fbpx 2019 Vår | Page 6 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2019 Vår

61 122 Økologi for landskapsarkitektur - Planter og jord

Full course name in English: 
Økologi for landskapsarkitektur - Planter og jord
Studiepoeng: 
4
Emnekode: 
61 122
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2017
Forkunnskapskrav

Gjennomført alle emner fra første semester, dvs. fått godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering.

Om emnet

Emnet starter med en generell avgrensning av økologi som vitenskap og økologi som begrep, og hvorfor en slik avgrensning er viktig for hvordan økologi skal inspirere og informere lanskapsarkitekturen. I emnet skal forskjellen demonstreres og diskuteres.

Emnet gir videre en grunnleggende innføring i elementære økologiske begreper  og konsepter med eksempler relatert til planter og jord i kalde klima.

Læringsutbytte

Kunnskaper: 

 • Definisjon og avgrensning av begrepene økologi/økologisk
 • Grunnleggende kjennskap til sentrale økologiske konsepter 

Ferdigheter:

 • Kunne integrere abstrakte økologiske begreper i forståelsen av hvordan planter og jord fungerer sammen i et system  
 • Kunne inspireres av abstrakte økologiske begreper i utviklingen av landskapsarkitekturen

  Kompetanse: 

 • Anvendelse av økologiske konsepter relatert til planter og jord i både menneskeskapte og naturgitte omgivelser
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, feltarbeid samt gruppe -presentasjoner.

Pensum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Ekskursjoner PåkrevdDeltakelse på ekskursjoner og feltarbeid
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Ekskursjoner
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Deltakelse på ekskursjoner og feltarbeid
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Skriftlig eksamenIndividuellBestått / ikke bestått3 timers skriftlig skoleeksamen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:3 timers skriftlig skoleeksamen
AktivitetKommentar
ForelesningerOppmøte på forelesninger er forventet.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Oppmøte på forelesninger er forventet.

Start semester

MURB1 Introduksjon // Urbanisme: Utfordringer og posisjoner

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Introduksjon // Urbanisme: Utfordringer og posisjoner
Emnekode: 
MURB1
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2019
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Om emnet

Modulen gir en introduksjon til urbanisme som fagfelt. Vi tar utgangspunkt i dagens utfordringer og bringer inn forskningsbasert kunnskap, byteori og internasjonale eksempler. Modulen gjennomgår et utvalg viktige posisjoner og teorier i fagfeltet og diskuterer disse kritisk. Det gir en tverrfaglig inngang til urbanisme og viser et spenn av vitenskapelige fagtradisjoner innenfor fagfeltet. Posisjoner og perspektiver konkretiseres og forankres i norske diskusjoner, og gir et fundament for kritisk refleksjon videre i studiet. Modulen vil inneholde et sett introduksjonsforelesninger om et utvalg relevante temaer.

Læringsutbytte

Studentene kjenner vesentlige posisjoner og teorier i urbanisme som fagfelt. De forstår viktige sammenhenger mellom byutvikling og nyere samfunnsutvikling, og kan se disse i et kritisk historisk og samtidig perspektiv.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av to seminarer, pensumlitteratur, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I:

Forelesninger, diskusjoner, og introduksjoner.

På det første seminaret får studentene en introduksjon til AHO og studieprogrammet. Studentene får tilgang til datanett, lokaler og bibliotek samt innføring i bruk av AHOs intern-nett Moodle.

Utvalgte pensumtekster diskuteres i grupper.

Seminar II:

 Forelesninger, diskusjoner og introduksjonsforelesninger.

 

Pensum

Et oppdatert pensum vil foreligge ved opptak til studiet.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Hjemmeeksamen-Bestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.

Start semester

MURB2 Den europeiske byen

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Den europeiske byen
Emnekode: 
MURB2
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2019
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Karl Otto Ellefsen
Om emnet

Seminar I Den europeiske byen: By- og byplanhistorie. Seminaret omhandler europeisk by- og byplanhistorie der vi vektlegger nyere by- og byplanhistorie. Vi trekker opp sammenhenger mellom byplanidealer og samfunnsutvikling. Byer, bymiljøer og transportmidler er viktige endringsagenter i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn – sosialt, økonomisk og miljømessig.

Seminar II Den europeiske byen: Samtidspraksiser. Seminaret omhandler europeiske samtidspraksiser, som er del av et globalt kunnskapsfelt. Vi ser på teorier, strategier, styringsverktøy og prosjekter utarbeidet for å: 1) lede endrings- og byutviklingsprosesser over tid, 2) bidra til bærekraftige løsninger, og 3) ivareta et mangfold av behov og interesser. Seminar II vil være forberedende til ekskursjonen i Modul 3 og diskusjonene fortsetter inn i neste modul.

Læringsutbytte

Studentene kjenner viktige deler av by- og byplanhistorien og kan problematisere koblinger mellom idealer, planer og byform. De har fått et innblikk i teorier, praksiser og diskusjoner knyttet til europeisk byutvikling. Studentene evner å forholde seg analytisk og kritisk reflekterende til problemstillinger og temaer i modulen.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I:

Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av enkelte eksamensbesvarelser. Seminaret er felles med Videreutdanningsmaster i arkitekturvern.

Seminar II: 

Forelesninger og diskusjoner.  Utvalgte pensumtekster diskuteres i grupper. Sesjon om å skrive og drøfte.

Pensum

Et oppdatert pensum vil forelegge ved avslutning av Modul 1.  

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Hjemmeeksamen-Bestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.

Start semester

MARV1 Introduksjon: Vernehistorie og akademisk håndverk

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Introduksjon: Vernehistorie og akademisk håndverk
Emnekode: 
MARV1
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2019
Emneansvarlig
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Om emnet

Modulen introduserer og drøfter viktige problemstillinger innenfor fagfeltet, med vekt på bygningsvernets historie og ideologier. Sentrale begreper innenfor bygningsvernet vil bli drøftet og belyst, eksempelvis: bevaring og konservering, restaurering, rehabilitering, transformasjon, autentisitet, integritet, arkitektur, byggeskikk, m.m. Stoffet fra denne modulen vil være sentralt for resten av studiet, hvor temaene videreføres, drøftes og utdypes. Den henger nøye sammen med modul 2, der vernehistorien suppleres med verneteorier fra ulike faglige tradisjoner og historiske perioder.

I tillegg til en innføring i faghistorien byr modulen på to dager med akademisk håndverk, det vil si en introduksjon til måter å tenke, lese og skrive på. Dette vil også være nyttig for resten av studieløpet, og det kommer utdypende varianter av dette utover programmet.

Læringsutbytte

Modulen vil gi studenten oversikt over vernets historie og en grunnleggende kjennskap til fagets begrepsapparat. Den skal også gi studentene bedre kunnskap om skriftlig framstilling av arkitekturvern, samt en bedre forståelse av arbeidsmåter, studieteknikk og faglige metoder.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av to seminarer og en avsluttende muntlig gjennomgang. Seminarene består av forelesninger og diskusjoner. Under gjennomgangen presenterer studenten sin oppgave i plenum, med påfølgende kommentarer og diskusjon.

Seminar I:

 • Introduksjon til AHO. Vernehistorie, -ideologier, -strategier og internasjonale chartre.
 • Sentrale begreper som byggeskikk og arkitektur m.m. belyses.

Seminar II:

 • Vernehistorie fortsetter, og det følger to dager med innføring i akademisk håndverk, organisert som fire parallelle seminar.

Muntlig: 

 • Presentasjon og drøfting av hjemmeoppgave.
Pensum

Et oppdatert pensum som bestemmes senere.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellBestått / ikke beståttModuloppgaven er skriving av en vitenskapelig artikkel som omhandler vernehistorie, med særlig vekt på sentrale begrep.
Innlevering av oppgaven skjer to dager før den muntlige gjennomgangen. Vurderingsgrunnlag er innlevert moduloppgave, presentasjon av innlevert materiale og deltakelse på seminarer. Momenter fra forelesninger, diskusjoner og obligatorisk pensum vil bli vektlagt under bedømmingen av oppgaven.
Muntlig presentasjonIndividuellBestått / ikke beståttInnlevering av oppgaven skjer to dager før den muntlige gjennomgangen. Vurderingsgrunnlag er innlevert moduloppgave, presentasjon av innlevert materiale og deltakelse på seminarer. Momenter fra forelesninger, diskusjoner og obligatorisk pensum vil bli vektlagt under bedømmingen av oppgaven.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Moduloppgaven er skriving av en vitenskapelig artikkel som omhandler vernehistorie, med særlig vekt på sentrale begrep.
Innlevering av oppgaven skjer to dager før den muntlige gjennomgangen. Vurderingsgrunnlag er innlevert moduloppgave, presentasjon av innlevert materiale og deltakelse på seminarer. Momenter fra forelesninger, diskusjoner og obligatorisk pensum vil bli vektlagt under bedømmingen av oppgaven.
Vurderingsform:Muntlig presentasjon
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Innlevering av oppgaven skjer to dager før den muntlige gjennomgangen. Vurderingsgrunnlag er innlevert moduloppgave, presentasjon av innlevert materiale og deltakelse på seminarer. Momenter fra forelesninger, diskusjoner og obligatorisk pensum vil bli vektlagt under bedømmingen av oppgaven.

Start semester

MARV2 Den europeiske byen (by- og byplanhistorie) - Sentrale verneteorier

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Den europeiske byen (by- og byplanhistorie) - Sentrale verneteorier
Emnekode: 
MARV2
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2019
Emneansvarlig
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Om emnet

Det første seminaret i Modul 2 omhandler europeisk by- og byplanhistorie, med vekt på nyere by- og byplanhistorie. Vi trekker opp sammenhenger mellom byplanidealer og samfunnsutvikling. Byer, bymiljøer og transportmidler er viktige endringsagenter i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn – sosialt, økonomisk og miljømessig. Dette seminaret er felles for arkitekturvern og urbanisme.

Seminar II vil bygge på grunnlaget fra vernehistorien i Modul 1 og presentere et bredt utvalg av sentrale verneteorier. Studentene vil på forhånd bli bedt om å lese et utdrag fra pensum og bidra med en presentasjon av det aktuelle teorigrunnlaget i gruppa. Et viktig moment blir å forstå teoriene ut fra den sammenhengen de en gang ble formulert i, samt å kunne anvende dem kritisk i dagens arkitekturvern-debatt. Dette seminaret er bare for arkitekturvern.

Læringsutbytte

Studentene skal kjenne viktige deler av by- og byplanhistorien og et stykke på vei kunne problematisere byhistorien og de teorier, idealer og planer som er brukt i formingen av byen. De har fått et innblikk i teorier, strategier og diskusjoner knyttet til styrt byutvikling i nåtid.

Etter seminar II skal de ha kjennskap til de mest sentrale verneteoriene fra 1800-tallet frem til i dag og kunne bruke disse analytisk, kritisk og kreativt, til å belyse aktuelle faglige problemstillinger og utfordre eksisterende forståelser av hva arkitekturvern er.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av to seminarer og litteraturstudier. Obligatorisk oppmøte.

Seminar I: 

 • By- og byplanhistorie: Forelesninger og diskusjoner .
 • Seminaret er felles med Videreutdanningsmaster i urbanisme.

Seminar II: 

 • Sentrale verneteorier: Forelesninger, presentasjoner og diskusjoner.
Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning Påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellBestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Det vil særlig legges vekt på god teoriforståelse og kritisk drøfting. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen. Oppgaven vil bli sensurert innen begynnelsen av neste modul.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Det vil særlig legges vekt på god teoriforståelse og kritisk drøfting. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen. Oppgaven vil bli sensurert innen begynnelsen av neste modul.

Start semester

MARV3 Studietur

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Studietur
Emnekode: 
MARV3
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2019
Emneansvarlig
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Om emnet

Denne modulen omfatter en ukes studietur til en europeisk storby, der vi skal undersøke aktuelle problemstillinger med blikk på forholdet mellom vern og utvikling. Tanken er at store deler av kunnskapsunderlaget fra Modul 1 og 2 skal kunne aktiviseres både i forberedelsene til turen, under selve oppholdet og i oppgaveskrivingen etterpå. Studentene vil få utdelt et sted å undersøke i den aktuelle byen, enten i form av et enkeltbygg, et område eller en infrastruktur. Formålet med dette er at de skal forberede en muntlig presentasjon og formidle denne på det aktuelle stedet under studieoppholdet. En kortfattet skriftlig presentasjon skal også leveres på forhånd, slik at studentene kan ha med et lite introduksjonshefte på turen.

Studieturens mål og modulens videre innhold vil være avklart det første seminaret 23. januar 2019. 

Læringsutbytte

Studentene skal ha kunnskap om viktige problemstillinger, strategier, løsninger og diskusjoner knyttet til vern og utvikling på bygningsnivå, for byområder og på regionalt nivå. De skal kunne skjønne historiske forhold så vel som hvordan nyere vernestrategier har endret aktuelle steder som inngår i programmet.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av en ekskursjon, samt litteraturstudier og arbeid på forhånd med utdelt case.

Seminar I og II:

 • Studietur med feltarbeid (6 dager)
 • Turen krever forarbeid der studentene tar ansvar for en del hver.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellBestått / ikke beståttStudentene skal presentere sitt utvalgte eksempel muntlig under selve studieturen og ha levert en kort skriftlig presentasjon på forhånd. I etterkant av studieturen skal jobbe med en eksamensoppgave som tar utgangspunkt i litteratur, erfaringer, kunnskap og diskusjoner fra studieturen. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen. Oppgaven vil bli sensurert innen begynnelsen av neste modul.
Muntlig presentasjonIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studentene skal presentere sitt utvalgte eksempel muntlig under selve studieturen og ha levert en kort skriftlig presentasjon på forhånd. I etterkant av studieturen skal jobbe med en eksamensoppgave som tar utgangspunkt i litteratur, erfaringer, kunnskap og diskusjoner fra studieturen. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen. Oppgaven vil bli sensurert innen begynnelsen av neste modul.
Vurderingsform:Muntlig presentasjon
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:

80 162 GK6 Arkitektureorienes historie

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
GK6 Arkitektureorienes historie
Emnekode: 
80 162
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Mari Hvattum
Forkunnskapskrav

Bestått alle emner i GK1 og GK2. Bestått studiodelen av GK3 og GK4. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i GK3, GK4 og hele GK5.

Om emnet

Kurset er en introduksjon til arkitekturteori og arkitekturtenkning gjennom historien. Ulike tanketradisjoner og perioder belyses ved hjelp av originaltekster, forelesninger og diskusjon. Kurset er organisert som en forelesnings- og seminarserie. Forelesningene finner sted en gang i uken, etterfulgt av obligatoriske leseseminarer. Seminarene foregår i flere parallelle grupper og er ledet av seminarlærere. Kurset begynner med samtidsteorien og går gradvis bakover i tid. Innimellom legger vi inn skriveseminarer og skriveøvelser.

Læringsutbytte

Studentene skal få kjennskap til og forståelse av grunnleggende teoridannelser i arkitekturen gjennom historien. Målet er å oppøve studentenes teoretiske engasjement samt gi trening i akademisk skriving og argumentasjon.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger, leseseminarer og essayskriving.

Pensum

Pensumlitteratur legges ut på Moodle.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning PåkrevdOppmøte til seminarer og forelesninger er obligatorisk.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Oppmøte til seminarer og forelesninger er obligatorisk.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellA-FAktiv deltagelse på seminarer, skriveøvelser, og essayoppgave utgjør grunnlag for sensur.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Aktiv deltagelse på seminarer, skriveøvelser, og essayoppgave utgjør grunnlag for sensur.

70 162 GK6 Design metodikk // Feltstudier

Full course name in English: 
GK6 Design metodikk // Feltstudier
Studiepoeng: 
3
Emnekode: 
70 162
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Emneansvarlig
Kjetil Nordby
Forkunnskapskrav

Gjennomført alle emner i GK1, GK2, GK3, GK4 og GK5, ved å ha oppfylt krav til oppmøte og innleveringer.

Gjennomført GK6 Introduksjon til Systemorientert Design og GK6 Design Fordypning.

 

Om emnet

Kurset er en 2 uker intensiv modul som introduserer metoder for å planlegge, gjennomføre og rapportere innsikt fra felt studier, som en del av en designprosess. Felt studie i kurset skjer ombord et skip, hvor forskjellige arbeidere og arbeidsplasser er observert og analysert av studentene. Kurset bygger på resultater fra forskningsprosjektene UBC og ONSITE og innfører "Model for Design-Driven Field Research". Studentene vil lære hvordan man effektivt og forsvarlig kan tilegne seg og dokumentere kunnskap om bruk, brukere og brukssted ved å besøke arbeidsplasser i feltet. Det vil være fokus på hvordan man planlegger feltstudier, valg og bruk av metoder i praksis, analyse av data, dokumentasjon og deling av funn. Kurset vil i tillegg belyse feltstudienes rolle i en design prosess. Kurset legger vekt på å la studenten tilegne seg praktisk erfaring ved å gjennomføre en realistisk studie i løpet av kurset.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

 • Studenten vil forstå et sett av feltstudiemetoder fra designpraksis, human factors/ ergonomi og etnografi fagområdene
 • Studenten vil forstå koblingen mellom feltstudiemetoder og menneskelig sentrert design
 • Studenten vil forstå koblingen mellom feltstudiemetoder og innovasjonsprosesser

FERDIGHETER
Studenten skal kunne

 • planlegge, gjennomføre og rapportere innsikt fra feltstudier
 • organisere data og kommunisere relevante data gjennom rapport, workshops og muntlig presentasjon
 • bruke anledning til å være i felt i kontakt med brukere for å jobbe med design, prototyping og testing
 • jobbe i team
 • jobbe med brukerdeltakelse

 

GENERELL KOMPETANSE
Etter endt kurs skal studenten:

 • Forstå betydningen av og etiske dimensjoner av feltstudier for design
 • Planlegge effektive feltstudier
 • Forstå de viktigste metodene for å gjennomføre feltstudier
 • Organisere data fra feltstudier
 • Analyse data i team
 • Bruke feltdata i design oppgaver
 • Skrive feltstudierapporter
 • Dele innsikt fra feltstudier med andre
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Prosjektet gjennomføres gjennom praktiske oppgave og teori. Den praktiske komponenten utføres sammen med bedrift.

Del 1. Introduksjon i feltstudier. Innføring i teori og praktiske erfaringer knyttet til feltstudier.

Del 2. Feltstudier i praksis. Planlegging og gjennomføring av en feltstudie knyttet til eget prosjekt.

Del 3. Feltstudier i design. Analysere, dokumentere og reflektere på feltdata for design.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Ekskursjoner PåkrevdDet er obligatorisk å delta på feltstudie/ekskursjon, da denne er en stor del av kursets innhold. Ved helt spesifikke årsaker til ikke å kunne være med, kan det lages alternativt opplegg, men det må godkjennes av lærerne.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Ekskursjoner
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Det er obligatorisk å delta på feltstudie/ekskursjon, da denne er en stor del av kursets innhold. Ved helt spesifikke årsaker til ikke å kunne være med, kan det lages alternativt opplegg, men det må godkjennes av lærerne.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttDet skal leveres skriftlige observasjoner og refleksjoner hver dag av kurset. Notater, bilder og videomateriale fra feltet og workshop skal også leveres.
RapportGruppeBestått / ikke beståttStudentene får en kort skriftlig tilbakemelding om kvaliteten av rapporten og hva som kan gjøres bedre.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det skal leveres skriftlige observasjoner og refleksjoner hver dag av kurset. Notater, bilder og videomateriale fra feltet og workshop skal også leveres.
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:Gruppe
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studentene får en kort skriftlig tilbakemelding om kvaliteten av rapporten og hva som kan gjøres bedre.
AktivitetKommentar
Oppmøte Dette er et intensivt kurs som krever tilstedeværelse på sal. Det forventes at studentene er tilstede fulle dager på salen 80% av kursets varighet. Dette ansees som nødvendig for å klare å bestå kurset.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar: Dette er et intensivt kurs som krever tilstedeværelse på sal. Det forventes at studentene er tilstede fulle dager på salen 80% av kursets varighet. Dette ansees som nødvendig for å klare å bestå kurset.

60 160 GK6 By og Arkitektur

Full course name in English: 
GK6 By og Arkitektur
Studiepoeng: 
18
Emnekode: 
60 160
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Andreas Kalstveit
Forkunnskapskrav

Bestått alle emner i GK1 og GK2.

Bestått studiodelen av GK3 og GK4.

Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner GK3, GK4 og hele GK5.

Om emnet

6. semester utgjør overgangen til masterstudiet, som i større grad enn grunnundervisningen preges av individuelle valg og faglig spesialisering. Dette skal reflekteres både i oppgavestilling og undervisningsform på GK6. Studioet inneholder aspekter fra de øvrige semestrene i grunnundervisningen, og er ment å samle og videreutvikle allerede tilegnet fagkunnskap. I tillegg skal studioet styrke studentenes teoretiske kompetanse og evne til fagdiskusjon som del av et individuelt prosjektforløp. Studioet reflekterer kompleksiteten i arkitektfaget sett som praksisform, hvor en gitt oppgave kan være preget av ulike faglige innfallsvinkler og ha mange mulige formsvar. Oppgaven som stilles vektlegger undersøkelse og avveining av til dels motsetningsfylte faktorer i en kompleks bykontekst, hvor møtet mellom program, struktur og morfologi skal formuleres i et større arkitekturprosjekt. 

Læringsutbytte

Etter endt kurs har studentene opparbeidet kunnskap om, og vise ferdigheter i: 1. Å arbeide selvstendig med et arkitekturprosjekt i urban kontekst, basert på enn gitt tomt og delvis gitt program. 2. Å utvikle en reflektert og kritisk holdning til plankrav, program og arkitektonisk/urban kontekst. 3. Å utvikle romlige konsepter og kunne ta avgjørelser basert på komplekse og ofte motsetningsfylte urbane og arkitektoniske behov. 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Studiet vil være basert på prosjekteringsprosesser knyttet til en gitt problemstilling og kontekst. Studentene vil arbeide med å utvikle en egen innfallsvinkel til oppgaven gjennom analyse og tematiske studier. Basert på dette, vil studentene individuelt utarbeide et arkitekturprosjekt. Det vil gjennomføres delgjennomganger, individuell prosjektveiledning og workshops i tillegg til avsluttende gjennomgang. 

Pensum

Pensum vil finnes på kursets hylle i biblioteket ved kursoppstart. Tekster vil også ligge på moodle.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger PåkrevdDet er obligatorisk å
- levere delprosjekter til gitte tider
- presentere innlevert materiale muntlig
- møte på 80 % av delgjennomgangene
- møte på og presentere på sluttgjennomgangen

Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Det er obligatorisk å
- levere delprosjekter til gitte tider
- presentere innlevert materiale muntlig
- møte på 80 % av delgjennomgangene
- møte på og presentere på sluttgjennomgangen

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellA-FKarakteren settes på bakgrunn av innleverte oppgaver, hovedprosjekt og muntlig presentasjoner.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Karakteren settes på bakgrunn av innleverte oppgaver, hovedprosjekt og muntlig presentasjoner.
AktivitetKommentar
OppmøteOppmøte og tilstedeværelse på sal utover obligatorisk oppmøtekrav er forventet.
EkskursjonDeltagelse på ekskursjon er forventet. Studenter som ikke har mulighet til å delta vil få tildelt en oppgave som skal bidra til å kompensere for det faglige utbytte av ekskursjonen.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Oppmøte og tilstedeværelse på sal utover obligatorisk oppmøtekrav er forventet.
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:Deltagelse på ekskursjon er forventet. Studenter som ikke har mulighet til å delta vil få tildelt en oppgave som skal bidra til å kompensere for det faglige utbytte av ekskursjonen.

Sider