fbpx Sykefravær | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Sykefravær

Når du har fravær på grunn av egen eller barns sykdom, plikter du å melde fra til din nærmeste leder umiddelbart. Sett deg inn i rutiner, rettigheter og plikter som gjelder ved sykefravær.

Hvordan melde fra?

 1. Si fra til leder
 2. Rapporter egenmeldt fravær
 3. Lever eventuell sykemelding

Egenmelding

Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. Administrative registerer egenmelding via SAP-portalen og vitenskapelig ansatte fyller ut egenmeldingsskjema.

Du kan bruke egenmelding:

 • Når du har arbeidet ved AHO i minst to måneder.
 • Når du er borte fra jobben i minst én hel dag.
 • I opptil 8 kalenderdager i løpet av 16 kalenderdager.
 • I tilsammen 24 kalenderdager i løpet av en 12-månedersperiode.

Du kan imidlertid ikke bruke egenmelding:

 • Før du har vært minst 16 kalenderdager på jobb etter 8 egenmeldingsdager.
 • Før du har vært minst 1 dag på jobb etter fravær med legeerklæring på under 16 kalenderdager.
 • Når du er gradert sykmeldt.
 • Før du har vært minst 16 kalenderdager på jobb etter fravær over 16 kalenderdager.
 • Før du har vært minst 1 måned på jobb etter å ha vært i foreldrepermisjon.
 • Før du har vært minst 2 måneder på jobb etter annen type permisjon.
 • Når du er i permisjon uten lønn.
 • Når du avvikler ferie.
 • Når du mottar arbeidsavklaringspenger.

Sykmelding

 • Du har plikt til å oppsøke lege og skaffe sykmelding dersom fraværet varer utover egenmeldingsdagene.

Egenmeldingsskjema ved sykdom

Skjema for egenmelding ved arbeidstakers eller arbeidstakers barns sykdom.

Fylles ut av leder ved kontakt første fraværsdag, signeres av arbeidstaker første arbeidsdag etter fravær, jf. Rutine ved egenmeldt sykdom.

Last ned:

Egenmelding ved sykdom

Informasjon om sykdom og egenerklæring
 

Individuell oppfølgingsplan ved sykemelding

For ledere med sykmeldte arbeidstakere se Individuell oppfølgingsplan ved sykemelding (ekstern side NAV).

Spørsmål? Ta kontakt med din HR-rådgiver.

Rutine ved egenmeldt sykdom

DEN SYKES OPPGAVE

Dersom du er syk, skal du

 • kontakte din leder snarest mulig og gi beskjed om fraværet.
 • kontakte din leder når du er tilbake og få signering av vedkommende at du har gitt varsel
 • levere egenmeldingsskjemaet til personalkonsulent

Dersom fraværet varer lenger enn tre dager, skal du på 4. fraværsdag

 • kontakte din leder igjen

Dersom du har levert egenmelding (eller eventuelt sykmelding), må du allikevel fylle ut fraværet på registreringsskjemaet for arbeidet tid/fravær som du skal levere hver måned.

LEDERS OPPGAVE

Dersom du får varsel om fravær som dokumenteres med egenmelding, skal du

 • notere, fortrinnsvis på et egenmeldingsskjema, at varsel er mottatt
 • levere egenmeldingsskjemaet til den som har vært syk for endelig utfylling
 

HVEM SKAL FÅ BESKJED?

Fortrinnsvis skal leder få beskjed om fraværet.

Dersom vedkommende ikke er til stede eller umulig å få tak i, gis beskjed til sentralbordet eller en kollega.

Vedkommende som mottar beskjed om fravær grunnet sykdom, har videre oppfølgingsplikt som innebærer å gi informasjon til leder, sentralbord og aktuelle kollegaer.