fbpx Publiseringsfond | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Publiseringsfond

Retningslinjer for publiseringsfond ved AHO

Det gis støtte til dekning av utgifter til forfatterbetaling (Article Processing Charges, APC, Article Submisson Charges og lignende) i rene Open Access-tidsskrifter og bøker. Det kan også gis støtte til hybride tidsskrifter på nivå 2. Søknader som oppfyller kriteriene vil bli behandlet fortløpende. Merk at publiseringsfondet har begrensede midler som gjelder per kalenderår.

Artikler og bøker som får støtte skal være tilgjengelig åpent på nett uten hindre for tilgang slik som pålogging eller filtrering på IP. 
Tidsskriftet eller utgiver av bok må ha klare retningslinjer for open access og pris på forfatterbetaling, og disse opplysningene bør være tilgjengelige på utgivers nettsider.

Søker må være ansatt eller student ved AHO og være korresponderende forfatter for artikler, eller forfatter av monografi eller redaktør av antologi. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkel, og oppfølging av denne gjennom publiseringsprosessen hos forlag. Tilhørigheten må fremkomme i publikasjonens angivelse av institusjonstilhørighet.
Maksimumsbeløp som dekkes per artikkel, antologikapittel eller monografi er kr 30 000. Det gis ikke støtte til dekning av utgifter til fargetrykk, ekstra illustrasjoner, stort omfang og lignende.

Det gis kun støtte til dekning av forfatterbetaling til artikler som er akseptert for publisering. Det gis ikke støtte til artikler som er sendt inn men ikke akseptert, eller til artikler som allerede er publisert.
  • Artikkel/monografi/kapittel som får støtte må registreres i Cristin på publiseringstidspunkt. 
  • Artikkel eller bok som støttes må oppfylle kriterier for en vitenskapelig publikasjon etter kriteriene til norsk publiseringsindikator. Tidsskriftet må være på nivå 1 eller 2 i NSDs register over publiseringskanaler. Samme kravet gjelder for forlag for monografier/antologier.

Publiseringsfondet forvaltes av biblioteket og viserektor for forskning.

annette.medhus@adm.aho.no; bibliotek@aho.no

Retningslinjene kan endres uten varsel, men uten tilbakevirkende kraft for søknader som allerede er behandlet.