2019 Høst

70 700 Pre-Diplom Design

Studiepoeng: 
6
Emnenavn på English: 
Pre-diploma Design
Emnekode: 
70 700
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2019
Emneansvarlig
Vera Pahle
Forkunnskapskrav

Fullført 240 studiepoeng totalt.

Om emnet

Prediplomkurset tar sikte på å hjelpe studentene til å utvikle et solid utgangspunkt for diplomprosjektene, som gjør at de kan starte design-/forskningsprosessen med et solid kunnskapgrunnlag, en kritisk holdning og en tydelig plan.

Valg av tema er i utgangspunktet opp til den enkelte student, og retningen er hovedsakelig resultatet av samtaler mellom hver enkelt student og veileder, instituttleder og kurspersonale.

Kurset er organisert i to hovedfaser. Den første fasen fokuserer både på den enkelte students egne ferdigheter og valg av tema for prosjektet. Denne første fasen presenteres og vurderes i form av en presentasjon i løpet av semesteret (etter ca. en måned). Den andre fasen dreier seg om å designe det faktiske prosjektet, med et gjennomførbart prosjektforslag som viktigste og eneste innlevering.

 

 

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

- En velreflektert, konstruktiv og kritisk holdning til egne faglige interesser, styrker og svakheter.

FERDIGHETER
- Kunne selge inn konsepter til både fagfeller og potensielle veiledere og partnere.

- Kunne utvikle et gjennomførbart diplomprosjekt slik det kreves av Institutt for design ved AHO.

- Kunne planlegge et selvstendig eller gruppebasert prosjekt.

GENERELL KOMPETANSE
- Kunne formidle egen modenhet som designer på et nivå som gjør det sannsynlig at et diplomprosjekt ved AHO får et positivt utfall.

- Kunne konseptualisere design ideer inn i en gjennomførbar prosjektbeskrivelse

- Ha evne til å legge frem, diskutere og planlegge et selvstendig studium og design prosjekt.

 

 

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset vil bestå av forelesninger, egen utforskning og skriving med presentasjoner og veiledning.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
RapportIndividuellBestått / ikke beståttStudenten er selv ansvarlig for å ta initiativ for avtale om veiledning med både hoved- og bi-veileder. Videre må studenten levere et oppgitt antall delinnleveringer og presentere disse i følge en oppsatt timeplan i kurset. Den endelige sluttinnleveringen består av den ferdigstilte prosjekt beskrivelsen levert skriftlig og en presentasjon av den i plenum. Begge deler er obligatoriske. Et bestått kurs krever godkjent skriftlig prosjektbeskrivelse og en muntlig presentasjon.
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studenten er selv ansvarlig for å ta initiativ for avtale om veiledning med både hoved- og bi-veileder. Videre må studenten levere et oppgitt antall delinnleveringer og presentere disse i følge en oppsatt timeplan i kurset. Den endelige sluttinnleveringen består av den ferdigstilte prosjekt beskrivelsen levert skriftlig og en presentasjon av den i plenum. Begge deler er obligatoriske. Et bestått kurs krever godkjent skriftlig prosjektbeskrivelse og en muntlig presentasjon.

Start semester

40 316 Plan-drawing in Architecture

Emnenavn på English: 
Plan-drawing in Architecture
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
40 316
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
10
Emneansvarlig
Neven Mikac Fuchs
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS).

Om emnet

Plan drawing represents the horizontal section through the building as orthogonal, parallel projection on a single plane, showing all necessary information  for understanding, imagining and production of architecture. The way the plan drawing is made tells something about the content and evolution of architecture. Therefore, the technique of making the plan should be used precisely and efficiently, in keeping with its specific potential. Actually, the plan drawing is “analytical tool”, so that certain aspects of architecture could be investigated and developed in depth. The precision of information and the way the plan is drawn gives the possibility to read and interpret it both emotionally and mentally. The lines are not just lines; we always imagine them as translated in objects and spaces. The precision tells about the level of architectural content, which allow us to imagine the experience of space, light, atmosphere and material, and even how the people could live there.  

The course is imagined in two overlapping parts, which will run parallel to each other through the whole semester. In the more theoretically grounded first part, the students will briefly learn about the importance, development and structure of plan drawing during the history of architecture, from Renaissance to today. The more practically oriented second part will be concerned with discussion, study and redrawing of the case study plans of architecture by Norwegian architect Sverre Fehn, in connection with the new book project on the architect.

Læringsutbytte

1. Formulating the independent and prejudice-less knowledge about development, structure and potential of representing architectural ideas, specifically about the plan drawing.

2. Stimulating the awareness of one's own architectural position and attitude toward the representation of architecture and architectural space.

3. Learning about Sverre Fehn’s architecture and his art of making spaces.

4. Stimulating the individual awareness of today’s positions in architecture.

After finishing the course, the student should:

- be able to develop and consciously use his/her own way of working with plan drawings.

- be able to develop principles for structuring the plan drawing and technical skills to develop them into a project.

- be able to understand, develop and structure the architectural knowledge on the base of a specific architectural themes, given during the course.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The aim of the course will be:

- by acquiring knowledge about plan drawings and representing spatial ideas, to create motivation for deepening the personal understanding of architecture, space and experience of space.

- to stimulate, cultivate and articulate personal discussions with teachers, through the different tasks during the course.

-The teaching will consist of individual discussions and desk critiques,  collecting and re-drawing the case studies on Fehn’s and other architecture, and info lectures structured in-between 2 beamer reviews.

Pensum
 • Robin Evans: The Projective Cast: Architecture and its Three Geometries
 • Robin Evans: Translations from Drawing to Building
 • Laurent Stalder, Valerio Olgiati
 • Projects 2009 – 2017 by Valerio Olgiati
 • Per Olaf Fjeld: Sverre Fehn The Pattern of Thoughts
 • Per Olaf Fjeld: The Thought of Construction
 • Sverre Fehn The Poetry of the Straight Line, Exhibition catalogue
Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning PåkrevdActive participation and attendance in lectures, supervision at the desks in the studio, seminars and workshops is mandatory.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Active participation and attendance in lectures, supervision at the desks in the studio, seminars and workshops is mandatory.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke beståttAssessment criteras:

- the active presence and work on the task during the whole semester
- architectural sensibility and awareness of the architectural problems and clarity of argumentation and choices during the research work
- the quality of prepared material at 2 beamer reviews
- the quality and precision of redrawing the case-studies and presenting them at the final presentation
- the studio-work is evaluated with Passed ‚or Not passed, jf. Regulation for Master Studies at AHO
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Assessment criteras:

- the active presence and work on the task during the whole semester
- architectural sensibility and awareness of the architectural problems and clarity of argumentation and choices during the research work
- the quality of prepared material at 2 beamer reviews
- the quality and precision of redrawing the case-studies and presenting them at the final presentation
- the studio-work is evaluated with Passed ‚or Not passed, jf. Regulation for Master Studies at AHO

12 701 Diplom arkitektur

Studiepoeng: 
30
Emnenavn på English: 
Diplom arkitektur
Emnekode: 
12 701
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Erik Fenstad Langdalen
Thomas McQuillan
Marianne Skjulhaug
Forkunnskapskrav

Opptak til AHO og bestått 300 studiepoeng, inkludert 12 400 Pre-diplom (6 studiepoeng).

Om emnet

Diplomsemesteret ved AHO er et individuelt studium med en selvvalgt tematikk.

Diplomkandidaten skal gjennom semesteret utvikle et prosjekt i samråd med sin veileder og skal innen en gitt frist levere et prosjekt av høy faglig kvalitet.

Læringsutbytte
 • evne til å gi form til en arkitektonisk problemstilling gjennom vitenskapelig og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • forståelse for fagets sosiale, kulturelle og teknologiske forutsetningene
 • evnen til å mestre fagets metoder, arbeidsredskap og medier
 • forståelse for fagets historiske, teoretiske og samfunnsmessige grunnforutset-ninger
 • evnen til å kommunisere ideer og prosjektmateriale til fagfeller og lekmenn
 • selvstendig og ansvarlig holdning til faget
 • evnen til å definere sitt eget faglige ståsted
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Diplomsemesteret er et individuelt studium. Studenten er selv ansvarlig for tematikk og arbeidsform, beskrevet i en på forhånd godkjent diplomrapport.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttVurderingsgrunnlaget er diplomprogram, presentasjon og utstilt diplomprosjekt. Diplom bedømmes av minimum 3 eksterne sensorer.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Vurderingsgrunnlaget er diplomprogram, presentasjon og utstilt diplomprosjekt. Diplom bedømmes av minimum 3 eksterne sensorer.

12 400 Pre-Diploma

Studiepoeng: 
6
Emnenavn på English: 
Pre-diploma
Emnekode: 
12 400
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Emneansvarlig
Thomas McQuillan
Erik Fenstad Langdalen
Marianne Skjulhaug
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of 270 ECTS.

Om emnet

The pre-diploma semester at AHO is an independent research task on a theme chosen by the candidate. In consultation with an advisor, the candidate is to produce a report that details a topic to be studied, an approach or methodology, a spatial program and a plan of work. This report is the foundation of the diploma semester.

Læringsutbytte
 • An understanding of the complexity of a chosen architectural program
 • An ability to frame artistic and scientific research
 • An understanding of the given natural, social, cultural and technological conditions that govern architectural work
 • An awareness of the topic’s historical, societal and theoretical ramifications
 • An ability to communicate ideas and plan work
 • An understanding of one’s own individual position with the discipline
Praktisk organisering og arbeidsmåter

The pre-diploma semester is an independent study, undertaken in consultation with an advisor, whose result is a program for the following diploma semester.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
RapportIndividuellBestått / ikke beståttAssessed by supervisor and head of institute
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Assessed by supervisor and head of institute

Start semester

40 310 Praksis

Studiepoeng: 
6
Emnenavn på English: 
Practice
Emnekode: 
40 310
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Jonas Johansen Lippestad
Hans-Kristian Hagen
Forkunnskapskrav

Opptak til AHO og vellykket gjennomføring av tre års bachelor nivå studier (180 studiepoeng)

Om emnet

Hva må man beherske for å drive en liten arkitektpraksis i Norge i dag?

Kurset tar utgangspunkt i dette spørsmålet og søker å besvare det gjennom kontorbesøk og forelesninger av praktiserende arkitekter, representanter fra den offentlige forvaltningen samt andre viktige aktører.

I tillegg til deltagelse i den informative delen av undervisningen skal studentene bidra til en kritisk diskurs som tar for seg emnet i hver forelesning.

Læringsutbytte

Hovedmålet er at studentene skal lære å orientere seg innenfor de gjeldende rammevilkårene praktiserende arkitekter har i dag, og dermed gi mulighet til å reflektere over og påvirke egen profesjon.

Ved endt semester skal deltakerne ha kunnskap om gjeldende lovverk med tilhørende forskrifter og normer. De skal også ha oversikt over den politiske, historiske og økonomiske bakgrunnen for regelverket, forvaltningen av det, og hvordan det former arkitekturen.

Læringen vil knytte seg til, og gi nødvendig kunnskap for, oppstart og drift av en liten praksis og hvordan arkitekter samhandler med de viktigste aktørene i et byggeprosjekt.

Undervisningen er avhengig av at deltagerne vil bidra til felles læringsutbytte på grunn av emnets kompleksitet og omfang.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Hver fordypningskursdag begynner med organisert undervisning ved forelesninger om et avklart emne. Resten av tiden er satt av til studier relatert til neste forelesning. Dette arbeidet blir også organisert, men i en friere form hvor den enkelte deltaker kan fokusere på egne interesser og synspunkt.

Fordypningskursuken organiseres som en workshop hvor kunnskapen som er tilegnet i løpet av semesteret skal få en praktisk anvendelse.

Deltakerne skal til sammen bidra til at stoffet som formidles, debatteres og produseres i løpet av kurset blir samlet og publisert i en form som kan nyttiggjøre læringsutbyttet etter endt utdanning.

Pensum

Pensum oppgis ved kursstart.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning Oppmøte og deltagelsePåkrevdKurset krever 100% oppmøte og aktiv deltakelse i diskursen emnet knytter seg til. Det vil bli gitt konkrete oppgaver for å tilfredsstille arbeidskravet.
Kursets ulike tema undervises med en kategori per undervisningsdag.
Oppmøte og deltakelse er derfor avgjørende for å oppnå fullt læringsutbytte.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav: Oppmøte og deltagelse
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Kurset krever 100% oppmøte og aktiv deltakelse i diskursen emnet knytter seg til. Det vil bli gitt konkrete oppgaver for å tilfredsstille arbeidskravet.
Kursets ulike tema undervises med en kategori per undervisningsdag.
Oppmøte og deltakelse er derfor avgjørende for å oppnå fullt læringsutbytte.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttStudenten vurderes til bestått/ikke bestått etter en vurdering av aktiv deltakelse i kursopplegget. Deltakelsen består av oppmøte i tillegg til utførelse av prosjektoppgaver som er tilmålt kursopplegget i omfang.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studenten vurderes til bestått/ikke bestått etter en vurdering av aktiv deltakelse i kursopplegget. Deltakelsen består av oppmøte i tillegg til utførelse av prosjektoppgaver som er tilmålt kursopplegget i omfang.
AktivitetKommentar
Oppmøte
Skriftlige oppgaver
Workshops
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:
Aktivitet:Skriftlige oppgaver
Kommentar:
Aktivitet:Workshops
Kommentar:

60 307 GIS, kartlegging og analysemetoder

Studiepoeng: 
6
Emnenavn på English: 
GIS, mapping and analytical methods
Emnekode: 
60 307
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Emneansvarlig
Espen Aukrust Hauglin
Forkunnskapskrav

Kurset krever generell datakompetanse

Om emnet

Kurset gir en innføring i bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS) som verktøy for å forstå og tolke bygde miljøer og landskap. Studenten vil bli introdusert til faget gjennom dataøvinger, aktuelle praksisformer og teoretiske diskusjoner. Kurset vektlegger spennet fra teknikker og analyser, til visuell tolkning og teoretiske reflkesjoner rundt GIS sin rolle innen arkitektur og byplanlegging.

Læringsutbytte

Et bredt spekter av yrker krever geografisk data og romlig orientert informasjon for å analysere og forstå kompleske bymessige sammenhenger og som grunnlag for å utvikle prosjekter. Kurset har som mål å utvikle ferdigheter i bruk av GIS som setter studenten i stand til å analysere et sted og dets romlige relasjoner, samtidig som det utvikles ny kunnskap basert på bearbeidet data. Studenten lærer å kommunisere eventuelle funn gjennom grafiske og kartografiske fremstillingsformer.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Hver student skal velge et tema med geografisk relevans som skal utforskes gjennom semesteret. Det vil kreve innsamling/systematisering av geografisk data, tolkning og analyse, samt visuell formidling. Gjennom semesteret vil studenten presentere temaet for faglærere og medstudenter og bearbeide materialet på bakgrunn av innspill og tilbakemeldinger. Det vil bli utarbeidet egne formater for presentasjon og mot slutten av semesteret skal alle besvarelsene stilles ut i form av kart i det avtalte formatet. Det suppleres med tekst og annen informasjon for å gi en fullverdig fremstilling. Sensuren er basert på hvordan temaet er visuelt fremstilt og muntlig presentert, samt bearbeidet og utviklet gjennom semesteret.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuellBestått / ikke beståttDet vil bli utarbeidet egne formater for presentasjon og mot slutten av semesteret skal alle besvarelsene stilles ut i form av kart i det avtalte formatet. Det suppleres med tekst og annen informasjon for å gi en fullverdig fremstilling. Sensuren er basert på hvordan temaet er visuelt fremstilt og muntlig presentert, samt bearbeidet og utviklet gjennom semesteret.
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli utarbeidet egne formater for presentasjon og mot slutten av semesteret skal alle besvarelsene stilles ut i form av kart i det avtalte formatet. Det suppleres med tekst og annen informasjon for å gi en fullverdig fremstilling. Sensuren er basert på hvordan temaet er visuelt fremstilt og muntlig presentert, samt bearbeidet og utviklet gjennom semesteret.

Start semester

40 532 SCS Social housing prototype, Nicole neighbourhood, Buenos Aires, Argentina.

Emnenavn på English: 
SCS Social housing prototype, Nicole neighbourhood, Buenos Aires, Argentina.
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
40 532
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
12
Emneansvarlig
Christian Hermansen
Jan Kazimierz Godzimirski
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS).

Most important is to be enthusiastic and positive. Architectural design skills are very important. Skills in Rhino will come in handy. Previous building experience much appreciated.

This is a full-time course, all students are expected to work at the studio from 10:00 AM to 17:00 PM Monday to Friday, in addition to traveling to the building site for a period of around 5 weeks.

Due to the travel requirements of the studio students joining SCS will have to enrol in the 6 credit course, Joints and Jigs, which runs with the studio.

Om emnet

Introduction:

Architects Without Borders, Norway have invited the Scarcity and Creativity Studio to design and build a social house prototype for the Nicole Neighbourhood, Buenos Aires, Argentina.

The Site:

Buenos Aires is the capital of Argentina and has a population of around 16 million inhabitants. In the western outskirts of the city lies the county of La Matanza, with a population of 1.8 million. The Barrio Nicole lies at the western edge of La Matanza, is part of the town of Virrey del Pino, and has a population of around 6000 people. This is the site for the Nicole Neighbourhood, Urban Planning and Social Housing project being led by Architects Without Borders. A site of 3 hectares, has been made available for the construction of 90 houses + recreational and community facilities.

The Project:

The aim of the project is to provide a community center with recreation facilities and 90 houses. Architects Without Borders has designed a uniform urban structure that enriches the neighborhood, providing an homogeneous area but at the same time with sufficient flexibility to create its own identity. This neighborhood layout has been approved by the residents.

Housing program:

There are a total of 90 families / homes of 3, 5 to 8 people that will be organized in 3 cooperatives of 30 families each. Some families currently live in other settlements and others live around the neighborhood where they rent small rooms from neighbors.

Program of community spaces:

 • Cultural Centre for multiple uses (multipurpose room), cafe and plaza.
 • Sport ground  (planned under the line of the high voltage cables)
 • Games for children.

Architects  Without Borders have  been working on this project for some time. At present the urban  residential layout plan for the site has  been designed and approved; SCS’s  role would be to design a social housing prototype to fit in plots within this layout.

The site will contain:

1.  A sector of children's games as a transition between the housing area and the educational area.

2.  The Cultural center with a cafe and piazza on the main street "Juan  Cabot"   as a strategic location  for the use  of all the Nicole neighborhood.

3.  A sports and recreational ground that is formed in the length of the land under the high voltage cables.

4.  The 90 houses arranged in clusters, each with a maximum of 15 families that share a semi-public garden. Private lots are 11x16 m. and should provide private courtyards.

5.  The house prototype is to be designed to be self-built in two phases, the first of around 25 m2 with the capacity to expand to around 50m2 in a second stage. If SCS’s design is approved, the 90 houses will be self-built following SCS’s design, mainly by the women of the neighborhood. Other design criteria is contained in the description of the project that follows.

It is envisioned that the expansion of the house would be of the type designed by Alejandro Aravena in his Elemental housing projects in Chile, nicked named ‘half-a-house’, built so as to facilitate their expansion through self-build.

The School of Architecture of the University of Buenos Aires has also been approached with a view to participating in this project. Their participation could take the form of a collaboration with AHO or they may make their own design contribution. This is still to be discussed.

Materials:

Reuse of existing materials and possible implementation of new techniques together with CEVE (Center for the economic housing), who teach women, to produce and build with self-construction.

Energy:

Sustainability. Self-renewable energy. For example, studying the possibility of using wind to generate electricity and sun for warming water.

Læringsutbytte

On completing the course, the student:

•  will know about, and develop skills and competences related to designing for the needs of a foreign local community, which will be at the site during construction.

•  will know about, and develop skills and competences about detailing and specifications of a small house to be self- built by its eventual occupiers.

•  will know about, and develop skills and competences about  local building regulations and building practices, as well as develop new strategies for economic housing.

•  will understand the requirements of buildings for the local climatic conditions.

•  will know about, and develop skills and competences about  building costs and budget management during construction.

•  will have  acquired the skills in using manual and mechanical tools for building

•  will know about, and develop skills and competences about designing and building in conditions of scarcity.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Form of Examination

The assessment will be based on submissions, performance and levels of participation in the studio.

Students will be asked for specific submissions during the semester. These submissions are part of the development of the project in Buenos Aires. As much of the work is done in groups, participation is of the utmost importance and will play a big role in the final assessment.

The final assessment will be made by the sensor and will be based on:

1.  The individual submission for stage one of the project.

2.  The level of participation and contribution to the collective work.

3.  The assessment of the work achieved by the studio as a whole.

4.  An individual report describing the contributions that each student made to the overall project.

The minimum attendance to the studio activities is 80% of organized events.

The final decision as to the performance of each student will be taken by the external examiner (sensor) on the basis of both group performance, the report on individual participation done  by the teachers, and a portfolio showing  the extent  of individual and collective contributions to the studio.  The assessment of participation and contribution of each student to the studio will count for 60% of the final mark while the submission of the group and individual work will count for 40%.

Working and learning activities

The development of the work during the semester will follow a pre-determined path which has been thought out in order to provide the pace and logistics which the studio needs to follow if it is to fulfil its aims.

We will work as if we were one architectural studio fulfilling a commission, some of the work will be individual, mostly architectural design, but much of the work will be done in groups. Everyone is expected to contribute to this joint effort performing those tasks that are for the benefit of the whole studio.  Except for the start of the semester the studio will focus on joint production rather than individual expression. At the end of the design phase the project chosen to be built will be the product of all of the members of the studio, regardless of the individual roles each may have played. This set-up very much reflects the way in which contemporary architecture is produced.

Work Effort:

This is a full time studio and an elective course that will supplement it. It relies both on individual and group effort. The studio compresses a rather complex design and build project into one semester. This requires full participation of every individual in the course. All absences during the semester that are not justified by medical certificates or equivalent will not be tolerated. This is not a studio for those that are not fully committed or that have responsibilities outside AHO which get in the way of a full commitment to the studio.

Teaching Methods:

The studio will be based mainly on one-to-one and group discussion of student work supplemented by discussions, workshops, and lectures.

Students who join this studio will have to also enrol in the Joints and Jigs elective course because its contents and scheduling are linked to the studio program development.

It is a requirement of the course that students spend the time needed to construct the house prototype in Argentina. Although it is difficult at this stage to determine the length of the period of construction our estimation is around five weeks. Students will have to fund their own travel and subsistence costs in Argentina.  Insurance which covers each student during the time abroad is required and will be the responsibility of each student. It is expected that the trip to Argentina will be around November 2019.  EHS rules regarding student safety at construction sites  will apply during the period in Argentina.

The development of the project:

Step one:  Each student will develop individual proposals for the project.

Review one: review of the individual projects and choice of projects which continue. Individual contributions must meet minimum design development standards that one would expect for an AHO graduate student.

Review 1: Review of the individual projects and choice of projects which continue.

Step two: Students will form teams of two or three. The composition of the teams will be based on similar/compatible/complementary characteristics of the individual projects delivered in Step One. Each of these teams will develop one joint design initiated by others, which will bring together characteristics of the individual designs.

Review 2: Review of the team projects and choice of projects which continue.

Step three: Students will form teams of four or five. The composition of the teams will be based on similar/compatible/complementary characteristics of the individual projects delivered in Step  two. Each of these teams will develop one joint design initiated by others, which will bring together characteristics of the individual designs.

Review 3: Review of the team projects and choice of the project  which continues.

Step four: The Studio will choose one project to build for which it will develop a complete set of architectural drawings, a detailed list of all materials required for the construction, assembly instructions, and costs.

Review 4: Review of the mock-ups, lists of materials, cutting schedules, assemblies, and construction phasing with a view to discussing construction difficulties that may arise during the construction period.

Step Five: Production information development, prepare all the construction information needed to be able to build the project. Students will be divided into teams and allocated specific tasks related to the construction of the building.

Step Six: Construction, period of four or five weeks will be spent in Buenos Aires. Students will have to pay for all travel to and from the site and for food and lodging while there. Students must also take out insurance that covers them while abroad. Norwegian students will get a grant from Lånekassen which is likely to cover travel and lodgings.

Step seven: Preparing the work for the AHO WORKS exhibition.

Final Exam: Final examination/review to assess the work of the semester will occur during the last week of the semester. The exact  date  will be determined further on, but please do not plan to leave Oslo prior to the end of the semester.

Pensum

Bibliography

American  Institute of Architects, The Environmental Resource Guide (ERG)

Blue Evening  Star,  Tipis & Yurts: Authentic Designs for Circular Shelters, 1995.

Bourgeois, Jean-Louis and Carollee Pelos, Spectacular Vernacular: The Adobe Tradition, Aperture,  New York, 1989.

Center for Resourceful Building Technology, A Reference Guide to Resource Efficient Building Elements (GREBE), 5th Edition, Missoula, Montana, 1995.

Cob Cottage Company, Earth Building and the Cob Revival: a Reader, Cottage Grove,  Oregon, 3rd Edition, 1996.

Easton, David, The Rammed Earth House, Real Goods/Chelsea Green Publishing, White River Junction, VT, 1996.

Fathy,  Hassan, Architecture for The Poor, University of Chicago, 1986.

Houben, H., and H. Guillaud, Earth Construction: A Comprehensive Guide, Intermediate Technology Publications, London,  1994.

Lanning,  Bob, Straw Bale Portfolio: A Collection of Sixteen Designs for Straw Bale Houses, 1996.

LeClair, Kim and David Rousseau, Environmental By Design: A Sourcebook of Environmentally Aware Material Choices, Hartley & Marks, 1992.

MacDonald, S.O. and Matts Myhrman,  Build It With Bales  - A Step-by-Step Guide to Straw Bale Construction, Out on Bale, Tucson, Arizona, 1995.

McHenry, Paul G., Adobe:  Build it Yourself, University of Arizona Press, 1985.

McHenry, Paul G.Adobe and Rammed Earth Buildings: Design and Construction, University of Arizona Press, Tucson, 1987.

Merrill, Robert,  Hybrid Construction: The Art of Building with Recycled and Indigenous Materials, Lost Valley Publishing Company, Dexter,  Oregon, 1994.

Schaeffer, John  and staff, The Solar Living Sourcebook: A Complete Guide to Renewable Energy  Technologies and Sustainable Living, 1996.

Steen, Bill and Athena, and David Bainbridge, The Straw Bale House, Chelsea Green Publishing, White River Junction, VT, 1994.

Thompson, Kim et al, Straw Bale Construction: A Manual for Maritime Regions, Straw House Herbals, Ship Harbour, Nova Scotia, nd.

Tibbetts, Joseph M., The Earthbuilders Encyclopedia, Southwest Solaradobe  School,  1989.

Kjellberg Christensen, Kasper, Elisabeth Kron, and Morten Carlsbæk. Sanitary Aspects of Composting Biodegradable Waste: Towards a Nordic Evaluation Model. Vol. 2000:512, København: Nordisk ministerråd, 2000.

Liddell, Howard.  Eco-Minimalism:  The Antidote  to Eco-Bling.  London: RIBA Publ., 2013.

Mussard, Maxime. A Solar Concentrator with Heat Storage and Self-Circulating Liquid. Vol. 2013:164, Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2013.

Proctor,  Rebecca. 1000 New Eco Designs and Where to Find Them. London: Laurence King Publ., 2009.

Schittich, Christian, ed. Small Structures, Detail, 2010.

Smith, Peter F. Architecture  in a Climate of Change: A Guide to Sustainable Design.   Amsterdam: Elsevier,  2005.

Shannon, Kelly. "Eco-Engineering for Water: From Soft to Hard and Back." S. 163-82. Dortrecht:  Springer, 2013.

Stoner, Carol Hupping. Goodbye to the Flush Toilet: Water-Saving Alternatives to Cesspools, Septic Tanks, and Sewers. Emmaus, PA: Rodale Press, 1977.

Wenz-Gahler, Ingrid. Flush!: Modern Toilet Design. Basel: Birkhäuser, 2005.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning PåkrevdThe minimum attendance to the studio activities is 80% of organized events.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:The minimum attendance to the studio activities is 80% of organized events.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke beståttThe assessment will be based on submissions, performance and levels of participation in the studio.

Students will be asked for specific submissions during the semester. These submissions are part of the development of the project in Buenos Aires. As much of the work is done in groups, participation is of the utmost importance.

The final assessment will be made by the sensor and will be based on:
1. The individual submission for stage one of the project.
2. The level of participation and contribution to the collective work.
3. The assessment of the work achieved by the studio as a whole.
4. An individual report describing the contributions that each student made to the overall project.

The minimum attendance to the studio activities is 80% of organised events.

The final decision as to the performance of each student will be taken by the external examiner (sensor) on the basis of both group performance, the report on individual participation done by the teachers, and a portfolio showing the
extent of individual and collective contributions to the studio.

The assessment of participation and contribution of each student to the studio will count for 60% of the final mark while the submission of the group and individual work will count for 40%.

Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:The assessment will be based on submissions, performance and levels of participation in the studio.

Students will be asked for specific submissions during the semester. These submissions are part of the development of the project in Buenos Aires. As much of the work is done in groups, participation is of the utmost importance.

The final assessment will be made by the sensor and will be based on:
1. The individual submission for stage one of the project.
2. The level of participation and contribution to the collective work.
3. The assessment of the work achieved by the studio as a whole.
4. An individual report describing the contributions that each student made to the overall project.

The minimum attendance to the studio activities is 80% of organised events.

The final decision as to the performance of each student will be taken by the external examiner (sensor) on the basis of both group performance, the report on individual participation done by the teachers, and a portfolio showing the
extent of individual and collective contributions to the studio.

The assessment of participation and contribution of each student to the studio will count for 60% of the final mark while the submission of the group and individual work will count for 40%.

Start semester

40 312 Animals

Studiepoeng: 
6
Emnenavn på English: 
Animals
Emnekode: 
40 312
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Alma Elisabeth Oftedal
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS)

Students participating in the master studio "Coexistence: An Animal Sanctuary" are given priority in the course registration.

Om emnet

THE “ANIMAL TURN” IN HISTORY

“Over the past few years, the humanities have been confronting a paradigm shift. After the cultural and linguistic turns of the 1970s and 1980s, ideas about language, meaning, representation, power, agency, othering, and knowledge-production redefined the humanities. Now […] new media, climate change, environmental catastrophe, terrorism, biotechnology, population growth, and globalization are destabilizing the core of the humanities. These forces are larger-than-human—they are seismic and are shifting intellectual terrain. They also require a change of perception—a new, less anthropocentric, vision for a new century.”  

(Vandersommers, Dan. 2016. “The “animal turn in history”. Downloaded 12.03.19 from https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/november-2016/the-animal-turnin-history)

THE ELECTIVE COURSE

We are going to study Franz Kafka ´s animal stories. These stories have inspired thinkers and writers since the 1970s with their destabilisation of accepted notions of human distinctiveness from non-human animals.  In addition to reading and discussing the stories, we will make sketches to explore the possibilities set forth in the stories.

Læringsutbytte

Knowledge of directions in modern cultural theory. Could use sketches as a method of analysis.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Group discussions.

Individual investigation

Final review

Pensum

Haraway, Donna. 2008. “When species meet. Introductions”. When species meet. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Kafka’s short stories, English version:

Kafka, Franz. 1995. The Complete Stories. New York: Schocken:

 • “The Cares of a Family Man” .
 •  “The New Advocate”.
 •  “A Report to an Academy”.
 • Josephine the Singer, or the Mouse Folk”.
 • “The Burrow”.
 •  “The Metamorphosis”.

Kafka’s short stories, Norwegian version:

Kafka, Franz. 1995. Fortellinger og annen prosa. Oslo: Gyldendal:

 • “Husfarens bekymring”.
 • “Den nye advokaten”.
 • “En beretning for et akademi
 • “Josefine, sangerinnen eller musefolket”.
 • “Forvandlingen”.

Kafka, Franz. 1996. Etterlatte fortellinger og skisser. Oslo: Gyldendal:

 • “Hiet”.
Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevdStudents must participate in the exhibition to be considered in the final review, which is an oral presentation.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Students must participate in the exhibition to be considered in the final review, which is an oral presentation.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Muntlig presentasjon-Bestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig presentasjon
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
AktivitetKommentar
OppmøteParticipation and attendance in lectures, supervision at the desks in the studio, seminars and workshops is expected.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Participation and attendance in lectures, supervision at the desks in the studio, seminars and workshops is expected.

Start semester

40 313 Gravity of Elements

Emnenavn på English: 
Gravity of Elements
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
40 313
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
20
Emneansvarlig
Angela Deuber
Anita Morvillo
Elena Miegel
Ermioni Garramone
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS)

“Elements of gravity” studio course is mandatory for students that enroll in the elective course "Gravity of Elements”.

Om emnet

"Gravity of Elements”

The semester title of our ELECTIVE COURSE is titled "Gravity of Elements”. 

Students are given the opportunity to deal intensively with an architectural masterpiece. Each student will get to the bottom of its idea and plastically transforming it into a three-dimensional cast cement model.

At the beginning of the semester, we travel together to study architectural elements in works from João Batista Vilanova Artigas and to learn from nature. Each student will select an element of a masterpiece and build one physical model which represents the thought behind the selected building. With this model, we represent a thought that the building carries. Dealing with such a structure is a conversation with a soulmate that inspires. We can learn from nature or recognised buildings, no matter what era, culture or climate. This process aims at raising awareness on the conscious spatial intentions behind architectural elements and the creative physical manifestation of the information in an element. 

The final result will be an exhibition of approximately 20 massively casts in white cement that will represent thoughts of masterpieces in three dimensions. The scale of the model will be a result with discussion with the assistants.  Each student works individually with plans, text and models.

The "Gravity of Elements" elective course is only available for students that enrol in the studio course Guest master atelier “Elements of gravity”. 

The design course "Elements of Gravity" is mandatory for students that enrol in the elective course “Gravity of Elements”. They influence and strengthen each other. 

Læringsutbytte

1. Awareness of contemporary position in architecture.

2. Benefit from an international guest-teacher and from the confrontation with their architectural thinking, knowledge, experience and imagination.

Knowledge about:

How to structure a focused study of a masterpiece and creatively manifest it physically.

How to think critically in regards to architectural elements and their capacity to carry thoughts about buildings.

How to abstract a thought in a three dimensional object.

Skills:

Physical model making; How to plan, build formwork and cast with a reinforcement in cement.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Introduction to the course (mandatory): Wednesday, 14.08.2019

Excursion to Amazon rainforest and works of João Batista Vilanova Artigas architecture to visit masterpieces: Friday, 16.08.2019 – Sunday, 25.08.2019.Those who don’t cannot participate in the excursion can do an excursion on their own in agreement with the Guest Studio.

Theme-oriented lectures and seminars in synergy with studio course “Elements of Gravity”.

Mandatory intermediate reviews: 02.09.2019

Daily discussions with assistants.

Cross-critique student pairs critique: Each student will form a team with a fellow student. 

Final review: Monday 09.09.2019

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning PåkrevdIntroduction to the course (mandatory): Wednesday, 14.08.2019

Mandatory intermediate reviews: 02.09.2019

Daily discussions with assistants in week 35, 36

Final review: Monday 09.09.2019
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Introduction to the course (mandatory): Wednesday, 14.08.2019

Mandatory intermediate reviews: 02.09.2019

Daily discussions with assistants in week 35, 36

Final review: Monday 09.09.2019
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuell-The final assessment will be based on:

a. The delivered complete project material for the exhibition and for the final review.
b. Your active daily participation within week 35,36
c. The attendance of the introduction, the intermediate and final review.

The elective work is evaluated with Passed or Not Passed, according to the regulations for master’s degree programs at AHO.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:-
Kommentar:The final assessment will be based on:

a. The delivered complete project material for the exhibition and for the final review.
b. Your active daily participation within week 35,36
c. The attendance of the introduction, the intermediate and final review.

The elective work is evaluated with Passed or Not Passed, according to the regulations for master’s degree programs at AHO.
AktivitetKommentar
EkskursjonExcursion to Amazon rainforest and works of João Batista Vilanova Artigas architecture to visit masterpieces: Friday, 16.08.2019 – Sunday, 25.08.2019.

Those who cannot participate in the excursion can do an excursion on their own in agreement with the Guest Studio.
OppmøteThe requirement for passing the course will be to attend the introduction, all intermediate reviews as well as the final review.

Since the elective course will occur intensively in week 35-36 your daily participation will be mandatory.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:Excursion to Amazon rainforest and works of João Batista Vilanova Artigas architecture to visit masterpieces: Friday, 16.08.2019 – Sunday, 25.08.2019.

Those who cannot participate in the excursion can do an excursion on their own in agreement with the Guest Studio.
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:The requirement for passing the course will be to attend the introduction, all intermediate reviews as well as the final review.

Since the elective course will occur intensively in week 35-36 your daily participation will be mandatory.

Sider