fbpx Personalpolitikk | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Personalpolitikk

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Likestillingsarbeid

Visjon

AHO skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, alder, funksjonsevne og religion.

 • Aktivt betyr å iverksette konkrete tiltak. Slike tiltak kan blant annet dreie seg om rekruttering, forfremmelse, utvikling, lønns- og arbeidsforhold og beskyttelse mot trakassering
 • Målrettet betyr å definere målet for arbeidet og hvem som er ansvarlig
 • Planmessig betyr å utarbeide og følge en bevisst strategi

AHO skal ha et meget godt arbeids- og læringsmiljø. AHO skal som arbeidsplass preges av likeverd, respekt og sjenerøsitet.

Handlingsplan likestilling og mangfold 2017-2018

Undervisningen

AHO skal opprettholdes som et attraktivt studiested og tilby utdanning av høy kvalitet for alle studenter uavhengig av kjønn, etnisitet, alder, funksjonsevne og religion. Opptaksprøver, kursinnhold, undervisningslokaler og undervisningsformer skal ikke utformes på en måte som diskriminerer, eller som favoriserer enkelte grupper på bekostning av andre

Likestilling mellom institutter og avdelinger

AHOs personalpolitikk skal sikre like muligheter for kompetanseheving for alle medarbeidere, uavhengig av avdeling/institutt eller stilling.

Årlige strategiske prioriteringer

Årlige strategiske prioriteringer for AHOs likestillings- og diskrimineringsarbeid defineres i Rapport og planer, virksomhetsmål 4.2.

Likestillingsutvalget

Likestillingsutvalget skal være kjent og tilgjengelig for studenter og ansatte. Likestillingsutvalget skal fungere som rådgivende og idéskapende organ i likestillings- og diskrimineringsspørsmål. Likestillingsutvalget skal møtes minimum 3 ganger per semester, og etter behov.

Faste oppgaver for likestillingsutvalget

I januar skal det utarbeides en likestillingsrapport med systematisk beskrivelse av likestillings- og diskrimineringsstatus ved AHO. Rapporten skal bidra til kartlegging av mulige problemområder av likestillings- eller diskrimineringsart som bør gis prioritering, og fungere som bakgrunnsdokument Rapport og planer. Rapporten skal også være grunnlag for idéskapende virksomhet i likestillings- og diskrimineringsspørsmål.

 • Bidra i arbeidet med Rapport og planer – tiltak som er planlagt, iverksatt og eventuelt gjennomført, samt mål for kommende år.
 • Holde seg oppdatert på evalueringsarbeid (læringsmiljørapport, opptak, semesterevaluering, arbeidsmiljø) og bidra som rådgivende organ i forbindelse med dette.
 • Arrangere årlig event med aktuell likestillings- eller diskrimineringssak som tema/bakteppe.

Lokale lønnsforhandlinger

Gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger

Informasjon sendt på epost til alle ansatte 15. september 2022
 

1. Lønnsspørsmål kommer opp under

 • Årlige lokale forhandlinger felles for alle forhandlingssteder i staten (Hovedtariffavtalen pkt. 2.3.3).
 • Lokale forhandlinger på særlig grunnlag, f.eks. rekrutteringsproblem, betydelig endring av stillingsinnhold (Hovedtariffavtalen pkt. 2.3.4).
 • Fastsetting av lønn ved utlysing av stilling.

2. Lønnsfastsettelse ved lokale lønnsforhandlinger

Forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt. 2.3.3 finner sted snarest mulig etter at rammene er fastlagt ved sentrale forhandlinger.

Normalt vil forhandlingene bli gjennomført i løpet av oktober.

Nærmere tidspunkt for forhandlingene og frister for innsending av krav fastsettes av administrasjonen i samråd med organisasjonene.

Før forhandlingene tar til, skal høgskolen drøfte (ikke forhandle) de økonomiske rammene, føringer, prioriteringer og nærmere prosedyrer for forhandlingene med organisasjonene. Strategiske eller personalpolitiske kriterier som skal tillegges særlig vekt avklares for hvert forhandlingsår.

Arbeidsgiversidens prioriteringer når det gjelder føringer, ønsket profil på oppgjøret mv. fastsettes av høgskolens ledelse på grunnlag av føringer/prioriteringer gitt i virksomhetsplan, personalplan, budsjett, STP eller andre plandokumenter fastsatt av høgskolens styre.

Hovedgrunnlag for forhandlingene er for øvrig de kriterier som er fastsatt i rutine: Lokal lønnspolitikk ved AHO.

Endelig ramme for forhandlingene fastsettes av høgskolens styre på grunnlag av vedtatt budsjett og generell økonomisk situasjon samt ev. betingelser og/eller føringer fra departementets side.

Forhandlingene føres på arbeidsgiversiden av rektor. Motpart er de fagforeningene  som er representert ved AHO. Foreningene skal normalt la seg representere av lokalt tillitsvalgte.

3. Prosedyre for forhandlinger

Forhandlingene legges videre opp etter følgende prosedyre:  

3.1 I samråd med organisasjonene sender administrasjonen ut brev til samtlige ansatte om at lokale lønnsforhandlinger vil finne sted. Dette brev skal inneholde opplysninger om:

 • AHOs lokale lønnspolitikk
 • rammer for lønnsjusteringene
 • frister for innsending av krav
 • føringer/prioriteringer ved årets forhandlinger
 • hvordan et lønnskrav skal være utformet.

3.2 Ansatte som ønsker å fremme lønnskrav gjør dette gjennom sin forening. Organisasjonene foretar så sine interne prioriteringer, og fremmer deretter sine samlede krav overfor høgskolen.

3.3 Ansatte som ikke er organisert har anledning til å fremme sine krav overfor høgskolens administrasjon.

3.4 Arbeidsgiversiden utformer sine krav på grunnlag av høgskolens overordnede lønnspolitikk, ev. føringer/prioriteringer ved årets forhandlinger og organisasjonenes innsendte krav.

3.5 1-2 uker etter frist for fremsetting av krav møtes partene for gjensidig orientering om sine krav.

3.6 Forhandlingene starter senest 2 uker etter ovennevnte orienteringsmøte.

3.7 Skal et avsluttet forhandlingsresultat oppnås, må partene komme til enighet. Oppnås ikke slik enighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for Statens lønnsutvalg. Behandlingen her vil kunne ta opptil ett år.

De tillitsvalgte har samme taushetsplikt som høgskolens representanter dersom de ved forberedelser til eller under forhandlingene får opplysninger som er undergitt taushetsplikt.

Når forhandlingene er sluttført skal det herske full åpenhet om hvilke resultater man er kommet fram til. Arbeidsgiversiden har hovedansvar for å gi den nødvendige informasjonen. I tillegg bør partene sammen ta et ansvar for å informere om forhandlingsresultatet.

Formål:
Sikre at de lokale lønnsforhandlingene gjennomføres i henhold til gjeldene regler og til avtalt tid.

Krav til lønnsforhandlinger

Skjema for fremsetting av krav til lokale lønnsforhandlinger etter Hovedavtalens punkt 2.5.1, 2.5.2 og 2.5.3

Last ned: 

Krav til lønnsforhandlinger (Word)
Krav til lønnsforhandlinger (pdf)

Lønnspolitikk

Lønnspolitikk 2023 (per 8. september 2023)
 

Melding om oppfinnelse gjort av personer ansatt ved/tilknyttet AHO

Dette skjemaet kan benyttes for å melde fra om nye ideer, produkter eller forskningsresultater som er frembrakt av arbeidstaker, i eller utenfor arbeidsforholdet, men innenfor bedriftens virksomhetsområde. Ved å gi melding på dette skjemaet oppfyller arbeidstaker sin plikt etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 5 til å gi arbeidsgiver melding om oppfinnelsen uten unødig opphold.

Skjemaet skal sendes til din arbeidsgiver, ved administrerende direktør, uten unødig opphold etter at ideen/oppfinnelsen ble gjort.

Arbeidsgiver plikter innen 4 måneder etter mottak av skjemaet å melde fra til deg om arbeidsgiver ønsker å benytte seg av sin fortrinnsrett til å utnytte oppfinnelsen i sin virksomhet. Dersom arbeidsgiver ikke melder fra til deg innen 4 måneder etter mottak av skjemaet, står du som arbeidstaker fritt til å utnytte oppfinnelsen din kommersielt og på annen måte. Dersom du ikke melder fra om oppfinnelsen, gjelder ingen frist for arbeidsgiver til å kreve rett til din oppfinnelse overført til seg.

Så lenge arbeidsgivers frist til å erklære overtakelse løper, er din rett til å disponere over oppfinnelsen begrenset. Du bør derfor ikke foreta handlinger som forringer mulighetene for patentering, for eksempel offentliggjøring av oppfinnelsen, eller foreta handlinger som gjør det mulig for andre å utnytte oppfinnelsen uten skriftlig samtykke fra arbeidsgiver i den nevnte perioden.

Dersom arbeidsgiver bestemmer seg for å overta eiendomsrett eller annen rett til din oppfinnelse, har du krav på rimelig godtgjørelse, med mindre verdien av oppfinnelsen ikke overstiger det som kunne forventes ut fra den lønn og andre goder du har i ditt ansettelsesforhold hos arbeidsgiver. Den godtgjørelse som eventuelt skal betales, beregnes skjønnsmessig. Ved vurderingen skal det blant annet tas hensyn til oppfinnelsens verdi og omfanget av den rett arbeidsgiver har overtatt, dine ansettelsesvilkår og den betydning ditt ansettelsesforhold har hatt for at oppfinnelsen ble til.

Alle spørsmål i forbindelse med denne avtalen reguleres av norsk rett og skal ved eventuell tvist behandles for norske domstoler.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med denne melding eller andre spørsmål, kan du kontakte din arbeidsgiver.

 

Parkering

 • AHO disponerer et antall P-plasser som er lokalisert ved inngangen til skolen. Plassene er merket med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
 • Parkering er kun tillatt med gyldig parkeringsbevis.
 • Parkeringsoblatene utstedes ved Infotorget.
 • All parkering skjer på eget ansvar.
 • Det er ikke tillatt å parkere lenger enn 24 timer.
 • Parkeringsplassene overvåkes av et parkeringsselskap.
 • Parkering uten tillatelse vil medføre kontrollgebyr. Kontrollgebyret blir ikke ettergitt/slettet. 
 • Biler kan bli tauet bort for eiers regning.

Ansatte

 • Oblat tildeles alle ansatte og festes på innsiden av frontruten.
 • Oblaten gir tillatelse til å parkere hele døgnet på AHOs plasser.

Studenter

 • Studenter betaler for parkeringsbevis/oblat og festes på innsiden av frontruten.
 • Oblatene gir tillatelse til å parkere i tidsrommet kl. 16.00 - kl. 07.00 på vanlige hverdager og hele døgnet i helger og på høytidsdager.
 • Oblatet gjelder for skoleåret.

Gjester og servicebiler

 • Parkeringsbevis for gjester fås på Infotorget. 
 • Servicebiler med gyldig parkeringsbevis kan parkere inne i gården (serviceparkering). 

Plasser merket for handikappede

 • To av plassene er reservert for handikappede.
 • I tillegg til gyldig parkeringsoblat, kreves det HC-bevis fra kommune for å parkere på disse plassen. 

Parkering inne i gården

 • To plasser for HC-parking. 
 • To plasser for el-biler. 
 • Servicebiler med gyldig parkeringsoblat kan parkere utenom oppmerkede plasser, men må ikke sperre rømningsveier.
 • Ved varelevering/henting er det tillatt å parkere utenom oppmerkede plasser i maksimum 10 minutter.

Sykkel, motorsykkel, moped

 • All sykkelparkering skal skje i sykkelstativene mellom hovedinngangen og personalinngangen.
 • Plassene skal kun benyttes for sykler som er i daglig bruk.
 • Motorsykler parkeres på merket område. 

Rettighetspolitikk for AHO - generelle retningslinjer

Norges universiteter har som oppgave å drive forskning, undervisning og formidling til gavn for samfunnet. Universitetene skal sikre samfunnet fri og åpen tilgang til universitetets resultater. Som en del av sitt samfunnsansvar skal universitetene bidra aktivt til at samfunnet kan nyttiggjøre seg resultatene av universitetenes virksomhet, herunder næringsmessig utnyttelse. Samvirket med samfunnet forutsetter ryddig og profesjonell opptreden som grunnlag for gjensidig tillit.

Resultater som er skapt eller blitt til ved universitetene eller frembrakt helt eller delvis med universitetenes ressurser, er universitetets eiendom, så langt dette ikke er eller vil komme i konflikt med andres rettigheter. Universitetene skal sikre at resultatene blir utnyttet til beste for samfunnet.

På denne bakgrunn gjøres følgende retningslinjer gjeldende for AHO:  

Hvem og hva omfattes av retningslinjene

Retningslinjene gjelder for tilsattes arbeidsresultater av enhver art uavhengig av om disse kan utnyttes næringsmessig eller ikke. Retningslinjene gjelder også for studenter og selvstendige oppdragstakere så langt de passer.

Alle kategorier arbeidsresultater er omfattet av disse retningslinjene, herunder, men ikke begrenset til:

 • patenterbare oppfinnelser,
 • ikke-patenterbar teknologi (ikke-patenterbare oppfinnelser og andre løsninger og prinsipper; knowhow, inkludert bedriftshemmeligheter, teknisk, vitenskapelig og merkantil informasjon og forretningskonsepter),
 • databaser,
 • dataprogrammer,
 • algoritmer,
 • ethvert materielt produkt (organisk, uorganisk og biologisk materiale), herunder substanser, organismer og avlinger, samt materialer – heretter betegnet fysiske gjenstander,
 • arbeidsresultater som kan danne grunnlag for varemerke– og designregistrering,
 • faglitterære publikasjoner og annet forsknings– og undervisningsmateriale som er et resultat av den tilsattes arbeid ved AHO eller av en nærmere angitt oppgave den tilsatte er pålagt i tjenesten

Det er innføret meldeplikt for alle resultater som kan ha næringsmessig potensial.

Eiendomsrett

Alle rettigheter til resultater som AHO eier forblir som hovedregel ved AHO. AHO kan i intet tilfelle gi avkall på sin rett til utnyttelse av resultatene til undervisnings– og forskningsformål.

AHO vil etter avtale kunne gi en tredjepart lisens til utnyttelse av universitetenes resultater, herunder næringsmessig utnyttelse, innenfor den enkelte tredjeparts nærings- og virksomhetsområde. Lisensavtalen skal inneholde bestemmelser om tredjeparts plikt til aktiv utnyttelse av lisensen.

I enkelttilfelle kan rettigheter til utnyttelse av resultater overdras til tredjepart på kommersielle vilkår, betinget av at AHO samtidig beholder sin rett til utnyttelse av resultatene til undervisnings– og forskningsformål og til næringsmessig utnyttelse utenfor den enkelte bedrifts nærings– og virksomhetsområde.

Publisering

AHO vil beskytte og ivareta de vitenskapelig tilsattes sedvanemessige og lovmessige adgang til selv å avgjøre om, og på hvilken måte, et vitenskapelig verk skal offentliggjøres. Det kan avtales en kortvarig utsettelse av publisering for å gi anledning til rettighetssikring.

Partenes rolle i kommersialiseringsprosessen

AHO ønsker å legge til rette for, og gi incentiver til, at de tilsatte kan delta i videreutviklingen av de resultater som AHO har overtatt for næringsmessig utnyttelse. Det legges her til grunn at AHO primært ønsker å bidra til at resultater som er fremkommet ved AHO blir tatt i bruk, og at eventuelle inntekter normalt kun unntaksvis vil gi grunnlag for profitt til AHO.

Fordeling av nettoinntekter ved kommersialisering:
Generelt skal en ta sikte på at tilsatte som utgangspunkt tildeles 1/3 av eventuelle nettoinntekter knyttet til kommersialisering av et resultat.

Tilfelle der resultater ikke meldes inn av tilsatte:
I tilfelle der resultater ikke på reglementert vis meldes av tilsatte til AHO, og resultatet deretter søkes kommersialisert uten AHOs medvirkning, har AHO rett til en andel av fremtidig nettoinntekt av det kommersialiserte resultatet.

Tilfelle der AHO ikke velger å kommersialisere et resultat:
I tilfelle der resultatet på reglementert vis er meldt inn av tilsatte, men AHO ikke ønsker å kommersialisere dette, har AHO rett til en andel av fremtidige nettoinntekter av tilsattes egen kommersialisering. Beløpet er kompensasjon for tilsattes bruk av offentlige ressurser til frembringelsen av resultatet.

Tilsatte med flere arbeidsgivere

Det grunnleggende prinsipp er at økonomisk ansvar, og rettigheter til gevinst, tilfaller den arbeidsgiver hvor arbeidsforholdet innebærer forskning. Hvis begge arbeidsforhold innebærer forskning må partene bli enige om fordelingen.

Interessekonflikter

En viser til Etiske retningslinjer for statstjenesten, hvor det i pkt 4.2 fremgår at statsansatte ikke kan medvirke til illojal konkurranse med den statlige virksomhet hvor vedkommende er ansatt.

Statsansatte kan ikke ta arbeid eller drive ervervsvirksomhet som gjør at vedkommende kan bli inhabil i mer enn sporadiske tilfelle, eller komme i lojalitetskonflikt med den offentlige virksomhet hvor vedkommende er ansatt. Tvilstilfelle bør tas opp med arbeidsgiver i forkant for å unngå vanskeligheter for den ansatte eller arbeidsgiver og for å ivareta den alminnelige tillit til statstjenesten.

Det vises her forøvrig Avtale om ekstraerverv ved AHO

Retningslinjer for alkoholservering

Det kan kun serveres alkohol i forbindelse med større, offisielle begivenheter ved AHO.

Med større begivenheter menes f. eks. diplomutstillinger, diplomutdelinger og AHO Works. Det skal normalt ikke serveres alkohol ved utstillingsåpninger verken i grunnundervisningen eller i masterundervisningen.

Alkoholservering skal begrenses slik at det ikke kommer unødvendig i konflikt med kravet til null-toleranse for promille i verkstedene. Studenter som har drukket alkohol har ikke under noen omstendighet adgang til verkstedene.

For studentfester gjelder egne regler, se henvisninger

Spesielle anledninger, gaver og oppmerksomhet

Bursdager

AHO gir gaver til ansatte i hovedstilling som fyller 50 eller 60 år. Avdelingen kjøper gave eller gavekort til en verdi av inntil kr 3 000. I tillegg kan det arrangeres en tilstelning med enkel servering.

Fratredelse/pensjon 

Her skilles det mellom antall år vedkommende har vært tilsatt:

 • mindre enn 2 år: blomster
 • mellom 2 og 5 år: blomster samt enkel tilstelning
 • mer enn 5 år: gave eller gavekort til en verdi av inntil kr 3500, samt enkel tilstelning

Andre anledninger

 • Bryllup:  gavekort eller gave til en verdi av inntil kr 1000.
 • Barnefødsel: blomster
 • Dødsfall i nærmeste familie: blomster

Dødsfall

AHO må være representert i begravelsen/bisettelsen:

 • Blomsterbukett til etterlatte
 • Krans til båren eller gave til det formål som blir oppgitt

Utgifter

Utgifter til gave og tilstelning belastes sentralt. Det er ikke anledning til å utvide gavebeløpet ved å belaste eget budsjett.

Innsamling av penger til gave fra kollegaer kan gjøres i tillegg. Slik innsamling skal ikke skje sentralt, men arrangeres av kolleger. Innsamlede penger kan ikke slås sammen med gaven fra AHO.