fbpx Kontrakter for midlertidig arbeid | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Kontrakter for midlertidig arbeid

Når du skal inngå en midlertidig arbeidsavtale, må du velge riktig tilknytningsform og type kontrakt. I hvert enkelt tilfelle må du foreta en helhetsvurdering av hva slags tilknytning medarbeideren har til AHO.

Les eksempler og kriterier for de ulike tilknytningsformene, og rutinene for å opprette kontrakter under.

Timeansatte

Rutine for oppretting av timekontrakter

 1. Faggruppeleder/fagansvarlig bestiller kontrakt i selvbetjeningsportalen på dfo.no, eller i DFØ-appen.
 2. Instituttkoordinator/TOA-ansvarlig i administrasjonen utarbeider avtalen digitalt og sender kontrakten til leder (med budsjettdisponeringsmyndighet) for elektronisk godkjenning og signering.
 3. Arbeidstaker/oppdragstaker mottar kontrakten via DFØ og signerer elektronisk.
 4. Når kontrakten er signert, får arbeidstaker/oppdragstaker tilgang til å sende inn timelister i DFØ. Timelistene attesteres av Instituttkoordinator/TOA-ansvarlig før utbetaling.

Eksempler på timeansatte

 • Forelesere som holder én eller flere forelesninger, eller underviser i et emne
 • Sensorer og veiledere som i samme tidsperiode har arbeid som timeansatt i et emne
 • Vitenskapelig assistenter
 • Studentassistenter
 • Seminarledere
 • Eksamensvakter

Vurderingskriterier for ansettelse av timeansatte

 • Arbeidet går som regel over tid, med en viss regelmessighet
 • Utbetalingen skal gå til personen som er ansatt.
 • AHO har ansvar for arbeidsresultatet
 • AHO har adgang til å føre tilsyn med arbeidet og gi instrukser om hvordan dette skal utføres
 • AHO stiller lokaler og utstyr til rådighet

Oppdragstakere

Rutine for oppretting av oppdragskontrakter

 1. Faggruppeleder/fagansvarlig bestiller kontrakt i selvbetjeningsportalen på dfo.no, eller i DFØ-appen.
 2. Instituttkoordinator/TOA-ansvarlig i administrasjonen utarbeider avtalen digitalt og sender kontrakten til leder (med budsjettdisponeringsmyndighet) for elektronisk godkjenning og signering.
 3. Arbeidstaker/oppdragstaker mottar kontrakten via DFØ og signerer elektronisk.
 4. Utført oppdrag attesteres av koordinator før utbetaling. Utbetalingen skjer cirka én uke etter attestasjon.


Eksempler på oppdragstakere

 • Innlegg på konferanser og liknende
 • Holde forelesning eller en kort forelesningsrekke på et emne, definert som «gjesteforelesning»
 • Eksterne sensorer
 • Eksterne veiledere og praksisveiledere
 • Eksterne medlemmer av bedømmelseskomite for stillinger og kompetanseopprykk
 • Opponenter i forbindelse med disputas
 • Eksterne medlemmer av styrer og råd
 • Eksterne personer som deltar i enkeltprosjekter med selvstendig ansvar for jobbutførelsen og resultatet (frilansere)
 • Deltakere i forskningsprosjekt


Vurderingskriterier for oppdragstakere

 • Arbeidet er kortvarig og utføres som regel som én arbeidsprosess
 • Utbetalingen skal gå til personen som utfører oppdraget.
 • Oppdragstakeren har som regel ansvar for arbeidsresultatet
 • AHO har ingen styringsrett med hensyn til hvordan arbeidet utføres
 • AHO stiller som regel ikke lokaler eller utstyr til rådighet
 • Arbeidet utføres fra utlandet

Selvstendig næringsdrivende

Rutine for kontrakter til selvstendig næringsdrivende

Kontrakter for selvstendige næringsdrivende opprettes ved å fylle ut en kontrakt som sendes til økonomiavdelingen.

Last ned kontrakt her: Ta kontakt med okonomiavdelingen@aho.no for mer informasjon, eller veiledning.


Eksempler på selvstendig næringsdrivende

 • Kunstneriske innslag på arrangementer
 • Oversettelse av faglige tekster
 • Selskaper (ANS., AS, DA. mv.)
 • Allmennyttige lag, foreninger og stiftelser.


Vurderingskriterier for selvstendig næringsdrivende

 • Arbeidet er kortvarig og utføres som regel som én arbeidsprosess
 • Utbetalingen skal gå til bedrift/selskap/forening/stiftelse, og ikke til en person.
 • Den selvstendige næringsdrivende har som regel ansvar for arbeidsresultatet
 • AHO har ingen styringsrett med hensyn til hvordan arbeidet utføres
 • AHO stiller som regel ikke lokaler eller utstyr til rådighet
 • Næringsvirksomhet er som regel en vedvarende virksomhet, drevet for den næringsdrivendes egen regning og risiko.
 • Kan ikke være ansatt ved AHO

Sensoroppdrag

Kontrakt for sensoroppdrag, jf. Vurderingsordning og bruk av sensor - rutine

Last ned: 

Korttidsengasjerte/månedskontrakter

Rutine for korttidsengasjerte:

 1. Vitenskapelige ansatte - Korttidsengasjerte med fast månedslønn
 2. Administrativt ansatte - Korttidsengasjerte med fast månedslønn


1. Rutine for vitenskapelige ansatte

Når det gjelder vitenskapelige stillinger, er formålet å supplere skolens ordinære stillinger og ha mulighet til å ta inn spesifikk kompetanse til bestemte undervisningsoppgaver. En korttidsengasjert ansatt er i en tidsavgrenset stilling for å utføre bestemte arbeidsoppgaver.


Utlysing

Korttidsengasjement inntil ett år blir vanligvis ikke utlyst.


Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav er minimum høyere grads utdanning ved universitet eller høyskole eller tilsvarende utdanning eller kunstnerisk kompetanse. Realkompetanse kan erstatte manglende fullført grad eller lignende.


Ansettelse

Instituttleder innstiller til rektor og/eller direktør. Ansettelse skal godkjennes av rektor og/eller direktør. Alle korttidsengasjerte kan maksimalt engasjeres for inntil ett år om gangen.


Tittel

Korttidsengasjerte har ikke rett til å benytte de vitenskapelige titlene som krever sakkyndig vurdering og brukes i ordinære stillinger.


Arbeidsavtale

Det skal inngås arbeidsavtale med fastsatt start- og sluttdato. To eksemplarer sendes medarbeider for undertegning – ett beholdes av vedkommende og ett eksemplar returneres til AHO og arkiveres. Stillingsprosenten skal avtales, og lønnen skal være registrert med fast utbetaling hver måned.


Lønnsplassering

orttidsengasjerte blir direkte plassert i lønnsramme/lønnsstige og har ikke rett til lønnsjustering i løpet av engasjementsperioden. Timelærere lønnes vanligvis i samsvar med lønnsplanen Undervisningspersonell uten godkjent pedagogisk utdanning, kode 1424. Plasseringen foretas på basis av dokumentert formalkompetanse eller ved at rektor foretar skjønnsmessig bedømmelse etter realkompetanse.


Tilstedeværelsesplikt – kontor

Korttidsengasjerte skal normalt tilbys en hensiktsmessig arbeidsplass. Læreren har ikke tilstedeværelsesplikt utover sin stillingsprosent, det vil si det behovet som følger av avtalte arbeidsoppgaver og nødvendige interne møter.


Forskningsplikt/-rett

Korttidsengasjerte har ikke rett på FoU-tid.


2. Rutine for administrativt ansatte

Kvalifikasjonskrav og tittel

Kvalifikasjonskrav og tittel skal avtales i henhold til den aktuelle stilling.


Utlysing

Korttidsengasjement inntil ett år blir vanligvis ikke utlyst.


Ansettelse

Avdelingsledere innstiller til direktør. Ansettelse skal godkjennes av direktør.


Arbeidsavtale (kontrakt)

Det skal inngås arbeidsavtale med fastsatt start- og sluttdato. To eksemplarer sendes medarbeider for undertegning – ett beholdes av vedkommende og ett eksemplar returneres til AHO og arkiveres. Stillingsprosent skal avtales, og lønnen skal være registrert med fast utbetaling hver måned.


Lønnsplassering

Korttidsengasjerte lønnes i samsvar med fastsatt tittel og lønnsramme/lønnsstige