Bibliotektjenester

Kurslitteratur for kursansvarlige

Biblioteket har egne hyller med litteratur til de forskjellige kursene.
Her følger noen tips til kursansvarlige angående kurslitteratur:

 • Obligatorisk pensum skal være registrert i studieplanen.
 • Lag en oversiktlig litteraturliste med komplette referanser.
 • Sjekk om biblioteket har litteraturen.
  • I Oria kan du søke opp både bøker og tidsskrifter.
  • Vi kjøper gjerne inn relevante bøker vi ikke har, så fremt de er tilgjengelige for innkjøp. 
 • Send litteraturlisten til biblioteket minimum 3 uker før semesterstart. Da rekker vi å få kjøpt inn bøker vi ikke har i samlingen fra før av, og kurshyllen vil være klar ved kursstart.
 • Inneholder litteraturlisten artikler vi ikke har tilgang til, eller kapitler i bøker som er vanskelig tilgjengelig, anbefaler vi at det produseres et kompendium.

Låneregler og lånerettigheter

Lånerett

Alle studenter og ansatte har lånerett i biblioteket så lenge de er tilknyttet AHO.

Studenter og ansatte ved KHiO får midlertidig lånerett ved framvisning av gyldig student-/ansattkort. Registrering av lånere fra KHiO skjer i kjernetiden mellom 08.30 og 15.00. KHiO-lånere får vanligvis ikke reservere eller låne fra spesialsamlinger.

Andre kan benytte samlingene ved personlig besøk i biblioteket og ev. låne bøker gjennom et annet bibliotek (fjernlån).

Brudd på lånereglene og gjentatte erstatningskrav kan medføre tap av lånerett.

Lån og fornyelse

Lånetiden for bøker er 4 uker, for kursbøker og DVD 1 uke. Lån kan normalt fornyes dersom dokumentet ikke er reservert annen låner. 

Tidsskrifthefter kan lånes på dagslån til AHOs studenter og ansatte. Det er ikke utlån på innbundne tidsskrifter eller bøker i spesialsamlingene lesesal, referanse eller magasin.

Det er ikke fjernlån på dokumenter fra guide-, data- og videosamlingene og bøker som er reservert aktuelle kurs. 
Biblioteket tilbyr innlån fra andre bibliotek for AHOs ansatte og studenter. 

Låners ansvar

Du er personlig ansvarlig for det du låner på ditt lånekort, og er erstatningspliktig ved tap.

Du holder selv oversikt over din brukerkonto i biblioteksystemet Oria. Materiale som ikke blir returnert eller fornyet, må erstattes. Krav om erstatning fører automatisk til stopp av videre hjemlån. Erstatningskrav som ikke blir dekket innen fristen, blir sendt til rettslig inkasso.

Du er pliktig til å sjekke epost regelmessig. AHO-studenter plikter å bruke e-postadresse tildelt fra AHO.

Ved lengre tids fravær fra AHO plikter låner å levere alt utestående.

Erstatning ved tap av bøker

Normalpris kr. 700,-. Småtrykk og offentlige publikasjoner: kr. 350,-.
Høyere erstatningsbeløp kan kreves i spesielle tilfeller for å dekke reelle erstatningskostnader.
Erstatningskravet frafalles dersom låneren kjøper et eksemplar av tapt bok til biblioteket.

Produksjon av kompendier - opphavsrett & Kopinor

Ifølge kopieringsavtalen skal pensum og annet nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studentene, registreres i Bolk slik at rettighetene blir klarert.

Kompendier kan bare gjøres tilgjengelig for studenter som deltar i det emnet som materialet er utarbeidet for. Digitale kompendier skal slettes fra læringsplattformer o.l. når det aktuelle semesteret er avsluttet. 

Kompendier/utdrag må merkes med studiested/semester/emnekode og følgende tekst:

Dette materialet er vernet etter åndsverkloven og er helt eller delvis fremstilt etter avtale med Kopinor. Materialet kan benyttes av studenter som deltar i det aktuelle emnet, for egne studier, i ethvert format og på enhver plattform. Uten uttrykkelig samtykke er annen eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).

Ta kontakt med biblioteket for klarering i Bolk dersom du skal produsere kompendium med minst to bokutdrag.

Infotorg bistår med kopiering, innbinding og salg av kompendier til bruk i undervisningen. De regner én ukes leveringstid. Kompendiene selges til selvkost.

Kopinoravtalen setter begrensninger på hvor mye som kan kopieres fra én publikasjon:
Fra bøker:
•    Til studenter: Inntil 15 % av sidetallet per emne per semester (utenom kompendier: likevel et helt kapittel eller lignende avsnitt, en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill).
•    Til ansatte mv.:  Inntil 15 % av sidetallet, likevel et helt kapittel eller lignende avsnitt, en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill.
Fra vitenskapelige tidsskrifter (fra et enkelt nummer):
•    Til studenter: inntil én artikkel per emne per semester.
•    Til ansatte mv.: inntil én artikkel.
Fra aviser, allmenne tidsskrifter osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider.

Noen publikasjoner kalles fritt materiale, og begrensningene over gjelder ikke for dem:
•    Lovtekster og offentlig publikasjoner.
•    Verker som er ”falt i det fri” (70 år etter opphavspersonens død).
•    Open Access og annet materiale publisert med åpne lisenser (for eksempel Creative Commons).

Digitale tidsskrifter gjennom bibliotekets lisenser:
Bruken av digitale tidsskrifter og andre digitale ressurser reguleres gjennom lisensavtalene.  Alle avtalene tillater utskrift, men ikke alle tillater bruk i kompendier.
 

Bibliotekets serviceerklæring

Hvem omfattes av serviceerklæringen?    

 • Biblioteket betjener primært registrerte studenter og faglige ansatte.
 • Eksterne brukere har tilgang til samlinger gjennom bruk på stedet og fjernlån. Biblioteket gir i begrenset grad lånerett til enkelte eksterne brukergrupper (se Utlånsreglement).

Samlingene

 • Biblioteket skal til enhver tid ha samlinger som understøtter undervisningen og forskningen ved AHO.
 • Biblioteket tilbyr egne kurshyller med pensum/litteratur fra studieplanen.
 • Samlingen skal i størst mulig grad være tilgjengelig på åpne hyller som er godt skiltet og merket.
 • Tidsskriftene skal til enhver tid være tilgjengelige i biblioteket. Innbinding skal fortrinnsvis skje i sommerferien.
 • Biblioteket tilbyr tilgang til de viktigste referansedatabasene innen kjernefagene og digitale fulltekstdokumenter så langt ressursene tillater.
 • Alle brukere kan komme med innkjøpsforslag. Bestillingene ekspederes fortløpende og reserverte nyinnkjøpte bøker blir gjort klar for utlån umiddelbart etter mottak i biblioteket.

Tjenestetilbud

 • Bibliotekets hjemmeside skal til enhver tid gi oversikt over informasjonsressurser og tjenestetilbud. Nye tjenester og tilbud skal gjøres godt kjent for studenter og ansatte.
 • For detaljert informasjon om lånetjenester vises til utlånsregler.
 • Innlånsønsker, fjernlånsbestillinger fra andre bibliotek og henvendelser pr. epost skal ekspederes senest neste virkedag.
 • Alle nye studenter og ansatte får tilbud om brukeropplæring. Biblioteket er i stor grad basert på selvbetjening.
 • Biblioteket gir veiledning i referansebruk. PhD-studenter og ansatte har tilbud om opplæring i referansehåndteringsprogrammet EndNote.
 • Biblioteket gir veiledning i registrering av forskningsresultater i Cristin.
 • Biblioteket har leseplasser, lesekrok for tidsskrifter, et grupperom og en liten stille lesesal. PCene i biblioteket er primært for litteratur- og informasjonssøking.
 • Biblioteket har svart/hvitt- og fargeprinter/kopimaskiner. Nøkkelkort fungerer som kopikort. Skanneren er til bruk for brukere med konto på AHOs server.

Åpningstider og bemanning

 • Åpningstider er kunngjort på bibliotekets hjemmeside.
 • Skranken er betjent av fagutdannet personell i kjernetiden. Kveldsvaktene bemannes av studentassistenter.