fbpx Melding om oppfinnelse gjort av personer ansatt ved/tilknyttet AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Melding om oppfinnelse gjort av personer ansatt ved/tilknyttet AHO

Dette skjemaet kan benyttes for å melde fra om nye ideer, produkter eller forskningsresultater som er frembrakt av arbeidstaker, i eller utenfor arbeidsforholdet, men innenfor bedriftens virksomhetsområde. Ved å gi melding på dette skjemaet oppfyller arbeidstaker sin plikt etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 5 til å gi arbeidsgiver melding om oppfinnelsen uten unødig opphold.

Skjemaet skal sendes til din arbeidsgiver, ved administrerende direktør, uten unødig opphold etter at ideen/oppfinnelsen ble gjort.

Arbeidsgiver plikter innen 4 måneder etter mottak av skjemaet å melde fra til deg om arbeidsgiver ønsker å benytte seg av sin fortrinnsrett til å utnytte oppfinnelsen i sin virksomhet. Dersom arbeidsgiver ikke melder fra til deg innen 4 måneder etter mottak av skjemaet, står du som arbeidstaker fritt til å utnytte oppfinnelsen din kommersielt og på annen måte. Dersom du ikke melder fra om oppfinnelsen, gjelder ingen frist for arbeidsgiver til å kreve rett til din oppfinnelse overført til seg.

Så lenge arbeidsgivers frist til å erklære overtakelse løper, er din rett til å disponere over oppfinnelsen begrenset. Du bør derfor ikke foreta handlinger som forringer mulighetene for patentering, for eksempel offentliggjøring av oppfinnelsen, eller foreta handlinger som gjør det mulig for andre å utnytte oppfinnelsen uten skriftlig samtykke fra arbeidsgiver i den nevnte perioden.

Dersom arbeidsgiver bestemmer seg for å overta eiendomsrett eller annen rett til din oppfinnelse, har du krav på rimelig godtgjørelse, med mindre verdien av oppfinnelsen ikke overstiger det som kunne forventes ut fra den lønn og andre goder du har i ditt ansettelsesforhold hos arbeidsgiver. Den godtgjørelse som eventuelt skal betales, beregnes skjønnsmessig. Ved vurderingen skal det blant annet tas hensyn til oppfinnelsens verdi og omfanget av den rett arbeidsgiver har overtatt, dine ansettelsesvilkår og den betydning ditt ansettelsesforhold har hatt for at oppfinnelsen ble til.

Alle spørsmål i forbindelse med denne avtalen reguleres av norsk rett og skal ved eventuell tvist behandles for norske domstoler.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med denne melding eller andre spørsmål, kan du kontakte din arbeidsgiver.