fbpx Direktør | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Direktør

Ansvar og myndighet


Delegert myndighet:
Generell anvisnings- og budsjettdisponeringsmyndighet innenfor administrasjonens budsjettområde.
Myndighet til å inngå kontrakter, samarbeidsavtaler og annet som forplikter skolen økonomisk.
 
Stedfortrederfunksjon:
Direktør er stedfortreder for rektor i administrative saker.
 
Personalansvar:
Seksjonsledernivået
 
Økonomiansvar:
For forvaltningen av økonomien ved AHO
 
Ansvarsområde:
Direktøren har ansvaret for hele det teknisk / administrative fagområdet ved AHO.
 

Organisatorisk plassering

 • Ledernivå 2
 • Rapporterer direkte til rektor som er nærmeste overordnede.
 • Sitter i rektors ledergruppe
 • Direktør leder administrativ styringsgruppe bestående av seksjonsledere
 

Kompetanse og tilsetting

 
Direktør skal være en person med faglig høy kompetanse innenfor universitetsadministrasjon. Lederkompetanse tillegges vekt ved tilsetting.
 
Direktøren ansettes av styret. Direktør ved AHO er en fast stilling.


Arbeidsoppgaver

 • Forståelse for og tilrettelegging av AHOs samfunnsoppdrag under de gitte rammeforutsetningene. Herunder de styringspolitiske aspekter i rollen
 • Lede utvikle, motivere og engasjere ledere og ansatte i hele organisasjonen, men med spesielt ansvar for administrasjonen i samarbeid med seksjonslederne
 • Bidra til at administrative tjenester og prosesser holder høy kvalitet og god effektivitet
 • Sikre at administrasjonen bidrar i strategisk utvikling av AHO
 • Påse at arbeids- og læringsmiljøet er forsvarlig i samsvar med regelverket
 • Bistå rektor i styrearbeidet, herunder saksforberedelse, oppfølging og fordeling av saker
 • Bidra inn i relevante hørings- og utredningsoppgaver
 • Sørge for god dialog med kunnskapsdepartementet
 • Representere skolen og være en relasjonsbygger i nettverk, utvalg og fora