fbpx Likestilling- og mangfoldsutvalg | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Likestilling- og mangfoldsutvalg

Likestilling- og mangfoldsutvalgets - retningslinjer

Likestilling og mangfold

Aktivt og strategisk arbeid med å fremme likestilling og mangfold og hindre diskriminering skal prege alt arbeid AHO gjør for sine studenter og ansatte. 
Med likestilling og mangfold mener vi alle studenters og ansattes like rettigheter og like muligheter ved AHO, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion.
Ansvarlig for likestilling- og mangfoldarbeidet, her definert som likestillingsarbeid, er AHOs ledere på alle nivåer. 

Likestillingsutvalget

Likestillingsutvalget fungerer som rådgivende og idéskapende organ i likestillings- og diskrimineringsspørsmål overfor de styrende organer ved AHO. Likestillingsutvalget har særlig ansvar for å påse at likestillingsloven og gjeldende bestemmelser om likestilling, mangfold og diskriminering blir fulgt opp i praksis, og for øvrig være pådrivende og idéskapende når det gjelder arbeidet for å fremme likestillingsarbeid. Likestillingsutvalget rapporterer til AHOs styre.

Hovedoppgaver:

 • Likestillingsutvalget skal utvikle og foreslå strategi, målsetninger og tiltak for likestillingsarbeid ved AHO i handlingsplaner.
 • Likestillingsutvalget skal kartlegge eventuelle forskjeller og skjevheter samt vurdere behov for og ta initiativ til igangsetting av nye likestillingstiltak.
 • Likestillingsutvalget skal utarbeide en årlig intern rapport til styret og ledergruppen om oppfølging av handlingsplanen og likestillingsarbeidet generelt ved AHO. Utvalget kan be instituttene og AHOs øvrige utvalg om rapportering innenfor relevante områder.
   
Handlingsplan likestilling og mangfold 2022-2024 

Handlingsplanen fokuserer på følgende hovedtemaer:
 • Øke andel kvinner i vitenskapelige toppstillinger
 • Motarbeide trakassering og diskriminering
 • Studentmangfold; med økt fokus på rekruttering, søknadskriterier og opptaksprøver
 • Kartlegging av og økt bevissthet rundt kjønnsbalansen ved engasjement av gjesteforelesere og ved bruk av jurymedlemmer og sensorer.


Likestillingsutvalgets sammensetning og funksjonstid 

Likestillingsutvalget skal ha følgende sammensetning:

 • leder (skal utgå fra AHOs ledergruppe)
 • en representant for de vitenskapelig ansatte
 • en representant for de teknisk/administrativt ansatte
 • en representant for de tillitsvalgte
 • en studentrepresentant


Lederen oppnevnes av rektor, de øvrige representantene skal oppnevnes etter forslag fra de respektive gruppene.
Medlemmene i utvalget oppnevnes for 2 år, bortsett fra leder som oppnevnes for styreperioden.
 

Medlemmer av likestilling- og mangfoldsutvalget

Medlemmer

Verv Navn
Leder  Rachel Troye
Representant for vitenskapelig ansatte Anders Ese
Representant for teknisk/administrativt ansatte Mari Svebak
Representant fra tillitsvalgte  
Sekretær Marianne Fredhjem
Representant fra studentene Hobbe Strömberg