fbpx Personalreglement | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Personalreglement

Personalreglement AHO

Personalreglement for stipendiater

1. Generelt

Statens personalreglement gjelder for stipendiater, og de har således fulle rettigheter og plikter som andre tilsatte. Instituttleder er stipendiatens nærmeste foresatte. Inntil instituttilhørighet er avklart er fagdirektør stipendiatenes nærmeste foresatte.

2. Pliktarbeid

Stipendiater tilsettes normalt for en periode på 3 eller 4 år. Ved 4 års stipend inngår ett årsverk pliktarbeid innen undervisning m.v. (25 % av total tilsettingstid).
Instituttleder er ansvarlig for pliktarbeidets innhold og omfang. Det skal lages en skriftlig avtale mellom instituttleder og stipendiat som gjør rede for dette, og som oppdateres semestervis. Avtalene skal godkjennes av rektor. Stipendiaten skal hvert semester rapportere sitt timeforbruk til instituttleder som skal godkjenne regnskapet.
Deltakelse i den obligatoriske forskerskolen har forrang over pliktarbeid.

3. Annum

Stipendiaten disponerer et annum fastsatt av styret (p.t. kr 20 000 pr år) til materiell, bøker, reiser eller lignende i forbindelse med forskningsarbeid og publisering av dette. Bruk av annum skal avtales med instituttleder. Annum kan ikke benyttes til kapitalvarer slik som PC, skriver, mobiltelefon, kamera eller lignende med mindre det er godkjent av direktør forvaltning. Kapitalvarer er skolens eiendom og leveres tilbake når stipendiaten fratrer sin stilling. Når det gjelder bøker, skal kostbare bokverk og oppslagsverk returneres til biblioteket.

4. Tilstedeværelse

Stipendiater har normalt tilstedeværelsesplikt ved AHO. Annen arbeidsplass for kortere eller lengre perioder kan avtales med instituttleder.
I doktorgradsopplæringen inngår organisert forskerutdanning med møteplikt. For å få godkjent gjennomføring av de ulike modulene i forskerskolen, kreves minimum 80 % tilstedeværelse innenfor hver modul. Fravær fra undervisning må dokumenteres med sykmelding fra lege. Dette gjelder også fravær på grunn av barns sykdom.

5. Permisjoner og forlengelser - avbrudd i stipendiatperioden

Generelt forutsettes en jevn dialog med veileder, forskningsadministrasjon og instituttleder. Etter gjennomført forskerskole gjennomføres obligatoriske progresjonsoppfølgingsmøter mellom stipendiat og forskerutdanningen hvert semester fram til semesteret der avhandlingen leveres. I forkant av disse møtene skal hver stipendiat i samråd med sin veileder levere progresjonsrapport etter et fastlagt skjema. Som andre arbeidstakere, skal også stipendiater søke om, alternativt melde fra om, fravær.

5.1 Avbrudd på grunn av lovhjemlede fravær

Ved lovhjemlede fravær i stipendiatperioden forlenges opptaksperioden tilsvarende varigheten av fraværet. Forlengelsen kan ikke inkludere ferie og periodevis arbeid.
Dette vil for eksempel gjelde:

  • Sykefravær som er lengre enn 14 dager
  • Militærtjeneste
  • Fødselspermisjon

For fedre som tar ut to ukers velferdspermisjon i forbindelse med fødsel, kan denne inkluderes i forlengelsesperioden.
Korttidsfravær, dvs. fravær på under 14 dager (egen sykmelding, barns sykdom, velferdspermisjoner, ferier) vil ikke gi grunnlag for forlengelse av stipendiatperioden.
Sykmeldte stipendiater har samme plikter og rettigheter som andre tilsatte. Langtidssykmeldte skal snarest mulig tilbake i arbeid. Dette innebærer blant annet at det skal utarbeides en oppfølgingsplan innen 4 ukers sykmelding. Oppfølgingsplanen skal inneholde vurdering av arbeidsoppgaver og arbeidsevne, samt eventuell tilrettelegging og oppfølging. Etter 8 ukers sykmelding innkaller AHO til et dialogmøte.

5.2 Avbrudd av andre grunner

Annen type permisjon uten lønn som sammenhengende varer én måned eller lenger, kan gi grunnlag for innvilgelse av forlenget stipendiatperiode. Det må søkes om slik permisjon. Stipendiatens oppgave er først og fremst å gjennomføre sitt forskningsarbeid og sin doktorgrad. AHO er derfor svært restriktive med permisjoner for stipendiater.

5.3 Søknad om ren forlengelse av stipendiatperioden, uten forutgående avbrudd/permisjon

Stipendiatperioden kan etter søknad forlenges på annet grunnlag. Slike søknader innvilges kun unntaksvis, og dersom svært gode grunner taler for det. I søknaden må det vedlegges en redegjørelse for hva som er gjort/publisert og hva som gjenstår av doktorgradsarbeidet. Søknaden kan innvilges der AHO etter en samlet vurdering finner at prosjektet vil kunne gjennomføres i forlengelsesperioden.

5.4. Den formelle søknadsprosessen for pkt. 5.2. og pkt. 5.3

  1. Søknad om permisjon og forlengelse sendes til postmottak@aho.no i god tid før dato for eventuell start på permisjonsperioden
  2. Personalkonsulent informerer forskningsadministrasjonen veileder og instituttleder for uttalelse/anbefaling
  3. Rektor innvilger en forlengelse basert på uttalelser fra veileder, instituttleder og forskningsadministrasjonen
  4. Personalkonsulent klargjør formelt svar

6. Ekstraerverv

AHOs retningslinjer for ekstraerverv gjelder også for stipendiater. En legger imidlertid til grunn at stipendiater normalt bør konsentrere seg fullt om doktorgradsprogrammet.

7. Oppsigelse

Stipendiatene må rapportere om sin framdrift i henhold til de gjeldende retningslinjer. Manglende rapportering av fremdrift eller alvorlig svikt i fremdriften kan, når forholdene skyldes stipendiaten, gi grunnlag for oppsigelse.