Språk

Publisering og forskingsformidling

Forskningsrapportering

Generelt

Cristin er et nasjonalt forskningsdokumentasjonssystem og omfatter hele universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene. Registrering i Cristin er grunnlaget for rapportering av publikasjonspoeng til DBH-databasen,  rapportering av publikasjonsdata til NFR-prosjekter og er grunnlag for intern tildeling av budsjettmidler.

Cristin kan dessuten brukes av de vitenskapelig ansatte selv til oversikt over egne publikasjoner, aktiviteter og resultater, til lenking og publisering av disse dataene på nettsider, til å produsere søknader m.m.

Hvem skal rapportere

Alle som forsker og/eller har faglig/kunstnerisk produksjon knyttet til sitt ansettelsesforhold ved AHO:

 • Vitenskapelig ansatte i fast stilling.
 • Doktorander
 • Vitenskapelig ansatte i prosjektstilling/engasjement
 • Professor II-stillinger rapporterer for faglig produksjon knyttet til AHOs ansettelsesforhold
 • Emeriti

Ansatte uten forskningsplikt (for eksempel timelærere) rapporterer ikke.

Hva skal rapporteres i Cristin

 • Forskningsprosjekter, inkl. eksterne ph.d.-prosjekter
 • Forskningsresultater i form av vitenskapelige publikasjoner (NVI-kategoriene i Cristin)
 • Resultater av faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid i form av designprodukter, verk m.m.
 • Formidling til fagfeller eller til allmennheten
 • Forskningsopphold i utlandet

Undervisning og veiledning rapporteres ikke.

Prosjektsøknader registreres ikke i Cristin, men rapporteres løpende til Forskningsadministrasjonen.

Hvordan rapportere

Cristin er lagt opp som et selvforklarende system, og den enkelte forsker legger selv inn data. Data kan registreres fortløpende gjennom hele året.

Persondata

Superbruker (biblioteket) oppretter personer i Cristin på grunnlag av data fra SAP.
Forskere redigerer selv sin forskerprofil. Forskere og andre som registrerer i Cristin skal legge inn alle medforfattere med forfatteradresse for sine publikasjoner.

Krav til vitenskapelige publikasjoner

Det er tre kategorier vitenskapelige publikasjoner:

 • artikkel i vitenskapelig tidsskrift
 • artikkel/kapittel i vitenskapelig antologi
 • vitenskapelig monografi

Publikasjonen må være publisert i godkjent publiseringskanal (se NSDs Register over publiseringskanaler). Kriteriene er nærmere behandlet i UHR-rapporten Vekt på forskning. For at AHO skal kunne telle en publikasjon, må institusjonens navn framgå som forfatteradresse i selve publikasjonen, se Retningslinjer for adressering på vitenskapelige publikasjoner. Publikasjonen skal ha påført utgivelsesår lik rapporteringsåret. Det er videre kun førsteutgivelser som teller. Forskeren skal levere en kopi av publikasjonen (papir- eller pdf-versjon) der tittel, forfatteradresse (institusjonstilknytning), årstall og publikasjonskilde framgår. Kopier leveres forløpende til AHOs bibliotek, biblioteket@adm.aho.no

Krav til resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid

Verk, produkt, produksjon m.m. som rapporteres, må ha vært gjenstand for ekstern fagfellevurdering og dessuten være offentliggjort/publisert. Instituttlederne har ansvar for å påse at alt som rapporteres som resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid oppfyller disse grunnleggende kvalitetskravene. Se også Veiledning for registrering i Cristin ved AHO.

Opplæring og brukerstøtte

Cristin har generell registreringsveiledning. Ved behov for brukerstøtte til rapporteringen i Cristin, bistår forskningsadministrasjonen vedr. registrering av prosjekter og biblioteket vedr. publikasjoner og andre resultater.

Frist for årsrapporteringen

Data kan registreres fortløpende gjennom hele året. Frist for egenrapportering er 31. januar. 

Kvalitetssikring

Instituttlederne har et spesielt ansvar for å forsikre seg om at den enkelte vitenskapelig ansatte rapporterer og dessuten for å påse at det som rapporteres som resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid oppfyller kvalitetskravene. Biblioteket som er institusjonell superbruker kvalitetssikrer alle NVI-poster:

 • Kontroll av forfatteradresse i forhold til originalpublikasjonen
 • Kontroll av utgivelsesår i forhold til originalpublikasjonen
 • Jevnlig oversikt over alle NVI-publikasjoner
 • Identifisering av ev. tvister ved sampublisering med andre institusjoner

Godkjenning og avlevering av NVI-publikasjoner

Cristin-superbruker (biblioteket) går gjennom NVI-postene og legger frem eventuelle spørsmål og tvilstilfeller til en faglig vurdering hos Forskningsutvalget. Deretter legges den samlede rapport frem for daglig leder for endelig godkjenning. Superbruker godkjenner i Cristin og avleverer datafil. Dersom AHO velger å benytte kategoriene formidling og verk som grunnlag for intern resultatbasert budsjettering, skal FU behandle eventuelle tvilstilfeller.  

Adressering på vitenskapelige publikasjoner

Bakgrunn

Forfatteradresser har en viktig funksjon i kreditering av forskningsinstitusjonene som forfatterne er tilknyttet. Det er av avgjørende betydning at AHOs forskere oppgir sin AHO-tilhørighet i publikasjonen for at den skal gi uttelling i form av publikasjonspoeng ved DBH-rapportering. Dersom en er medforfatter på en publikasjon, vil publikasjonspoengene bli delt på antall forfattere. Universitets- og høgskolerådet anbefaler at hovedregelen for kreditering er at en institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet.

Hovedregel:

Når en ansatt ved AHO er forfatter eller medforfatter av en publikasjon, skal adressen ”Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo” eller ”The Oslo School of Architecture and Design” benyttes, såfremt publikasjonen er et produkt av arbeid utført i stillingen ved AHO. I tillegg bør instituttets enhetsnavn benyttes.
Regelen kan også omfatte verk og designprodukter (resultat av kunstnerisk utviklingsarbeid) såfremt disse er resultater av arbeid utført i stillingen ved AHO.

Bistillinger

AHO-ansatte som har bistilling ved annen institusjon, vil normalt kreditere både AHO og bistillingsinstitusjonen for arbeid utført i bistillingen, og bare AHO for arbeid som gjøres i hovedstillingen. Tilsvarende vil gjelde for personer som har bistilling ved AHO.

Vær oppmerksom på at dersom en oppgir flere institusjoner som forfatteradresser, skal publikasjonspoengene deles likt mellom institusjonene. Dette gjelder både forskere som er ansatt i bistilling ved AHO og ansatte ved AHO som har en bistilling andre steder.

Eksternt lønnede forskere med tilknytning til AHO
Forfatteradressen til eksternt lønnede forskere bør avklares ved avtaleinngåelse med den enkelte forsker. Ansvar: prosjektleder.

Doktorander

Doktorander ansatt ved AHO skal følge hovedregelen og oppgi AHO som adresse. Med mindre annet er avtalt, skal eksternt ansatte doktorander oppgi både AHO og hovedarbeidsgivers adresse på publikasjoner. Det forutsettes at begge parter faktisk gir et nødvendig og vesentlig bidrag (jfr. Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner anbefalt av UHR). 

Anbefalte Open access publiseringskanaler

Se "Recommended Open access publication channels" for en liste over tidsskrifter innen design, arkitektur og landskapsarkitektur som støtter open access publisering. 

Egenarkivering til ADORA via Cristin

Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige. For å følge opp nasjonale retningslinjer for åpen tilgang, samt krav fra EU og Forskningsrådet, skal alle vitenskapelige artikler publisert av AHOs ansatte leveres til ADORA.

Slik leverer du artikkelen din:

 • Ta vare på postprint-versjonen av artikkelen, det vil si forfatterens siste manusversjon av artikkelen etter fagfellevurdering.
 • Etter publisering søker du opp/registrerer artikkelen i Cristin.
 • Trykk på knappen «Lever fulltekstdokument» og last opp artikkelen i Cristin.
 • Biblioteket dobbeltsjekker om artikkelen kan gjøres tilgjengelig og importerer den til ADORA.
 • Biblioteket sender deg bekreftelse på arkivering med stabil lenke til artikkelen.

Opplag og distribusjon av ph.d.-avhandlingar

Opplag: 

AHO betaler trykking av 70 eksemplar. Kandidaten kan for eiga rekning bestille fleire eksemplar, som vert direkte fakturert av trykkeriet.
 

Distribusjon: 

Den ferdigtrykte avhandlinga vert distribuert slik:
 • 10 frieksemplar til kandidaten7 eks til Nasjonalbiblioteket
 • 7 eks til biblioteket (til utlån)
 • 4 eks til komité og disputasleiar
 • 2-4 eks til rettleiarar
 • 1 eks til leiar for forskerutdanninga
 • 1-5 eks til Forskingsutvalet
 • 4 eks til forskingsadministrasjonen
 • Ca 20-25 eks blir lagt ut til publikum under disputasen 
Avhandlinga er ikkje til sals, men blir gjort elektronisk tilgjengeleg i ADORA.
 

Publikasjoner utgitt av AHO

Utforming og kvalitetssikring av bibliografiske data

Forskningsadministrasjonen har ansvar for mal for avhandlinger (Con-text thesis).
Biblioteket kan bistå med å kvalitetssikre bibliografiske data til publikasjoner som ikke følger en fast mal.
 

ISBN og ISSN

ISBN (bøker) og ISSN (serier og tidsskrifter) er nummerkoder for entydig identifisering av publikasjoner, og er særlig nyttig ved salg og bibliografisk registrering. Nummeret gir ingen beskyttelse eller kvaliteskontroll i seg selv.

Publikasjoner utgitt av AHO kan tildeles ISBN dersom dette er hensiktsmessig for identifikasjon og salg/spredning. ISBN gis normalt ikke til studentarbeider.

ISBN og ISSN administreres av biblioteket. ISBN for avhandlinger gis til forskningsadministrasjonen, ikke den enkelte kandidat.

Aktive ISSN-serier:

 • Con-text thesis (1502-217x)
 • AHO works (2387-5771)

Opphørte ISSN-serier:

 • Research magazine (0804-0729)
 • Con-text skrift  (1503-8254)
 • Årbok (0802-748x) 
 • AHO works (1890-8799)


Salg

Resepsjonen har ansvaret for eventuelt salg av AHOs publikasjoner, både til enkeltpersoner over disk og bestillinger.
 

Pliktavlevering

Til biblioteket:
Biblioteket skal ha 7 eksemplarer av alle publikasjoner til egen samling og arkiv.

Til Nasjonalbiblioteket:
Pliktavleveringen er pålagt AHO i pliktavleveringsloven. Publikasjoner utgitt av AHO sendes i 7 eksemplarer til Nasjonalbiblioteket, avd. Mo i Rana.

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner

Enhet for forskning og bibliotek har ansvaret for administrasjonen av åpen vitenskapelig publisering.
Spørsmål? Ta kontakt med forskningsadministrasjon@aho.no og bibliotek@aho.no

Interne retningslinjer åpen publisering

Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelige, enten via åpne publiseringskanaler (Gull OA) eller ved at forskningsresultater deponeres i åpne institusjonelle vitenarkiv (Grønn OA). 

Denne politikken støtter Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler fra Kunnskapsdepartementet av august 2017.

Plan S og Forskningsrådet vil sammen med EU, det europeiske forskningsrådet ERC og forskningsfinansiører i hele Europa kreve at alle artikler fra forskningen disse aktørene finansierer skal publiseres med åpen tilgang fra 2021. Dermed får forskere, næringsliv og befolkningen tilgang til den nyeste kunnskapen og kan raskt ta den i bruk.

For fagfellevurderte vitenskapelige artikler gjelder følgende:

 • Valg av publiseringskanal

I valget mellom faglig likeverdige publiseringskanaler anbefaler AHO at forskere publiserer i vitenskapelige tidsskrifter/forlag som gir allmennheten åpen tilgang til artikkelen/boken, enten gjennom å være et Open Access-tidsskrift/en Open Access-bok eller gjennom å tillate deponering og tilgjengeliggjøring i institusjonelt vitenarkiv (ADORA) på publiseringsdato.

 • Publiseringsfond for forskere ved AHO

Forfattere som publiserer i OA-tidsskrifter eller i en OA-antologi/bok må som regel betale et gebyr for å få publikasjonen publisert. Høgskolen har opprettet et publiseringsfond for vitenskapelig ansatte som ønsker å publisere Open Access, og som trenger økonomisk støtte til å få dekket publiseringsavgiften (Article Processing Charges/APC).

 • Tilgjengeliggjøring av artikler i ADORA

Forskere ved AHO skal bidra til at vitenskapelige artikler og andre vitenskapelige arbeider deponeres og gjøres åpent tilgjengelige via vitenarkivet ADORA. Ved registrering av artikler eller bøker i CRIStin skal fulltekstfil av artikkelen/boken lastes opp. Gir forlaget tillatelse til det, vil artikkelen/boken bli gjort åpent tilgjengelig i ADORA.

Nasjonale retningslinjer åpen publisering

Se de nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner.