fbpx Rettighetspolitikk for AHO - generelle retningslinjer | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Rettighetspolitikk for AHO - generelle retningslinjer

Norges universiteter har som oppgave å drive forskning, undervisning og formidling til gavn for samfunnet. Universitetene skal sikre samfunnet fri og åpen tilgang til universitetets resultater. Som en del av sitt samfunnsansvar skal universitetene bidra aktivt til at samfunnet kan nyttiggjøre seg resultatene av universitetenes virksomhet, herunder næringsmessig utnyttelse. Samvirket med samfunnet forutsetter ryddig og profesjonell opptreden som grunnlag for gjensidig tillit.

Resultater som er skapt eller blitt til ved universitetene eller frembrakt helt eller delvis med universitetenes ressurser, er universitetets eiendom, så langt dette ikke er eller vil komme i konflikt med andres rettigheter. Universitetene skal sikre at resultatene blir utnyttet til beste for samfunnet.

På denne bakgrunn gjøres følgende retningslinjer gjeldende for AHO:  

Hvem og hva omfattes av retningslinjene

Retningslinjene gjelder for tilsattes arbeidsresultater av enhver art uavhengig av om disse kan utnyttes næringsmessig eller ikke. Retningslinjene gjelder også for studenter og selvstendige oppdragstakere så langt de passer.

Alle kategorier arbeidsresultater er omfattet av disse retningslinjene, herunder, men ikke begrenset til:

  • patenterbare oppfinnelser,
  • ikke-patenterbar teknologi (ikke-patenterbare oppfinnelser og andre løsninger og prinsipper; knowhow, inkludert bedriftshemmeligheter, teknisk, vitenskapelig og merkantil informasjon og forretningskonsepter),
  • databaser,
  • dataprogrammer,
  • algoritmer,
  • ethvert materielt produkt (organisk, uorganisk og biologisk materiale), herunder substanser, organismer og avlinger, samt materialer – heretter betegnet fysiske gjenstander,
  • arbeidsresultater som kan danne grunnlag for varemerke– og designregistrering,
  • faglitterære publikasjoner og annet forsknings– og undervisningsmateriale som er et resultat av den tilsattes arbeid ved AHO eller av en nærmere angitt oppgave den tilsatte er pålagt i tjenesten

Det er innføret meldeplikt for alle resultater som kan ha næringsmessig potensial.

Eiendomsrett

Alle rettigheter til resultater som AHO eier forblir som hovedregel ved AHO. AHO kan i intet tilfelle gi avkall på sin rett til utnyttelse av resultatene til undervisnings– og forskningsformål.

AHO vil etter avtale kunne gi en tredjepart lisens til utnyttelse av universitetenes resultater, herunder næringsmessig utnyttelse, innenfor den enkelte tredjeparts nærings- og virksomhetsområde. Lisensavtalen skal inneholde bestemmelser om tredjeparts plikt til aktiv utnyttelse av lisensen.

I enkelttilfelle kan rettigheter til utnyttelse av resultater overdras til tredjepart på kommersielle vilkår, betinget av at AHO samtidig beholder sin rett til utnyttelse av resultatene til undervisnings– og forskningsformål og til næringsmessig utnyttelse utenfor den enkelte bedrifts nærings– og virksomhetsområde.

Publisering

AHO vil beskytte og ivareta de vitenskapelig tilsattes sedvanemessige og lovmessige adgang til selv å avgjøre om, og på hvilken måte, et vitenskapelig verk skal offentliggjøres. Det kan avtales en kortvarig utsettelse av publisering for å gi anledning til rettighetssikring.

Partenes rolle i kommersialiseringsprosessen

AHO ønsker å legge til rette for, og gi incentiver til, at de tilsatte kan delta i videreutviklingen av de resultater som AHO har overtatt for næringsmessig utnyttelse. Det legges her til grunn at AHO primært ønsker å bidra til at resultater som er fremkommet ved AHO blir tatt i bruk, og at eventuelle inntekter normalt kun unntaksvis vil gi grunnlag for profitt til AHO.

Fordeling av nettoinntekter ved kommersialisering:
Generelt skal en ta sikte på at tilsatte som utgangspunkt tildeles 1/3 av eventuelle nettoinntekter knyttet til kommersialisering av et resultat.

Tilfelle der resultater ikke meldes inn av tilsatte:
I tilfelle der resultater ikke på reglementert vis meldes av tilsatte til AHO, og resultatet deretter søkes kommersialisert uten AHOs medvirkning, har AHO rett til en andel av fremtidig nettoinntekt av det kommersialiserte resultatet.

Tilfelle der AHO ikke velger å kommersialisere et resultat:
I tilfelle der resultatet på reglementert vis er meldt inn av tilsatte, men AHO ikke ønsker å kommersialisere dette, har AHO rett til en andel av fremtidige nettoinntekter av tilsattes egen kommersialisering. Beløpet er kompensasjon for tilsattes bruk av offentlige ressurser til frembringelsen av resultatet.

Tilsatte med flere arbeidsgivere

Det grunnleggende prinsipp er at økonomisk ansvar, og rettigheter til gevinst, tilfaller den arbeidsgiver hvor arbeidsforholdet innebærer forskning. Hvis begge arbeidsforhold innebærer forskning må partene bli enige om fordelingen.

Interessekonflikter

En viser til Etiske retningslinjer for statstjenesten, hvor det i pkt 4.2 fremgår at statsansatte ikke kan medvirke til illojal konkurranse med den statlige virksomhet hvor vedkommende er ansatt.

Statsansatte kan ikke ta arbeid eller drive ervervsvirksomhet som gjør at vedkommende kan bli inhabil i mer enn sporadiske tilfelle, eller komme i lojalitetskonflikt med den offentlige virksomhet hvor vedkommende er ansatt. Tvilstilfelle bør tas opp med arbeidsgiver i forkant for å unngå vanskeligheter for den ansatte eller arbeidsgiver og for å ivareta den alminnelige tillit til statstjenesten.

Det vises her forøvrig Avtale om ekstraerverv ved AHO