fbpx Bibliotektjenester | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Bibliotektjenester

Låneregler og lånerettigheter

Lånerett

 • Alle studenter og ansatte har lånerett i biblioteket så lenge de er tilknyttet AHO.
 • Studenter og ansatte ved KHiO får midlertidig lånerett ved framvisning av gyldig student-/ansattkort.
  • Registrering av lånere fra KHiO skjer i kjernetiden mellom 08.30 og 15.00.
  • KHiO-lånere får vanligvis ikke reservere eller låne fra spesialsamlinger.
 • Andre kan benytte samlingene ved personlig besøk i biblioteket og ev. låne bøker gjennom et annet bibliotek (fjernlån).
 • Brudd på lånereglene og gjentatte erstatningskrav kan medføre tap av lånerett.

Lån og fornyelse

 • Lånetiden for bøker er 4 uker,
 • Kursbøker og DVD 1 uke.
 • Lån kan normalt fornyes dersom dokumentet ikke er reservert annen låner. 
 • Tidsskrifthefter kan lånes på dagslån til AHOs studenter og ansatte. Det er ikke utlån på innbundne tidsskrifter eller bøker i spesialsamlingene lesesal, referanse eller magasin.
 • Det er ikke fjernlån på dokumenter fra guide-, data- og videosamlingene og bøker som er reservert aktuelle kurs. 
 • Biblioteket tilbyr innlån fra andre bibliotek for AHOs ansatte og studenter. 

Låners ansvar

 • Du er personlig ansvarlig for det du låner på ditt lånekort, og er erstatningspliktig ved tap.
 • Du holder selv oversikt over din brukerkonto i biblioteksystemet Oria.
 • Materiale som ikke blir returnert eller fornyet, må erstattes.
 • Krav om erstatning fører automatisk til stopp av videre hjemlån.
 • Erstatningskrav som ikke blir dekket innen fristen, blir sendt til rettslig inkasso.
 • Du er pliktig til å sjekke epost regelmessig. 
 • Ved lengre tids fravær fra AHO plikter låner å levere alt utestående.

Erstatning ved tap av bøker

 • Normalpris kr. 700,-. Småtrykk og offentlige publikasjoner: kr. 350,-.
 • Høyere erstatningsbeløp kan kreves i spesielle tilfeller for å dekke reelle erstatningskostnader.
 • Erstatningskravet frafalles dersom låneren kjøper et eksemplar av tapt bok til biblioteket.

Produksjon av kompendier - opphavsrett & Kopinor

Ifølge Kopinor-avtalen skal pensum og annet nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studentene, registreres i Bolk slik at rettighetene blir klarert.

Kompendier kan bare gjøres tilgjengelig for studenter som deltar i det emnet som materialet er utarbeidet for. Digitale kompendier skal slettes fra læringsplattformer o.l. når det aktuelle semesteret er avsluttet. 

Kompendier/utdrag må merkes med studiested/semester/emnekode og følgende tekst:

Dette materialet er vernet etter åndsverkloven og er helt eller delvis fremstilt etter avtale med Kopinor. Materialet kan benyttes av studenter som deltar i det aktuelle emnet, for egne studier, i ethvert format og på enhver plattform. Uten uttrykkelig samtykke er annen eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).

Ta kontakt med biblioteket for klarering i Bolk dersom du skal produsere kompendium med minst to bokutdrag.

Infotorg bistår med kopiering, innbinding og salg av kompendier til bruk i undervisningen. De regner én ukes leveringstid. Kompendiene selges til selvkost.

Kopinoravtalen setter begrensninger på hvor mye som kan kopieres fra én publikasjon:
Fra bøker:
•    Til studenter: Inntil 15 % av sidetallet per emne per semester (utenom kompendier: likevel et helt kapittel eller lignende avsnitt, en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill).
•    Til ansatte mv.:  Inntil 15 % av sidetallet, likevel et helt kapittel eller lignende avsnitt, en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill.
Fra vitenskapelige tidsskrifter (fra et enkelt nummer):
•    Til studenter: inntil én artikkel per emne per semester.
•    Til ansatte mv.: inntil én artikkel.
Fra aviser, allmenne tidsskrifter osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider.

Noen publikasjoner kalles fritt materiale, og begrensningene over gjelder ikke for dem:
•    Lovtekster og offentlig publikasjoner.
•    Verker som er ”falt i det fri” (70 år etter opphavspersonens død).
•    Open Access og annet materiale publisert med åpne lisenser (for eksempel Creative Commons).

Digitale tidsskrifter gjennom bibliotekets lisenser:
Bruken av digitale tidsskrifter og andre digitale ressurser reguleres gjennom lisensavtalene.  Alle avtalene tillater utskrift, men ikke alle tillater bruk i kompendier.
 

Bibliotekets serviceerklæring

Hvem omfattes av serviceerklæringen?    

 • Biblioteket betjener primært registrerte studenter og faglige ansatte.
 • Eksterne brukere har tilgang til samlinger gjennom bruk på stedet og fjernlån. Biblioteket gir i begrenset grad lånerett til enkelte eksterne brukergrupper (se Utlånsreglement).

Samlingene

 • Biblioteket skal til enhver tid ha samlinger som understøtter undervisningen og forskningen ved AHO.
 • Biblioteket tilbyr egen merking av kurslitteratur/pensum fra studieplanen. 
 • Samlingen skal i størst mulig grad være tilgjengelig på åpne hyller som er godt skiltet og merket.
 • Tidsskriftene skal til enhver tid være tilgjengelige i biblioteket. Innbinding skal fortrinnsvis skje i sommerferien.
 • Biblioteket tilbyr tilgang til de viktigste referansedatabasene innen kjernefagene og digitale fulltekstdokumenter så langt ressursene tillater.
 • Alle brukere kan komme med innkjøpsforslag. Bestillingene ekspederes fortløpende og reserverte nyinnkjøpte bøker blir gjort klar for utlån umiddelbart etter mottak i biblioteket.

Tjenestetilbud

 • Bibliotekets hjemmeside skal til enhver tid gi oversikt over informasjonsressurser og tjenestetilbud. Nye tjenester og tilbud skal gjøres godt kjent for studenter og ansatte.
 • For detaljert informasjon om lånetjenester vises til utlånsregler.
 • Innlånsønsker, fjernlånsbestillinger fra andre bibliotek og henvendelser pr. epost skal ekspederes senest neste virkedag.
 • Alle nye studenter og ansatte får tilbud om brukeropplæring. Biblioteket er i stor grad basert på selvbetjening.
 • Biblioteket gir veiledning i referansebruk. PhD-studenter og ansatte har tilbud om opplæring i referansehåndteringsprogrammet EndNote.
 • Biblioteket gir veiledning i registrering av forskningsresultater i Cristin/NVA 
 • Biblioteket har leseplasser, lesekrok for tidsskrifter, et grupperom og en liten stille lesesal. PCene i biblioteket er primært for litteratur- og informasjonssøking.
 • Biblioteket har svart/hvitt- og fargeprinter/kopimaskiner. Nøkkelkort fungerer som kopikort. Skanneren er til bruk for brukere med konto på AHOs server.

Åpningstider og bemanning

 • Åpningstider er kunngjort på bibliotekets hjemmeside.
 • Skranken er betjent av fagutdannet personell i kjernetiden. Kveldsvaktene bemannes av studentassistenter.