fbpx Forskningstermin | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Forskningstermin

Søknadsskjema forskningstermin


 

Forskningstermin - retningslinjer for tildeling

1. Generelt
Formålet med forskningstermin er å gi fast ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger fritak for undervisning og administrative oppgaver for å kunne konsentrere seg om forskningsvirksomhet (inkludert kunstnerisk skapende virksomhet).

Forskningstermin er et tilbud ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger kan søke om og tildeles etter bestemte retningslinjer, ikke en rettighet ansatte opparbeider automatisk etter et visst antall år. Det forutsettes at den tilsatte har hatt normale undervisnings- og administrative plikter.

Alle fast tilsatte i minimum 50 % faglig stilling kan søke 1 års forskningstermin etter minimum 6 års tjeneste, eller ½ år etter minimum 3 års tjeneste. 

2. Søknad
Alle søkere skal fylle ut eget søknadsskjema for forskningstermin. Søker skal gi en beskrivelse av forskningsprosjektet, angi mål og skissere arbeidsplan for forskningsterminen. Fire hovedkriterier må oppfylles og dokumenteres i søknaden.

 • Det må søkes om et prosjekt med forventet resultat som kan presenteres eller dokumenteres. Prosjektet kan være forskningsprosjekt, undervisningsprosjekt eller utviklingsprosjekt.

 • Søknadens faglig kvalitet og realisme må utdypes og forklares
 • Søknaden må dokumentere relevans for AHO
 • Det må vedlegges en skriftlig anbefaling eller godkjenning fra instituttleder når søknaden leveres. Her må det fremgå at instituttet støtter søknaden og at søknaden er koblet til instituttets strategiske mål for forskning og utdanning. 
Videre skal tidligere arbeidsinnsats og tidligere forskningsresultater omtales, samt faglig nettverk og eventuell tilknytning til større forskingsprosjekt. Søknader om forskningstermin bør inneholde et prosjekt som forskeren eller den ansatte ikke vil kunne gjennomføre i sin vanlige arbeidshverdag.

3. Rettigheter og plikter under forskningsterminen
Den tilsatte mottar full lønn under forskningsterminen, og er fritatt for undervisningsplikt, tilstedeværelsesplikt og administrative plikter med mindre noe annet er avtalt ved innvilgelse av forskningstermin. Den som er gitt forskningstermin har plikt til å konsentrere sin innsats om det forskningsprosjekt som danner grunnlag for søknaden om forskningstermin. Det er ikke adgang til å påta seg arbeid, verv eller annet som kan være til hinder for de planlagte forskningsoppgavene uten etter samtykke fra AHO.

Instituttet har ansvar for å tilrettelegge for og vikarordninger for sine ansatte. 

4. Rapportering
Instituttet har ansvaret om å følge opp forskningsterminen for egne ansatte. Den som har hatt forskningstermin, skal innen en måned etter avsluttet termin levere en kortfattet rapport til instituttet, med kopi til FU, om måloppnåelse m.m. i perioden. Rapporten er offentlig og vil bli tilgjengeliggjort for andre ansatte ved AHO både for å informere om hva som er oppnådd, men også for å kunne brukes som inspirasjon til senere søknader om forskningstermin.

5. Kriterier for tildeling 
Ved tildeling av forskningstermin legges det vekt på følgende:

Vurderingskriterier
 • Søknaden må inneholde et konkret prosjekt hvor målsetningen er et konkret resultat som kan beskrives, dokumenteres eller presenteres.
 • Søknadens faglige kvalitet og realisme
 • Søknaden må ha relevans for AHO
Tilleggskriterier som skal tas hensyn til i vurdering av søknadene
 • Kompetansebygging ved AHO
 • Likestilling, herunder kvinners mulighet til kvalifisering for opprykk. 
 • Særlig belastning og innsats for AHO
 • Opptjeningstid og tidligere forskningstermin (og resultat av denne)
6. Bestemmelser om opptjeningstid
Ved beregning av opptjeningstid for forskningstermin legges antall semestre/år i ordinær tjeneste siden forrige termin til grunn. For fast ansatte med redusert arbeidstid omregnes tiden til hele opptjeningsår.

Ved utregning av opptjeningstid skal tjenestetid i midlertidig vitenskapelig stilling med undervisningsplikt, som følges av direkte tilsetting i fast stilling samme sted, telle på lik linje med tjenestetid som fast ansatt.

Permisjoner uten lønn inngår ikke i opptjeningstiden, ei heller frikjøp fra hele eller deler av ordinær stilling, betalt av andre enn AHO. Syke- og svangerskapspermisjoner, velferdspermisjoner m.v. i henhold til lønnsregulativets fellesbestemmelser regnes med i opptjeningstiden.

Forskningstermin med full lønn er normalt begrenset til ett års varighet.

7. Prosedyre for søknad og saksbehandling
Søknader om forskningstermin behandles én gang årlig med fast søknadsfrist 10. oktober

Tidligste startpunkt for forskningstermin er vårsemesteret påfølgende år. 

Det forutsettes at det er avklart på forhånd hvem som dekker eventuelle kostnader knyttet til søknaden før den videreformidles til FU. Dette kan være kostnader til reise, infrastruktur, utstyr osv.


Forskningsutvalget foretar en prioritert anbefaling til rektor som fatter vedtak i saken.  

AHO har fastlagt en veiledende øvre ramme på 2 årsverk forskningstermin pr. år. per dags dato. 

Rapporter fra fullført forskningstermin

Her finnes rapporter fra fullførte forskningsterminer til informasjonsdeling og inspirasjon. Rapportene må ikke deles eller brukes uten tillatelse fra dem som har skrevet dem. Rapportene som finnes her har blitt gjort offentlige etter avtale med de faglige som har skrevet dem. 

Peter Hemmersam - Rapport fra fullført forskningstermin 
Solveig Sandnes - Rapport fra fullført forsknignstermin