fbpx Korttidsengasjerte/månedskontrakter | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Korttidsengasjerte/månedskontrakter

Rutine for korttidsengasjerte:

  1. Vitenskapelige ansatte - Korttidsengasjerte med fast månedslønn
  2. Administrativt ansatte - Korttidsengasjerte med fast månedslønn


1. Rutine for vitenskapelige ansatte

Når det gjelder vitenskapelige stillinger, er formålet å supplere skolens ordinære stillinger og ha mulighet til å ta inn spesifikk kompetanse til bestemte undervisningsoppgaver. En korttidsengasjert ansatt er i en tidsavgrenset stilling for å utføre bestemte arbeidsoppgaver.


Utlysing

Korttidsengasjement inntil ett år blir vanligvis ikke utlyst.


Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav er minimum høyere grads utdanning ved universitet eller høyskole eller tilsvarende utdanning eller kunstnerisk kompetanse. Realkompetanse kan erstatte manglende fullført grad eller lignende.


Ansettelse

Instituttleder innstiller til rektor og/eller direktør. Ansettelse skal godkjennes av rektor og/eller direktør. Alle korttidsengasjerte kan maksimalt engasjeres for inntil ett år om gangen.


Tittel

Korttidsengasjerte har ikke rett til å benytte de vitenskapelige titlene som krever sakkyndig vurdering og brukes i ordinære stillinger.


Arbeidsavtale

Det skal inngås arbeidsavtale med fastsatt start- og sluttdato. To eksemplarer sendes medarbeider for undertegning – ett beholdes av vedkommende og ett eksemplar returneres til AHO og arkiveres. Stillingsprosenten skal avtales, og lønnen skal være registrert med fast utbetaling hver måned.


Lønnsplassering

orttidsengasjerte blir direkte plassert i lønnsramme/lønnsstige og har ikke rett til lønnsjustering i løpet av engasjementsperioden. Timelærere lønnes vanligvis i samsvar med lønnsplanen Undervisningspersonell uten godkjent pedagogisk utdanning, kode 1424. Plasseringen foretas på basis av dokumentert formalkompetanse eller ved at rektor foretar skjønnsmessig bedømmelse etter realkompetanse.


Tilstedeværelsesplikt – kontor

Korttidsengasjerte skal normalt tilbys en hensiktsmessig arbeidsplass. Læreren har ikke tilstedeværelsesplikt utover sin stillingsprosent, det vil si det behovet som følger av avtalte arbeidsoppgaver og nødvendige interne møter.


Forskningsplikt/-rett

Korttidsengasjerte har ikke rett på FoU-tid.


2. Rutine for administrativt ansatte

Kvalifikasjonskrav og tittel

Kvalifikasjonskrav og tittel skal avtales i henhold til den aktuelle stilling.


Utlysing

Korttidsengasjement inntil ett år blir vanligvis ikke utlyst.


Ansettelse

Avdelingsledere innstiller til direktør. Ansettelse skal godkjennes av direktør.


Arbeidsavtale (kontrakt)

Det skal inngås arbeidsavtale med fastsatt start- og sluttdato. To eksemplarer sendes medarbeider for undertegning – ett beholdes av vedkommende og ett eksemplar returneres til AHO og arkiveres. Stillingsprosent skal avtales, og lønnen skal være registrert med fast utbetaling hver måned.


Lønnsplassering

Korttidsengasjerte lønnes i samsvar med fastsatt tittel og lønnsramme/lønnsstige