Språk

Forsking

Forskarutdanning

Opptak

Arbeidsgjevaransvar

AHO er arbeidsgjevar:

 • Stipendiatstillingar finansiert av AHO vert vanlegvis utlyst ein gong i året, i januar/februar. Dei som vert tekne opp startar på Forskarskolen i påfølgjande haustsemester
 • Stipendiatstillingar knytte til eksternt finansierte prosjekt kan bli lyst ut gjennom heile året
 • Sjå ellers Personalreglement for stipendiater for utfyllande informasjon

Annan arbeidsgjevar enn AHO:

 • Ph.d.-kandidatar som har finansiering frå annan institusjon kan bli tekne opp på AHOs ph.d.-program dersom prosjektet har relevans for AHO og dersom det finst rettleiarkapasitet
 • Ein nærings-ph.d. er tilsett i ei bedrift og prosjektet vert delfinansiert av Noregs forskingsråd. Meir informasjon om ordninga her: https://www.forskningsradet.no/prognett-naeringsphd/Om_Neringsphd/125395...

Ph.d.-avtalen

Ved opptak skal skriftleg avtale fyllast ut og signerast av kandidat, rettleiar og AHO.

Opptaksavtalen er utarbeidd på grunnlag av Veiledende retningslinjer for graden philosopiae doctor (ph.d.) tilrådd av Universitets- og høgskolerådet (UHR) 29.04.11 (revidert 29.01.15) og erstattar tilsvarande avtale frå 2004. Føremålet med avtalen er å supplere AHO sitt vedtak om opptak til ph.d.-utdanninga. Målet er at forpliktande avtalar mellom partane skal medverke til å sikre at kandidatar som vert tekne opp til ph.d.-utdanning har arbeidsvilkår som gjer det mogleg å gjennomføre innan avtalt tid.
 
Avtaleverket er utforma i samsvar med dei lovene og forskriftene som omfattar ph.d.-utdanninga, sjå lov om universitet og høgskolar (Universitets- og høgskolelova) av 2005 med forskrifter, særleg forskrift om tilsetjingsvilkår for stillingar som postdoktor, stipendiat, vitskapleg assistent og spesialistkandidat, fastsett av Kunnskapsdepartementet 31.01.06, og dessutan dei utfyllande føresegnene som gjeld til kvar tid. Vidare byggjer avtalen på anna lov- og regelverk, som tenestemannslova med forskrifter, forvaltningslova, åndsverkslova og patentlova, og i tillegg nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og UHRs rettleiande retningslinjer for ph.d.-graden og for kreditering av vitskaplege publikasjonar til institusjonar.
 
Avtalen tek sikte på å omtale og regulere dei viktigaste sidene ved ph.d.-utdanninga. Avtalen består av tre delar:
 
Del A, Generell del, skal fyllast ut for alle kandidatar som er tekne opp til ei ph.d.-utdanning. Avtalepartar i del A er ph.d.-kandidat, ansvarleg ved AHO og institutt.
 
Del B, Avtale om fagleg rettleiing i ph.d.-utdanninga, skal fyllast ut for alle kandidatar som er tekne opp. Avtalepartar i del B er ph.d.-kandidat, rettleiar(ar) og institutt. Del B i avtalen vert inngått for alle rettleiartilhøva.
 
Del C, Avtale mellom ekstern part og AHO om gjennomføring av ph.d.- utdanning, vert fylt ut for dei kandidatane som har ekstern finansiering og/eller arbeidsplass.
 
For nærings-ph.d. skal det i tillegg opprettast ein særskilt samarbeidsavtale, jf. retningslinjer frå Noregs forskingsråd. Dersom ein kandidat er knytt til to eller fleire institusjonar, skal det opprettast avtale for kvar av dei eksterne partane.
 

Retningslinjer for opptak til ph.d.-programmet

Opptaksprosedyre for stipendiatstillingar der AHO har arbeidsgjevaransvar

Prioriterte emneområde for forskingsinnsats vil bli kunngjort ved utlysing av stipendiatstillingar ved opptak til doktorgradsprogrammet ved AHO. Instituttilknytning og potensiell rettleiar vil bli kunngjort i utlysningsteksten.

Søknad på stipendiatstilling skal innehalde: 

 • CV og kompetansedokumentasjon for søkjar.
 • Dokumentasjon på den utdanninga som skal ligge til grunn for opptaket.
 • Førebels prosjektskisse og tentativ framdriftsplan. Denne skal gjere greie for forskingstema, problemstillingar ein søkjer å utforske gjennom forskingsarbeidet og den empirien som skal innhentast. Ei skisse til metodisk innfallsvinkel og referansar til kunnskapsstatus i forskingsfeltet skal også leggjast ved.
 • Informasjon om spesielle rettleiingsbehov og eventuelt etablerte kontaktar i samband med rettleiing.
 • Eventuelle planar for opphald ved andre, inkludert utanlandske, forskingsinstitusjonar eller verksemder.
 • Viss det er aktuelt: opplysningar om immateriellrettslege restriksjonar (IPR) som er knytt til prosjektet.

For vurdering av søkjarar nemner FU opp ein sakkunnig komité. Instituttet doktoranden skal vere tilknytt, skal kome med forslag til medlemmer. Komiteen skal vere samansett av 3 personar, der to medlemmer helst skal være eksterne. Begge kjønn skal, om det er mogleg, vere representert. Alle medlemmene må ha doktorgrad eller tilsvarande kompetanse. Dersom kriteria ikkje vert oppfylte, skal dette kome fram i ei særskilt grunngjeving. 

Dei viktigaste kriteria for prioritering mellom søkjarar skal vere:

 • Ei vurdering av søkjarens generelle kompetanse og søkjarens kompetanse målt opp mot det aktuelle prosjektet
 • Prosjektet sin relevans i høve til AHOs prioriterte fagområde
 • Prosjektsøknadens faglege kvalitet og prosjektets potensiale for gjennomføring
 • Rettleingskapasitet ved AHO

Den sakkunnige komiteen si oppgåve er å vurdere kvalifikasjonar for opptak til AHOs doktorgradsutdanning. Komiteen skal skilje mellom kvalifiserte og ikkje-kvalifiserte søkjarar og gjere vurderingane sine på bakgrunn av innsendt materiale. Komiteen skal leggje fram vurderingar av kvar enkelt kvalifiserte søkjar. Om det ikkje eksplisitt er bede om det, skal ikkje søkjarane rangerast.

Det aktuelle instituttet vurderer søkjarane som er funne kvalifiserte i samråd med prosjektleiar, og kan intervjue kandidaten om det er ønskjeleg.  Instituttet gir tilråding om tilsetjing og skriv innstilling. Komiteen sine vurderingar og instituttet si innstilling skal handsamast av FU. FU er tilsetjingsorgan for stipendiatstillingar ved AHO.

Om mogleg skal tilsetjing og opptak til ph.d.-programmet handsamast på same tidspunkt, slik at vedtak om tilsetjing også inneber opptak til ph.d.-programmet ved AHO.

Opptaksprosedyre for søkjarar som AHO ikkje har arbeidsgjevaransvar for

AHO tek berre opp studentar som kan dokumentere finansiering for heile opptaksperioden.
Eksterne søkjarar med finansiering frå eigen institusjon, frå andre eksterne kjelder eller med eigenfinansiering, må leggje fram dokumentasjon på slik finansiering ved søknadstidspunktet.

Tilsegn om opptak til ph.d.-programmet ved AHO vert berre gjeve med atterhald om finansiering. Det vert då gjeve tilsegn om opptak under føresetnad av at søkjaren kan dokumentere at finansiering vil kunne sikrast før doktorgradsstudiet tek til.

FU vurderer alle søknader om opptak til doktorgradsprogrammet.

Opptak skal nektast dersom:

 • finansiering av ph.d.-arbeidet ikkje er klarlagt (punkt i GF)
 • avtalar med ekstern tredjepart er til hinder for offentleggjering og offentleg forsvar av avhandlinga
 • dei immateriellrettslege avtalane som er inngått er så urimelege at AHO ikkje bør medverke i prosjektet
 • søkjaren ikkje vil kunne oppfylle kravet om at minimum eitt år av prosjektet skal gjennomførast etter at vedkomande er teken opp til ph.d.-utdanninga, jf. § 5-1.

Om FU godkjenner søknadene, nemner FU opp ein sakkunnig komité som normalt skal vere samansett av 3 medlemmer som skal vurdere om søkjaren/søkjarane er kvalifisert(e). Begge kjønn skal, om det er mogleg, vere representerte. Alle medlemmene må ha doktorgrad eller tilsvarande kompetanse. Dersom kriteria ikkje vert oppfylte, skal dette kome fram i ei særskilt grunngjeving.

Avgjerd om opptak skal vere basert på ei samla vurdering av søknaden. Dei viktigaste kriteria for vurdering av opptak til doktorgradsutdanninga er:

 • søkjaren sine faglege kvalifikasjonar
 • prosjektet sin faglege kvalitet
 • prosjektet sin faglege relevans for AHO
 • rettleiarkapasitet ved AHO

Den sakkunnige komiteen si oppgåve er å vurdere kvalifikasjonar for opptak til doktorgradsprogrammet. På bakgrunn av innsendt materiale, skal komiteen leggje fram ei tilråding. Tilrådinga skal sendast til FU, som på bakgrunn av denne og søknaden gjer vedtak om opptak.

I opptaksvedtaket skal minst ein rettleiar nemnast opp, ansvaret for handtering av andre behov som er skissert i søknaden skal plasserast, og avtaleperioden skal fastsetjast med startdato og sluttdato. Startdatoen skal vere den same som startdatoen for finansieringa. Eventuell forlenging av avtaleperioden må relaterast til rettar ein har som arbeidstakar, eller avklarast spesielt i høve til finansieringsgrunnlaget til kandidaten. Opptaksvedtaket er berre gyldig om det ligg føre ein signert doktorgradsavtale der alle partar har signert.

Undervegs

Annum

Stipendiaten disponerer eit annum fastsett av styret (p.t. kr 20 000 pr år) til materiell, bøker, reiser eller liknande i samband med forskingsarbeid og publisering av dette. Reglane for annum er utdjupa i personalreglement for stipendiatar.
 

Avhandlinga: malen

Alle ph.d.-kandidatar ved AHO er forplikta til å bruke AHOs mal for ph.d.-avhandlingar. Dersom du skriv ei artikkelbasert avhandling, er du forplikta til å bruke malen på kappa. Publiserte artiklar skal trykkjast som i tidsskriftet.

Det er ditt eige ansvar å sette avhandlinga i malen. AHO dekkjer ikkje utgifter knytt til dette. Ph.d.-kandidatar som har krav på annum, dvs. kandidatar som er tilsette som stipendiatar ved AHO, kan bruke annumet på språkvask og arbeid med malen. 

AHOs mal for avhandlingar finst i to variantar:

 • Word
 • InDesign
Spørsmål om malen? forskingsadministrasjonen
 

Forskarskolen

Opplæringsdelen av ph.d.-programmet går over to semester og omfattar både førelesningar og studentaktivitetar.

Forskarskolen har sin eigen nettstad kor all informasjon om aktivitetar og seminarer finnas. 
 

Fråvær og forlenging av periode

Godkjent fråvær kan gi forlenging av stipendiatperioden.

Sjå for kva som er godkjent fråvær.
 

Midtvegsseminar

Kandidaten presenterer avhandlingsarbeidet i eit ope seminar. Til vanleg vil det årlege ph.d.-kollokviet vere ein del av midtvegsseminaret. Presentasjonen bør ideelt sett haldast i tredje semester, og romme:

 • Beskriving av forskingsprosjektet, forskingsspørsmål og metodeval.
 • Beskriving av det som er oppnådd så langt i prosjektet.
 • Ein oppdatert framdriftsplan for forskingsprosjektet med tidfesta delmål, samt ei vurdering av kva for punkt i planen som tidsmessig kan bli dei mest kritiske.
 • Ei sannsynleggjering av at arbeidet vil bli fullført som (no) planlagt, til rett tid.

Kandidaten innleiar med å presentere arbeidet (ca. 20 minutt). Deretter vert arbeidet diskutert av ein/to opponentar (interne/eksterne opponentar). Kommentatortida er stipulert til ca. 20 min. Til slutt får dei andre deltakarane på seminaret høve til å stille spørsmål til kandidaten.
Rettleiar leiar seminaret. Elles deltek kandidat, opponentar og andre rettleiarar. Utover detter er seminaret ope for alle interesserte.
Kandidaten skal sende ut eit skriftleg underlag til presentasjonen 2 veker før seminardato. Underlaget skal innehalde ei oversikt over heile avhandlingsarbeidet så langt, inkludert dei sentrale forskingsspørsmåla, teoretisk rammeverk og metodologi. Underlaget skal også innehalde ein plan for det arbeidet som står att

Ph.d-forskrift

Ph.d.-forskrifta er vedteken av styret ved AHO og er grunnlagsdokumentet for ph.d.-utdanninga.
 

Ph.d.-programmet

Ph.d.-programmet ved AHO er eit treårig fulltidsstudium som leier til graden philosophiae doctor (ph.d.) Ei tildeling av graden philosophiae doctor viser at kandidaten har tileigna seg forskingskompetanse på fagfeltet sitt. Les mer om ph.d.-programmet.

Progresjonsrapportering

Alle studentar med opptak på ph.d.-programmet ved AHO må fylle ut ein ISP (individuell studieplan) kvart semester. Einaste unntak er kandidatar som har fått stadfesta disputas eller er i langvarig sjukmelding/permisjon. Forskingsadministrasjonen og leiar av ph.d.-programmet sender ut påminning før kvar rapportering. Rapporten skal leverast innan 30. september i haustsemesteret og 30. mars i vårsemesteret.

ISP-en er delt inn i tre delar. Del 1 og 2 vert rekna som offentlege og vert brukt til å halde skulen oppdatert på innhald, aktivitetsplan og publikasjonar i prosjektet, samt fullførte kurs. Del 3 er rekna som konfidensiell og vil ikkje bli offentleggjort. Den tredje delen skal fyllast ut av rettleiar, i samarbeid med kandidaten.

Den oppdaterte ISP-en skal leverast til forskingsadministrasjonen kvart semester innan fristen. Det vil vere mogleg å be om eit eige progresjonsseminar dersom kandidat og/eller rettleiar meiner det er naudsynt. Det er då viktig å opplyse om kva for aktørar ved skulen som bør vere til stades på dette seminaret, og kva som er ønskjeleg å diskutere.
FU vil bli orientert om progresjonsrapporteringa minimum ein gong i året, og må sette inn tiltak om det er store avvik. 

Rettleiing av ph.d.-kandidatar

Det skal oppnemnast ein rettleiar for kandidaten ved opptak. Det vil også vere mogleg å søkje om medrettleiar.

Oppnemning av rettleiar

Forskingsutvalet (FU) skal nemne opp ein hovudrettleiar for alle ph.d.-kandidatar. Den føreslåtte hovudrettleiaren må ha sagt seg villig til å ta på seg oppdraget på førehand. Hovudrettleiaren har det primære ansvaret for den faglege oppfølginga av kandidaten, og skal normalt være fast tilsett i vitskapeleg stilling ved AHO.
I spesielle tilfelle kan ein ekstern hovudrettleiar nemnast opp. AHO dekkjer då honorar innanfor eit gitt timetal fastsett av FU. AHO dekkjer ikkje reiseutgifter i samband med rettleiing.
Ph.d.-kandidatane har rett til rettleiing av ein eller fleire medrettleiarar. Timetalet er fastsett av FU. Medrettleiarar vert oppnemnde av FU på grunnlag av forslag frå ph.d.-kandidaten i samråd med hovudrettleiaren. Ein grunngjeven søknad med CV må leverast.
AHO tilrår at alle ph.d.-kandidatar har minst to rettleiarar. Om mogleg bør det skipast til eit felles møte mellom ph.d.-kandidaten og begge/alle rettleiarane minst ein gong i året.
Alle rettleiarar skal ha doktorgrad eller tilsvarande forskingskompetanse. I særskilte tilfelle kan ein ved oppnemning av medrettleiar leggja større vekt på spesialisert, fagspesifikk kompetanse.

Innhaldet i rettleiinga

Ved opptak skal det for alle ph.d.-kandidatar gjennomførast eit møte mellom hovudrettleiaren, kandidaten og leiaren for ph.d.-programmet for å avklare ansvarstilhøve, forventningar og gjensidige plikter.
Ph.d-kandidaten og hovudrettleiaren skal møtast regelmessig, men hyppigheita kan variere etter prosjekttype og stadiet i prosessen. Omfanget av rettleiinga er spesifisert til eit minstetal av FU. For ekstern rettleiing gjeld det maksimale timetalet FU fastset ut frå de gjeldande budsjettrammene. Kandidaten og hovudrettleiaren er forplikta til å halde kvarandre kontinuerleg informert om alt som er viktig for gjennomføringa av ph.d.-utdanninga og rettleiinga. Partane skal aktivt følgje opp forhold som kan medføre fare for at rettleiinga ikkje blir gjennomført.
Rettleiaren skal blant anna:

 • Hjelpe kandidaten med faglege råd og praktisk planlegging av arbeidet, slik at prosjektet kan bli gjennomført innanfor rammene av ph.d.-utdanninga og innanfor stipendiats- eller kontraktperioden.
 • Gje råd om formulering og avgrensing i tema og problemstilling
 • Gje hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv etc.)
 • Halde seg orientert om framdrifta i arbeidet til kandidaten og vurdere framdrifta i forhold til arbeidsplanen
 • Ta initiativ til å diskutere korleis rettleiinga fungerer med kandidaten 
 • Gje kandidaten rettleiing i forskingsetiske spørsmål knytt til avhandlinga, inkludert å vurdere om det er naudsynt å melde prosjektet inn til Personvernombodet for forsking (NSD)
 • Gje kandidaten rom for sjølvstendig forskingsinnsats der rettleiaren og kandidaten deltek i det same forskingsprosjektet

Ph.d.-kandidaten skal blant anna:

 • Planleggje arbeidet slik at prosjektet kan gjennomførast innanfor rammene av ph.d.-utdanninga og innanfor stipendiats- eller kontraktperioden og i tilfelle avvik diskutere dette med rettleiaren
 • Etterleve forskingsetiske prinsipp som gjelder for fagområdet

Rettleiaren bør bidra til at kandidaten inngår i et aktivt forskingsmiljø. God integrering i eit relevant vitskapleg miljø og i nasjonale og internasjonale nettverk er ein vesentleg del av forskaropplæringa og vil kunne styrke og utvide kandidatens yrkesutsikter i inn- og utland.

Avslutning

Innlevering

Avhandlinga skal leverast inn elektronisk, som éi pdf-fil, til den aktuelle kontaktpersonen i forskingsadministrasjonen. Følgjande skjema skal fyllast ut og leverast inn samstundes:
 

Trykking av avhandling

Når positiv innstilling ligg føre, kan trykkeprosessen starte. Det er viktig å kome raskt i gang, særleg gjeld dette for dei som ønskjer prøvetrykk av avhandlinga.
 

Bedømmingskomité

Det er hovudrettleiaren som kjem med framlegg om medlemmene i bedømmingskomiteen, som evaluerer avhandlinga og avgjer om den vert funnen verdig til å forsvarast i ein offentleg disputas. 
 

Disputas

Prøveførelesning og disputas vert arrangert på same dag.
Etter at prøveførelesninga er godkjend, skal kandidaten presentere avhandlinga på 20 minutt.
Deretter vert kandidaten eksaminert av første- og andreopponent, før komiteen til slutt bestemmer om disputasen er godkjent.
 

Kreering og diplom

Det er styret for AHO som tildeler doktorgraden ved å kreere kandidaten til philosophiae doctor (ph.d.) etter tilråding frå Forskingsutvalet. Kandidaten får deretter eit diplom som blir utdelt i ein høgtideleg diplomseremoni.
Diplomseremonien finn stad to gonger i året, i juni og i januar.
 

Prøveførelesning

Kandidaten får tittelen på prøveførelesninga to veker (ti verkedagar) før disputasen. 

Reader og sluttseminar

Reader

Reader skal ha doktorgrad eller tilsvarande forskingskompetanse. Reader skal normalt være ekstern (men kan også være intern) og skal nemnast opp av Forskingsutvalet på bakgrunn av forslag frå hovudrettleiar og kandidat. Det er berre eksterne readers som vil få honorar for arbeidet frå AHO.

Det er forventa at reader skriv ein rapport med tydelege tilbakemeldingar og konkrete råd om kva for endringar og korreksjonar som er nødvendige. Til slutt skal det utformast ein oppsummerande kommentar der reader vurderer om avhandlinga er klar for innlevering til bedømmingskomiteen. Vurderinga skal grunngjevast.

Omfanget av og innhaldet i readerrapporten vil variere ut frå særtrekk ved avhandlinga og kandidaten sine behov, men skal normalt innehalde ei drøfting over 3-5 sider der følgjande punkt vert diskuterte:

 • avhandlingas originale bidrag til forskingsfeltet
 • arbeidsmåte og metodebruk
 • utval og behandling av empirisk materiale
 • teoretisk innsikt og refleksjonsnivå
 • argumentasjon og struktur

Readerrapporten skal sendast til forskingsadministrasjonen med kopi til rettleiar og kandidat. Kandidat og rettleiar har da to veker på seg til å leggje fram ein respons til rapporten. Denne responsen skal være på maks 1 A4-side og belyse korleis kandidat/rettleiar stiller seg til rapporten, kva for endringar ein vil gjennomføre i avhandlinga og når ein reknar med at avhandlinga vil kunne innleverast til bedømmingskomiteen. Readerrapporten og responsen frå kandidat/rettleiar skal leggjast fram for FU til orientering og godkjenning. Ved store avvik skal FU setje inn tiltak.

Sluttseminar

Sluttseminar vert arrangert i avslutningsfasen av doktorgraden. For å arrangere et sluttseminar må rettleiar og kandidat sende ein søknad til FU med forslag til eksterne og/eller interne kritikarar, inkludert dato for seminar. Kvart sluttseminar kan støttast med opptil 5000 kr, som kan gå til reiseutgifter, honorar eller andre utgifter i samband med seminaret. FU skal formelt godkjenne seminaret.
I etterkant av fullført sluttseminar, skriv kandidat og rettleiar ein kortfatta rapport til FU.  Denne responsen skal være på maks 1 A4 side og belyse korleis kandidat/rettleiar stiller seg til tilbakemeldingane i seminaret, kva for endringar ein vil gjennomføre i avhandlinga og når ein reknar med at avhandling vil kunne leverast inn til bedømmingskomiteen.

Forskningsetikk og personvern

Forskningen ved AHO skal følge de relevante regelverk for håndtering av ulike data- og forskningsspørsmål.

AHO har rutiner for rådgivning og internkontroll av student- og forskningsprosjekter som faller inn under særlover og/eller behandler personopplysninger.
 

Personvernombud

NSD er personvernombud for AHO og her melder du inn prosjekter som omfatter personopplysninger.

NSD personvernombudet gir informasjon og råd og du kan enkelt gå inn og sjekke om prosjektet har meldeplikt: www.nsd.uib.no/personvern

Ansvar for godkjenning

Prosjektleder har ansvaret for å klarlegge om prosjektet trenger godkjenning eller har meldeplikt til NSD, og sørge for at de nødvendige tillatelser blir innhentet.

Retningslinjer for god forskningspraksis (AHO)

Under revisjon. 

Forskere ved AHO skal:

 • Innrette seg etter bestemmelser i lov om universiteter og høgskoler som omhandler rettigheter og plikter knyttet til akademisk frihet
 • Gjøre seg kjent med og følge de etiske retningslinjene for AHO og retningslinjer som gjelder innenfor sitt forskningsfelt
 • Skal legge til grunn at all forskning medfører ansvar for den kunnskapen man får tilgang til, medvirke til at kunnskapen ikke misbrukes og til at den kommer samfunnet til gode
 • Skal ikke holde skjult for andre forskere ved AHO noen sider av sin forskningsvirksomhet, utenom i de tilfellene der det er gode og allment aksepterte grunner for konfidensialitet
 • Sørge for at vitenskapelige resultater som den enkelte har ansvar for, er solide nok til å støtte konklusjonene, og til at rådata/kildeinformasjon for publikasjonene er tilgjengelige
 • Redegjøre for hvordan midler som er stilt til disposisjon, blir forvaltet
 • Følge reglene for vitenskapelig publisering innen sitt fagfelt
 • Der dette er mulig, delta i kollegiale fellesskap som analyserer og kommuniserer forskningens metoder og resultater
 • AHO er som institusjon i sin håndtering av forskningsetiske spørsmål underlagt de samme retningslinjer som sine ansatte

De nasjonale forskningsetiske komiteer

Her finner du etiske retningslinjer både på overordnet nivå og for forskjellige fag- og temaområder: www.etikkom.no

Prosjektstyring og rapportering

Budsjettskjema - mal nye prosjekter

Opprettelse av nytt forskningsprosjekt

For at økonomiavdelingen skal få opprettet et forskningsprosjekt, må det foreligge:

 • En godkjent og undertegnet avtale
 • Et budsjett for hele prosjektperioden

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet

Publisering og forskingsformidling

Forskningsrapportering

Generelt

Cristin er et nasjonalt forskningsdokumentasjonssystem og omfatter hele universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene. Registrering i Cristin er grunnlaget for rapportering av publikasjonspoeng til DBH-databasen,  rapportering av publikasjonsdata til NFR-prosjekter og er grunnlag for intern tildeling av budsjettmidler.

Cristin kan dessuten brukes av de vitenskapelig ansatte selv til oversikt over egne publikasjoner, aktiviteter og resultater, til lenking og publisering av disse dataene på nettsider, til å produsere søknader m.m.

Hvem skal rapportere

Alle som forsker og/eller har faglig/kunstnerisk produksjon knyttet til sitt ansettelsesforhold ved AHO:

 • Vitenskapelig ansatte i fast stilling.
 • Doktorander
 • Vitenskapelig ansatte i prosjektstilling/engasjement
 • Professor II-stillinger rapporterer for faglig produksjon knyttet til AHOs ansettelsesforhold
 • Emeriti

Ansatte uten forskningsplikt (for eksempel timelærere) rapporterer ikke.

Hva skal rapporteres i Cristin

 • Forskningsprosjekter, inkl. eksterne ph.d.-prosjekter
 • Forskningsresultater i form av vitenskapelige publikasjoner (NVI-kategoriene i Cristin)
 • Resultater av faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid i form av designprodukter, verk m.m.
 • Formidling til fagfeller eller til allmennheten
 • Forskningsopphold i utlandet

Undervisning og veiledning rapporteres ikke.

Prosjektsøknader registreres ikke i Cristin, men rapporteres løpende til Forskningsadministrasjonen.

Hvordan rapportere

Cristin er lagt opp som et selvforklarende system, og den enkelte forsker legger selv inn data. Data kan registreres fortløpende gjennom hele året.

Persondata

Superbruker (biblioteket) oppretter personer i Cristin på grunnlag av data fra SAP.
Forskere redigerer selv sin forskerprofil. Forskere og andre som registrerer i Cristin skal legge inn alle medforfattere med forfatteradresse for sine publikasjoner.

Krav til vitenskapelige publikasjoner

Det er tre kategorier vitenskapelige publikasjoner:

 • artikkel i vitenskapelig tidsskrift
 • artikkel/kapittel i vitenskapelig antologi
 • vitenskapelig monografi

Publikasjonen må være publisert i godkjent publiseringskanal (se NSDs Register over publiseringskanaler). Kriteriene er nærmere behandlet i UHR-rapporten Vekt på forskning. For at AHO skal kunne telle en publikasjon, må institusjonens navn framgå som forfatteradresse i selve publikasjonen, se Retningslinjer for adressering på vitenskapelige publikasjoner. Publikasjonen skal ha påført utgivelsesår lik rapporteringsåret. Det er videre kun førsteutgivelser som teller. Forskeren skal levere en kopi av publikasjonen (papir- eller pdf-versjon) der tittel, forfatteradresse (institusjonstilknytning), årstall og publikasjonskilde framgår. Kopier leveres forløpende til AHOs bibliotek, biblioteket@adm.aho.no

Krav til resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid

Verk, produkt, produksjon m.m. som rapporteres, må ha vært gjenstand for ekstern fagfellevurdering og dessuten være offentliggjort/publisert. Instituttlederne har ansvar for å påse at alt som rapporteres som resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid oppfyller disse grunnleggende kvalitetskravene. Se også Veiledning for registrering i Cristin ved AHO.

Opplæring og brukerstøtte

Cristin har generell registreringsveiledning. Ved behov for brukerstøtte til rapporteringen i Cristin, bistår forskningsadministrasjonen vedr. registrering av prosjekter og biblioteket vedr. publikasjoner og andre resultater.

Frist for årsrapporteringen

Data kan registreres fortløpende gjennom hele året. Frist for egenrapportering er 31. januar. 

Kvalitetssikring

Instituttlederne har et spesielt ansvar for å forsikre seg om at den enkelte vitenskapelig ansatte rapporterer og dessuten for å påse at det som rapporteres som resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid oppfyller kvalitetskravene. Biblioteket som er institusjonell superbruker kvalitetssikrer alle NVI-poster:

 • Kontroll av forfatteradresse i forhold til originalpublikasjonen
 • Kontroll av utgivelsesår i forhold til originalpublikasjonen
 • Jevnlig oversikt over alle NVI-publikasjoner
 • Identifisering av ev. tvister ved sampublisering med andre institusjoner

Godkjenning og avlevering av NVI-publikasjoner

Cristin-superbruker (biblioteket) går gjennom NVI-postene og legger frem eventuelle spørsmål og tvilstilfeller til en faglig vurdering hos Forskningsutvalget. Deretter legges den samlede rapport frem for daglig leder for endelig godkjenning. Superbruker godkjenner i Cristin og avleverer datafil. Dersom AHO velger å benytte kategoriene formidling og verk som grunnlag for intern resultatbasert budsjettering, skal FU behandle eventuelle tvilstilfeller.  

Adressering på vitenskapelige publikasjoner

Bakgrunn

Forfatteradresser har en viktig funksjon i kreditering av forskningsinstitusjonene som forfatterne er tilknyttet. Det er av avgjørende betydning at AHOs forskere oppgir sin AHO-tilhørighet i publikasjonen for at den skal gi uttelling i form av publikasjonspoeng ved DBH-rapportering. Dersom en er medforfatter på en publikasjon, vil publikasjonspoengene bli delt på antall forfattere. Universitets- og høgskolerådet anbefaler at hovedregelen for kreditering er at en institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet.

Hovedregel:

Når en ansatt ved AHO er forfatter eller medforfatter av en publikasjon, skal adressen ”Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo” eller ”The Oslo School of Architecture and Design” benyttes, såfremt publikasjonen er et produkt av arbeid utført i stillingen ved AHO. I tillegg bør instituttets enhetsnavn benyttes.
Regelen kan også omfatte verk og designprodukter (resultat av kunstnerisk utviklingsarbeid) såfremt disse er resultater av arbeid utført i stillingen ved AHO.

Bistillinger

AHO-ansatte som har bistilling ved annen institusjon, vil normalt kreditere både AHO og bistillingsinstitusjonen for arbeid utført i bistillingen, og bare AHO for arbeid som gjøres i hovedstillingen. Tilsvarende vil gjelde for personer som har bistilling ved AHO.

Vær oppmerksom på at dersom en oppgir flere institusjoner som forfatteradresser, skal publikasjonspoengene deles likt mellom institusjonene. Dette gjelder både forskere som er ansatt i bistilling ved AHO og ansatte ved AHO som har en bistilling andre steder.

Eksternt lønnede forskere med tilknytning til AHO
Forfatteradressen til eksternt lønnede forskere bør avklares ved avtaleinngåelse med den enkelte forsker. Ansvar: prosjektleder.

Doktorander

Doktorander ansatt ved AHO skal følge hovedregelen og oppgi AHO som adresse. Med mindre annet er avtalt, skal eksternt ansatte doktorander oppgi både AHO og hovedarbeidsgivers adresse på publikasjoner. Det forutsettes at begge parter faktisk gir et nødvendig og vesentlig bidrag (jfr. Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner anbefalt av UHR). 

Egenarkivering til ADORA via Cristin

Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige. For å følge opp nasjonale retningslinjer for åpen tilgang, samt krav fra EU og Forskningsrådet, skal alle vitenskapelige artikler publisert av AHOs ansatte leveres til ADORA.

Slik leverer du artikkelen din:

 • Ta vare på postprint-versjonen av artikkelen, det vil si forfatterens siste manusversjon av artikkelen etter fagfellevurdering.
 • Etter publisering søker du opp/registrerer artikkelen i Cristin.
 • Trykk på knappen «Lever fulltekstdokument» og last opp artikkelen i Cristin.
 • Biblioteket dobbeltsjekker om artikkelen kan gjøres tilgjengelig og importerer den til ADORA.
 • Biblioteket sender deg bekreftelse på arkivering med stabil lenke til artikkelen.

Opplag og distribusjon av ph.d.-avhandlingar

Opplag: 

AHO betaler trykking av 70 eksemplar. Kandidaten kan for eiga rekning bestille fleire eksemplar, som vert direkte fakturert av trykkeriet.
 

Distribusjon: 

Den ferdigtrykte avhandlinga vert distribuert slik:
 • 10 frieksemplar til kandidaten7 eks til Nasjonalbiblioteket
 • 7 eks til biblioteket (til utlån)
 • 4 eks til komité og disputasleiar
 • 2-4 eks til rettleiarar
 • 1 eks til leiar for forskerutdanninga
 • 1-5 eks til Forskingsutvalet
 • 4 eks til forskingsadministrasjonen
 • Ca 20-25 eks blir lagt ut til publikum under disputasen 
Avhandlinga er ikkje til sals, men blir gjort elektronisk tilgjengeleg i ADORA.
 

Publikasjoner utgitt av AHO

Utforming og kvalitetssikring av bibliografiske data

Forskningsadministrasjonen har ansvar for mal for avhandlinger (Con-text thesis).
Biblioteket kan bistå med å kvalitetssikre bibliografiske data til publikasjoner som ikke følger en fast mal.

ISBN og ISSN

ISBN (bøker) og ISSN (serier og tidsskrifter) er nummerkoder for entydig identifisering av publikasjoner, og er særlig nyttig ved salg og bibliografisk registrering. Nummeret gir ingen beskyttelse eller kvaliteskontroll i seg selv.

Publikasjoner utgitt av AHO kan tildeles ISBN dersom dette er hensiktsmessig for identifikasjon og salg/spredning. ISBN gis normalt ikke til studentarbeider.

ISBN og ISSN administreres av biblioteket. ISBN for avhandlinger gis til forskningsadministrasjonen, ikke den enkelte kandidat.

Aktive ISSN-serier:

 • Con-text thesis (1502-217x)
 • AHO works (2387-5771)

Opphørte ISSN-serier:

 • Research magazine (0804-0729)
 • Con-text skrift  (1503-8254)
 • Årbok (0802-748x) 
 • AHO works (1890-8799)

Salg

Resepsjonen har ansvaret for eventuelt salg av AHOs publikasjoner, både til enkeltpersoner over disk og bestillinger.

Pliktavlevering

Til biblioteket:

Biblioteket skal ha 7 eksemplarer av alle publikasjoner til egen samling og arkiv.

Til Nasjonalbiblioteket:

Pliktavleveringen er pålagt AHO i pliktavleveringsloven. Publikasjoner utgitt av AHO sendes i 7 eksemplarer til Nasjonalbiblioteket, avd. Mo i Rana.

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner

Se de nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner.
 

Søk interne midler

Forskningstermin

Søknadsskjema forskningstermin

Skjemaet finnes foreløpig kun på norsk (bokmål)
 
Last ned:
Søknadsskjema forskningstermin (Word)
 

Forskningstermin - retningslinjer for tildeling

1. Generelt

Formålet med forskningstermin er å gi fast tilsatte i vitenskapelig stilling fritak for undervisning og administrative oppgaver for å kunne konsentrere seg om forskningsvirksomhet (inkludert kunstnerisk skapende virksomhet).

Forskningstermin er et tilbud vitenskapelige ansatte kan søke om og tildeles etter bestemte retningslinjer, ikke en rettighet ansatte opparbeider automatisk etter et visst antall år. Det forutsettes at den tilsatte har hatt normale undervisnings- og administrative plikter.

Alle fast tilsatte i minimum 50 % vitenskaplig stilling kan søke 1 års forskningstermin etter minimum 6 års tjeneste, eller ½ år etter minimum 3 års tjeneste. 

2. Søknad

Alle søkere skal fylle ut eget søknadsskjema for forskningstermin. Søker skal gi en beskrivelse av forskningsprosjektet, angi mål og skissere arbeidsplan for forskningsterminen. Videre skal tidligere arbeidsinnsats og forskningsresultater omtales, samt faglig nettverk og eventuell tilknytning til større forskingsprosjekt.

3. Rettigheter og plikter under forskningsterminen

Den tilsatte mottar full lønn under forskningsterminen, og er fritatt for undervisningsplikt, tilstedeværelsesplikt og administrative plikter med mindre noe annet er avtalt ved innvilgelse av forskningstermin. Den som er gitt forskningstermin har plikt til å konsentrere sin innsats om det forskningsprosjekt som danner grunnlag for søknaden om forskningstermin. Det er ikke adgang til å påta seg arbeid, verv eller annet som kan være til hinder for de planlagte forskningsoppgavene uten etter samtykke fra AHO.
Instituttet har ansvar for å tilrettelegge for og vikarordninger for sine ansatte. 

4. Rapportering

Den som har hatt forskningstermin, skal innen en måned etter avsluttet termin levere en kortfattet rapport til FU om måloppnåelse m.m. i perioden. FU skriver en oppsummering på bakgrunn av rapportene. Oppsummeringen  blir lagt fram for styret.

5. Kriterier for tildeling 

Ved tildeling av forskningstermin legges det vekt på følgende:

 • Søknadens faglige kvalitet og realisme i gjennomførbarhet.
 • Søknadens relevans for AHOs forskningsstrategi.
 • Søknadens betydning for kompetanseoppbygging ved AHO, særlig doktorgradskvalifisering.
 • Tidligere forskningstermin og resultatet av denne.
 • Søkerens opptjeningstid.
 • Søkerens totale innsats for AHO innen forskning, undervisning og administrative oppgaver

Ved søknader som ellers vurderes å stå likt, vil følgende forhold kunne tas i betraktning:

 • Særlig stor belastning over lengre tid innen undervisning og administrative oppgaver
 • Likestillingshensyn i henhold til AHOs praksis for moderat kjønnskvotering, herunder kvinners muligheter til kvalifisering for toppstillingskompetanse.

6. Bestemmelser om opptjeningstid

Ved beregning av opptjeningstid for forskningstermin legges antall semestre/år i ordinær tjeneste siden forrige termin til grunn. For fast ansatte med redusert arbeidstid omregnes tiden til hele opptjeningsår.

Ved utregning av opptjeningstid skal tjenestetid i midlertidig vitenskapelig stilling med undervisningsplikt, som følges av direkte tilsetting i fast stilling samme sted, telle på lik linje med tjenestetid som fast ansatt.

Permisjoner uten lønn inngår ikke i opptjeningstiden, ei heller frikjøp fra hele eller deler av ordinær stilling, betalt av andre enn AHO. Syke- og svangerskapspermisjoner, velferdspermisjoner m.v. i henhold til lønnsregulativets fellesbestemmelser regnes med i opptjeningstiden.

Forskningstermin med full lønn er normalt begrenset til ett års varighet.

7. Prosedyre for søknad og saksbehandling

Søknader om forskningstermin behandles én gang årlig med fast søknadsfrist 1. februar.

Tidligste startpunkt for forskningstermin er høstsemesteret i inneværende  år.

Søknader om forskningstermin behandles i fire ledd: På instituttnivå, på ledelsesnivå med vurdering av økonomien, i Forskningsutvalget og i AHOS styre.

Instituttleder foretar en faglig og praktisk/økonomisk vurdering av hver enkelt søknad og fyller ut skjema. Er det flere søkere fra samme institutt, skal instituttleder foreta en rangering.

Instituttleder utarbeider en samlet innstilling til Forskningsutvalget innen 15. februar.

Forskningsutvalget foretar en prioritert anbefaling til rektor som legger saken fram til vedtak i AHOs styre. 

AHO har fastlagt en veiledende øvre ramme på 3 årsverk forskningstermin pr. år.

Publiseringsfond

Støtte til forfatterbetaling for open access-artikler ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo​

 1. Det gis støtte til forfatterbetaling for vitenskapelige artikler i Open Access (Heretter OA) -tidsskrifter og tradisjonelle tidsskrifter som tilbyr hybrid OA. (Hybrid Open Access er en variant av open access-publisering. Forfatteren betaler et gebyr til et tradisjonelt tidsskrift for å gjøre en enkelt artikkel åpent tilgjengelig på web. Øvrig innhold i tidsskriftet blir tilgjengelig bare for abonnenter.) Tidsskriftet må være godkjent på nivå 1 eller 2 i NSDs Database for statistikk om høyere utdanning (DBH). Er det et OA-tidsskrift, må det i tillegg være registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ).
 2. Tidsskriftet må ha klare retningslinjer for OA og pris på forfatterbetaling, og disse opplysningene må være tilgjengelige på utgivers nettsider.
 3. Artikkelen skal være tilgjengelig OA på utgivers nettsider fra publiseringstidspunktet. Artikkelen skal merkes med korrekte lisensbetingelser (se pkt. 4) og rettighetsinformasjon, med en klar merking av at artikkelen er tilgjengelig OA. Artikkelen må kunne egenarkiveres i Arkitektur- og designhøgskolens (AHOs) institusjonelle arkiv Adora. Mange open access tidsskrift tillater ikke arkivering av forlagets pdf. I disse tilfellene bør post print- versjon (forfatterens siste fagfellevurderte utkast) deponeres i Adora.
 4. Artikkelen må tilgjengeliggjøres med en åpen lisens fra Creative Commons. En slik lisens sikrer permanent åpen tilgang og utvidet bruk av artikkelen. Forfatter beholder opphavsretten til artikkelen.
 5. Det gis kun støtte til dekning av forfatterbetaling (APC - Article Processing Charges) til artikler som er akseptert for publisering. Det gis ikke støtte til artikler som er sendt inn, men ikke akseptert, eller til artikler som allerede er publisert. Det gis ikke støtte til andre utgifter ved publisering (fargetrykk, illustrasjoner, stort omfang og lignende). Hele forfatteravgiften dekkes. Det er viktig å ikke inngå avtale med tidsskrifter om publisering før biblioteket har behandlet søknaden.
 6. Korresponderende forfatter av den gitte artikkelen må være tilknyttet AHO som ansatt eller ph.d.-kandidat, og AHO må krediteres i artikkelen med angivelse av forfatterens institusjonstilhørighet. Det stilles ikke krav til stillingsomfang eller -type.
 7. Det er et krav at AHOs betalingsrutiner følges. Biblioteket kan betale med kredittkort når søknad er innvilget. Alternativt må utgiver bruke fakturaadresse oppgitt i innvilgelsesbrevet fra AHO.
 8. Det gis støtte til forfatterbetaling uavhengig av ekstern finansiering. Det anbefales imidlertid at eksternt finansierte prosjekter dekker utgiftene til forfatterbetaling der dette er mulig. Dette er noe som bør innarbeides i prosjektsøknaden.
 9. Artikkelen skal registreres i Cristin.
 10. Retningslinjene kan endres uten varsel og uten tilbakevirkende kraft for søknader som allerede er behandlet. Administrasjon av publiseringsfondet Fondet administreres av biblioteket. Støtte til publiseringsavgift tildeles så lenge det er midler i fondet uten prioritering fra administrasjonen. 
Prosess: 

Søknadsskjema sendes til bibliotek@aho.no, med kopi til Lise.Kjaerstad@aho.no, sammen med faktura og første side av artikkel med tittel og alle forfattere.

Henvisninger: 

Søknadsskjema publiseringsfond

Strategisk FU budsjett

Funds for research stimulation and cooperation 

Guidelines for applications
 • Priority will be given to research support between institutes and across AHO and other institutions
 • International and national collaboration, networks and dissemination are equally prioritized.
 • Activities should create value for AHO beyond the interests of individual researchers, centers and institutes
 • Applications should have realistic budgets.
 • Activities with external co-funding or forms of ‘peer reviewing’ will be prioritized.
 • Activities that result in identifiable ‘outcomes’ in terms of publications, applications for external funding etc. will be prioritized.
 • Activities that support overall strategies of AHO and institutes will be prioritized.
Application deadline and process
 • A total budget of 400 000 NOK is available for all applications per year.
 • A key issue concerning the budget is that it does not cover things that should be on the ordinary strategic budgets of the institutes/centres.
 • Application deadline are 1 February and 1 October each year.
 • FU processes and recommends applications to rector who has decision-making authority.
 • All granted projects must be reported to FU after the project period ends.