fbpx Retningslinjer for behandling av interne misligheter | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Retningslinjer for behandling av interne misligheter

1. Innledning

AHO ønsker aktivt å forebygge at irregulære forhold oppstår. Eventuelle misligheter skal forhindres, eventuelt avdekkes så tidlige som mulig.

Mislighetsbegrepet omfatter både straffbare og ikke-straffbare forhold. Misligheter innebærer utroskap i tjenesten og kan for eksempel omfatte økonomiforvaltning, skolens eiendeler, saksbehandling og gi seg utslag i underslag, tyveri, bedrageri, bestikkelser, brudd på taushetsplikt og etiske retningslinjer, brudd på instrukser, dokumentfalsk og korrupsjon. Misligheter er tilsiktet handling med formål å oppnå urettmessig fordel for seg selv eller andre.

AHO ønsker å gi retningslinjer som gir forutsigbarhet og likebehandling i saker som kan dreie seg om interne misligheter.

2. Ansvar

Vedkommende som oppdager eller har grunn til mistanke om at interne misligheter er begått, skal varsle nærmeste leder som igjen varsler overordnet ledelsesnivå. Dersom nærmeste leder er mistenkt, varsles overordnet ledelsesnivå.

Rektor og direktør vurderer alvorlighetsgrad, tiltak og eventuell politianmeldelse.

3. Innsamling av fakta/bevis og vurdering av suspensjon av arbeidstaker

Mislighetssaker skal behandles diskret. Ledelsen må ta hensyn til dette når arbeidstakeren skal konfronteres med mistankene.

Ledelsen vurderer videre saksgang som inkluderer innsamling av fakta/bevis.

Kontrolltiltak må være saklig og forholdsmessig, jf. Arbeidsmiljøloven § 9-1.

For å hindre bevisforspillelse kan det være behov for å permittere eller suspendere arbeidstaker, jf. Tjenestemannsloven § 16. Den som blir permittert eller suspendert utestenges fra arbeidsplassen med øyeblikkelig virkning. Leder skal sørge for at arbeidstakeren leverer nøkler og adgangskort, samt fratas fullmakter og elektroniske tilganger.

4. Samtale med arbeidstakeren

Den som er mistenkt for å ha begått en mislighet, må få anledning til å forklare seg.

Før samtale med arbeidstakeren der vedkommende blir konfrontert med mistankene, skal ledelsen, hvis det er mulig, sørge for beredskap av et støtteapparat. Dette kan for eksempel være bedriftshelsetjenesten.

Før samtalen finner sted, skal arbeidstakeren bli gjort oppmerksom på at vedkommende kan ha med seg en rådgiver, for eksempel en tillitsvalgt.

Det skal lages referat som skal underskrives av begge parter. Hvis arbeidstaker ikke vil underskrive, kan vedkommende legge fram sitt eget saksdokument.

5. Taushetsplikt - forhold til kollegaer, presse

Reglene for taushetsplikt gjelder i mislighetssaker, jf. Forvaltningsloven § 13.

Rektor besvarer eventuelle henvendelser fra pressen.

6. Avklaring og konkludering

Når fakta er skaffet til veie, skal ledelsen ved rektor og direktør vurdere om det skal fremmes disiplinærsak med hjemmel i tjenestemannsloven.

Dersom vedkommende er suspendert, må ledelsen ved rektor og direktør vurdere om vilkårene for suspensjon fortsatt er oppfylt.

Rektor og direktør skal lage en innstilling med vurdering om hvorvidt forholdet bør anmeldes. Når anmeldelse er gitt, skal AHO bistå politiet slik at etterforskningen blir mest mulig rasjonell. Opplysninger slike situasjoner kan normalt gis uten hinder av taushetsplikt, jf. Forvaltningsloven § 13 boksstav b nr. 6.
Rektor og direktør vurderer på hvilket tidspunkt departementet, Riksrevisjonen, Datatilsynet og eventuelt andre relevante myndigheter skal informeres.

Etter avsluttet sak skal rutiner gjennomgås og eventuelt endres for å redusere faren for nye misligheter.