fbpx AHOs nettsider | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

AHOs nettsider

Rediger din profilside

For å redigere din på ansattprofil på aho.no, logg inn via Feide her

Last ned brukerveiledning "How to edit your profile page"

Publisere innhold på nettsidene

Informasjonsavdelinga er ansvarleg for innhald og redigering på aho.no.

Nettsida skal vere visuelt attraktiv og skilje seg ut i sektoren med design og biletbruk. Han skal spegle AHOS identitet og kvalitet, og presentere fagfeltet til skulen og studium på ein forståeleg måte. Nettsida skal vere brukarvennleg og enkel å navigere i.
Hovudmålsgruppa til nettsida er potensielle studentar, og han skal fungere som eit viktig verktøy for rekruttering. Andre målgrupper er akademia, eksisterande studentar og tilsette, og andre med interesse for fagfeltet til skulen. Formidling til ekstern og intern målgruppe er delt for å tilpasse behovet til brukar.

Webmaster forbehold seg retten til å redigere innhald før publisering, og utan varsel å fjerne sider som er feil, utdatert eller ikkje oppfyller kriteria for publisering.

Krav til material som skal publiserast/redigerast på aho.no

 • Førespurnadar om publisering på nettsida vert gjort skriftleg
 • Informasjon som skal publiserast, vert til sendt webmaster@aho.no på ein oversiktlig måte, minimum ei veke før ønsket publisering. Ynskt plassering på nettside og innhald må vere tydeleg, slik at det ikkje er rom for feiltolking.
 • Ved redigering av eksisterande innhald vert sendt link til sida som skal oppdaterast, med nytt innhald vedlagt. 
 • Tekstinnhald vert levert direkte i e-post eller vedlagd word-fil, slik at det samsvarer med formatering på nettsidene. Excel-skjema, pdf eller andre format vil sendast i retur.
 • Bildefiler sendast som jpg eller png.
 • Innhald må knytast opp mot AHOS studiar, forsking og formidling.
 • Innhaldet skal vere av interesse for nettsida si definerte målgrupper.
 • Innhaldseigarar:
Programansvarlige/instituttleiar er i samarbeid med studiesjef ansvarleg for sidene til dei respektive studieprogramma.

Biblioteksjefen er ansvarleg for sidene til biblioteket.

Innhaldet på undersidene på aho.no er ått av faget til skulen- og administrative avdelingar. Avdelingsleiarane er ansvarleg.

Informasjonsavdelinga er ansvarleg for sider med redaksjonelt innhald, som nyhendesaker
 • Innhaldet som vert levert skal vere kvalitetssikra og handsama i organisasjonen på riktig måte.
 • Nettsida skal ikkje brukast som eit arkiv. Innhaldseigarar sørgjer for korrekt arkivering av informasjon og oppbevaring av originalen.
 • Innhaldseigarar er ansvarleg for å sjekke for utdaterte dokument og endringar regelmessig, og gjev melding til webmaster.
 • Materiell vert levert på norsk og engelsk dersom det er ønskeleg å publisere på begge språk, evt. berre på norsk. Webmaster har ikkje kapasitet til å omsetje tekster.
 • Webmaster avgjer kven som kan få redigeringstilgjenge til dei enkelte sidene.
 • Informasjonsavdelinga har ansvar for å no Kravet til språkrådet om 25 % nynorsk innhald på nettsidene. Under For tilsette og For studentar-sider, skal ansvarleg avdeling sørgje for at alle skjema er tilgjengeleg på begge målformer.


Innhald til sidene For ansatte og For studentar

 • Dei administrative avdelingane er ansvarlege for innhald tilhøyrande ansvarsområdet sitt og dessutan arkivering av dokumenta.
 • Nettsidene skal ikkje brukast som arkiv og siste versjon av dokumentet skal takast vare på av ansvarleg avdeling.
 • Innhald vert fylt ut etter mal. Metadata inkl. sist oppdatert dato, ansvarleg avdeling og godkjenning må fyllast ut før publisering.
 • Innhald skal korrekturlesast før det sendes informasjonsavdelinga.
 • Avdelingane sørgjer for omsetjing til engelsk etter behov.
 • Skjema skal vere tilgjengeleg på bokmål og nynorsk. Ansvarleg avdeling sørgjer for dette.

Arrangementer på AHOs nettsider

Viss du ønskjer å leggja ut eit arrangement på aho.no, fyll ut dette Nettskjema. Skjema blir automatisk sende til kommunikasjonsavdelinga, som behandlar førespurnaden din.

I arrangmentkalenderen på aho.no legg me ut arrangement som skjer på AHOs campus. Dette gjeld til dømes forsvar av Ph.D-avhandlingar, utstillingar, boklanseringar og gjesteforelesingar. Hugs å melda inn i god tid før arrangementet. Merk at AHOs nettsider ikkje blir brukte til å marknadsføra eksterne insititusjoners arrangement.