fbpx Rutiner for utbetaling av lønn, honorar eller næring | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Rutiner for utbetaling av lønn, honorar eller næring

Utbetaling av lønn/honorar eller næring skal vurderes opp mot skattelovens bestemmelser om tjenestebegrepet. Dette betyr at i utgangspunktet er all undervisning ved AHO omfattet av tjenestebegrepet og skal behandles som lønn. I unntakstilfeller kan det aksepteres at kortvarige oppdrag blir utbetalt via faktura til selvstendig næringsdrivende.

Følgende rutiner gjelder:

 1. Det må påses at engasjerte på timebasis gjøres kjent med AHOs retningslinjer for fakturering, timelister m.v. før kontrakt/avtale inngås. Det må så vurderes om det er lønn eller næring ved å fylle ut vurderingsskjema for lønn eller næring. Skjemaet må undertegnes og legges ved fakturaen.
 2. ​Det skal inngås skriftlig kontrakt, enten kontrakt for leverandør (vurdert som næring) eller kontrakt for kortvarig oppdrag (vurdert som lønn). Kopi av kontrakten skal følge med timeregning eller faktura og skal være underskrevet av både arbeidsgiver og arbeidstaker.
 3. Ved oppdrag skal vurderingsskjema fylles ut og leveres sammen med første faktura.
 4. Faktura skal fylle formelle krav til faktura og bør være skrevet ut av et faktureringssystem. Fakturaer som ikke fyller kravene, vil økonomiavdelingen returnere fakturautsteder.
 5. For oppdrag over 20 000,- skal det foreligge dokumentasjon fra likningskontoret om at vedkommende skattemessig behandles som selvstendig næringsdrivende.
 6. Hvis det ikke er vurdert som næring, må rutiner for utbetaling av lønn til korttidsengasjerte med timelønn, følges.
 7. Honorar til sensorer og medlemmer av bedømmelseskomiteer kan ikke faktureres, men skal alltid behandles som lønn.
 8. Regelmessig undervisning m.v. gjennom semesteret skal som hovedregel vurderes som et tjenesteforhold mellom vedkommende og AHO og utbetaling skal derfor behandles som lønn.
 9. Oppstår det tilfeller hvor du er i tvil om hvordan du skal forholde deg til krav om fakturering av tjenester, ta kontakt med økonomiavdelingen.

Vurdering av lønn eller næring til selvstendig næringsdrivende

For enhver utbetaling skal det foreligge kontrakt underskrevet av begge parter. Skatteetatens retningslinjer for utbetaling som lønn eller næringsinntekt er ikke entydige og det må foretas en skjønnsmessig vurdering i hvert tilfelle. En forutsetning for all fakturering er at fakturaen kommer fra et registrert selskap og fakturaen fyller de formelle kravene.

Oppdragstaker må ha organisasjonsnummer for å bli opprettet som leverandør. AHO kontrollerer at det foreligger et gyldig organisasjonsnummer.

Kontrakt skal utarbeides og signeres av budsjettdisponeringsmyndighet oppdragstaker. Deretter må det lages en bestilling via UNIT4.


Juridiske rettigheter og plikter

 • Forholdet regulert av kontraktsrett
 • Ikke omfattet av regelverket i staten
 • Ikke krav på feriepenger
 • Meldes ikke inn i Statens pensjonskasse
 • Trekkes ikke i skatt
 • AHO innrapporterer næringsinntekt til likningsmyndighetene én gang i året


For å vurdere lønn eller næring skal følgende spørsmål besvares: 

 1. Er arbeidet sensorarbeid? 
  1. Hvis ja: utbetaling som lønn.
  2. Hvis nei: gå til spørsmål to.
 2. Er det avtalt mer enn fem timer i semesteret?
  1. Hvis ja: gå til spørsmål tre.  
  2. Hvis nei: utbetalingen faktureres.
 3. Er avtalt honorar mer enn 5000,- per semester?   
  1. Hvis ja: utbetaling som lønn.
  2. Hvis nei: utbetalingen faktureres.
 4. Er firmaet et enkeltpersonsforetak? 
  1. Hvis ja: utbetaling som lønn.
  2. Hvis nei: gå videre til spørsmål fem.
 5. Har selskapet et formål som er relevant for undervisning i landskapsarkitektur, arkitektur og design? 
  1. Hvis ja: utbetalingen faktureres.
  2. Hvis nei: utbetaling som lønn. 
Laste ned vurderingsskjema Lønn eller næring - gjelder selvstendig næringsdrivende (Excel-fil)