fbpx Prorektor for utdanning | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Prorektor for utdanning

Organisatorisk plassering

 Prorektor for utdanning er rektors stedfortredende talsperson, stedfortreder i fagsaker og representasjon. 
 Prorektor for utdanning rapporterer til rektor og er en del av rektors ledergruppe.
 
 

Kvalifikasjoner, tilsetning og funksjonstid

Det kreves høy vitenskapelig eller kunstnerisk kompetanse innenfor ett av AHOs fagområder.
Prorektor for utdanning må ha, eller kunne opparbeide seg legitimitet i organisasjonen, og kunne vise til et godt nettverk innenfor utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.
Prorektor for utdanning må demonstrere gode samarbeidsevner og lederegenskaper, kunne jobbe systematisk og strategisk, og ha evne til å bygge relasjoner internt og eksternt.
Prorektor for utdanning må være ansatt i en fast 100 % førsteamanuensis eller professor stilling og rekrutteres internt etter en enkel søkeprosess.  Prorektor for utdanning ansettes av styret etter innstilling fra et innstillingsutvalg ledet av rektor for en periode på 4 år med mulighet for forlengelse.  
Prorektor for utdanning er normert til 60 % hvorav 20 % hentes fra stillingens administrasjonstid.  Prorektor for utdanning er en funksjon og får et økonomisk funksjonstillegg i perioden. 
 
 

Hovedansvar

Prorektor for utdanning skal bistå rektor med faglig ledelse, utvikling og koordinering av den samlede utdanningsvirksomheten, i samsvar med institusjonens strategiske mål.
Prorektor for utdanning har på vegne av rektor myndighet til å ta faglige og administrative beslutninger knyttet til AHOs masterprogrammer samt etter- og videreutdanningsprogrammer.
Prorektor skal i samarbeid med instituttlederne arbeide for at AHO har en relevant og helhetlig utdanningsportefølje av høy kvalitet, som er basert på forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. 
Prorektor for utdanning skal følge opp nasjonale og institusjonelle strategier og handlingsplaner for utdanningsområdet.
Prorektor for utdanning skal fremme innovative utdanninger og arbeide for å utvikle og vedlikeholde fremragende utdanningsmiljøer. 
Prorektor for utdanning har det overordnede ansvaret for systemer for kvalitetssikring og -utvikling, og skal følge opp programstyrenes arbeid med kvalitetsutvikling. 
Prorektor for utdanning støttes i utøvelsen av sine faglige funksjoner av Seksjon for utdanning, forskning og formidling
Prorektor for utdanning leder Studieutvalget.
 
 
 

Spesifikt ansvar og oppgaver

  • Prorektor for utdanning skal ha en koordinerende rolle i internasjonaliseringen ovenfor rektor, instituttledere, professorer og internasjonalt kontor.  
  • Prorektor for utdanning har et særlig ansvar for å sikre god, løpende dialog med studentrepresentantene og at studentenes medvirkning ivaretas i alle ledd. 
  • Prorektor for utdanning skal medvirke til et godt samarbeid på tvers av programmer og koordinere AHOs pedagogiske utviklingsarbeid. 
  • Prorektor for utdanning anbefaler opprettelse og nedlegging av programstyrer til rektor.  
  • Prorektor for utdanning har ansvar for internasjonalisering av studieprogrammene. 
  • Prorektor for utdanning skal sammen med rektor ta beslutninger knyttet til akkrediteringsarbeid og re-akkrediteringsarbeid.  
  • Prorektor har et særlig ansvar for pedagogisk utvikling og merittering ved AHO. 
  • Prorektor for utdanning skal være prosjektleder for de fagprosjekter som igangsettes innenfor sitt virkeområde.