fbpx 2019 Vår | Page 3 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2019 Vår

Start semester

40 410 Praksis 2

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Practice 2
Emnekode: 
40 410
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
30
Emneansvarlig
Jonas Johansen Lippestad
Hans-Kristian Hagen
Forkunnskapskrav

Opptak til AHO og fullført tre års studier på bachelornivå (180 studiepoeng). 

Om emnet

Praksis-kursene har som formål å øve evnen til å orientere seg og finne standpunkt innenfor arkitektfagets rammebetingelser. Begrepet rammebetingelser benyttes her i ordets videste forstand og vedrører alle hensyn av samfunnsmessig betydning.

Kursene har tilsvarende form og metode og er rettet mot å gi deltakerne viktig forberedende kunnskap for å kunne drive en liten arkitektpraksis i Norge i dag. De tar imidlertid for seg ulike temaer og står uavhengig av hverandre i utdanningsforløpet.

Praksis 2 fokuserer på materialer og teknologi. Hvordan vi til enhver tid planlegger og bygger er sterkt påvirket av kulturelle betingelser knyttet til disse to emnene. Vi skal lete etter korrelasjoner mellom ressurstilgang, foredling, tilvirking og konstruksjon, og studere det i sammenheng med samfunnsskapte verdier; fra råstoff til ferdige bygg.

Læringsutbytte

Hovedmålet er at studentene skal lære å orientere seg innenfor de gjeldende rammevilkårene praktiserende arkitekter har i dag, og dermed styrke evnen til å reflektere over, og påvirke, egen profesjon.

Arkitekter forholder seg til en kompleks realitet i den delen av sitt virke som tar for seg bruken av materialer og hvordan vi lager arkitektur av dem. Ved endt semester skal studentene ha kunnskap om:

- det hovedsakelige material- og produkttilfanget arkitekter benytter seg av, og hvilken historisk, økonomisk, kulturell og politisk virkelighet som ligger bak dette utvalget.

- materialenes egenskaper og historie i norsk kontekst.

- de ulike produksjons- og foredlingsnivåene. 

- måling- og sertifiseringssystemer.

- energibruk og miljøpåvirkning.

I tillegg skal studentene øve en informert og kritisk diskusjon om arkitekturens rammebetingelser.

Læringen fra fordypningskurset vil knytte seg til, og gi nødvendig basiskunnskap for, drift av en liten arkitektpraksis og ser på hvordan arkitekter samhandler med de viktigste aktørene innenfor det aktuelle temaet.

Undervisningen er avhengig av deltagernes bidrag til felles læringsutbytte på grunn av emnets kompleksitet og omfang.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Hver fordypningskursdag begynner med organisert undervisning ved forelesninger om et avklart emne. Resten av tiden er satt av til studier relatert til neste forelesning. Dette arbeidet blir også organisert, men i en friere form hvor den enkelte deltaker kan fokusere på egne interesser og synspunkt.

Fordypningskursuken organiseres som en workshop hvor kunnskapen som er tilegnet i løpet av semesteret skal få en praktisk anvendelse.

Deltakerne skal til sammen bidra til at stoffet som formidles, debatteres og produseres i løpet av kurset blir samlet og publisert i en form som kan nyttiggjøre læringsutbyttet etter endt utdanning.

Pensum

Hovedpensum oppgis ved kursstart, og temapensum gis etter hver forelesning.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisningOppmøte og deltagelsePåkrevdKurset krever 100% oppmøte og aktiv deltakelse i diskursen emnet knytter seg til. Det vil bli gitt konkrete oppgaver for å tilfredsstille arbeidskravet.
Kursets ulike tema undervises med en kategori per undervisningsdag.
Oppmøte og deltakelse er derfor avgjørende for å oppnå fullt læringsutbytte.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:Oppmøte og deltagelse
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Kurset krever 100% oppmøte og aktiv deltakelse i diskursen emnet knytter seg til. Det vil bli gitt konkrete oppgaver for å tilfredsstille arbeidskravet.
Kursets ulike tema undervises med en kategori per undervisningsdag.
Oppmøte og deltakelse er derfor avgjørende for å oppnå fullt læringsutbytte.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttStudenten vurderes til bestått/ikke bestått etter en vurdering av aktiv deltakelse i kursopplegget. Deltakelsen består av oppmøte i tillegg til utførelse av prosjektoppgaver som er tilmålt kursopplegget i omfang.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studenten vurderes til bestått/ikke bestått etter en vurdering av aktiv deltakelse i kursopplegget. Deltakelsen består av oppmøte i tillegg til utførelse av prosjektoppgaver som er tilmålt kursopplegget i omfang.
AktivitetKommentar
Oppmøte
Skriftlige oppgaver
Workshops
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:
Aktivitet:Skriftlige oppgaver
Kommentar:
Aktivitet:Workshops
Kommentar:

Start semester

40 409 Jigs and Joints: design concepts, materials, and making

Full course name in English: 
Jigs and Joints: design concepts, materials, and making
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
40 409
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Christian Hermansen
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS).

Basic command of a 3D modeling program, preferably Rhino 3D

Om emnet

The aim of this course is to explore the relation between design, materials, and making.

Driven by the profusion of building materials and components, by the requirements to comply with building regulation authorities, by the threat of legal action, and by the shortage of time, architects often resort to applying standard construction details to their design concepts, regardless of whether or not these ‘copy & paste’ details fit or enhance their design ideas.

There is nothing intrinsically wrong with using the plethora of construction information readily available to architects. But all too often ready-made details are used with only partial understanding of the reasons why they were put together in a particular way and the contexts in which their application is appropriate.

This course starts from the premise that in order to fully understand how to design building details it is necessary to have a direct sensory experience of the materials being used. Juhani Pallasmaa makes a similar point in his book The Eyes of the Skin (p.10)

“I had become increasingly concerned about the bias towards vision, and the suppression of other senses in the way architecture was conceived, taught and critiqued, and about the consequent disappearance of sensory and sensual qualities from the arts and architecture.”

When Louis Kahn asked  “What does a brick want to be?”, he was rhetorically calling attention to the relation between material properties and design,

"You say to a brick, 'What do you want, brick?' And brick says to you, 'I like an arch.' And you say to brick, 'Look, I want one, too, but arches are expensive and I can use a concrete lintel.' And then you say: 'What do you think of that, brick?' Brick says: 'I like an arch.'"

Læringsutbytte

On completion of this course you will:

 • Learn about wood as a building material.
 • Learn how to model a digital prototype, and use this as as a basis for production.
 • Learn to think sequentially - order of operations, and how this feeds into the architectural outcome.
 • Acquire knowledge on the construction of jigs to assist in precise and repetitive tasks.
 • Learn to think critically in regards to how details are designed.
 • Acquire insight on the importance of details.
 • Learn to understand how architectural elements are integrated into a design concept.
Praktisk organisering og arbeidsmåter

The course will consist of a study of a material (timber) and its use in one building. We will choose buildings in which the use of timber reveals an understanding of the nature of that material and the full utilisation of its characteristics as a complement of the design concept.

We will choose one detail from the building which is exemplary, in that it meets its functional requirements and contributes to the design concept of the building.

We will then build that detail, at scale 1:1, if practically possible. To aid in the making of the detail you will design and construct a jig. We use the word ‘jig’ as both ‘An indirect, usually cunning means of gaining an end’ and ‘a device that holds a piece of work and guides the tool operating on it’. The jig will ensure the precise construction of the joint using only those hand tools commonly available in a building site.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning PåkrevdThe requirement for the course will be to attend lectures, workshop sessions, and seminars (at least 80% overall attendance required).
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:The requirement for the course will be to attend lectures, workshop sessions, and seminars (at least 80% overall attendance required).
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttThe requirement for the course will be to attend lectures, workshop sessions, and seminars (at least 80% overall attendance required), participate in course discussions, hand-in a short report on the chosen building and detail, the built jig, and build the detail at 1:1 using the jig.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:The requirement for the course will be to attend lectures, workshop sessions, and seminars (at least 80% overall attendance required), participate in course discussions, hand-in a short report on the chosen building and detail, the built jig, and build the detail at 1:1 using the jig.

Start semester

60 405 Kartlegging av det ukjente Oslo

Full course name in English: 
Mapping the unknown Oslo
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
60 405
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Jonny Aspen
Forkunnskapskrav

Opptak til AHO og fullført tre års studier på bachelornivå (180 studiepoeng).

Om emnet

Kursets tema er å utforske alternative måter å kartlegge Oslo på, en by som er i vedvarende endring både når det gjelder planlegging, arkitektur, sosiale faktorer og kulturelle forhold. I kurset vil vi prøve ut ulike tilnærmingsmåter til kartlegging, for på den måten å utforske og dokumentere mer ukjente sider av byens utvikling og mangfold. Kurset vil blant annet fokusere på følgende sentrale spørsmål: Hvordan kan man bruke kart til å fortelle nye historier om Oslo? Og hvordan kan kart brukes som verktøy for kreativ urban utforskning og visjonsdannelse?

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene vil tilegne seg kunnskaper om kart og kartproduksjon som verktøy for undersøkelse og utforskning av byer og urbane forhold.

Ferdigheter: Studentene får trening i å utforske alternative tilnærmingsmåter til urban kartlegging gjennom pensumlesning og praktisk arbeid.

Kompetanse: Studentene skal tilegne seg kompetanse i alternative former for urban kartlegging så vel som opparbeide seg en reflekterende holdning til slike praksiser.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset består av følgende fire deler:

1) et utvalg forelesninger om urban kartlegging, både av mer teoretisk og praktisk karakter,

2) pensumlesning seminardiskusjoner,

3) feltarbeid og praktiske kartleggingsøvelser,

4) utarbeidelse av et tematisk Oslo-kart (over et tematikk som bestemmes av studenten selv, pluss en kort forklarende tekst).

Pensum

Pensumliste presenteres ved semesterstart.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger2PåkrevdStudentene forventes å lese pensumlitteraturen til hver time. Studentene vil også få i oppgave å forberede seminarinnlegg med utgangspunkt i pensumlitteraturen og eget feltarbeid. I første del av semesteret legges det opp til at man utforsker ulike tilnærmingsmåter til urban kartlegging i form av praktiske øvelser. I andre halvdel av semesteret er planen at man skal lage et tematisk kart over Oslo samt skrive en kort forklarende tekst til kartleggingsarbeidet man har gjennomført.

Øvinger må være godkjent for å få lov til å levere inn materiale til den endelige vurderingsmappen
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav:2
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Studentene forventes å lese pensumlitteraturen til hver time. Studentene vil også få i oppgave å forberede seminarinnlegg med utgangspunkt i pensumlitteraturen og eget feltarbeid. I første del av semesteret legges det opp til at man utforsker ulike tilnærmingsmåter til urban kartlegging i form av praktiske øvelser. I andre halvdel av semesteret er planen at man skal lage et tematisk kart over Oslo samt skrive en kort forklarende tekst til kartleggingsarbeidet man har gjennomført.

Øvinger må være godkjent for å få lov til å levere inn materiale til den endelige vurderingsmappen
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttEt tematisk Oslo-kart pluss forklarende tekst skal leveres inn mot slutten av semesteret. Studentene skal videre forberede en kort presentasjon av arbeidet sitt i forbindelse med en avsluttende gjennomgang.

Deltakelse og innlevering av tematisk Oslo-kart pluss forklarende tekst.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Et tematisk Oslo-kart pluss forklarende tekst skal leveres inn mot slutten av semesteret. Studentene skal videre forberede en kort presentasjon av arbeidet sitt i forbindelse med en avsluttende gjennomgang.

Deltakelse og innlevering av tematisk Oslo-kart pluss forklarende tekst.

60 406 Coastal mapping

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Coastal mapping
Emnekode: 
60 406
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Maksimum antall studenter: 
9
Emneansvarlig
Karl Otto Ellefsen
Espen Aukrust Hauglin
Forkunnskapskrav

Opptak til AHO og fullført tre års studier på bachelornivå (180 studiepoeng).

Noe kunnskap om karlegging ved hjelp av Geografiske Informasjonssystemer (GIS).

Om emnet

Kurset dreier seg om konsekvensene av norsk fiskerinæring på land:

 • Territorielle konsekvenser
 • Stedlige konsekvenser

De romlige, territorielle konsekvensene diskuteres for de sentrale områdene for vinterskreifiske; Senja, Lofoten og Vesterålen.

Stedlige konsekvenser diskuteres for alle aktive fiskevær.

Tilgjengelig statistikk og visuelt materiale bearbeides ved hjelp av GIS-verktøy.

Vår metodikk tillemper seg OMA’s framgangsmåte i rurale studier

Våren 2019 er det siste i rekken av tre kurs. Våren 2018 studerte vi Senja, høsten 2018 studerte vi Lofoten, mens våren 2019 vil vi studere Vesterålen.

Kurset vil gjennomføre en ekskursjon til Vesterålen (Andøy, Øksnes, Bø, Sortland og Hadsel kommuner) under vinterfisket i 2019.

Supplerende opplysninger

Det er ulike innfallsvinkler til dette kurset:

 1. Våren 2017 ga Karl Otto Ellefsen sammen med Tarald Lundevall ut boka «Fiskevær – Myre på Yttersida» på PAX forlag. Boka diskuterer konsekvensene av norsk fiskerinæring på land – i dette tilfelle torskefiskeriene – hvordan næringa formgir og endrer steder og hvordan den endrer bosettingsmønsteret. Vi ønsker å utvide dette perspektivet til å diskutere konsekvenser for hele norskekysten.
 2. Nær all arkitektur- og urbanismeinteresse har i flere tiår nå vært rettet mot byen. Dette har ført til at endringer på landsbygda i liten grad har vært observert. AHO arbeider sammen med CAFA (Central Academy of Fine Arts, Beijing) med forskningsprosjektet Urbanisation of Rural China/Countryside Construction. Dette prosjektet er knyttet sammen med OMA/AMO`s pågående arbeid med å kartlegge rurale omstillingsprosesser globalt.
 3. UL arbeider med å raffinere bruke av GIS verktøy både til romlige diskusjoner av bosettingsmønster, næringsaktivitet og kulturelle forhold. Samtidig er intensjonen nå å ta opp igjen våre morfologiske studier fra 1980 og 1990 tallet og bruke GIS verktøy i disse studiene.

Materialet fa de tre kursene skal kurateres til en utstilling høsten 2019.

Læringsutbytte

Ferdigheter i å bruke Geografiske Informasjonssystemer i kartlegging.

Ferdigheter i territoriell «mapping».

Kunnskap om og ferdigheter i morfologiske studier.

Ferdigheter i å sette sammen og presentere en kompleks romlig og stedlig studie.

Kunnskap om rurale områder som gir kompetanse for å forstå og arbeide i denne typen områder.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Digitalt gruppearbeid for å lære GIS med fokus på territorielle og stedlige studier i Vesterålen.

Forelesninger og seminarer om rurale og kystnære områder og aktuelle problemstillinger.

Individuelt case-studie av fiskerinæringens avtrykk på land.

 

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttI løpet av semesteret skal studentene gi regelmessige presentasjoner for lærer og medstudenter og få tilbakemelding på arbeidet. Ved slutten av semestret skal resultatet bli fremvist i et gitt format. Den avsluttende vurderingen er basert på både den visuelle og muntlige presentasjonen, i tillegg til arbeidsprosessen gjennom semestret.

Les om eksamensreglementet her: https://aho.no/no/studenter/eksamen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:I løpet av semesteret skal studentene gi regelmessige presentasjoner for lærer og medstudenter og få tilbakemelding på arbeidet. Ved slutten av semestret skal resultatet bli fremvist i et gitt format. Den avsluttende vurderingen er basert på både den visuelle og muntlige presentasjonen, i tillegg til arbeidsprosessen gjennom semestret.

Les om eksamensreglementet her: https://aho.no/no/studenter/eksamen.

60 401 Landscape and Urbanism

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Landscape and Urbanism
Emnekode: 
60 401
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2019
Emneansvarlig
Zaccariotto Giambattista
Om emnet

The course explores ideas and techniques of a landscape oriented approach to urbanism, a rich field of knowledge for interpretation / modification of cities and territories which identity is related to the palimpsest of traces overlaid throughout history. Detecting their meaning and illustrating their potentials is the task of the designer. Scope of the course is improving the interpretative toolkit of the designer as `reflective practitioner´.

The contemporary city, with its processes of upscaling and rapid mutation that question the very idea of a city. Geographers have described the changing configurations of European and global urbanization. Many terms have been coined to describe urban forms emerged in different parts of Europe and elsewhere during the 20th and 21st century: Ville-Territoire (Corboz, 1990), the Citta Diffusa (Indovina, 1990), the Desakota (McGee, 1991), the Radiant Periphery (Smets 1986), the Zwischenstadt (Sieverts, 1997). These concepts are diverse, coming from different perspectives with different methods and case studies. But there are shared themes: build-up areas and open space areas that intertwine over vast regions - with the dissolution of clear distinction between city and country- and the formation of mixed whole that used in all parts.

Urban form and process create critical aesthetic, environmental, social conditions that are related, increasing uncertainty. Conventional urbanism repertoire is limited. How can a project absorb present contradictions by creating new, meaningful physical orders? Landscape architecture, a heterogeneous field of knowledge that embrace garden, horticulture, public spaces as well as agriculture, civil and military engineering, cartography and town planning, offers a set of tools - conceptual and operative – that allows for disclosing new possibilities for an integrated approach (transdisciplinary, multifunctional, multi-scalar and processual).

In most of its traditional variations, the `landscape’ is seen as the discipline of interpretation of the existing situation meanings or identities which it will be the designer’s task to detect, to underline, to enhance, to articulate or modulate.  Landscape reading views the area and the public space as a land of ancient culture or as a palimpsest which has accumulated traces of all activities which are remembered as having contributed to that particular landscape and no other. In the tracks which have been overlaid by the march of time, which contradicting or corroborating one another, it construes intentions and detects potentialities to be nursed and passed on (Marot 2010).

Interpretation leads to new forms of description and prefiguration. As cultural construct, landscape is made and remade. The interpretation of landscapes imply - using the terms of Umberto Eco - the distinction between the “intentionality of the author”, that is what the designer wants to communicate; the intentionality of the “reader”, that is what the user interpret and use. And the “intentionality of the work itself”, that is what - independently from the intentionality of the author – the constructed landscape suggests remaining open to new interpretations.

Læringsutbytte

The course will explore themes and tools (conceptual and practical) throughout a sequence of critical operations that complement each other and take place both in the studio and as fieldwork. In particular, the students will be engaged in three types of critical reading; reading of essays of relevant authors, reading of real-world place and reading of spatial projects.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
RapportIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
AktivitetKommentar
OppmøteAttendance in the studio and at fieldwork is expected
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Attendance in the studio and at fieldwork is expected

Start semester

80 409 Urban preservasjon

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Urban transformation
Emnekode: 
80 409
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Even Smith Wergeland
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS).

Om emnet

The urban landscape of Norwegian cities and towns is changing, so is the valuation of historical buildings and neighborhoods. The current urge for progress in the form of compact cities, planned to handle a substantial population growth, puts pressure on the existing urban fabric. In parallel with that, however, the ongoing ‘green shift’, with its emphasis on sustainability, urban denseness and energy-friendly solutions, also comes with a renewed understanding of the built environment as part of the green wave. Demolition is not always optimal from an energy perspective, especially not if historical buildings are handled, re-used and re-cycled in skillful and creative ways. Urban structures of the past can also boost social sustainability and strengthen neighborhood identity, potentially in dialogue with new additions.

For this reason, architects and planners will increasingly be asked to handle historical material in the future. An architectural brief very seldom comes without a historical perspective of some kind. Consequently, more knowledge is needed in order to manage this interesting challenge in practice. This course seeks to define and develop precisely that competence, primarily at an urban scale, through theoretical studies and practical assignments. The main question is: How can one reflect history and direct the future in one coherent process?

The aim of this course is to explore this question by studying various forms of preservation theories and cultural heritage strategies in relation to urban planning theory and practice. Experimental preservation is a key term in this respect, as is community work – to seek the engagement of local residents in order to improve social and spatial conditions within a given environment.

Læringsutbytte

The students will gain insights into current debates on urban preservation, with a particular emphasis on the Norwegian discourse. This involves a basic understanding of bureaucratic systems, political processes, laws and regulations, yet also the possibility to think beyond established rules and doctrines. The idea is to bridge theory and practice by mixing a critical reflection on the value of urban history with addressing urgent needs in the contemporary city through project-based output.

The students will achieve hands-on experience in how to perform urban preservation, through sketching out cultural heritage plans and processing relevant data. They will learn how to conduct field work, how to process data and prepare a strategic urban plan, with the aim of harnessing historical material with a future-oriented outcome. This involves working with local stakeholders, such as municipal offices, entrepreneurs and regular citizens.

This year's edition of the course builds on an ongoing research project at the Institute of form, theory and history, which involves the residential units and public spaces at Stovner in Oslo. Students will learn how to produce strategically relevant material for a municipal reality in which preservation issues are part of a larger vision for urban redevelopment, closely tailored to match local needs.

At a more general level, the students will gain a deeper understanding of key literature in the field, crucial theoretical concepts and key terms in urban preservation management. 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Urban preservation consists of a combination of lectures, seminars and field visits to selected urban preservation sites in Oslo and elsewhere. The course requires active participation in seminars and the students are expected to engage in visual ethnography on site, using an array of visual documentation techniques in order to solve the designated fieldwork. In addition, students are expected to conduct archival research and other forms of information harvesting to gather data for their course assignments.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttFeasibility Study (Norsk: mulighetsstudie)

The students will harness the archival material and field work data to produce a written and visual assessment of a proposed preservation plan or method. This will take form as a compact feasibility study, allowing the students to explore a realistic strategic format typically devised in the early stages of a municipal planning process. While the students are expected to demonstrate basic mastery of the conventions of a feasibility study, they are also encouraged to critically engage with the standard format in order to introduce unorthodox perspectives and modes of presentation, exploiting their creative and visual skills. The scope of the final document will be decided upon in dialogue with the local community for whom the study is developed.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Feasibility Study (Norsk: mulighetsstudie)

The students will harness the archival material and field work data to produce a written and visual assessment of a proposed preservation plan or method. This will take form as a compact feasibility study, allowing the students to explore a realistic strategic format typically devised in the early stages of a municipal planning process. While the students are expected to demonstrate basic mastery of the conventions of a feasibility study, they are also encouraged to critically engage with the standard format in order to introduce unorthodox perspectives and modes of presentation, exploiting their creative and visual skills. The scope of the final document will be decided upon in dialogue with the local community for whom the study is developed.
AktivitetKommentar
OppmøteThe course requires active participation in seminars and excursions. Students are expected to organise and carry out field work to support their individual projects. In addition, students are expected to conduct archival research and other forms of information harvesting to gather data for their course assignments.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:The course requires active participation in seminars and excursions. Students are expected to organise and carry out field work to support their individual projects. In addition, students are expected to conduct archival research and other forms of information harvesting to gather data for their course assignments.

80 404 Speculative Ideation: Hand Drawing as Medium in Architecture

Full course name in English: 
Speculative Ideation: Hand Drawing as Medium in Architecture
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
80 404
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Carsten Oeding Loly
Forkunnskapskrav

Opptak til AHO og fullført tre års studier på bachelornivå (180 studiepoeng).

Om emnet

"Speculative Ideation..."

- adresses the capability of the student of architecture to think with and through drawing by hand.

- is practice-based as it focuses on the relation between action, gesture and decision making.

- sets out from the particular ´wants`and ´needs` and experiences of the participating student.

- encourages exploration and developement of strategies for personal meaning making by drawing.

"Speculative Ideation" contains three main components:

- Individual study
As a framework, participators choose a subject or a theme to pursue throughout the entire course-period. Investigating and exploring subjects from ongoing or previous studio-courses has proven to be productive, but is not a requirement. To which degree and in what ways the student´s handling of the chosen subject or theme results in meaningful insights is thus a core issue to "Speculative..."

- Individual exercises
Intending to invigorate foundational skills previously presented  and introducing new ones, exercises  will draw upon strategies from art and architectural representation.
Analytical and more intuitive approaches through topics such as materiality, formal analysis and representation are covered; all in the context of ideation. 

The exercises take place at the early stages and come to a halt approximately after one-third of the course period.

- Plenary talks & discussions

See working and learning activities

Læringsutbytte

Enhanced capabilities and awareness of hand drawing´s potential as a personal medium for speculation and ideation in architecture. 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Excercises
Take place in the first phase of the course
See course content

In-depth study on individually selected topic/theme.
Run throughout the entire course period
See course content

Talks & discussions
Talks and following discussions take place mainly in the first phase of the course
Topics cover best practice within architecture and art.
Analytic and intuitive approaches will be highlighted and discussed. Interactions between digital media and hand drawing are also touched upon.

Plenary discussions based on  work presented by participating students with an opportunity to voices opinions among peers. Two sessions.

Informal evaluation/feedback through:
- individual tutoring, group sessions and plenary discussions
- intermediate presentations (on choice of topic and on status of ongoing work)

Formal evaluation
Final presentation with external sensor . 

Requirements to pass
80% presence on entire course is required to pass. In order to ensure sufficient progression, close collaboration with peer students and teacher in general requires presence from 9am to 4 pm throughout Tuesdays and the elective course week. 

Presence is required at all presentations - intermediate and final.

Digital hand-in of selected work from the course-period.
 

 

 

Pensum

Literature concerning foundational aspects of drawing will follow

Essays and articles concerning best practice within art and architecture will follow

Literature concerned performativity theory in art will follow

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning Påkrevd80% presence on entire course is required to pass. In order to ensure sufficient progression, close collaboration with peer students and teacher in general requires presence from 9am to 4 pm throughout Tuesdays and the elective course week.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:80% presence on entire course is required to pass. In order to ensure sufficient progression, close collaboration with peer students and teacher in general requires presence from 9am to 4 pm throughout Tuesdays and the elective course week.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke bestått80% presence on entire course is required to pass. In order to ensure sufficient progression, close collaboration with peer students and teacher in general requires presence from 9am to 4 pm throughout Tuesdays and the elective course week.

Presence and contribution to all three presentations likewise.

Digital hand-in of selected work from the course-period.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:80% presence on entire course is required to pass. In order to ensure sufficient progression, close collaboration with peer students and teacher in general requires presence from 9am to 4 pm throughout Tuesdays and the elective course week.

Presence and contribution to all three presentations likewise.

Digital hand-in of selected work from the course-period.
AktivitetKommentar
Individuell oppgaveløsning
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:

60 407 Photography

Full course name in English: 
Photography
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
60 407
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
16
Emneansvarlig
Mattias F Josefsson
Marianne Skjulhaug
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS). The course is for both master students in architecture and landscape architecture.

Om emnet

 

The objectives of the course move beyond learning how to take an excellent technical image. What do the different photographic approaches demonstrate and highlight? By the end of the course, students should be able to handle a camera, make professional prints, and have a broad understanding of photography as a medium. Most importantly, students should develop a critical approach to its use in architectural and landscape discourses.

Photography transposes the three-dimensional object onto a two-dimensional surface. How has the introduction of photography altered our understanding of the world, and foremost, the understanding of architecture? Students will be exposed to philosopher Vilém Flusser´s ideas and criticism of what he calls the apparatus (mechanical / industrial limitations). We will also discuss Roland Barthes idea of the viewer's interpretation (spectrum) of an image (punctum and studium). 

A perfectly manicured lawn with no signs of moss is divided from an overgrown forest ground by a white picket fence. This is how the Swedish photographer Lars Tunbjörk introduces the Scandinavian suburban garden in the photobook "Home" in 2003. Both the domesticated garden and the undomesticated outfields have the same birch trees and grass. The only difference is that on one side there is a man who cuts the grass.  

Our overall interest in this course is to look at the peri-urban landscapes around Oslo. What is in the realm where the city meets "nature". The students can look at this "in-between" space from a landscape (nature) or architecture (buildings) perspective. This area has for a long time interested many photographers and has a strong tradition in Scandinavia, such as in Tunbjörk's work. All of our tasks will be focusing on, and problematising this peri-urban area. An essential reference for this course is the book The New Topographics – Photographs of a Man-Altered Landscape.

It is highly suggested that students have their own semi-professional camera. 

 

Læringsutbytte

1)    After completing the course students will be able read and discuss critical canonical texts about photography and contextualise them within the field of architecture and landscape architecture.

2)    After completing the course the students will have the ability to discuss and use different styles or approaches to photography. 

3)   After completing the course the students will be able to demonstrate reflection on canonical texts, approaches and style of photohgrapy through heir own body of work, and present it in a professional manner. 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The course will consist of lectures, technical tutorials, readings and individual or collective field studies. Students are expected to present and discuss their photographs among peers and to contribute to the course’s collective environment. The elective week requires full participation. Final submission will be  a number of images that will be printed. 

 

Pensum

The students will get a reading list on the first day of the course.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke bestått The assessment will be based on participation and presentation in the course, the individual photographs and the presentation in the final review.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: The assessment will be based on participation and presentation in the course, the individual photographs and the presentation in the final review.
AktivitetKommentar
OppmøteThe weekly workshops and the elective week requires full participation.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:The weekly workshops and the elective week requires full participation.

Start semester

40 624 Universals

Full course name in English: 
Universals
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
40 624
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Espen Vatn
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS)

Om emnet

Universals VIII

Ideal Type

At the age of 27, when I was engaged on large-scale housing schemes for a big German industrial concern, I used my free time to draw all Palladio’s plans on thirty standard sheets of paper (size 420/594) in a common scale. This work on Palladio prompted me to design my first housing scheme, the Freidorf estate (built 1919-1921), on the modular system of an architectural order. By means of this system all the external spaces (squares, streets, gardens) and all public internal spaces (school, restaurant, shop, meeting rooms) were laid out in an artistic pattern which would be perceived by those living there as the spatial harmony of proportion.

Hannes MeyerHannes Meyer, “How I work,” in Architectura CCCP, Nr. 6, 1933, Moscow

Intro

Continuing a series of studios titled Universals, this iteration will be concerned with architectures fundamentally ambivalent condition of pertaining both to a specific condition and being embedded in a universal, disciplinary discussion. This Janus-faced state of both looking to the specific and general will serve as the productive dualism when developing an ideal public architecture and situating it in a complex urban, political and economic condition in Hong Kong.

Background

Jean-Nicolas-Louis Durand developed theories of the ideal types of architecture in his lecture series Précis of 1813, outlining an encyclopaedic architecture for the enlightened world. Concurrently as he is developing his universal language of architecture at Ecole Polytechnique, large socio-political processes such as colonialism and the massive expansion of the metropolis were happening outside the windows. While city planning in the eighteenth was more in the domain of urban engineering as in the case of Georges-Eugène Haussmann. Herein lies a possible unresolved tension between ´type´, the general expansion of the contemporary metropolis and the relationship between universality and the specific.

Étienne-Louis Boullée can serve as a key to understand a relation between typology and architecture with his civic buildings, outlining the metropolis by a series of paradigmatic civic monuments. Boulle also redefined the meaning of the monument as he expanded the definition from meaning a monument such as a tomb, commemorative element, into a monumental public architecture as we can see in his Metropolitan Church (1782), Cénotaphe à Newton (1784) and Deuxieme projet pour la Bibliothèque du Roi (1785).

One can interpret Boullée´s late work as a contribution to a visionary idea of the metropolis, where public space takes on monumental scale. Boullée did propose a total idea of the city, he proposed large incisions into an existing fabric and through them a reordering of the city around these public buildings.

Half a century later, with similar grand ambitions for a public common, Giedion, Leger and Sert would formulate a 9-point manifesto, arguing the freedom monumentality can give to the architect in fostering an architecture beyond program.

Project

The project will be to develop an ideal public building in the first part of the semester together with studies of relevant precedents. We will challenge the ideal type developed with a site in Hong Kong, providing topographic, political and economic complexity to the project. 

We will delve into buildings of the city which are neither capricious nor urbane and aim to develop civic architecture which has the ambition synthesizing a public ambition into a whole, forming a space for the collective imagination, precisely not ´iconic´. We will develop projects addressing the public appropriate for the 21st century.

As primitives of the new technological era, we will work from within the discipline of architecture harbouring both an understanding of architecture as an ancient discipline and a fascination for the new world, developing an architecture which serves as landing strips for dust, motes, light and shadow.

Site

The site will be Hong Kong, the par excellence contemporary city built from one type. Hong Kong also serves as a paradigmatic example of a dense, complex city with a history embedded in colonialism, global trade and with current relationships to both China and the West.

Since the Treaty of Nanking in 1842 Hong Kong has been embedded in this predicament of belonging both to the East and the West. The city's main source of revenue was income from being an entrepôt harbor and quickly became a financial center. Late 19th century came the first factories and manufacturing increased with industries such as sugar refining, cement and ice factories.

The interwar period brought financial difficulties for Hong Kong, due largely to turbulent times in China and the Great Depression in the United States. Hong Kong was industrialized at a much larger scale from the 1950´s because of embargos related to the Korean War lead Hong Kong away from being a entrepot harbour to a manufacturing city. From 1946 to 1948, the number of factories increased by 1211 and 81,700 workers employed in the manufacturing sector. Kwun Tong Industrial Estate was the first industrial estate where clothes manufacturing took place. Also, industries from China moved to Hong Kong because of the Chinese Civil War.

From the 1970 the economy was booming with more than 16 000 factories and its employees accounting for 40% of Hong Kong employment. The electronics, clothing and textile industries grew rapidly due to technical innovations in those fields and manufacturing accounted for 30% of the GDP.

But in the late 1970´s and the 1980´s the industries started to move out of Hong Kong and into Mainland China. There were several reasons for this, some being labour cost, more lenient environmental regulations and lower land costs.

What replaced the exodus of these industries from Hong Kong was financial services, tourism, trading and logistics, and professional and producer services which is still the current economy of the city.

Læringsutbytte

Students will gain valuable experience in working on architecture in a autonomous way and confronting this in a complex situation.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Study trip:

Hong Kong

Teachers:

Espen Vatn

Ane Sønderaal Tolfsen

Jonas Lippestad

Pensum
 • Laugier, M., 1985. Essay on Architecture. Hennessey & Ingalls, Inc.
 • Easterling, K, Zone: The Spatial Softwares of Extrastatecraft (essay)
 • Tsang, S., 2007. Modern History of Hong Kong. I. B.Tauris & Company, Limited.
 • Schenk, Catherine. “Economic History of Hong Kong”. EH.Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples. March 16, 2008. URL http://eh.net/encyclopedia/economic-history-of-hong-kong/
 • Durand, J., 2000. Precis of the Lectures on Architecture: With Graphic Portion of the Lectures on Architecture. Getty Publications.
 • Sigfried Giedion, Nine Points on Monumentality
 • Vidler, A., 1990. The writing of the walls. Princeton, N.J. : Princeton Architectural Press, c1987.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttThere will be one project task throughout the semester. The final project delivery consist of complete drawing set, models, descriptive text and presentation. The final evaluation will be based on the overall quality of project and development throughout the semester. The students will also be evaluated on the quality of the models and the clarity and communication of the architectural drawings and argument.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:There will be one project task throughout the semester. The final project delivery consist of complete drawing set, models, descriptive text and presentation. The final evaluation will be based on the overall quality of project and development throughout the semester. The students will also be evaluated on the quality of the models and the clarity and communication of the architectural drawings and argument.
AktivitetKommentar
EkskursjonThose who do not have the opportunity to participate in excursion will receive a task / a project that replaces this.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:Those who do not have the opportunity to participate in excursion will receive a task / a project that replaces this.

Start semester

40 623 Guest Studio Angela Deuber

Full course name in English: 
Guest Studio Angela Deuber
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
40 623
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
20
Emneansvarlig
Thomas McQuillan
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS) and  knowledge of Rhino

Om emnet

In order to find one’s way today as an architect student, it is important to find out what one intrinsically is interested in. From this point of view, we offer this semester students a chance to find out, what they are deeply interested in (spatially). We will deal with this search throughout the semester. We will deal on a weekly basis, step by step, throughout the semester.

In a first step, a spatial idea or constructive rule is sought and discussed.Students will travel to a place of their choice, visit a masterpiece and present a photograph with a spatial phenomena.

This spatial phenomena is translated into architectural elements (walls, ceilings and floors). Later, the program (a solemn act) is derived from it. It will be implemented.

In the second half of the semester, a detailed project will be prepared on a scale of 1:50 / 1:20.
The students will work with models, with photography, detailed CAD drawings, and self-written texts.

Læringsutbytte

1. Ability to independently develop an architectural project on the basis of an individual idea and to argue convincingly on its behalf.
2. Knowledge of the constituent elements of an architectural work, including site, type, structure, enclosure and material.
3. Awareness of contemporary position in architecture.
4. Benefit from a international guest-teacher and from the confrontation with their architectural thinking, knowledge, experience and imagination.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Studio work

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Veiledningssamtaler Påkrevd
Annet - spesifiser i kommentarfeltet PåkrevdDelivery of materials to reviews
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Veiledningssamtaler
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Delivery of materials to reviews
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
AktivitetKommentar
EkskursjonExcursion to Switzerland and midterm review at the Academy of Architecture in Mendrisio 7th and 8th March. Those who do not have the opportunity to participate in excursion will receive a task / a project that replaces this.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:Excursion to Switzerland and midterm review at the Academy of Architecture in Mendrisio 7th and 8th March. Those who do not have the opportunity to participate in excursion will receive a task / a project that replaces this.

Sider