fbpx Verkstedstjenester | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Verkstedstjenester

Bestilling av tjenester

cnc_info.png

knivinfo_web_kopi.jpg

laserinfo_web_kopi.jpg

Bruk av byggehall

Byggehallen skal primært benyttes til faglige aktiviteter og det er avdelingsleder verksted som styrer prioriteringen for bruk av byggehallen. Hallen er på 285 kvadratmeter, takhøyde 10,6 meter og har gode lysforhold. Byggehallen har utstyr som gir mulighet til fullskalabygging, romlige strukturer og modellbygging.

Skal du bruke byggehallen? 

Regler for bruk

 • Åpningstiden er fra klokken 08.00 til 17.00.
 • Adgang med kort, via utvendig port, avtales med verksmester.
 • Behov for løfting med kran avtales med verksmesterne.
 • Sikkerheten må være fullt forsvarlig ivaretatt.
 • Det skal holdes forsvarlig orden under bruk.
 • Etter bruk skal det ryddes, søppel fjernes, verktøy og utstyr settes på plass.
 • Ferdige produkter og restlager fjernes.
 • Etter bruk skal hallen kontrolleres av verksmester.
 • Det henvises for øvrig til skolens ordensregler

​Bruk av lettverkstedet

Lettverkstedet omfatter verkstedsrom, gipsrom og lakkrom
Døgnåpent, så lenge betingelsene nedenfor overholdes.

Sikkerhet

 • Kun personer som har gjennomført grunnopplæring i regi av AHO, og som har adgang med kort, har lov å bruke maskinene
 • Ved bruk av maskiner må det være minimum være 2 personer til stede. 
 • Båndsag og sirkelsag er stengt mellom 24.00 og 08.00 (tidsbryter).
 • Verksmesterne har daglig tilsyn med lettverkstedet. 

Generell orden

 • Du er ansvarlig for å holde ordne når du jobber
 • Du skal rydde opp umiddelbart etter du er ferdig
 • Bruk pussebordet til pussing og sliping
 • Ikke hell gips og betong i vasken
 • Maskiner, bord og utstyr ryddes, feies og tørkes
 • Gulvet feies og støvsuges
 • Søppel kastes i henhold til avfallshåndtering 
 • Gjenstander i lagerreol merkes med dato, navn og telefonnummer. 
 • Gjenstander som ligger lengre enn 14 dager i lagerreol kastes 
 • Oppbevaringsboksene tømmes innen 20. juni. 
 • Skapene tømmes etter 20. juni og private eiendeler kastes

Avfallshåndtering 

 • Rester og avfall kastes i sekker eller container
 • Lakkbeholdere/spraybokser kastes i tønne
 • Brannfarlig avfall legges i egen beholder
 • Kjemikalier leveres til verksmester for destruering
 • Gips, betong, metall, tre og plast kastes i rett beholder

Avsug og avtrekk

 • Flisavsuget til båndsager, sirkelsag og rondellslipemaskin starter automatisk 
 • Start avtrekksvifte til pussebordet før bruk. 
 • Plasser gjenstander til lakkering så nærme boksen som mulig. Avsuget til bryter startes med bryter til høyre for døren. 

Avvik, feil og mangler 


Bruk av verkstedene

Hvem kan bruke verkstedene?

Studenter og vitenskapelige ansatte som har gjennomført obligatorisk opplæring.

 Hvilke verksteder får du adgang til?

 • Treverksted
 • Interaksjonsverksted
 • Plastverksted
 • Metallverksted
 • Lettverksted
  • Verkstedrom
  • Lakkrom
  • Gipsrom
 • Byggehall ved behov (må søkes om)
Lettverkstedet er døgnåpent, de øvrige verkstedene kan brukes i åpningstiden.
 
Du kan søke om utvidet tilgang til verkstedene (mellom kl. 15.45-22.00).
 

Hva får du ikke adgang til?

 • 3D-printer verksted 
Disse maskinene/tjeneste er det kun verksmestere og studentassistener som betjener.
 • CNC-fres
 • Laser
 • 3D-print
 • Knivknutter
 • Foliekutter
Studenter og ansatte kan bestille tjenester.
 

Obligatoriske kurs og annen opplæring

 • Verkstedet organisere kurs for nye studenter og faglig ansatte.
 • Gjennomføres ved semesteroppstart.
 • Deltagelse er en forutsetning for å få adgang til verkstedene.
 • Andre som trenger å bruke verkstedene, men mangler opplæring, henvender seg til oss.
 • Spesialkurs rettet mot undervisning og forskning kan gis ved behov og ledig kapasitet.
 

Veiledning

Verkstedpersonalets primære undervisningsoppgave er å veilede studentene i bruk av verkstedene, materialvalg, bearbeiding og maskinbruk.
 
For å få best mulig utbytte av veiledningen er det vesentlig at studenten møter godt forberedt. 
 
Vi forventer bl.a. at det foreligger en teknisk tegning/skisse med forslag til materialer og dimensjoner.
 
I perioder med stor belastning vil det være begrenset tid for veiledning av den enkelte student.
 

Ordensregler

 • Du er selv ansvarlig for å holde orden mens arbeidet pågår
 • Rydd etter deg umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet.
 • Håndter avfall på en riktig og forsvarlig måte.
 
Dersom det ikke holdes tilfredsstillende orden i verkstedene skal strøm til maskiner slås av og rydding må skje før normal aktivitet kan gjenopptas.

 

Bruk av verkstedene i undervisning

Verkstedene har begrenset med plass og ressurser. For å kunne gi alle kurs og studentgrupper et best mulig tilbud i verkstedene er det viktig at all aktivitet planlegges godt. Aktiviteter som ikke meldes inn etter denne beskrivelsen, risikerer å ikke bli gjennomført. 

Reserverte uker

Verkstedene er reservert for obligatorisk opplæring av studenter, planlegging og vedlikehold i 
Uke 1-3 
Uke 31-39 

I desember og mai er det høy aktivitet i forbindelse med innlevering og begrenset tilgang til hjelp og veiledning fra verksmestere.

NB! Krevende aktiviteter kan ikke legges til disse periodene. 

Planlegger du kurs i verkstedet?  

Fyll ut dette skjemaet og send det til avdelingsleder verksted innen fristen: 

Høstsemesteret: 1. juli
Vårsemesteret: 10. desember

Når semesterplanen for samtlige verksteder er klar, gir avdelingsleder tilbakemelding på om ønsket aktivitet kan gjennomføres. 

Hva skal du sende inn?

 • Ansvarlig institutt og faglærer(e)
 • Antall studenter
 • Oppgaver som skal løses
 • Materialer som ønskes
 • Tjenester som skal brukes (CNC-fres, etc)
 • Datoer og tidsbruk (sjekk reserverte uker, unngå desember og mai)

Verksmestrene kan bidra til utforming av oppgaver, materialvalg og innkjøp, samt tilpasse oppgavene til planlagt tidsbruk. 
Ved store kurs og krevende oppgaver må kursleder regne med å leie inn ekstra bemanning. Utgiften dekkes av kurs/instituttbudsjettet. 

Materialer og tjenester

Vi har en del materialer for salg og kan bistå med innkjøp av materiell. 
Dersom materialkostnader skal dekkes av kurset/instituttet skal dette bestilles av kursleder i verkstedet. 
Tjenester som CNC-fres, fres, knivkutter og 3D-printing skal også bestilles i verkstedet. Det opprettes en ordre for det enkelte kurs. 

Gjennomføring av aktivitet

 • Før prosjektet settes i gang skal lærere og studenter gjennomføre en «sikker jobbanalyse».  
 • Vi forventer at læreren deltar aktivt i verkstedet med veiledning av studentene under oppgaveperioden. 

Helse, miljø og sikkerhet

 • Ved planlegging og gjennomføring av prosjekter skal det legges vekt på å forebygge uønskede hendelser. 
 • Arbeidsmiljøloven skal overholdes. 
 • Uønskede hendelser skal rapporteres 

Serviceerklæring for verkstedene

Hvem omfattes av serviceerklæringen? 

Verkstedenes brukere er AHOs registrerte studenter og vitenskapelige ansatte.

Maskinpark og annet teknisk utsyr 

Verkstedenes ulike avdelinger er utstyrt med maskiner og spesialverktøy for bearbeiding av henholdsvis tre, plast og metall. Det finnes et begrenset utvalg av vanlig håndverktøy for bruk i de enkelte verkstedene. Forøvrig må brukerne sørge for slikt verktøy.

Ressurser og tjenester

Verkstedene består av flere avdelinger: Tre, plast, metall, lettverksted og byggehall. I tillegg finnes det egne rom for arbeid med billeire, gips og lakk.

Opplæring 

Verksmesterne organiserer kurs for nye studenter. Deltagelse er en forutsetning for å få adgang til verkstedene. Andre som trenger å bruke verkstedet, men som ikke har gjennomgått grunnopplæring (utenlandsstudenter, lærere, etc.) kan henvende seg til verkstedene og avtale tid for opplæring.

Dersom kapasiteten tillater det tilbys også enkelte spesialkurs, som f.eks. sveising. Slike må avtales særskilt med verksmesterne. I perioder med stor verkstedbelastning vil muligheten til å gjennomføre slik opplæring være begrenset.

Veiledning 

Verkstedpersonalets primære undervisningsoppgave er å veilede studentene i deres bruk av verkstedene. Dette inkluderer råd om materialvalg, bearbeiding, maskinbruk, osv. For at studenten skal få mest mulig utbytte av dette er det vesentlig at hun/ han er godt forberedt. Det forventes bl.a. at det foreligger en teknisk tegning/ skisse med forslag til materialer og dimensjoner. I perioder med stor belastning vil det være begrenset tid for veiledning av den enkelte student.

Rydding 

Den enkelte student er ansvarlig for å rydde etter seg umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet. Dersom det ikke holdes tilfredsstillende orden i verkstedene skal strøm til maskiner slås av og rydding må skje før normal aktivitet kan gjenopptas.

Materialer 

Enkelte materialer kan kjøpes ved skolen. Lageret består av et varierende utvalg av stål, aluminium, plast, skum og tre. Kurs som har spesielle materialbehov må i utgangspunktet selv skaffe disse, men verkstedene kan kontaktes for bistand ved innkjøp. Det kan være betydelig leveringstid på materialer, og bestilling bør derfor skje i god tid før materialene skal brukes.

Åpningstider og bemanning 

Med unntak av lettverkstedet er verkstedene bare tilgjengelige i åpningstiden.

Lettverkstedet er tilgjengelig hele døgnet. Båndsag og sirkelsag stenges med tidsbryter mellom kl. 24.00 og 06.00.
Hver av de tre hovedavdelingene er bemannet med én person. Lettverksted og spesialrom har ikke dedikert bemanning.

Verkstedene holder stengt i perioden mellom vår- og høstsemesteret. 
 

HMS-datablader

Datablader for Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) er viktige dokumenter for å bli bevisst om faremomenter ved forskjellige stoffer.

Et HMS datablad er et dokument på 16 punkter. De viktigste forholdsregler og faremomenter står i punkt 15. Her ser man faresymboler, Risikosetninger (R-setninger) og Sikkerhetssetninger (S-setninger). R og S-setninger er standardiserte setninger som forklarer risikoen et stoff utgjør, og sikkerhetstiltak for å forhindre skade.

Stoffkartotek for AHO finner du på EcoOnline. Dette er en database der man kan søke etter de kjemikaler skolen har. Man kan finne datablader på to måter: Ved å klikke seg inn på de fysiske stedene (lokasjoner), eller man kan søke etter databladene. Søkemenyen finner du under Administrasjon > lokalt søk. I begge tilfeller får du opp en liste over kjemikalier du kan se databladene til.

Datablader er lagret på to forskjellige måter: Kortversjon og fullstendig 16 punkters. Hvis du får opp en kortversjon og vil ha ytterligere informasjon, må du åpne pdf-dokumentet kortversjonen er tilknyttet. Det finner du under HMS Datablad > Opplastet datablad.

Gå til AHOs databladarkiv i EcoOnline