fbpx Oppdragstakere | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Oppdragstakere

Rutine for oppretting av oppdragskontrakter

 1. Faggruppeleder/fagansvarlig bestiller kontrakt i selvbetjeningsportalen på dfo.no, eller i DFØ-appen.
 2. Instituttkoordinator/TOA-ansvarlig i administrasjonen utarbeider avtalen digitalt og sender kontrakten til leder (med budsjettdisponeringsmyndighet) for elektronisk godkjenning og signering.
 3. Arbeidstaker/oppdragstaker mottar kontrakten via DFØ og signerer elektronisk.
 4. Utført oppdrag attesteres av koordinator før utbetaling. Utbetalingen skjer cirka én uke etter attestasjon.


Eksempler på oppdragstakere

 • Innlegg på konferanser og liknende
 • Holde forelesning eller en kort forelesningsrekke på et emne, definert som «gjesteforelesning»
 • Eksterne sensorer
 • Eksterne veiledere og praksisveiledere
 • Eksterne medlemmer av bedømmelseskomite for stillinger og kompetanseopprykk
 • Opponenter i forbindelse med disputas
 • Eksterne medlemmer av styrer og råd
 • Eksterne personer som deltar i enkeltprosjekter med selvstendig ansvar for jobbutførelsen og resultatet (frilansere)
 • Deltakere i forskningsprosjekt


Vurderingskriterier for oppdragstakere

 • Arbeidet er kortvarig og utføres som regel som én arbeidsprosess
 • Utbetalingen skal gå til personen som utfører oppdraget.
 • Oppdragstakeren har som regel ansvar for arbeidsresultatet
 • AHO har ingen styringsrett med hensyn til hvordan arbeidet utføres
 • AHO stiller som regel ikke lokaler eller utstyr til rådighet
 • Arbeidet utføres fra utlandet