningstermin er et tilbud ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger kan søke om og tildeles etter bestemte retningslinjer, ikke en rettighet ansatte opparbeider automatisk etter et visst antall år. Det forutsettes at den tilsatte har hatt normale undervisnings- og administrative plikter.

Alle fast tilsatte i minimum 50 % faglig stilling kan søke 1 års forskningstermin etter minimum 6 års tjeneste, eller ½ år etter minimum 3 års tjeneste. 

2. Søknad
Alle søkere skal fylle ut eget søknadsskjema for forskningstermin. Søker skal gi en beskrivelse av forskningsprosjektet, angi mål og skissere arbeidsplan for forskningsterminen. Fire hovedkriterier må oppfylles og dokumenteres i søknaden.

 • Det må søkes om et prosjekt med forventet resultat som kan presenteres eller dokumenteres. Prosjektet kan være forskningsprosjekt, undervisningsprosjekt eller utviklingsprosjekt.
 • Søknadens faglig kvalitet og realisme må utdypes og forklares
 • Søknaden må dokumentere relevans for AHO
 • Det må vedlegges en skriftlig anbefaling eller godkjenning fra instituttleder når søknaden leveres. Her må det fremgå at instituttet støtter søknaden og at søknaden er koblet til instituttets strategiske mål for forskning og utdanning. 
Videre skal tidligere arbeidsinnsats og tidligere forskningsresultater omtales, samt faglig nettverk og eventuell tilknytning til større forskingsprosjekt. Søknader om forskningstermin bør inneholde et prosjekt som forskeren eller den ansatte ikke vil kunne gjennomføre i sin vanlige arbeidshverdag.

3. Rettigheter og plikter under forskningsterminen
Den tilsatte mottar full lønn under forskningsterminen, og er fritatt for undervisningsplikt, tilstedeværelsesplikt og administrative plikter med mindre noe annet er avtalt ved innvilgelse av forskningstermin. Den som er gitt forskningstermin har plikt til å konsentrere sin innsats om det forskningsprosjekt som danner grunnlag for søknaden om forskningstermin. Det er ikke adgang til å påta seg arbeid, verv eller annet som kan være til hinder for de planlagte forskningsoppgavene uten etter samtykke fra AHO.

Instituttet har ansvar for å tilrettelegge for og vikarordninger for sine ansatte. 

4. Rapportering
Instituttet har ansvaret om å følge opp forskningsterminen for egne ansatte. Den som har hatt forskningstermin, skal innen en måned etter avsluttet termin levere en kortfattet rapport til instituttet, med kopi til FU, om måloppnåelse m.m. i perioden. Rapporten er offentlig og vil bli tilgjengeliggjort for andre ansatte ved AHO både for å informere om hva som er oppnådd, men også for å kunne brukes som inspirasjon til senere søknader om forskningstermin.

5. Kriterier for tildeling 
Ved tildeling av forskningstermin legges det vekt på følgende:

Vurderingskriterier
 • Søknaden må inneholde et konkret prosjekt hvor målsetningen er et konkret resultat som kan beskrives, dokumenteres eller presenteres.
 • Søknadens faglige kvalitet og realisme
 • Søknaden må ha relevans for AHO
Tilleggskriterier som skal tas hensyn til i vurdering av søknadene
 • Kompetansebygging ved AHO
 • Likestilling, herunder kvinners mulighet til kvalifisering for opprykk. 
 • Særlig belastning og innsats for AHO
 • Opptjeningstid og tidligere forskningstermin (og resultat av denne)
6. Bestemmelser om opptjeningstid
Ved beregning av opptjeningstid for forskningstermin legges antall semestre/år i ordinær tjeneste siden forrige termin til grunn. For fast ansatte med redusert arbeidstid omregnes tiden til hele opptjeningsår.

Ved utregning av opptjeningstid skal tjenestetid i midlertidig vitenskapelig stilling med undervisningsplikt, som følges av direkte tilsetting i fast stilling samme sted, telle på lik linje med tjenestetid som fast ansatt.

Permisjoner uten lønn inngår ikke i opptjeningstiden, ei heller frikjøp fra hele eller deler av ordinær stilling, betalt av andre enn AHO. Syke- og svangerskapspermisjoner, velferdspermisjoner m.v. i henhold til lønnsregulativets fellesbestemmelser regnes med i opptjeningstiden.

Forskningstermin med full lønn er normalt begrenset til ett års varighet.

7. Prosedyre for søknad og saksbehandling
Søknader om forskningstermin behandles én gang årlig med fast søknadsfrist 10. oktober

Tidligste startpunkt for forskningstermin er vårsemesteret påfølgende år. 

Det forutsettes at det er avklart på forhånd hvem som dekker eventuelle kostnader knyttet til søknaden før den videreformidles til FU. Dette kan være kostnader til reise, infrastruktur, utstyr osv.


Forskningsutvalget foretar en prioritert anbefaling til rektor som fatter vedtak i saken.  

AHO har fastlagt en veiledende øvre ramme på 2 årsverk forskningstermin pr. år. per dags dato. 

Rapporter fra fullført forskningstermin

Her finnes rapporter fra fullførte forskningsterminer til informasjonsdeling og inspirasjon. Rapportene må ikke deles eller brukes uten tillatelse fra dem som har skrevet dem. Rapportene som finnes her har blitt gjort offentlige etter avtale med de faglige som har skrevet dem. 

Peter Hemmersam - Rapport fra fullført forskningstermin 
Solveig Sandnes - Rapport fra fullført forsknignstermin 

Funds for Research Cooperation

The idea behind the fund is to stimulate research activity and develop projects in collaboration across AHO. Projects can be research applications, seminars, educational activities, courses, networking and other.  

Formal requirements:

 • All applications must include at least one collaborator from another institute at AHO. 
 • All applications must argue how their project will contribute to cooperation across AHO.
In addition the following advice should be taken into consideration when writing applications:
 • It should be as specific as possible, about the initiative’s timeframe, outcome and in particular regarding activities: describe how these are seen to contribute towards research stimulation and cooperation across AHO.
 • The project and the outcome of the project should be comprehensible also for researchers that are not part of the research field the project is situated in.
 • As the goal of this fund is to stimulate research and cooperation across the school we would ask that the relevance of the project is clearly described and articulated.
 • In addition, the budget must be realistic, clear and support the overall aim of the application.
Assesment criterias
 • Degree of collaboration across AHO
 • Expected results
 • Realism and specificity of budget
 • Accessibility of expected results
 • Expected value for AHO as a whole
 • Presence of external peer-review or funding
Application deadline and process
 • A total budget of 400 000 NOK is available for all applications per year.
 • A key issue concerning the budget is that it does not cover things that should be on the ordinary strategic budgets of the institutes/centres.
 • Application deadline are 1 February and 1 October each year.
 • FU processes and recommends applications to rector who has decision-making authority.
 • All granted projects must be reported to FU after the project period ends.

Help and guidance 
For faculty planning to apply, please contact research administration well in advance. They will be able to guide and advise.
To give applicants an example of an exemplary application, please see the application from the research group urban digital living. Link to application

Publiseringsfond

Retningslinjer for publiseringsfond ved AHO

Det gis støtte til dekning av utgifter til forfatterbetaling (Article Processing Charges, APC, Article Submisson Charges og lignende) i rene Open Access-tidsskrifter og bøker. Det kan også gis støtte til hybride tidsskrifter på nivå 2. Søknader som oppfyller kriteriene vil bli behandlet fortløpende. Merk at publiseringsfondet har begrensede midler som gjelder per kalenderår.

Artikler og bøker som får støtte skal være tilgjengelig åpent på nett uten hindre for tilgang slik som pålogging eller filtrering på IP. 
Tidsskriftet eller utgiver av bok må ha klare retningslinjer for open access og pris på forfatterbetaling, og disse opplysningene bør være tilgjengelige på utgivers nettsider.

Søker må være ansatt eller student ved AHO og være korresponderende forfatter for artikler, eller forfatter av monografi eller redaktør av antologi. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkel, og oppfølging av denne gjennom publiseringsprosessen hos forlag. Tilhørigheten må fremkomme i publikasjonens angivelse av institusjonstilhørighet.
Maksimumsbeløp som dekkes per artikkel, antologikapittel eller monografi er kr 30 000. Det gis ikke støtte til dekning av utgifter til fargetrykk, ekstra illustrasjoner, stort omfang og lignende.

Det gis kun støtte til dekning av forfatterbetaling til artikler som er akseptert for publisering. Det gis ikke støtte til artikler som er sendt inn men ikke akseptert, eller til artikler som allerede er publisert.
 • Artikkel/monografi/kapittel som får støtte må registreres i Cristin på publiseringstidspunkt. 
 • Artikkel eller bok som støttes må oppfylle kriterier for en vitenskapelig publikasjon etter kriteriene til norsk publiseringsindikator. Tidsskriftet må være på nivå 1 eller 2 i NSDs register over publiseringskanaler. Samme kravet gjelder for forlag for monografier/antologier.

Publiseringsfondet forvaltes av biblioteket og viserektor for forskning.

annette.medhus@adm.aho.no; bibliotek@aho.no

Retningslinjene kan endres uten varsel, men uten tilbakevirkende kraft for søknader som allerede er behandlet.