fbpx Helse, miljø og sikkerhet (HMS) | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Verneombud

Kontakt

Send saker skriftlig til verneombud@aho.no
 

Verneombud 2024 - 2026
Navn Verneområder Vara 
Harald Skulberg Institutt for design  
Anne Karine Sandberg Administrasjonen  
Elisabeth Sjödahl Institutt for urbanisme og landskap  
  Institutt for arkitektur  
     

Sjekkliste vernerunde

Sjekkrunde for el-sikkerhet

Databriller

Dersom arbeidstakere som arbeider ved PC-skjerm rapporterer om plager i øynene eller hodet, skal AHO så langt som praktisk mulig, forsøke å tilrettelegge arbeidet på en slik måte at plagen opphører. Hvis det viser seg at plagene vedvarer, vil AHO stille spesielle briller til rådighet på lik linje med annet nødvendig verneutstyr.
Søknad om refusjon sendes AHO med begrunnelse og vedlagt skriftlig bekreftelse fra lege/godkjent optiker (medlem av Norsk Optikerforbund) om at spesialbriller (databriller, terminalbriller) er nødvendig.

Følgende utgifter refunderes:

  • Synsprøve og tilpasning: utgiftene refunderes fullt ut
  • Glass: inntil kr 1600 per glass
  • Innfatning: inntil kr 2 000

Dersom utgiftene overstiger beløpsgrensene må det skrives en redegjørelse, som må godkjennes for å få ekstra utgiftene refundert.

Miljøpolitikk - Internkontroll (HMS)

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles krav til lokaler, sikkerhetsutstyr og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for de som arbeider der. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet. Internkontroll er kvalitetssikring.

AHO plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav som regelverket stiller og ønsker å prioritere et forebyggende arbeid. Et mål er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Dette skal gjøres i samarbeid med ansatte og deres representanter. I arbeidet er viktig å opprette og overholde gode rutiner og effektiv informasjonsflyt.

Bedriftshelsetjeneste

AHO benytter godkjent bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. I tillegg til den generelle helseundersøkelsen som tilbys ansatte, gir samarbeid med bedriftshelsetjenesten et godt grunnlag for å sikre oppfølging og kvalitet innen HMS-arbeidet.  

Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalget følger opp og planlegger tiltak på basis av tilgjengelig informasjon. Informasjon fra sykefraværsstatistikk, rapport fra bedriftshelsetjenesten når det gjelder arbeidsmiljø og vernerunder er eksempler på informasjonskilder for AMU.

Læringsmiljø

Lov om universiteter og høgskoler stiller krav til læringsmiljø for studenter, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø.  Det er opprettet et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at lovens bestemmelser respekteres og følges.

Retningslinjer for behandling av interne misligheter

1. Innledning

AHO ønsker aktivt å forebygge at irregulære forhold oppstår. Eventuelle misligheter skal forhindres, eventuelt avdekkes så tidlige som mulig.

Mislighetsbegrepet omfatter både straffbare og ikke-straffbare forhold. Misligheter innebærer utroskap i tjenesten og kan for eksempel omfatte økonomiforvaltning, skolens eiendeler, saksbehandling og gi seg utslag i underslag, tyveri, bedrageri, bestikkelser, brudd på taushetsplikt og etiske retningslinjer, brudd på instrukser, dokumentfalsk og korrupsjon. Misligheter er tilsiktet handling med formål å oppnå urettmessig fordel for seg selv eller andre.

AHO ønsker å gi retningslinjer som gir forutsigbarhet og likebehandling i saker som kan dreie seg om interne misligheter.

2. Ansvar

Vedkommende som oppdager eller har grunn til mistanke om at interne misligheter er begått, skal varsle nærmeste leder som igjen varsler overordnet ledelsesnivå. Dersom nærmeste leder er mistenkt, varsles overordnet ledelsesnivå.

Rektor og direktør vurderer alvorlighetsgrad, tiltak og eventuell politianmeldelse.

3. Innsamling av fakta/bevis og vurdering av suspensjon av arbeidstaker

Mislighetssaker skal behandles diskret. Ledelsen må ta hensyn til dette når arbeidstakeren skal konfronteres med mistankene.

Ledelsen vurderer videre saksgang som inkluderer innsamling av fakta/bevis.

Kontrolltiltak må være saklig og forholdsmessig, jf. Arbeidsmiljøloven § 9-1.

For å hindre bevisforspillelse kan det være behov for å permittere eller suspendere arbeidstaker, jf. Tjenestemannsloven § 16. Den som blir permittert eller suspendert utestenges fra arbeidsplassen med øyeblikkelig virkning. Leder skal sørge for at arbeidstakeren leverer nøkler og adgangskort, samt fratas fullmakter og elektroniske tilganger.

4. Samtale med arbeidstakeren

Den som er mistenkt for å ha begått en mislighet, må få anledning til å forklare seg.

Før samtale med arbeidstakeren der vedkommende blir konfrontert med mistankene, skal ledelsen, hvis det er mulig, sørge for beredskap av et støtteapparat. Dette kan for eksempel være bedriftshelsetjenesten.

Før samtalen finner sted, skal arbeidstakeren bli gjort oppmerksom på at vedkommende kan ha med seg en rådgiver, for eksempel en tillitsvalgt.

Det skal lages referat som skal underskrives av begge parter. Hvis arbeidstaker ikke vil underskrive, kan vedkommende legge fram sitt eget saksdokument.

5. Taushetsplikt - forhold til kollegaer, presse

Reglene for taushetsplikt gjelder i mislighetssaker, jf. Forvaltningsloven § 13.

Rektor besvarer eventuelle henvendelser fra pressen.

6. Avklaring og konkludering

Når fakta er skaffet til veie, skal ledelsen ved rektor og direktør vurdere om det skal fremmes disiplinærsak med hjemmel i tjenestemannsloven.

Dersom vedkommende er suspendert, må ledelsen ved rektor og direktør vurdere om vilkårene for suspensjon fortsatt er oppfylt.

Rektor og direktør skal lage en innstilling med vurdering om hvorvidt forholdet bør anmeldes. Når anmeldelse er gitt, skal AHO bistå politiet slik at etterforskningen blir mest mulig rasjonell. Opplysninger slike situasjoner kan normalt gis uten hinder av taushetsplikt, jf. Forvaltningsloven § 13 boksstav b nr. 6.
Rektor og direktør vurderer på hvilket tidspunkt departementet, Riksrevisjonen, Datatilsynet og eventuelt andre relevante myndigheter skal informeres.

Etter avsluttet sak skal rutiner gjennomgås og eventuelt endres for å redusere faren for nye misligheter.

Studenter i praktisk arbeid: AHOs ansvar

AHO har arbeidsgiveransvar for studentene sine når de utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring, og arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for deres liv og helse (§1.6 i Arbeidsmiljøloven). Dette gjelder for eksempel under obligatoriske byggeprosjekter på og utenfor skolens område, men også ved for eksempel kursrelatert modellbygging i verkstedene.
 
Kapitlene vi må forholde oss til i Arbeidsmiljøloven er 1-5, 18 og 19, med unntak av §19-2.
 
Det er utarbeidet opplæringsmateriell, sjekklister, eksempelfiler etc. som er tilgjengelig på Moodle under kurset «For Course Leaders», mappe «Byggeprosjekter i regi av AHO». Kursansvarlige, lærere og studenter er forpliktet til å sette seg inn i dette materialet.
 
For alle fullskalaprosjekter/byggeprosjekter AHO-studenter er involvert i skal det utarbeides en sikker jobbanalyse (SJA-plan) for det spesifikke prosjektet. Alle studenter skal være kjent med analysen, og den skal være tilgjengelig på byggeplass.
Alle byggeplasser skal også ha en HMS-stasjon hvor bl.a. førstehjelpsutstyr og brannslukningsapparat skal være tilgjengelig.
 
De ansattes verneombud fungerer også som studentenes verneombud i situasjoner som faller inn under arbeidsmiljøloven.
 
For alle byggeprosjekter AHO-studenter gjør for eksterne oppdragsgivere skal oppdragsgiver signere en standard kontrakt/ ansvarsfraskrivelse. En kontraktsmal er tilgjengelig under tidligere angitt mappe på Moodle.