fbpx Opptak | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Opptak

Retningslinjer for opptak til ph.d.-programmet

Opptaksprosedyre for stipendiatstillingar der AHO har arbeidsgjevaransvar

Prioriterte emneområde for forskingsinnsats vil bli kunngjort ved utlysing av stipendiatstillingar ved opptak til doktorgradsprogrammet ved AHO. Instituttilknytning og potensiell rettleiar vil bli kunngjort i utlysningsteksten.

Søknad på stipendiatstilling skal innehalde: 

 • CV og kompetansedokumentasjon for søkjar.
 • Dokumentasjon på den utdanninga som skal ligge til grunn for opptaket.
 • Førebels prosjektskisse og tentativ framdriftsplan. Denne skal gjere greie for forskingstema, problemstillingar ein søkjer å utforske gjennom forskingsarbeidet og den empirien som skal innhentast. Ei skisse til metodisk innfallsvinkel og referansar til kunnskapsstatus i forskingsfeltet skal også leggjast ved.
 • Informasjon om spesielle rettleiingsbehov og eventuelt etablerte kontaktar i samband med rettleiing.
 • Eventuelle planar for opphald ved andre, inkludert utanlandske, forskingsinstitusjonar eller verksemder.
 • Viss det er aktuelt: opplysningar om immateriellrettslege restriksjonar (IPR) som er knytt til prosjektet.

For vurdering av søkjarar nemner FU opp ein sakkunnig komité. Instituttet doktoranden skal vere tilknytt, skal kome med forslag til medlemmer. Komiteen skal vere samansett av 3 personar, der to medlemmer helst skal være eksterne. Begge kjønn skal, om det er mogleg, vere representert. Alle medlemmene må ha doktorgrad eller tilsvarande kompetanse. Dersom kriteria ikkje vert oppfylte, skal dette kome fram i ei særskilt grunngjeving. 

Dei viktigaste kriteria for prioritering mellom søkjarar skal vere:

 • Ei vurdering av søkjarens generelle kompetanse og søkjarens kompetanse målt opp mot det aktuelle prosjektet
 • Prosjektet sin relevans i høve til AHOs prioriterte fagområde
 • Prosjektsøknadens faglege kvalitet og prosjektets potensiale for gjennomføring
 • Rettleingskapasitet ved AHO

Den sakkunnige komiteen si oppgåve er å vurdere kvalifikasjonar for opptak til AHOs doktorgradsutdanning. Komiteen skal skilje mellom kvalifiserte og ikkje-kvalifiserte søkjarar og gjere vurderingane sine på bakgrunn av innsendt materiale. Komiteen skal leggje fram vurderingar av kvar enkelt kvalifiserte søkjar. Om det ikkje eksplisitt er bede om det, skal ikkje søkjarane rangerast.

Det aktuelle instituttet vurderer søkjarane som er funne kvalifiserte i samråd med prosjektleiar, og kan intervjue kandidaten om det er ønskjeleg.  Instituttet gir tilråding om tilsetjing og skriv innstilling. Komiteen sine vurderingar og instituttet si innstilling skal handsamast av FU. FU er tilsetjingsorgan for stipendiatstillingar ved AHO.

Om mogleg skal tilsetjing og opptak til ph.d.-programmet handsamast på same tidspunkt, slik at vedtak om tilsetjing også inneber opptak til ph.d.-programmet ved AHO.

Opptaksprosedyre for søkjarar som AHO ikkje har arbeidsgjevaransvar for

AHO tek berre opp studentar som kan dokumentere finansiering for heile opptaksperioden.
Eksterne søkjarar med finansiering frå eigen institusjon, frå andre eksterne kjelder eller med eigenfinansiering, må leggje fram dokumentasjon på slik finansiering ved søknadstidspunktet.

Tilsegn om opptak til ph.d.-programmet ved AHO vert berre gjeve med atterhald om finansiering. Det vert då gjeve tilsegn om opptak under føresetnad av at søkjaren kan dokumentere at finansiering vil kunne sikrast før doktorgradsstudiet tek til.

FU vurderer alle søknader om opptak til doktorgradsprogrammet.

Opptak skal nektast dersom:

 • finansiering av ph.d.-arbeidet ikkje er klarlagt (punkt i GF)
 • avtalar med ekstern tredjepart er til hinder for offentleggjering og offentleg forsvar av avhandlinga
 • dei immateriellrettslege avtalane som er inngått er så urimelege at AHO ikkje bør medverke i prosjektet
 • søkjaren ikkje vil kunne oppfylle kravet om at minimum eitt år av prosjektet skal gjennomførast etter at vedkomande er teken opp til ph.d.-utdanninga, jf. § 5-1.

Om FU godkjenner søknadene, nemner FU opp ein sakkunnig komité som normalt skal vere samansett av 3 medlemmer som skal vurdere om søkjaren/søkjarane er kvalifisert(e). Begge kjønn skal, om det er mogleg, vere representerte. Alle medlemmene må ha doktorgrad eller tilsvarande kompetanse. Dersom kriteria ikkje vert oppfylte, skal dette kome fram i ei særskilt grunngjeving.

Avgjerd om opptak skal vere basert på ei samla vurdering av søknaden. Dei viktigaste kriteria for vurdering av opptak til doktorgradsutdanninga er:

 • søkjaren sine faglege kvalifikasjonar
 • prosjektet sin faglege kvalitet
 • prosjektet sin faglege relevans for AHO
 • rettleiarkapasitet ved AHO

Den sakkunnige komiteen si oppgåve er å vurdere kvalifikasjonar for opptak til doktorgradsprogrammet. På bakgrunn av innsendt materiale, skal komiteen leggje fram ei tilråding. Tilrådinga skal sendast til FU, som på bakgrunn av denne og søknaden gjer vedtak om opptak.

I opptaksvedtaket skal minst ein rettleiar nemnast opp, ansvaret for handtering av andre behov som er skissert i søknaden skal plasserast, og avtaleperioden skal fastsetjast med startdato og sluttdato. Startdatoen skal vere den same som startdatoen for finansieringa. Eventuell forlenging av avtaleperioden må relaterast til rettar ein har som arbeidstakar, eller avklarast spesielt i høve til finansieringsgrunnlaget til kandidaten. Opptaksvedtaket er berre gyldig om det ligg føre ein signert doktorgradsavtale der alle partar har signert.

Arbeidsgjevaransvar

AHO er arbeidsgjevar:

 • Stipendiatstillingar finansiert av AHO vert vanlegvis utlyst ein gong i året, i januar/februar. Dei som vert tekne opp startar på Forskarskolen i påfølgjande haustsemester
 • Stipendiatstillingar knytte til eksternt finansierte prosjekt kan bli lyst ut gjennom heile året
 • Sjå ellers Personalreglement for stipendiater for utfyllande informasjon

Annan arbeidsgjevar enn AHO:

 • Ph.d.-kandidatar som har finansiering frå annan institusjon kan bli tekne opp på AHOs ph.d.-program dersom prosjektet har relevans for AHO og dersom det finst rettleiarkapasitet
 • Ein nærings-ph.d. er tilsett i ei bedrift og prosjektet vert delfinansiert av Noregs forskingsråd. Meir informasjon om ordninga her: https://www.forskningsradet.no/prognett-naeringsphd/Om_Neringsphd/125395...

Forskrift for graden ph.d. ved AHO

Endringer i forskriften våren 2020

På grunn av tilpasningen til Korona-situasjonen har Styret vedtatt nye midlertidige forskrifter. Myndighet som med dette er overført fra Styret til Rektor gjelder kun for tidsrommet som er påvirket av Korona-situasjonen.

Midlertidig forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo 24.03.2020

Opprinnelig forskrift


Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Ph.d.-avtalen

Ved opptak skal skriftleg avtale fyllast ut og signerast av kandidat, rettleiar og AHO.

Opptaksavtalen er utarbeidd på grunnlag av Veiledende retningslinjer for graden philosopiae doctor (ph.d.) tilrådd av Universitets- og høgskolerådet (UHR) 29.04.11 (revidert 29.01.15) og erstattar tilsvarande avtale frå 2004. Føremålet med avtalen er å supplere AHO sitt vedtak om opptak til ph.d.-utdanninga. Målet er at forpliktande avtalar mellom partane skal medverke til å sikre at kandidatar som vert tekne opp til ph.d.-utdanning har arbeidsvilkår som gjer det mogleg å gjennomføre innan avtalt tid.
 
Avtaleverket er utforma i samsvar med dei lovene og forskriftene som omfattar ph.d.-utdanninga, sjå lov om universitet og høgskolar (Universitets- og høgskolelova) av 2005 med forskrifter, særleg forskrift om tilsetjingsvilkår for stillingar som postdoktor, stipendiat, vitskapleg assistent og spesialistkandidat, fastsett av Kunnskapsdepartementet 31.01.06, og dessutan dei utfyllande føresegnene som gjeld til kvar tid. Vidare byggjer avtalen på anna lov- og regelverk, som tenestemannslova med forskrifter, forvaltningslova, åndsverkslova og patentlova, og i tillegg nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og UHRs rettleiande retningslinjer for ph.d.-graden og for kreditering av vitskaplege publikasjonar til institusjonar.
 
Avtalen tek sikte på å omtale og regulere dei viktigaste sidene ved ph.d.-utdanninga. Avtalen består av tre delar:
 
Del A, Generell del, skal fyllast ut for alle kandidatar som er tekne opp til ei ph.d.-utdanning. Avtalepartar i del A er ph.d.-kandidat, ansvarleg ved AHO og institutt.
 
Del B, Avtale om fagleg rettleiing i ph.d.-utdanninga, skal fyllast ut for alle kandidatar som er tekne opp. Avtalepartar i del B er ph.d.-kandidat, rettleiar(ar) og institutt. Del B i avtalen vert inngått for alle rettleiartilhøva.
 
Del C, Avtale mellom ekstern part og AHO om gjennomføring av ph.d.- utdanning, vert fylt ut for dei kandidatane som har ekstern finansiering og/eller arbeidsplass.
 
For nærings-ph.d. skal det i tillegg opprettast ein særskilt samarbeidsavtale, jf. retningslinjer frå Noregs forskingsråd. Dersom ein kandidat er knytt til to eller fleire institusjonar, skal det opprettast avtale for kvar av dei eksterne partane.