Bygg og fasiliteter

Bruk av lokalene

Adgang og bruk av bygget. 

Auditorier, Croquissal og grupperom skal alltid forlates i den stand en ønsker å finne dem. Dette betyr at den som benytter disse rommene må sørge for at det ryddes opp når forelesningen/gjennomgang/møte og lignende er avsluttet. Bord og stoler skal plasseres tilbake på plass. Det er ikke anledning til å oppbevare, utstyr m.v. i rommene med mindre vedkommende rom er reservert for flere påfølgende dager. Ved feil/mangler på utstyr må vedkommende også sørge for at det blir gitt beskjed slik at det kan utbredes snarest mulig. Inventar, lys, lerret m.v. meldes til drift@aho.no

Data/videoprojektor samt styringssystem for dette meldes ikt@aho.no

Alle rom er utstyr med fasiliteter for data og video. (se nedenfor). Mye er fastmontert og kan ikke flyttes. Det er imidlertid viktig at det utstyret som ikke er fastmontert verken fjernes eller flyttes ut av rommene. Det samme gjelder bord og stoler. 

Det vil bli foretatt jevnlig sjekk av alt AV utstyret. Det er ikke praktisk mulig å gjøre dette hver dag slik at den som benytter rommet først hver dag bør legge inn noen ekstra minutter før oppstart til sjekk av utstyret.

Reservasjon

All reservasjon av disse rommene skal skje gjennom vårt Web-baserte romboooksystem. Dette systemet har alle tilsatte adgang til via aho.no.

Låsing

Både grupperommene, croquissal og auditoriene skal alltid være låst. Rommene åpnes med adgangskort.

Utstyr

A2 Sverre Fehn
I dette rommet finnes flg. utstyr:
 • Whiteboardtavle på hjul
 • 2 Lerret
 • Overheadsprojektor
 • Data/videoprojektor
 • Talerstol med styringsenhet for lys, lerret, blending og AV- utstyr,
 • Høyttalere
 • Flygel
 • Ved behov for mikrofon, kontakt driftavdelingen

A3
 • tavle (fastmontert)
 • Lerret
 • Overheadprojektor
 • Styringsenhet for lys, lerret, blending og AV- utstyr 2 lysbilderapparater
 • Høyttalere
 • Ved behov for mikrofon, kontakt Drift

A1
 • Lerret
 • Projektor
 • Styringsmulighet for lys, lerret, blending og projektor.

Grupperom
 • Tavle
 • Flipover
 • Storskjerm alle grupperom og felles for grupperom 4 og 5

 

Pubdrift og andre studentfester i AHOs lokaler

 1. Fester kan kun arrangeres to steder: kantinen og puben.

 2. Det skal meldes skriftlig til organisasjonsdirektør eller økonomidirektør om at fest skal avholdes.

 3. Alle fester skal ha sitt utgangspunkt i studentaktiviteter ved AHO. Pubstyret er ansvarlig for alle arrangementer i puben. Det er ikke anledning til å låne eller leie ut puben til private arrangementer.

 4. Hver fest skal ha minst to kontaktpersoner. Navn og tlf. nr. som de kan nås på, skal oppgis skriftlig i forbindelse med melding om fest. Disse skal være til stede helt til festens slutt dvs. til siste gjest har forlatt lokalene. Festen skal være avsluttet og lokalet tømt I hht. sjenkeloven senest kl. 0300.

 5. Plakater som annonserer festen kan kun henges opp på oppslagstavler i foajeen og på tegnesalene.

 6. Det skal innhentes tillatelse fra politiet dersom festen skal foregå ute. I slike tilfeller skal det alltid sendes nabovarsel.

 7. Arrangør må sørge for at alkoholservering foregår lovlig.

 8. Ved fester i 1. etasje bestiller administrasjonen en ekstra utrykning fra vaktselskapet. Denne kommer i tillegg til den ordinære vaktrunden. Vaktselskapet får opplyst hvem som er festens kontaktpersoner.

 9. All passasje til og fra fester i 1. etasje skal normalt foregå gjennom sidedøren v/verkstedet. Dersom det er behov for åpen dør i en kortere periode ved festens begynnelse, må dette tas opp med administrasjonssjefen ved melding om festen slik at døralarmen kan kobles ut for det aktuelle tidsrom. Festarrangørene er pliktig til å ha minst to personer på vakt ved inngangen hele festen. Disse må forsikre seg om at det ikke slippes inn personer som ikke har tilgang til festen.

 10. For å forhindre ulike former for “vandringer” og at festen sprer seg utenfor det avtalte området, må det foretas fysiske sperringer. Heisen skal alltid være avstengt.

 11. Spørsmål om lån av musikkanlegg eller annet AV-utstyr må tas opp i meldingen om festen. I den utstrekning skolen har ønsket utstyr, vil vi være velvillig innstilt til utlån. Den som låner utstyr er økonomisk ansvarlig ved ev. skade (se pkt. 13. nedenfor).

 12. Ved akutte situasjoner; branntilløp, innbrudd, bråk o.l. må arrangøren selv vurdere om situasjonen er så akutt at brannvesen/politi/ambulanse må tilkalles. Ved mindre alvorlige situasjoner skal man enten kontakte: vaktselskapet, tlf 05010 eller Kaissar Bac-Ali, tlf. 971 47 117.

 13. Festlokalene i 1. etasje skal alltid ryddes og rengjøres etter bruk. Er den påfølgende dag en arbeidsdag, skal ryddingen i lokalene være gjort innen kl. 08.00. Dersom den påfølgende dag er en lørdag eller søndag, skal det være ryddet i løpet av dagen, eller etter avtale. Dersom renhold og rydding ikke skjer i henhold til avtale, kan skolen setten bort arbeidet for arrangementskomiteens regning. Søppel plasseres i søppelrommet. Studentfester skal på forhånd bestille kontainer. Lån av utstyr som tilhører vaskepersonalet må settes tilbake etter bruk. Hærverk og andre ødeleggelser meldes til administrasjonen.

 14. Pubstyret fastsetter selv regler for renhold og rydding i puben. Utearealene ved puben skal være ryddet og rengjort innen kl. 0800 den påfølgende dag

 15. Det er ikke tillatt å røyke i skolens lokaler, bruk av sterlinglys og røykemaskin er ikke tillatt. Møbler som måtte flyttes under festen må settes tilbake .

 16. For puben er det ikke nødvendig med omfattende avsperringer. Det er imidlertid viktig at studentene ikke tar festen og gjester med seg over i andre arealer til skolen.

 17. Skolen stiller lokale m/oppvarming og lys til fri disposisjon. Alle andre utgifter direkte forbundet med festen er arrangementskomiteens ansvar. Dette betyr at følgende utgifter må dekkes av arrangementskomiteen (oppregningen er ikke uttømmende): 

  • ekstra vaktrunde fra G4S, jf. pkt. 8 

  • utrykning i forbindelse med utløsning av brannalarm (falsk alarm) 

  • utbedring av ev. ødeleggelse og hærverk 

  • skolens ev. utgifter til renhold og rydding av festlokalene.

  • Bestilling av kontainer.

 18. Det skal på forhånd utarbeides en plan for gjennomføring av vår- og høstfesten. Det skal bl.a. lages en risikovurdering og en plan for vakthold. Planen skal oversendes til drift@aho.no 2 uker i forkant. Gjennomføring av festene skal evalueres i etterkant. Evalueringsrapport skal foreligge innen 2 uker og oversendes drift@aho.no.

 19. Det skal sendes melding om festen til Brann- og redningsetaten tre uker før festen.

 20. Det er strengt forbudt å bruke sikringskap under festen. Det må skaffe instruert personale som får lov å gå inn i skapet etter behovet.

 21. Drift samles alle fest dokumenter og ser behovet for ekstra tilltak for å hindre skader som kan forekomme under festen.

 22. Evakueringsteam får nødvendig informasjon fra drift-avdelingen for eventuell evakuering av lokalet.

 23. Arrangementskomiteen er ansvarlig for at disse regler overholdes. Ved brudd på reglene vil skolen kunne vurdere om fester av tilsvarende karakter skal nektes å arrangeres. 
   

Godkjenning av studentarrangementer skjema

Skjema for godkjenning av studentarrangementer i AHOs lokaler
 

Last ned:

Godkjenning av studentarrangementer i AHOs lokaler (Word)

Godkjenning av studentarrangementer i AHOs lokaler (PDF)

Utleie av byggehall og verksteder

Dersom utleie ikke kommer i konflikt med skolens virksomhet, leies verksteder og byggehallen ut til skoler, tidligere studenter, organisasjoner og andre som driver lignende virksomhet.

For øvrig gjelder følgende:

 1. Alt arbeid i verkstedene foregår på eget ansvar.
 2. Ansvarlig person fra leietaker skal alltid være tilstede.
 3. Adgangen gjelder kun leietaker, lokalene skal ikke åpnes for andre. 
 4. Materialer må leietaker holde selv. 
 5. Arbeidet må være begrenset i omfang og varighet og ikke belaste lokalet, maskiner og utstyret vesentlig.
 6. Lokalene og utstyret skal behandles med forsiktighet. 
 7. Leietaker kan bli holdt ansvarlig for skader forårsaket av uforsiktighet.
 8. Sikkerheten må være fullt forsvarlig ivaretatt.
 9. Leietaker må kjenne til bruk av maskiner og utstyr.
 10. Avtal nødvendig opplæring i bruk av maskiner og utstyr, dette faktureres leietaker med kr 1000 pr time.
 11. All bruk av kjemikalier skal behandles etter gjeldende lover og forskrifter.
 12. Forurensing av indre- og ytre miljø må ikke forekomme.
 13. Ansvarlig person må ha nødvendig godkjenning for arbeid med åpen flamme, sveising, skjærebrenner
 14. Arbeid som omfattes av Forskrift om varme arbeider, skal avtales spesielt. 
 15. All skade, mv. rapporteres til AHO
 16. Det skal holdes forsvarlig orden under bruk. 
 17. Etter bruk skal det ryddes. 
 18. Større mengder med rester og søppel må leietaker selv fjerne.
 19. Ferdige produkter og materialrester må fjernes når prosjektet er ferdig.

Priser

Gjelder for leie i perioden
Mandag til fredag 08.00-15.45 (15.sept. - 14.  mai)
Mandag til fredag 08.00-15.00 (15.mai. - 14.  september)

Per time, per person kr. 400  
Per dag, per verksmester kr. 2980  
Opplæring per time kr. 1000 Se punkt 10


Betaling

Bankterminal eller faktura (betalingsfrist 30 dager)

Leieavtaler

Signeres og returneres til avdelingsleder verksteder
Leieavtale verksteder 
Leieavtale byggehall

 

Adgangskontrollsystem

AHO har installert kontrollsystem for adgang til skolens lokaler i Maridalsveien 29. Systemet betjenes ved adgangskort og kode. Utskrifter fra systemet kan kun hentes ut etter skriftlig begjæring fra politiet. Slikt pålegg skal være begrunnet, og skal som hovedregel kun skje i de tilfeller hvor innbrudd, brann eller lignende har funnet sted.


Adgangskort med bilde

Adgangskort med bilde tildeles:
 1. Fast tilsatte
 2. Ordinære studenter
 3. Utvekslingsstudenter
 4. Masterstudenter (erfaringsbasert) og dr.kandidater som har underskrevet kontrakt
 5. Timelærere
 6. Andre. Dette vil være personer som av ulike årsaker er knyttet til skolen over lenger tid selv om AHO ikke har arbeidsgiveransvar for vedkommende, for eksempel konsulenter og Statsbygg.

Driftsenheten har ansvar for fotografering og produksjonen. Utlevering av studentkort skjer på Infotorget.


Adgangskort uten bilde 

Det skal føres en streng praksis med tildeling av utlånskort. Eksempler på tildeling:
 1. Firmaer med tilknyting til skolen (for eksempel Statsbygg, vaktselskap).
 2. Andre tilfeller vurderes enkeltvis.
 3. Midlertidige kort for ansatte

NB! Studenter skal IKKE tildeles utlånskort.


Utvidelse av adgangsnivå

Utvidelse av adgangsnivå godkjennes av nærmeste overordnet eller for studentene av ansvarlig lærer. Adgang til verkstedene/byggehall må godkjennes via verksmestrene. 


Tap av kort

Tap av kort meldes umiddelbart til Drift@Aho.no eller til Infotorg@Aho.no. Nytt studentkort betales i Infotorget før utlevering. Printutskrift med adgangskortet 

Din adgangskort til AHO er også et utskriftskort.
Denne linken er bare tilgjengelig når du er logget inn på Eduroam-nettet ved AHO!
 
AHO utskriftstjeneste er en "follow-me" service. Dette betyr at du skriver ut til en virtuell utskriftskø. Du kan plukke opp utskriften din fra hvilken som helst skriver ved å sveipe id-kortet. Første gang du drar kortet ditt må du oppgi AHO brukernavn og passord via skriverens berøringstastatur.
 
Dersom du skriver ut fra din egen PC/MAC, vil du finne drivere og installasjonsbeskrivelse i den digitale tjeneste katalogen i Moodle.  Her finner du også informasjon om hvordan du får gratis tilgang til ulik type programvare som du vil trenge i din ansattrolle.

 

Utleie av AHOs lokaler - retningslinjer

AHO leier ut lokaler til skoler og organisasjoner som driver en beslektet virksomhet. AHOs studenter og tilsatte skal kostnadsfritt ha tilgang til alle slike arrangement. Utleie må ikke komme i konflikt med skolen virksomhet.

Følgende arealer kan leies ut:
 • 6 grupperom
 • Auditoriene
 • Andre arealer kun etter spesiell avtale. Slik tillatelse kan kun gis av direktør.

Lokalene kan kun benyttes til forelesninger, møter og liknende. Lokaler leies ikke ut til private arrangementer eller selskaper.
Leietaker skal forlate lokalene i ryddig stand. 

Leietaker betaler leie for lokalet, samt for rengjøring, drift og teknisk support. Bruk av AV og IT-utstyr må avtales spesielt.

Kantinen er ikke åpen etter kontortid og i helgene. Servering utenom disse tidspunktene må avtales direkte med kantinen. Utgifter til servering betales av leietaker direkte. Mat- eller drikke-servering er ikke tillatt i A2 og A3.

Ansvarlig person hos leietaker skal være til stede og tilgjengelig gjennom hele arrangementet.

En ansvarlig person fra AHO, ev. fra vaktselskapet, skal være til stede mot betaling.

Lokalene og utstyr skal behandles med forsiktighet. All skade m.v. rapporteres til AHO. Leietaker kan bli holdt ansvarlig for utgifter ved uaktsomhet.

Leien samt ev. tilleggskostnader faktureres leietaker umiddelbart etter arrangementet. Betalingsfrist 30 dager.