Direktør organisasjon

Ansvar og myndighet

Direktør organisasjon er rektors stedfortreder i administrative saker og fagsaker som legges fram for styret. Dette gjelder ikke økonomisaker der økonomidirektør er rektors stedfortreder. Det gjelder heller ikke ekstern representasjon der prorektor er rektors stedfortreder.

Direktør organisasjon skal lede og koordinere administrasjonen ved institusjonen innenfor de rammene som AHOs styre har fastsatt i funksjonsbeskrivelsen.

Direktør organisasjon har personalansvar ved AHO og et spesielt ansvar for organisasjonskultur og organisasjonsutvikling ved AHO.

Organisatorisk plassering

Direktøren er organisatorisk i linje under rektor på nivå med AHOs instituttledere og økonomidirektør.
Har som stedfortreder: Økonomidirektør
Rapporterer til: Rektor

Kompetanse og tilsetting

Direktør organisasjon skal være en person med faglig høy kompetanse innenfor universitetsadministrasjon. Lederkompetanse tillegges vekt ved tilsetting.

Direktør tilsettes etter ekstern utlysning avhengig av styrets vedtak i saken. Direktør organisasjon ved AHO er en fast stilling.

Arbeidsoppgaver

Direktør organisasjon

 • vil sammen med rektor, prorektor og økonomidirektør danne AHOs sentrale ledelsesstab og fungere som stabssjef i driften av AHO,
 • har et fra rektor delegert ansvar både i saksforberedelse til styret og for iverksetting av vedtak som treffes i styret,
 • er ansvarlig for organisasjonsutvikling ved AHO,
 • er AHOs personalsjef,
 • har et spesielt ansvar for gjennomføring av AHOs personal- og lønnspolitikk,
 • har et spesielt ansvar for å påse at arbeidsavtaler og arbeidstid følges opp,
 • er ansvarlig for administrativ og organisatorisk støtte til fagavdelingene,
 • har et overordnet ansvar for administrative avdelinger med egen avdelingssjef*,
 • har ansvar for AHOs kvalitetssystem,
 • har et spesielt ansvar for ekstern rapportering til overordnete organer,
 • leder tilsettingsrådet i administrasjonen.
 • har det overordnede ansvaret for HMS-arbeidet på skolen

*Dette gjelder ved siste oppdatering av funksjonsbeskrivelse (14.02.2012) studieadministrasjon, forskningsadministrasjon, informasjon- og dokumentasjon,  IKT-avdeling og bibliotek.