fbpx Lokale lønnsforhandlinger | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Lokale lønnsforhandlinger

Gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger

Informasjon sendt på epost til alle ansatte 15. september 2022
 

1. Lønnsspørsmål kommer opp under

  • Årlige lokale forhandlinger felles for alle forhandlingssteder i staten (Hovedtariffavtalen pkt. 2.3.3).
  • Lokale forhandlinger på særlig grunnlag, f.eks. rekrutteringsproblem, betydelig endring av stillingsinnhold (Hovedtariffavtalen pkt. 2.3.4).
  • Fastsetting av lønn ved utlysing av stilling.

2. Lønnsfastsettelse ved lokale lønnsforhandlinger

Forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt. 2.3.3 finner sted snarest mulig etter at rammene er fastlagt ved sentrale forhandlinger.

Normalt vil forhandlingene bli gjennomført i løpet av oktober.

Nærmere tidspunkt for forhandlingene og frister for innsending av krav fastsettes av administrasjonen i samråd med organisasjonene.

Før forhandlingene tar til, skal høgskolen drøfte (ikke forhandle) de økonomiske rammene, føringer, prioriteringer og nærmere prosedyrer for forhandlingene med organisasjonene. Strategiske eller personalpolitiske kriterier som skal tillegges særlig vekt avklares for hvert forhandlingsår.

Arbeidsgiversidens prioriteringer når det gjelder føringer, ønsket profil på oppgjøret mv. fastsettes av høgskolens ledelse på grunnlag av føringer/prioriteringer gitt i virksomhetsplan, personalplan, budsjett, STP eller andre plandokumenter fastsatt av høgskolens styre.

Hovedgrunnlag for forhandlingene er for øvrig de kriterier som er fastsatt i rutine: Lokal lønnspolitikk ved AHO.

Endelig ramme for forhandlingene fastsettes av høgskolens styre på grunnlag av vedtatt budsjett og generell økonomisk situasjon samt ev. betingelser og/eller føringer fra departementets side.

Forhandlingene føres på arbeidsgiversiden av rektor. Motpart er de fagforeningene  som er representert ved AHO. Foreningene skal normalt la seg representere av lokalt tillitsvalgte.

3. Prosedyre for forhandlinger

Forhandlingene legges videre opp etter følgende prosedyre:  

3.1 I samråd med organisasjonene sender administrasjonen ut brev til samtlige ansatte om at lokale lønnsforhandlinger vil finne sted. Dette brev skal inneholde opplysninger om:

  • AHOs lokale lønnspolitikk
  • rammer for lønnsjusteringene
  • frister for innsending av krav
  • føringer/prioriteringer ved årets forhandlinger
  • hvordan et lønnskrav skal være utformet.

3.2 Ansatte som ønsker å fremme lønnskrav gjør dette gjennom sin forening. Organisasjonene foretar så sine interne prioriteringer, og fremmer deretter sine samlede krav overfor høgskolen.

3.3 Ansatte som ikke er organisert har anledning til å fremme sine krav overfor høgskolens administrasjon.

3.4 Arbeidsgiversiden utformer sine krav på grunnlag av høgskolens overordnede lønnspolitikk, ev. føringer/prioriteringer ved årets forhandlinger og organisasjonenes innsendte krav.

3.5 1-2 uker etter frist for fremsetting av krav møtes partene for gjensidig orientering om sine krav.

3.6 Forhandlingene starter senest 2 uker etter ovennevnte orienteringsmøte.

3.7 Skal et avsluttet forhandlingsresultat oppnås, må partene komme til enighet. Oppnås ikke slik enighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for Statens lønnsutvalg. Behandlingen her vil kunne ta opptil ett år.

De tillitsvalgte har samme taushetsplikt som høgskolens representanter dersom de ved forberedelser til eller under forhandlingene får opplysninger som er undergitt taushetsplikt.

Når forhandlingene er sluttført skal det herske full åpenhet om hvilke resultater man er kommet fram til. Arbeidsgiversiden har hovedansvar for å gi den nødvendige informasjonen. I tillegg bør partene sammen ta et ansvar for å informere om forhandlingsresultatet.

Formål:
Sikre at de lokale lønnsforhandlingene gjennomføres i henhold til gjeldene regler og til avtalt tid.

Krav til lønnsforhandlinger

Skjema for fremsetting av krav til lokale lønnsforhandlinger etter Hovedavtalens punkt 2.5.1, 2.5.2 og 2.5.3

Last ned: 

Krav til lønnsforhandlinger (Word)
Krav til lønnsforhandlinger (pdf)