fbpx 2019 Vår | Page 5 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2019 Vår

70 120 GK2 Brukersentrert design

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
GK2 Brukersentrert design
Emnekode: 
70 120
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Kathinka Bene Hystad
Forkunnskapskrav

Gjennomført GK1, ved å ha oppfylt krav til oppmøte og innleveringer.

Om emnet

Kurset bygger videre på høstens kurs GK1 Introduksjon til design. Hovedfokus i vårens kurs ligger på inkluderende designprosesser og øving i teknikker og metoder for produktutvikling. Kurset gir en større oversikt over faget i kontekst gjennom bransjeinnsikt og innføring til flere av fagfeltene interaksjonsdesign og systemorientert design. Samtidig legges det opp til øvelsesoppgaver for å utforske eget ståsted som designer. Det legges vekt på formgivning og estetisk utforsking i semesteret med en egen modul i 3D formanalyse og konstruksjon både i leire og med digitale verktøy. I et lengre designprosjekt som løses gruppevis får studentene erfaring med å gjennomføre en designprosess i ulike faser frem mot et ferdig produkt som presenteres. 

Kurset inneholder en integrert tegnemodul der studenten øves i relevante tegneteknikker for produktutvikling, visualisering og kommunikasjon i design. Tegneundervisningen avsluttes med et konseptualiseringsprosjekt med integrert opplæring i bruk av Photoshop som tegneverktøy. Visuell kommunikasjon tas videre i semesteret gjennom et Portfoliokurs.

Brukersentrert Design har en studietur til Spania der studentene får utvidet sin faglige kjennskap for å underbygge sitt ståsted som designer.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kunnskap om inkluderende designprosesser og tilhørende metoder
 • Kunnskap om formanalyse, komposisjon og estetikk
 • Kunnskap om designbransjen og fagfeltet 

Ferdigheter

 • Grunnleggende ferdigheter for gjennomføring av en designprosess.
 • Økte ferdigheter i kreative teknikker og konseptualisering
 • Økte tegneferdigheter med fokus på visualisering og kommunikasjon i design.
 • Kunnskap og ferdigheter innen blandede tegneteknikker med Adobe Photoshop
 • Økt bevissthet og ferdigheter i formgivning med erfaring i bruk av estetiske virkemidler i todimensjonale og tredimensjonale uttrykk.
 • Ferdigheter innen visuell og muntlig kommunikasjon.
 • Grunnleggende ferdigheter i 3D programvare med SolidWorks
 • Økte ferdigheter innen modellbygging samt erfaring fra 3D printing

Generelt

 • Forståelse av designfaget i kontekst og eget ståsted som designer.
 • GK2 sammen med GK1 gir studenten generell kompetanse innen design med utgangspunkt i produktdesign. Dette legger grunnlaget for å kunne tilegne seg og anvende kunnskap på en relevant og selvstendig måte videre i studiet.  
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen bygges opp med forelesninger, prosjekter, øvingskurs og studioundervisning. Det legges opp til både individuelt og gruppevis arbeid. Det forventes at studentene selv anvender kunnskap fra forrige semester og det legges mindre vekt på workshops. Ferdigheter i muntlig og visuell kommunikasjon øves gjennom fremlegging av eget arbeid. Det legges vekt på prosjektenes relevans i en samfunnsmessig kontekst og kontakt med eksterne aktører er sentralt. Det legges opp til en ukes studietur til Spania. 

Pensum

Tilhørende pensumlitteratur og artikler med fokus på formgivning og designprosesser generelt og inkluderende designprosesser og velferdsteknologi spesielt. 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuellBestått / ikke beståttKurset består av 4 moduler som alle må beståes frittstående for å få godkjent semesteret.
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttDESIGNBRANSJEN OG DESIGNEREN
Skriftlig oppgaveinnlevering ved semesterstart. Midtveis innlevering av personlig designprosjekt. Digital designhåndbok med egne refleksjoner og Portfolio ved semesterslutt. Gjennomført studietur eller innlevering av kompenserende oppgaver.
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke bestått3D FORMANALYSE OG KONSTRUKSJON
Innlevering av øvelsesoppgaver i materialteknologi under intensivuken. Innlevering av øvelser i leire og digitalt i løpet av kursmodulen. Sluttinnlevering av 3D printet modell og rendering i farger.
ProsjektoppgaveGruppeBestått / ikke beståttINKLUDERENDE DESIGNPROSESSER
Hovedprosjekt som resulterer i fysiske tredimensjonale modeller. Presentasjon som dokumenterer prosess og resultat i henhold til gitte krav i prosjektet.
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttTEGNEUNDERVISNING
Tegneportfolio fra hele semesteret med arbeider fra løpende undervisning og croquis, samt arbeider fra tegneprosjektet med bruk av Photoshop.
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuellBestått / ikke beståttHvis en eller flere av modulene ikke godkjennes innen tidsfristen i semesteret, gis studenten anledning til å supplere arbeidet, såframt noe er levert. Det kreves da i tillegg dokumentasjon av alt arbeidet i designprosessen frem til sluttresultat. Dette for evaluering av innsats og progresjon i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Kurset består av 4 moduler som alle må beståes frittstående for å få godkjent semesteret.
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:DESIGNBRANSJEN OG DESIGNEREN
Skriftlig oppgaveinnlevering ved semesterstart. Midtveis innlevering av personlig designprosjekt. Digital designhåndbok med egne refleksjoner og Portfolio ved semesterslutt. Gjennomført studietur eller innlevering av kompenserende oppgaver.
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:3D FORMANALYSE OG KONSTRUKSJON
Innlevering av øvelsesoppgaver i materialteknologi under intensivuken. Innlevering av øvelser i leire og digitalt i løpet av kursmodulen. Sluttinnlevering av 3D printet modell og rendering i farger.
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Gruppe
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:INKLUDERENDE DESIGNPROSESSER
Hovedprosjekt som resulterer i fysiske tredimensjonale modeller. Presentasjon som dokumenterer prosess og resultat i henhold til gitte krav i prosjektet.
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:TEGNEUNDERVISNING
Tegneportfolio fra hele semesteret med arbeider fra løpende undervisning og croquis, samt arbeider fra tegneprosjektet med bruk av Photoshop.
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Hvis en eller flere av modulene ikke godkjennes innen tidsfristen i semesteret, gis studenten anledning til å supplere arbeidet, såframt noe er levert. Det kreves da i tillegg dokumentasjon av alt arbeidet i designprosessen frem til sluttresultat. Dette for evaluering av innsats og progresjon i modulen.
AktivitetKommentar
OppmøteI kurset forutsettes høy grad av deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger og presentasjoner. Fravær ved kursaktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Det forventes også en stor grad av egeninnsats og deltagelse i gruppearbeid i løpet av studiet.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:I kurset forutsettes høy grad av deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger og presentasjoner. Fravær ved kursaktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Det forventes også en stor grad av egeninnsats og deltagelse i gruppearbeid i løpet av studiet.

70 601 Interaction Design 2: Screens

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Interaction Design 2: Screens
Emnekode: 
70 601
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Maksimum antall studenter: 
20
Forkunnskapskrav

Passed foundation level courses at AHO (BA-level) or equivalent education of 180 ECTS.

Students that have taken Interaction Design 1 will have precedence. Students with Service Design 1 have second priority and students with System Oriented Design third priority.

Om emnet

The second part of the interaction design programme focuses on the complex connected world we now live in, where visual interfaces are increasingly prevalent (from mobile phones to large public information systems and presenting designers with fascinating, complex and highly relevant challenges. The course explores how these interfaces can be effectively integrated into networks and spaces; the information they contain and the messages they impart; and how we, as users, engage and interact with them.

New digital technologies, and the internet in particular, have changed the ways of production and consumption of information. The internet itself has undergone a sea-change in recent years, from primarily static and closed systems to infrastructures where openness, information sharing, collaboration and creativity are key ingredients. 

Massive information datasets and structures need to be presented in dynamic, user-friendly and accessible ways, allowing for easy navigation, providing an overview as well as detailed analysis. These sophisticated design challenges will be explored in a range of workshops and projects.The course will provide students with appropriate practical skills, design methods and design thinking tools, enabling them to tackle advanced screen-based design issues, and leading to the creation of engaging, informative and effective interfaces. The semester is a compilation of several smaller modules and workshops to introduce the students to the new and more screen specific methods, processes and tools that will form the core of the term. This will be followed by one final project, where students will develop more in-depth conceptual frameworks.

Læringsutbytte

KNOWLEDGE

Students will

• gain an insight and understanding of the fundamental challenges in the design of screen-based interaction design, and apply this to the design of engaging user-experiences

• understand the roles and opportunities for the designer in a technologically driven environment.

SKILLS

Students will

• improve their screen-based graphical technical and production skills

• be able to use tools and methods to prototype interactive concepts

• get aqainted with the iterative design process through hands-on tasks

• develop their skills at communicating their concepts and ideas in an engaging and convincing manner

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Many small modules 

The semester is divided into many shorter modules, that together will form a comprehensive introduction to the field. Most of these modules will be initiated by lectures and/or workshops, followed by students working on their assignments with mentoring from the staff. Due to the intensity of the whole semester, we pride ourselves on the available supporting staff in many of the modules. 

Frequent crit’s and presentations 

In addition to mentoring, ‘the crit’ is the core method for dialogue throughout the semester, and students will engage in progress discussions and presentation 1 to 2 times weekly throughout the whole semester. 

Partner collaboration 

In the final module the students can choose from a various tasks with external collaborators. These collaborators range from local business and design consultant companies, to design research projects and future envisioning conceptualization. 

Group work 

Students will be working individually or in groups of two. 

 

Pensum

Designing for Interaction: Creating Smart Applications and Clever Devices. Dan Saffer. New Riders

Microinteractions: Designing with details. Dan Saffer. O’Reilly Media

Intertwingled: Information Changes Everything. Peter Morville. Semantic Studios

Inventing the medium: principles of interaction design asa cultural practice. Janet H Murray. The MIT Press

Designing interactions. Bill Moggridge. The MIT Press

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttThe course consist of 4 - 7 modules, and all modules need to be passed in order to pass the whole course.

Evaluation will be based on the following elements in percentage:
• 95% Design projects, presentations, minor deliverables, workshops and appropriate presentation material for the final project. Projects will be assessed for their creativity, expression, innovation, usability and appropriateness of design.
• 5% contribution towards the group exhibition

The course will be assessed by an external sensor/examiner.

The course is evaluated as pass or fail.

If during the semester the student fail in one of the modules, they will be given the option to supply material within the timeframe of the semester. And in addition, the external sensor for the final module will go through all the deliverables from the whole semester for this student do a portfolio evaluation.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:The course consist of 4 - 7 modules, and all modules need to be passed in order to pass the whole course.

Evaluation will be based on the following elements in percentage:
• 95% Design projects, presentations, minor deliverables, workshops and appropriate presentation material for the final project. Projects will be assessed for their creativity, expression, innovation, usability and appropriateness of design.
• 5% contribution towards the group exhibition

The course will be assessed by an external sensor/examiner.

The course is evaluated as pass or fail.

If during the semester the student fail in one of the modules, they will be given the option to supply material within the timeframe of the semester. And in addition, the external sensor for the final module will go through all the deliverables from the whole semester for this student do a portfolio evaluation.
AktivitetKommentar
Oppmøte This is an intensive course and it demands consistent and hard work from the participants. Students are expected to be present in the studio on a daily basis at least 80% of the semester in order to be able to pass the course.

There is a 90 % mandatory attendance expected for lectures and workshops.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar: This is an intensive course and it demands consistent and hard work from the participants. Students are expected to be present in the studio on a daily basis at least 80% of the semester in order to be able to pass the course.

There is a 90 % mandatory attendance expected for lectures and workshops.

70 600 Industridesign 2: ProtoHype

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Industrial Design 2: ProtoHype
Emnekode: 
70 600
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Emneansvarlig
Håkan Edeholt
Nina Bjørnstad
Forkunnskapskrav

Beståtte emner på grunnivå (bachelor) på AHO eller tilsvarende,tilsammen 180 studiepoeng. Kjennskap til 3D- modellering.

Om emnet

ProtoHype er et videregående kurs i industridesign som tar for seg nye verktøy for utvikling, prototyping og formidling av designløsninger. Hovedfokuset er på nye kontekster og temaer som krever radikale heller enn inkrementelle løsninger. Kurset er organisert rundt to omfattende hovediterasjoner og -faser. Den første fasen er basert på fremsyn et par tiår fremover, og deretter, som andre fase, overføres resultatet fra første fase bakover i tid og designes for en mer nåtidig kontekst. Begge fasene vil resultere i fysiske produkter som formidles gjennom både digitale medier og fysiske modeller.

 

Kurset fokuserer spesielt på aktiv bruk av ulike former for fysiske og digitale prototyper som understøtter innovasjonsprosessen. Tradisjonell skissetegning og modellbygging kombineres derfor med 3D-modellering, videoskisser, VR og andre måter å formidle mange ulike designkonsepter på. Uavhengig av hvilken teknologi som brukes, vil fokus alltid være på tradisjonell kjernekompetanse innen industridesign.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten kunne delta i mer avanserte og komplekse designprosesser som en uavhengig designer med en kreativ, estetisk og designorientert tilnærming.

KUNNSKAPER

Etter gjennomført kurs skal studenten ha kunnskap om:

 • løsningsdrevet designprosess som en integrert del av industridesigntradisjonen
 • video- og VR-baserte skisseringsmetoder
 • forskningsmetoder utviklet innenfor industridesigntradisjonen
 • ulike temaer som radikal endring, bærekraft, fremtidsstudier og fremsyn.

FERDIGHETER
Etter gjennomført kurs skal studenten kunne:

 • bruke en industridesigners verktøy, blant annet skissering med ulike medier, kreative metoder, teamarbeid, fremsyn og presentasjon.
 • raskt lære nye ting, vanligvis i en helt ny kontekst og ofte uten relevante brukere som informanter eller meddesignere.

 

GENERELL KOMPETANSE
Etter gjennomført kurs skal studenten:

 • ha oppdatert kompetanse på moderne industridesign basert på den skandinaviske designarven, som kjennetegnes av nytenkende, enkle, nyttige og estetisk raffinerte kvalitetsprodukter som varer lenge.
 • ha en velreflektert, realistisk forståelse av egen kompetanse og hva som kreves for å oppnå tilstrekkelig fagkunnskap og ferdigheter i løpet av et praksisår ved IDE/AHO. Pensumet kan derfor bli endret noe for den enkelte student.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Arbeidet gjennomføres som et designstudio med integrerte forelesninger, presentasjoner og seminarer.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke bestått Kurset vurderes hovedsakelig på bakgrunn av prosjektarbeid, egenvurderinger og innleveringer som designmodeller, videoer og presentasjoner. Den første modulen (fase 1) vurderes av lærerne tilknyttet modulen, og hele kurset vurderes til slutt av en ekstern veileder. Studenten må bestå begge modulene for å bestå kurset.

For studenter som ikke består en av de to modulene, vil det bli gjennomført en porteføljevurdering av alt kursarbeidet på slutten av semester for å avgjøre om studenten har oppnådd ønsket læringsutbytte.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: Kurset vurderes hovedsakelig på bakgrunn av prosjektarbeid, egenvurderinger og innleveringer som designmodeller, videoer og presentasjoner. Den første modulen (fase 1) vurderes av lærerne tilknyttet modulen, og hele kurset vurderes til slutt av en ekstern veileder. Studenten må bestå begge modulene for å bestå kurset.

For studenter som ikke består en av de to modulene, vil det bli gjennomført en porteføljevurdering av alt kursarbeidet på slutten av semester for å avgjøre om studenten har oppnådd ønsket læringsutbytte.
AktivitetKommentar
OppmøteDet er forventet tilstedeværelse og aktiv deltagelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er forventet oppmøte på presentasjoner, workshoper og formelle veiledninger.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det er forventet tilstedeværelse og aktiv deltagelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er forventet oppmøte på presentasjoner, workshoper og formelle veiledninger.

12 802 Diplom design

Studiepoeng: 
30
Full course name in English: 
Diploma Design
Emnekode: 
12 802
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2019
Emneansvarlig
Rachel Troye
Forkunnskapskrav

Bestått pre-diplom og 270 studiepoeng totalt.

Om emnet

Diplomprosjektet ved Institutt for design er det endelige prosjektet i masterprogrammet. Instituttet har en bred tilnærming til designprofesjonen som omfatter produkter, tjenester, systemer og interaktive opplevelser. Utdanningen knytter sammen estetikk og teknologi, kreativitet og designmetoder, kultur og forskning. Programmet har sine røtter i industridesign, men omfatter i dag også interaksjonsdesign, tjenestedesign og systemorientert design. Dette gjenspeiles i bredden av våre studenters diplomprosjekter og de varierte temaene de tar for seg.

Diplomprosjektet avslutter det femårige masterstudiet i design og gjennomføres i det siste semesteret. Diplomprosjektet iverksettes og organiseres av studentene selv og foregår over en periode på 18 uker. Studentene utvikler og definerer sine egne prosjektbeskrivelser (diplomprogrammet) i et pre-diplomkurs i semesteret før diplomprosjektet. Studentene har en hovedveileder på instituttet mens diplomprosjektet pågår, men kan også innhente ytterligere innspill og veiledning fra hele AHO og også eksternt. Diplomprosjekter gjennomføres vanligvis individuelt, men kan også gjennomføres i grupper.

Diplomprosjektene ved Institutt for design kjennetegnes av variasjon og bredde. Prosjektene iverksettes og utvikles vanligvis av studentene, og de står fritt til å utforske ulike temaer og formater. Dette kan være kreativ utforskning, produktutvikling og teoretiske prosjekter, eller samarbeid med kommersielle selskaper, offentlige tjenester eller forskningsprosjekter. Diplomprosjekter kan også være diskursive designprosjekter som har som mål å reise spørsmål eller utfordre samfunnsmessige eller kulturelle problemstillinger. Diplomprosjektene er ofte “hybrider” som forener ulike metoder og aktører, eller som går på tvers av de ulike designspesialiseringene.

Formålet med diplomprosjektet er sammensatt. Studentene må bruke alt de har lært gjennom utdanningen for å definere og utvikle sitt eget prosjekt. En utfordring her er hvordan prosjektet gjennomføres, hvordan det utvikles, og hvordan det utføres som et designprosjekt. I mastergradsammenheng er diplomprosjektet et relativt omfattende prosjekt som krever at studenten er selvstendig, organisert, strukturert og kreativ. Samtidig er diplomprosjektet en mulighet for studentene til å utforske sin egen identitet som designere, å forske på emner de finner interessante, eller utfordre sine ferdigheter og metoder. Diplomprosjektene bør derfor ses helhetlig som prosjekter hvor studentene får velge sine egne temaer, tilnærminger og prosesser, men hvor utfordringen også består i å organisere og utvikle selve prosjektet. Omfanget av og planen for prosjektet defineres og utvikles både i prosjektbeskrivelsen (diplomprogrammet) og i løpet av prosessen.

Det er viktig å merke seg at en helhetlig vurdering av diplomprosjektene betyr at fokuset bør være på selve prosjektet og ikke hvor nøye det følger den innledende beskrivelsen eller diplomprogrammet.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Etter endt diplomprosjekt skal studentenes kunnskapsgrunnlag omfatte:

- designmetoder, materialer, teknologier og verktøy

- designhistorie på beslektede felt

- forskningsmetoder, designprosesser

- bruk av brukere og målgrupper i prosjekter

FERDIGHETER
- kunne utvikle designløsninger gjennom kunstnerisk og vitenskapelig forskning, konseptvisualisering, samarbeid og ferdigstillelse av et prosjekt.

- mestre designdrevne metoder, verktøy og uttrykksformer og kunne bruke dette i en kreativ prosess, på en målrettet, profesjonell og eksperimenterende måte.

- kunne reflektere over forholdet mellom innholdet i prosjektet og verden for øvrig.

- kunne presentere både prosess og sluttresultat på en god måte.

GENERELL KOMPETANSE
- kunne formidle verdier og konsepter og inspirere til dialog og tverrfaglige prosesser ved hjelp av en rekke ulike designmetoder og verktøy.

- kunne bekle ulike roller og samarbeide godt med andre yrkesgrupper.

- kunne reflektere over egen prestasjon og egne leveranser og utfordre egne grenser.

- ta ansvar for egen læring og faglig progresjon, og kunne overføre kunnskap til andre felt.

- ta hensyn til aktuelle etiske spørsmål i forbindelse med eget bidrag.

 

Evaluering og kvalitetssikring

Vurdering
Studentene leverer diplomprosjektet i form av samlet produksjon, en presentasjon og en rapport. Produksjonen kan bestå av modeller, prototyper, installasjoner, diagrammer, visualisering, kartlegginger osv. Diplomrapporten bør gi en oversikt over prosjektet, prosessen, mulige resultater (påvirkning) og studentens refleksjoner. Rapporten bør ikke vurderes alene, men som en oversikt over prosjektet. Studentene skal også gi en 20-minutters presentasjon av diplomprosjektet på vurderingsdagen. Sensorene skal vurdere diplomprosjektet som helhet, inkludert studentens samlede produksjon, rapporten og den offentlige presentasjonen.

Vurderingsprosessen
Vurderingen av diplomprosjektene gjøres av et eksternt sensorteam. Sensorteamet representerer de ulike designretningene studentene kan spesialisere seg mot. Alle sensorene er ansvarlige for helhetsvurderingen av alle diplomprosjektene, men hver enkelt sensor får et særlig ansvar for et utvalg av prosjektene. Sensorteamet mottar først diplomrapportene digitalt. Disse rapportene gir en oversikt over diplomprosjektene. Rapportene bør deretter leses av sensorene som en del av forberedelsene til vurderingen på AHO. Det fysiske resultatet av prosjektene presenteres for sensorene på AHO. På presentasjonsdagen får hver student 20 minutter til å presentere sitt diplomprosjekt. Sensorteamet har deretter totalt 15 minutter til spørsmål, diskusjon og tilbakemelding. Disse 15 minuttene bør også omfatte et kort sammendrag av sensorenes vurdering og generelle tilbakemelding. Dette er et offentlig arrangement for hele skolen, og intensjonen med presentasjonsformatet er å legge til rette for dynamisk diskusjon om diplomprosjektene og interessant respons, så vel som å gjøre det til en læringssituasjon for de andre studentene. Sensorteamets endelige vurdering gis som en skriftlig rapport for hvert prosjekt og leveres en stund etter den offentlige presentasjonsdagen.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
RapportIndividuellBestått / ikke beståttMålet med vurderingen av diplomprosjektet er å vurdere hvordan prosjektet har blitt utviklet, inkludert tematikk, prosesser, resultater og refleksjoner. Diplomprosjektene bør vurderes med utgangspunkt i forutsetningene, problemstillingene og omfanget studentene selv har definert i prosjektene. Diplomprosjektet som helhet gis karakteren “bestått” eller “ikke bestått”.
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Målet med vurderingen av diplomprosjektet er å vurdere hvordan prosjektet har blitt utviklet, inkludert tematikk, prosesser, resultater og refleksjoner. Diplomprosjektene bør vurderes med utgangspunkt i forutsetningene, problemstillingene og omfanget studentene selv har definert i prosjektene. Diplomprosjektet som helhet gis karakteren “bestått” eller “ikke bestått”.

70 700 Pre-Diplom Design

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Pre-diploma Design
Emnekode: 
70 700
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2019
Emneansvarlig
Vera Pahle
Forkunnskapskrav

Fullført 240 studiepoeng totalt.

Om emnet

Prediplomkurset tar sikte på å hjelpe studentene til å utvikle et solid utgangspunkt for diplomprosjektene, som gjør at de kan starte design-/forskningsprosessen med et solid kunnskapgrunnlag, en kritisk holdning og en tydelig plan.

Valg av tema er i utgangspunktet opp til den enkelte student, og retningen er hovedsakelig resultatet av samtaler mellom hver enkelt student og veileder, instituttleder og kurspersonale.

Kurset er organisert i to hovedfaser. Den første fasen fokuserer både på den enkelte students egne ferdigheter og valg av tema for prosjektet. Denne første fasen presenteres og vurderes i form av en presentasjon i løpet av semesteret (etter ca. en måned). Den andre fasen dreier seg om å designe det faktiske prosjektet, med et gjennomførbart prosjektforslag som viktigste og eneste innlevering.

 

 

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

- En velreflektert, konstruktiv og kritisk holdning til egne faglige interesser, styrker og svakheter.

FERDIGHETER
- Kunne selge inn konsepter til både fagfeller og potensielle veiledere og partnere.

- Kunne utvikle et gjennomførbart diplomprosjekt slik det kreves av Institutt for design ved AHO.

 

GENERELL KOMPETANSE
- Kunne formidle egen modenhet som designer på et nivå som gjør det sannsynlig at et diplomprosjekt ved AHO får et positivt utfall.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset vil bestå av forelesninger, egen utforskning og skriving med presentasjoner og veiledning.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
RapportIndividuellBestått / ikke beståttStudenten er selv ansvarlig for å ta initiativ for avtale om veiledning med både hoved- og bi-veileder. Videre må studenten levere et oppgitt antall delinnleveringer og presentere disse i følge en oppsatt timeplan i kurset. Den endelige sluttinnleveringen består av den ferdigstilte prosjekt beskrivelsen levert skriftlig og en presentasjon av den i plenum. Begge deler er obligatoriske. Et bestått kurs krever godkjent skriftlig prosjektbeskrivelse og en muntlig presentasjon.
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studenten er selv ansvarlig for å ta initiativ for avtale om veiledning med både hoved- og bi-veileder. Videre må studenten levere et oppgitt antall delinnleveringer og presentere disse i følge en oppsatt timeplan i kurset. Den endelige sluttinnleveringen består av den ferdigstilte prosjekt beskrivelsen levert skriftlig og en presentasjon av den i plenum. Begge deler er obligatoriske. Et bestått kurs krever godkjent skriftlig prosjektbeskrivelse og en muntlig presentasjon.

70 161 GK6 Introduksjon til Systemorientert design

Studiepoeng: 
12
Full course name in English: 
GK6 Introduksjon til Systemorientert design
Emnekode: 
70 161
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Birger Sevaldson
Forkunnskapskrav

Gjennomført alle emner i GK1, GK2, GK3, GK4 og GK5 ved å ha oppfylt krav til oppmøte og innleveringer.

 

 

 

 

 

Om emnet

Systemorientert design baserer designprosess og designutvikling på systemtenkning.

Systemtenkning er helhetstenkning og å forstå hvordan elementer i en helhet opptrer i forhold til hverandre. Studentene lærer å søke en dypere forståelse av problemstilling, å utfolde designoppgavens kompleksitet og å forstå årsak og virkning av designforslagene.

Kurset ”Introduksjon til Systemorientert design & teamarbeid” (14. januar – 2. Mars 2019) skal utvikle studentenes evne til mestre fremtidig designfaglig praksis med vekt på forholdet mellom designer, designteam, oppdragsgiver og samfunn. En viktig målsetning er å se sin egen design-praksis i en helhet som inkluderer større systemer og prosesser. Kurset omhandler Systemorientert design og teamarbeid.

Birger Sevaldson vil undervise i Systemorientert designmetodikk, og Andreas Wettre vil undervise i metoder for teamarbeid.

Studentene skal arbeide i tverrfaglige team med en felles designoppgave for en ekstern partner, det blir fokus på samarbeid og kontekst. Hver gruppe skal ha deltagere fra alle tre spesialiseringer. Samtidig som teamet skal samkjøres og utvikle et helhetlig prosjekt skal enkeltstudentene ha ansvar for sitt spesialfelt. Det søkes samarbeid med andre eksterne profesjoner. Samarbeidspartner våren 2019 er Semcon Devotek ved Baard Røsvik og tema for designoppgaven er autonomi.

Læringsutbytte

Studentene forventes å lære systemorientert design spesielt. Studentene skal trene å samarbeide i team med forskjellig ekspertise hvor oppgaver og utfordringer løses sammen samtidig som individuelle ansvarsområder fordeles og samkjøres.

KUNNSKAPER
Gi studenten kunnskap om hvordan en designmessig praksis kan forstås og utføres.

Gi en mer bevisst forståelse av begrepet estetikk med vekt på/ut fra en organisasjons/bedrifts identitet.

Gi en større forståelse og generell kunnskap om forholdet mellom oppdragsgiver/samarbeidspartner, samfunn og designer.

Gi en grundig innføring i Systemorientert design og gigamapping. Det holdes overblikks-forelesninger i designmetodikk og grunnleggende forelesninger i teorier rundt teamwork og andre perspektiver slik som lean og agile.

FERDIGHETER
Utvikle studentens evne til å gjennomføre et selvstendig designprosjekt, samt på en profesjonell måte dokumentere prosjektets prosess og resultat ved bruk av hensiktsmessige verktøy.

Trene sensibilitet for systemer, relasjoner og konsekvenser.

Trene evnen til samarbeid i team.

Trene ferdigheter til å kommunisere prosessen og resultatet på en profesjonell måte.

 

GENERELL KOMPETANSE
Gi studentene en dypere forståelse for sammenhenger i et designprosjekt.

Gi grunnleggende kompetanse i å samarbeide med bedrift og i team og i kunnskapsgenerering og fasilitering av giga-mapping workshops.

Gjøre studentene i stand til å anvende kunnskaper og ferdigheter i kontekst.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Spesialisering og fordypning vil bli undervist gjennom prosjektarbeid sammen med eksterne samarbeidspartnere, forelesning, veiledning og i en reflekterende intern dialog. Studentene gis mulighet til å utvikle sine egne estetiske og designfaglige ferdigheter og forståelser gjennom de ulike sammenheng prosjektene er satt inn i, og ved at de får tilbakemelding fra miljøer som ofte kan ha forskjellige estetiske preferanser. Kommunikasjon og formidling av komplekse designløsninger er en viktig del av kurset og øves gjennom studentenes teamwork, presentasjoner på delgjennomganger for samarbeidspartnere og veiledere.

Systemorientert design læres gjennom forelesningsserie, workshops med konkrete oppgaver og i prosjektarbeid i dialog med bedrift og i gruppearbeid. Teamwork er sentralt.

Pensum

Skjelten E. (2014) Complexity & Other Beasts: The Oslo School of Architecture and Design

Romm J. et. al. (2014) Practicing Systems Oriented Design: The Oslo School of Architecture and Design.

Sevaldson B. (2011) GIGA-MAPPING: VISUALISATION FOR COMPLEXITY AND SYSTEMS THINKING IN DESIGN: Nordic Design Research Conference. http://www.nordes.org/opj/index.php/n13/article/view/104/88

Sevaldson B. (2008) Rich Design Research Space: FORMakademisk vol: 1 sider: 28-44. https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/119/108

Lerdahl E. (2015) Slagkraftige møter: Fagbokforlaget. http://issuu.com/fagbokforlaget/docs/slag_bla?e=10085375%2F11289264
 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-A-F Det skal utvikles et helhetlig prosjekt for hver del av kurset. Prosjektarbeidene evalueres helhetlig etter fire kriterier: prosess, kommunikasjon, systemisk forståelse og resultat.
Sluttresultatet skal bestå av 1 designforslag, 1 rapport, 1 digital presentasjon, 1 digital og printet GIGA map og utstilling av prosjektet under AHO Works Exhibition.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:A-F
Kommentar: Det skal utvikles et helhetlig prosjekt for hver del av kurset. Prosjektarbeidene evalueres helhetlig etter fire kriterier: prosess, kommunikasjon, systemisk forståelse og resultat.
Sluttresultatet skal bestå av 1 designforslag, 1 rapport, 1 digital presentasjon, 1 digital og printet GIGA map og utstilling av prosjektet under AHO Works Exhibition.
AktivitetKommentar
Oppmøte Det er forventet tilstedeværelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er forventet oppmøte på presentasjoner, bedrifts-workshoper og formelle veiledninger.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar: Det er forventet tilstedeværelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er forventet oppmøte på presentasjoner, bedrifts-workshoper og formelle veiledninger.

70 142 GK4 Designteori 1

Full course name in English: 
GK4 Designteori 1
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
70 142
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Lise Amy Hansen
Forkunnskapskrav

Gjennomført alle emner i GK1, GK2 og GK3 ved å ha oppfylt krav til oppmøte og innleveringer.

 

 

 

Om emnet

Kurset gir en grunnleggende introduksjon til designteori i dag. Design settes inn i større kontekster, hvor designs tverrfaglige problemstillinger blir diskutert og satt i sammenheng med studentenes erfaringer og behov som designere.

Kurset gir innsikt i teoretiske og metodiske tilnærminger relevante for designfaget gjennom foredrag og diskusjoner, samt praktiske og skriftlige oppgaver. Gjesteforelesere som er utøvende designere, samt designteoretikere, inviteres for å engasjere og vise studentene mangfoldet i teoriutøvelse og relevans. Foredragene vil ta studentene gjennom designarbeider, metoder og strategier for å anvende teori i sitt eget virke som designere. Oppgaver blir om mulig relatert til studioarbeidet, som løper samtidig.

Kurset vil gi et designteoretisk grunnlag med fokus på hovedtemaene: teori for design, artikulasjon, semiotikk, estetikk, etikk og ansvar, inkludering og bærekraft. Hvert tema vil gi informerte utgangspunkter til videre studie i et variert og ekspansivt designfagfelt. Debatter inviterer og utfordrer studentene til selvstendig refleksjon om designfaget utover studiopraksis.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

• Studentene skal ha kunnskap om sentrale underliggende og kontekstuelle temaer i designfaget, om sentrale personer og tekster og om designarbeider og designere som omhandler disse. 

• Kurset vil utfordre og bevisstgjøre studentene som fremtidens designere ved å problematisere deres rolle.

• Vi diskuterer designfaget i forhold til inkludering, etisk ansvar og samfunnsmessig innvirkning.

FERDIGHETER
• Studentene skal være i stand til å sette spesifikke designoppgaver i en større kontekst og se relevansen av designteoretiske temaer i eget virke.

• Utvikle en egen stemme og en kritisk tilnærming til dagens og fremtidige problemstillinger.

• Kunne kommunisere reflektert i debatt, visuelt og skriftlig.

 

GENERELL KOMPETANSE
• Etter endt kurs skal studenten forstå det teoretiske underlaget for grunnleggende designprosesser og metoder.

• Studenten skal få en forståelse og innsikt i oppbygging av ulike retningene i designfaget.

• Studentene skal ha en forståelse for at det finnes ulike tilnærminger til designfaget (historisk, kultur, etisk, metodisk, teknisk, økonomisk m.m.).

• Studentene skal kunne forholde seg til et sammensatt standpunkt i designfaget og kunne se sitt eget faglige ståsted og utøvelse i perspektiv.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forberedende lesing, foredrag (fra interne og eksterne) med oppfølgene oppgaver (individuelle og i plenum, praktiske og skriftlige), diskusjoner, korte presentasjoner, samt strukturert debatt.

Pensum

Kurset har en kurshylle i biblioteket med utvalgt litteratur tilgjengelig til utlån. Studentene vil også få utlevert essays, artikler og bokkapitler fortløpende i kurset, som også vil være tilgjengelig på Moodle.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger PåkrevdObligatorisk innleveringer av en del mindre skriftlige oppgaver underveis i kurset. Alle oppgaver må være levert for å bli sensurert i kurset.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Obligatorisk innleveringer av en del mindre skriftlige oppgaver underveis i kurset. Alle oppgaver må være levert for å bli sensurert i kurset.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellA-F Et avsluttende obligatorisk essay på slutten av kurset må leveres. Essayet vil inneholde elementer fra hele kursets pensum.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar: Et avsluttende obligatorisk essay på slutten av kurset må leveres. Essayet vil inneholde elementer fra hele kursets pensum.
AktivitetKommentar
OppmøteDet forventes oppmøte på forelesninger, workshops og annen kursaktivitet for øvrig.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det forventes oppmøte på forelesninger, workshops og annen kursaktivitet for øvrig.

70 123 GK2 Designhistorie 1

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
GK2 Designhistorie 1
Emnekode: 
70 123
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Gjennomført GK1, ved å ha oppfylt krav til oppmøte og innleveringer.

Om emnet

Kurset gir bred kunnskap om design- og kunsthistorie i relasjon til vår samtid. Grunnleggende spørsmål som hva design er og har vært, blir grundig drøftet. Emnet introduseres med en innføring i temaer innen kunst- og formgivningshistorien fra antikken frem til og med romantikken. Deretter flyttes fokus over til en gjennomgang av sentrale designhistoriske epoker, perspektiver, strømninger og episoder, fra fremveksten av moderne design på slutten av 1800-tallet til popdesign og postmodernisme på 1980- og 1990-tallet, fortsatt med et sideblikk til kunstens verden. Kurset tar ikke mål av seg til å være uttømmende, men det vil sette fokus på et sammensatt sett av estetiske, filosofiske, politiske motivasjoner som har formet design og kunst fra industrialismen og fremover. Kurset tilbyr et grunnlag for forståelse av designfeltet i dag.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Etter endt kurs skal studentene skal ha:

 • Kunnskap om de ulike fagtradisjonene innenfor designhistorien. (Drakthistorie, møbelhistorie, skrifthistorie, industridesignhistorie og immateriell design)
 • Bred innsikt i sentrale filmteoretiske diskurser, og kunnskap om den kinematografiske estetikkens påvirkning på kunst og design.
 • Bred innsikt i sentrale diskurser og teoretiske perspektiver knyttet til samtidens design og kunst.

 

FERDIGHETER

Studentene skal lære å:

 • Analysere og redegjøre for stiler og epoker skiftelig og muntlig.
 • kunne sette samtidens designuttrykk inn i et historisk perspektiv
 • Se seg selv, sin faglige utøvelse og sitt faglige ståsted i perspektiv  
 • ha bred innsikt i sentrale diskurser og teoretiske perspektiver knyttet til samtidens design og kunst.
 • På en selvstendig måte å reise interessante problemstillinger på bakgrunn av en designteoretiske eller estetisk tema, og å formulere dekkende visuelle responser.
 • kunne oppsøke, hente og utnytte kunst og designreferanser fra ulike kilder.

 

GENERELL KOMPETANSE

Et hovedmål for emnet er å utvikle studentens forståelse for omgivelsene; skjerpe deres blikk hvilken betydning omgivelser og tings utforming har. Som fremtidige produsenter av bilder, rom, gjenstander, visuelle uttrykk og sosiale situasjoner, er det viktig at studenten utvikler et bevisst forhold til hva de setter ut i virkeligheten, ikke minst med tanke på at vi lever i en visuelt overstimulert og oppjaget konsumkultur, noe som gir grunn til å problematisere den stadig økende fremstilling av materielle og visuelle produkter.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset Designhistorie 1 er formidlet:  

 • Gjennom forelesninger (2 – 3 timer hver mandag morgen på KHIO)
 • Studentene skal også studere på egenhånd.
 • Egenstudier og tekstlesing er en viktig del av kurset. Kurset inkluderer en pensumsliste.    
 • Ved slutten av semesteret skal studentene levere inn et hefte, der de har formulert visuelle ”svar” på teoretiske problemstillinger knyttet til de ulike forelesningene.

 

Til begge emner hører et teoretisk pensum, der studentene leser og fremlegger alt fra historisk oversiktsverker, filosofi til estetiske og designteoretiske perspektiver, som skal berike deres forståelse og utvide deres horisont. Teoretiske tekster hentet fra nevnte pensum leses av studentene individuelt eller gjennom kollokviearbeide. Hver uke fremlegger en gruppe en utvalgt tekst som er relevant for den dagens forelesning. Begge emner avsluttes med innlevering av arbeidsbok, der oppgaven er å trekke ut vesentlige punkter fra et omfattende historisk eller teoretisk stoff og å selv klare å reise en problemstilling i forhold til dette materialet, som studentene skal svare på visuelt i arbeidsboken. Det kreves av studentene at de er tilstede i undervisningen, er aktivt deltakende eller lyttende, at de fremlegger en utdelt tekstpassasje for kursleder og resten av gruppen en til to ganger i løpet av hvert semester og leverer skriftlig arbeid/mappe innen angitt frist.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke bestått • Levere hefte
• Levere et en skriftlig drøftelse (et essay) om en selvvalgt pensumstekst
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: • Levere hefte
• Levere et en skriftlig drøftelse (et essay) om en selvvalgt pensumstekst
AktivitetKommentar
Oppmøte Forventes 80 % oppmøte på forelesninger og at studentene er aktivt deltakende eller lyttende i undervisningen. Det kreves at de fremlegger en utdelt tekstpassasje for kursleder og resten av gruppen èn til to ganger i løpet av semesteret og leverer skriftlig arbeid/mappe innen angitt frist.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar: Forventes 80 % oppmøte på forelesninger og at studentene er aktivt deltakende eller lyttende i undervisningen. Det kreves at de fremlegger en utdelt tekstpassasje for kursleder og resten av gruppen èn til to ganger i løpet av semesteret og leverer skriftlig arbeid/mappe innen angitt frist.

61 120 Form - Parklaboratorium

Full course name in English: 
Form - Parklaboratorium
Studiepoeng: 
20
Emnekode: 
61 120
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2018
Forkunnskapskrav

Gjennomført alle emner fra første semester, dvs. fått godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering

Om emnet

Parklaboratorium omfatter park- og byromsprosjektering, studier og formgivning av byrom som inviterer til opphold og møter mellom mennesker. Grunnleggende viten om planter og jord integreres og undersøkes som premisser for landskapsarkitektonisk forming. 

Studentene arbeider med landskapets rom i bymessig kontekst med fokus på eksperimenter med planter og jord som levende materiale. 

Semesteret er satt sammen av flere mindre formgiving- og designprosjekter; laboratorier – med ulike fokus som kan være: mikroklima, vær, lys, geologi, jord, vegetasjon og vann sin betydning for landskapsarkitektur. 

 

Læringsutbytte

Kunnskaper: 

 • Kunnskap om parken som byrom
 • Grunnleggende kunnskap om vegetasjon som materiale 
 • Grunnleggende kunnskap om harde overflater (betong, granitt, armering etc.)
 • Grunnleggende kunnskap om konsept, rom, skala og tid, og evne til å gjengi disse i tegning og modell både analogt og digitalt

Ferdigheter: 

 • Innblikk i og erfaring med tilnærmingsmåter, kommunikasjonsformer og arbeidsmetoder rettet mot landskapet som form
 • Beherske tegning og modell som representasjonsform

Kompetanse: 

 • Grunnleggende forståelse av landskapets og vegetasjonens rolle i utformingen av byrommet 
 • Grunleggende evne til å forme parkrommet i relasjon til en gitt kontekst
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår først og fremst i form av ukentlig veiledning og gjennomgang av prosjektarbeider.

I tillegg kan undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, workshops og feltarbeid. Felles gjennomganger der studentene legger frem eget arbeid eller gruppearbeid i plenum utgjør en viktig del av undervisningen.

Kontakten mellom lærere og studenter foregår på tomannshånd, i grupper eller i plenum. 

Pensum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

 

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevdInnlevering av mappe med dokumentasjon av arbeidsprosess
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Innlevering av mappe med dokumentasjon av arbeidsprosess
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttInnlevering av samlet prosjekt med muntlig presentasjon
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Innlevering av samlet prosjekt med muntlig presentasjon
AktivitetKommentar
Oppmøte Oppmøte til undervisning er forventet.
Individuell veiledning Oppmøte til veiledning er forventet.
EkskursjonDeltakelse på ekskursjon er forventet
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar: Oppmøte til undervisning er forventet.
Aktivitet:Individuell veiledning
Kommentar: Oppmøte til veiledning er forventet.
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:Deltakelse på ekskursjon er forventet

61 121 Landskapsarkitekturens historie 1

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Landskapsarkitekturens historie 1
Emnekode: 
61 121
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2019
Forkunnskapskrav

Gjennomført alle emner fra første semester, dvs. fått godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering.

Om emnet

Emnet gir en introduksjon til landkapsarkitekturens historie.

Studentene presenteres for prosjekter av historisk betydning for landskapsarkitekturens utvikling fra de første kjente hage- og parkanlegg, til samtidens toneangivende landskapsarkitekturprosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kunnskap om og oversikt over landskapsarkitekturhistorien frem til vår tid
 • Kunnskap om viktige tankemessige og samfunnsideologiske strømninger med betydning for landskapsarkitekturens historiske utvikling og nåtidige virke
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, tekstgjennomganger og plenumsdiskusjoner

Pensum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Skriftlig eksamenIndividuellA-F3 timer skriftlig skoleeksamen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:3 timer skriftlig skoleeksamen
AktivitetKommentar
ForelesningerOppmøte til forelesninger er forventet
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Oppmøte til forelesninger er forventet

Sider