fbpx Varsling | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Varsling

Varslingsrutiner ved AHO

1. Innledning

Et kritikkverdig forhold kan være brudd på lover og regler, interne normer og retningslinjer. Spennet i kritikkverdige handlinger eller forhold er stort. Det kan for eksempel dreie seg om korrupsjon, økonomisk kriminalitet, uetiske handlinger, vitenskapelig uredelighet. Det kan oppstå forhold der det er nødvendig å varsle andre. Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold.

Det er viktig for AHO at vår organisasjonskultur preges av åpenhet og god intern kommunikasjon slik at eventuelle kritikkverdige forhold kan tas opp, drøftes og løses.

AHO har opprettet en varslingsordning for å styrke intern kontroll og hindre at kritikkverdige forhold oppstår. Rutinen skal gjøre det mulig å varsle og samtidig sikre at varsler opplever dette som trygt. Varslingsrutinene kan hjelpe deg med å avgjøre om saken du ønsker å ta opp er et kritikkverdig forhold.

Handlinger kan være uetiske, men ikke ulovlige. De kan være feil, men ikke juks. De kan være uprofesjonelle, men ikke uredelige. Spennet i kritikkverdige handlinger eller forhold er stort. Korrupsjon, økonomisk kriminalitet, uetiske og utilbørlige handlinger, vitenskapelig uredelighet er begrep som kan nevnes.

2. Hva er varsling?

Ansatte har plikt til å varsle om forhold som er eller kan være i strid med gjeldende lover og regler. Denne medvirkningsplikt kan for eksempel innebærer også varslingsplikt når man blir oppmerksom på forhold der liv eller helse kan settes i fare og når man blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen.
De avtalte varslingsrutinene ved AHO skal presisere den varslingsretten som følger av loven.

3. Rett og plikt til å varsle

Loven gir deg rett til å varsle. Ansatte oppfordres til å benytte denne retten dersom kritikkverdige forhold oppdages.

4. Utvalgte paragrafer fra Arbeidsmiljøloven

§ 2-3& Arbeidstakers medvirkningsplikt
Herunder arbeidstakers varslingsplikt som innebærer at:
(2) Arbeidstaker skal:
b) straks underrette arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet,
d) sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen.

§ 2-4 Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten
1. Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.
2. Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.
3. Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.

§ 2-5 Vern mot gjengjeldelse ved varsling
1. Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2-4 er forbudt. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet.
2. Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å varsle etter § 2-4 vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger.
3. Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Oppreisningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene for øvrig. Erstatning for økonomisk tap kan kreves etter alminnelige regler.

§ 3-6  Plikt til å legge forholdene til rette for varsling
Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i samsvar med § 2-4, dersom forholdene i virksomheten tilsier det.

5. Hvordan varsle?

Varsling skal skje forsvarlig. Intern varsling bør være forsøkt før ekstern varsling.
Vedkommende som varsler, må være sikker på at det er tilstrekkelig grunnlag for kritikken. Man må minimum være i” aktsom god tro” om sannheten i det som framsettes.

Dersom det oppstår grunnlag for varsling, kan flere interne varslingsveier benyttes:

  1. Varsling skal fortrinnsvis skje tjenestevei

  2. Tillitsvalgte

  3. Verneombud – AMU

Etter at intern varsling er forsøkt, har man mulighet for å benytte eksterne varslingsveier. Ekstern varsling inkluderer:

  1. Offentlige myndigheter og tilsyn

  2. Allmennheten – media

Varsling til media bør kun benyttes når andre kanaler er forsøkt uten resultat. Det understrekes at varsleren må ha vurdert om kontakt med media vil tjene saken og ivareta andre personers rettsvern

6. Varslingens form

Varsling skal skje skriftlig. Ved AHO er det utarbeidet et eget skjema for varsling.
Vedkommende som mottar varselet skal sørge for å dokumentere tid og sted, hvem som varsler og hva varselet dreier seg om.
Det oppfordres til at varsling skjer åpent. Varslingen bør formuleres saklig og nøkternt.
 

7.  Når du har varslet

Ledelsen har ansvar for oppfølging av saker som er varslet, uavhengig av hvordan og til hvem du har varslet. Målet er å fjerne det/de kritikkverdige forhold.

Ved AHO har vi satt opp følgende saksbehandlingskrav:

  1. Ledelsen bekrefter mottak av varslingen. Innen 2 uker skal varsleren ha beskjed om videre prosess eller forslag til tiltak
  2. I prosessen er det viktig at de faktiske forhold blir dokumentert, man kontakter involverte personer osv
  3. Dersom en sak blir opprettet på grunnlag av varselet, må AHO forholde seg til journalføring og saksbehandlingsregler, samt personopplysningsloven
  4. Ledelsen har ansvar for å ivareta interessene til både varsler og de som eventuelt blir rammet av varselet eller kritikken
  5. Dersom kritikken eller varslingen viser seg å være grunnløs, skal både varsler og de som det eventuelt ble varslet om, motta en forklaring om situasjonenDersom AHO eller ansatte mottar varsling fra andre enn ansatte, skal varslingen videreformidles. Alle de interne varslingsveier (tjenestevei, tillitsvalgte, verneombud/AMU) kan benyttes

8.  Forbud mot å straffe varsleren

Forsvarlig varsling skal ikke møte noen form for gjengjeldelse eller sanksjoner.

9.  Anonymitet

Varsling kan gjøres anonymt, men åpenhet vil bedre saksbehandlingen. Varslerens identitet skal uansett behandles med fortrolighet av involverte parter og ikke gjøres kjent uten varslerens samtykke.
Personopplysninger som kommer fram i forbindelse med varsling, skal behandles i samsvar med bestemmelsene i personopplysningsloven.

Skjema for intern varsling ved AHO

Skjema for intern varsling ved AHO, jf.Varslingsrutiner ved AHO

Last ned:

Skjema for intern varsling ved AHO