fbpx Produksjon av kompendier - opphavsrett & Kopinor | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Produksjon av kompendier - opphavsrett & Kopinor

Ifølge Kopinor-avtalen skal pensum og annet nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studentene, registreres i Bolk slik at rettighetene blir klarert.

Kompendier kan bare gjøres tilgjengelig for studenter som deltar i det emnet som materialet er utarbeidet for. Digitale kompendier skal slettes fra læringsplattformer o.l. når det aktuelle semesteret er avsluttet. 

Kompendier/utdrag må merkes med studiested/semester/emnekode og følgende tekst:

Dette materialet er vernet etter åndsverkloven og er helt eller delvis fremstilt etter avtale med Kopinor. Materialet kan benyttes av studenter som deltar i det aktuelle emnet, for egne studier, i ethvert format og på enhver plattform. Uten uttrykkelig samtykke er annen eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).

Ta kontakt med biblioteket for klarering i Bolk dersom du skal produsere kompendium med minst to bokutdrag.

Infotorg bistår med kopiering, innbinding og salg av kompendier til bruk i undervisningen. De regner én ukes leveringstid. Kompendiene selges til selvkost.

Kopinoravtalen setter begrensninger på hvor mye som kan kopieres fra én publikasjon:
Fra bøker:
•    Til studenter: Inntil 15 % av sidetallet per emne per semester (utenom kompendier: likevel et helt kapittel eller lignende avsnitt, en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill).
•    Til ansatte mv.:  Inntil 15 % av sidetallet, likevel et helt kapittel eller lignende avsnitt, en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill.
Fra vitenskapelige tidsskrifter (fra et enkelt nummer):
•    Til studenter: inntil én artikkel per emne per semester.
•    Til ansatte mv.: inntil én artikkel.
Fra aviser, allmenne tidsskrifter osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider.

Noen publikasjoner kalles fritt materiale, og begrensningene over gjelder ikke for dem:
•    Lovtekster og offentlig publikasjoner.
•    Verker som er ”falt i det fri” (70 år etter opphavspersonens død).
•    Open Access og annet materiale publisert med åpne lisenser (for eksempel Creative Commons).

Digitale tidsskrifter gjennom bibliotekets lisenser:
Bruken av digitale tidsskrifter og andre digitale ressurser reguleres gjennom lisensavtalene.  Alle avtalene tillater utskrift, men ikke alle tillater bruk i kompendier.