fbpx 2016 Høst | Page 5 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2016 Høst

Interaction Design 1: Tangible Interactions

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Interaction Design 1: Tangible Interactions
Emnekode: 
70 502
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Emneansvarlig
Forkunnskapskrav

Passed foundation level. Suitable experience in interaction design for external entrants NOTE: this course is REQUIRED for Master of Design (Interaction) specialism.!

Om emnet

Interaction Design 1 - launches students into the world of interaction design by focusing on core skills and materials used in designing physical and digital interactions.! The course embraces and explores the creative opportunities made possible by recent developments in physical computing, sensor technologies and mobile devices, to consider physical everyday objects (embedded with switches, sensors and microcontrollers) as augmented interfaces for controlling digitally mediated experiences.

We focus on how humans interact with such objects and materials, and how their functionality, meaning and usage can be extended. The course provides students with the possibility to take part in an exploration of new social interaction patterns, to conceptualise and design demonstrators and working prototypes that address a unique set of design problems.! This is a practice-led course, and will also provide students with a broad toolset of skills and techniques relevant across the board in interaction design, starting with a series of short workshops dealing with a range of physical interaction technologies and approaches that lead into larger projects.

Students will have the opportunity to work with Arduino microcontrollers, smartphone, Processing code and a broad range of sensors for prototyping and design-testing.! The practical aspects of the course will be complemented by a series of lectures and talks by a range of practitioners and specialists in the field. Course tasks will focus on specific areas of application for tangible interaction; in previous years this has included museum exhibits, toys and musical installations.

Most students will then proceed to Interaction Design 2, where the skills learnt here will be applied to information and data analysis and presentation, using other interactive and audiovisual platforms – for example public multitouch screens, ubiquitous and mobile devices.

Læringsutbytte

a. Knowledge:
Get an overview of research and projects within the field of physical computing and the history of tangible interactions and design; the approaches, issues and challenges faced by designers in the field.! Gain an understanding of historical and current technologies and practical applications! Develop a critical framework and approach for the analysis and discussion of work in the field! Understand the possibilities of working with interaction design within specific contexts.

b. Skills:
Understanding of basic electronics and Arduino.! All students will be taught methods and tools to make working physical prototypes, and gain basic practical abilities with electronics.! Explore and practice interaction design methodology, embodied interaction, realtime interaction and social computing in a physical context.! Design interactive objects with a focus on engaging experiences for communication, education and play. The ability to build experiential and testable prototypes to assess design concepts.

c. General competence:
Gain the ability to explore and understand connections between interaction design and industrial design.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Core components of the course are exploration and developing experiential prototypes of concepts. These are developed during the course by number of smaller projects that culminate in a larger final project at the end of the semester. The majority of the work will be done as pairs (different pairs for each project) with some projects of individual work and others of larger groups. ! Projects typically have multiple presentations throughout in order to allow students to see and comment on each others work. Typical weeks will have a presentation, possibly a lecture or workshop and then 1 or 2 opportunities for mentoring. Some projects may require a more intensive period with longer set hours during the week. This will be outlined at the beginning of the semester. The remaining time is able to be utilised as the student feels appropriate in order to develop the project, however it is encouraged that the majority of the time is spent working from the class studio in order to develop an inspiring and encouraging environment.
Work effort:

Students need to present and submit all projects in order to be assessed for the course. There is an 80% attendance rate required for all presentations, lectures and workshops etc. Students also need to schedule their own mentoring sessions. Non attendances below 90% need to be accompanied by a doctors certificate.

Curriculum, Workshop, Excursions and other support
a. The work and metal workshops are not used explicitly in the course but are of course available.
b. There is no organised class trip, but any students wishing to attend ARS electronica (www.aec.at) or other similar conferences or festivals are encouraged and allowances with delivery dates etc can be made.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd

GK1 Introduksjon til design - Designeren

Studiepoeng: 
20
Full course name in English: 
GK1 Introduksjon til design - Designeren
Emnekode: 
70 110
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Kurset er første del av grunnkurset ”Introduksjon til design” som er basert på teori og metoder for industridesign. Kurset har fokus på brukersentrert design som er grunnleggende for alle designretningene ved skolen. Kurset er øvelses- og praksisbasert med innføring i sentrale teknikker for utøving av faget. Kurset omfatter et integrert tegnekurs som fokuserer på metodisk og analytisk frihåndstegning. Videre gis en introduksjon i visuell kommunikasjon med integrert opplæring i 2D dataprogrammer. Gjennom 1-3 designprosjekter får studenten innføring i designprosessen og øves i sentrale metoder for produktutvikling. Idegenerering, kreative teknikker og estetisk utforskning av to- og tredimensjonale uttrykk er områder som vektlegges i prosjektene. Kurset inneholder en egen verkstedsmodul med utforsking av materialer og opplæring i relevante teknikker for konstruksjon av modeller

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten ha;
• Innsikt i skolens design program, fag og deres relevans og kontekst
• Innsikt i design prosessen med fokus på brukersentrert design.
• Kunnskap om relevante metoder og verktøy innen design.
• Kunnskap om kreative teknikker
• Kunnskap om estetiske virkemidler i todimensjonale og tredimensjonale uttrykk.
• Basiskunnskap innen visuell kommunikasjon
• Kunnskap om grunnleggende tegneteknikker med fokus på metodisk og analytisk frihåndstegning

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten ha;
• Ferdigheter til å gjennomføre en design prosess
• Øvelse i sentrale kreative teknikker med idé og konseptutvikling
• Utvikle tegneferdigheter
• Verkstedskunnskap og erfaring fra modellbygging
• Grunnleggende ferdigheter i visuell kommunikasjon
• Grunnleggende ferdigheter i bruk av 2D dataverktøy for visuell kommunikasjon
• Styrking av estetiske ferdigheter

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;
• Ved fullført semester skal studenten ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse for design prosessen, bruk av relevante teknikker og verktøy samt en estetisk bevissthet.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger, prosjekter, øvingskurs og studioundervisning med aktiv bruk av workshops for å gi studenten erfaring i sentrale teknikker. Primært individuelt arbeid, mens deloppgaver kan løses gruppevis. Ferdigheter i muntlig og visuell kommunikasjon øves gjennom fremlegging av eget arbeid. Innsikt og forståelse av brukeren er grunnleggende for designfaget og kurset vil inneholde brukerkontakt, og der det er naturlig samarbeider vi med eksterne aktører.

Kurset har en høy grad av obligatorisk deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger og presentasjoner. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Det forventes også en stor grad av egeninnsats og deltagelse i gruppearbeid ila studiet. Fravær ved obligatoriske aktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid.

Kurset inkluderer en 2 ukers verkstedsmodul med innføring og øvelsesoppgaver i tre-, plast- og metallverkstedene. Det legges opp til 1 ukes studietur med fokus på tegning tidlig i semestret. Kurset vil ha tilhørende pensumlitteratur innen designprosess metodikk og metode, samt innen estetikk og formgivning.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
GrupperingKarakterskalaKommentar
--Kurset består av 6-8 moduler som alle må beståes frittstående for å få godkjent semesteret. Leveringskrav for hver modul defineres i oppgavebeskrivelsen ved oppstart av modulen.
Vurderinger:
Gruppering:-
Karakterskala:-
Kommentar:Kurset består av 6-8 moduler som alle må beståes frittstående for å få godkjent semesteret. Leveringskrav for hver modul defineres i oppgavebeskrivelsen ved oppstart av modulen.
AktivitetKommentar
Forelesninger Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Fravær ved obligatoriske aktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar: Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Fravær ved obligatoriske aktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid.

GK5 By og arkitektur

Studiepoeng: 
20
Full course name in English: 
GK5 By og arkitektur
Emnekode: 
60 150
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Kreves bestått GK4.

Om emnet

GK5 By og arkitektur har Osloregionen som studieobjekt. Kurset har tre hoveddeler:
1 Introduksjon: By og arkitektur
2 Prosjekteringsoppgave: Bytransformasjon.
3 Atlas Oslo: Analyse, opptegning og diskusjon av utvalgte byområder og byprosjekter i Osloområdet.

1. INTRODUKSJON : BY OG ARKITEKTUR
Studentene introduseres til byen som tema og urbanisme som fagområde i arkitekturen gjennom en rekke mindre oppgaver, forelesninger og diskusjoner.

2. PROSJEKTERINGSOPPGAVE: BYTRANSFORMASJON
Oppgaven er et større transformasjonsprosjekt i et gitt byområde, med forankring i aktuelle byutviklingstema og relevant fagdiskurs. Oppgaven utvikles gjennom analytiske forstudier som skal hjelpe gruppene å danne seg et bilde av hvilke strukturelle og arkitektoniske potensialer som kan utvikles, og hvilket konseptuelt rammeverk oppgaven bør baseres på. Prosjektet som utvikles skal manifestere de intensjoner og lesninger studentene definerer i arbeidet med tomten. 
Ideen er å skape en “operativ holdning” hos studentene som utgangspunkt for å artikulere et planprosjekt. Forløpet deles opp tematisk og avsluttes med en sluttgjennomgang med ekstern gjestekritiker.

3. ATLAS OSLO:
Utvalgte, realiserte arkitekturprosjekter analyseres og drøftes strukturelt, programmatisk og ideologisk: Hva har styrt volumoppbygging, skala, programinnhold og arkitektonisk formgivning? Hva gir de til byen og hva tar de fra byen? Hvem er de bygget for, og på bekostning av hva? Det empiriske materialet tar utgangspunkt i byarkitektur oppført gjennom de siste 30 årene. Fellesnevneren er prosjektenes kompleksitet og særegenhet som arkitektonisk form innenfor en bykontekst. Studiene vil kunne peke på forutsetninger og formål for ulik byarkitektur, og illustrere både hvordan arkitekturen formes av byen og hvordan byen formes av arkitektur.
Prosjektet avsluttes med en utstilling hvor prosjektene presenteres og diskuteres i dialog med involverte aktører.

Læringsutbytte

GK5 skal samlet gi basisopplæring i historie, teori, metode og praksis innenfor urbanisme.

Studentene skal i kurset ha vært med på å utvikle og presentere et komplekst byplanprosjekt med reelle rammer og forankring i et aktuelt byplantema. Hovedfasene vil inneholde byanalyse, plan/prosjektutvikling samt presentasjon.

Studentene skal i studiokurset oppøve evne til å arbeide overlappende i ulike skalaer og å etablere en grunnleggende forståelse av sammenhengen mellom arkitektur, landskap og samfunn.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset er basert på prosjekteringsprosesser knyttet til en gitt problemstilling og kontekst. Studentene vil tilnærme seg prosjekteringsoppgaven gjennom analyse og tematiske studier, og basert på dette utarbeide et planprosjekt. Hovedoppgaven og flere av introduksjonsoppgavene vil være gruppearbeid.

Undervisningen vil bestå av forelesninger fra lærerteam og inviterte gjester i tillegg til prosjektveiledning i grupper, workshops, delgjennomganger og avsluttende gjennomgang med eksterne kritikere.
Parallelt med dette kurset følger studentene to forelesningsbaserte kurs - 60 151 By- og byplanhistorie og 60 152 Introduksjon til Urbanisme. Her introduseres studentene til historisk og teoretisk kontekst og til verktøy og referanser som er relevante for prosjekteringsarbeidet.

Pensum

Pensum

Pensum vil finnes på kursets hylle i biblioteket ved kursoppstart. Tematisk relevante tekster vil tildeles gjennom semesteret i forbindelse med de ulike oppgavene. 

Obligatorisk arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisningIkke påkrevdInnlevering, oppmøte og presentasjon er obligatorisk på avsluttende gjennomgang, og på minst 80 % av delgjennomgangene
EkskursjonerDet gjennomføres en studiereise i løpet av semesteret, se semesterplan for datoer. Målet med reisen er å gi studentene konkret erfaring med by og byutviklingsprosjekt av høy kvalitet. Erfaringene skal gi grunnlag for løpende diskusjon og refleksjon om aktuelle og relevante problemstillinger i urbanisme og planlegging.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Innlevering, oppmøte og presentasjon er obligatorisk på avsluttende gjennomgang, og på minst 80 % av delgjennomgangene
Obligatorisk arbeidskrav:Ekskursjoner
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:Det gjennomføres en studiereise i løpet av semesteret, se semesterplan for datoer. Målet med reisen er å gi studentene konkret erfaring med by og byutviklingsprosjekt av høy kvalitet. Erfaringene skal gi grunnlag for løpende diskusjon og refleksjon om aktuelle og relevante problemstillinger i urbanisme og planlegging.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellA-FKurset evalueres på bakgrunn av innleveringer og presentasjoner, samt tilstedeværelse og engasjement gjennom semesteret. Individuelle prestasjoner bedømmes kontinuerlig både ved tegnebordet, gruppesamtaler og delgjennomganger.

IndividuellA-FInnlevering, oppmøte og presentasjon er obligatorisk på avsluttende gjennomgang, og på minst 80 % av delgjennomgangene. Fraværet må være gyldig begrunnet (ref til regleverk for fravær ved AHO) og dokumenteres til studieadministrasjonen.
Kurset bedømmes etter karakterskalaen A-F, der E er laveste ståkarakter. Jf. Forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14. Karakterene tildeles individuelt.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Kurset evalueres på bakgrunn av innleveringer og presentasjoner, samt tilstedeværelse og engasjement gjennom semesteret. Individuelle prestasjoner bedømmes kontinuerlig både ved tegnebordet, gruppesamtaler og delgjennomganger.

Vurderingsform:
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Innlevering, oppmøte og presentasjon er obligatorisk på avsluttende gjennomgang, og på minst 80 % av delgjennomgangene. Fraværet må være gyldig begrunnet (ref til regleverk for fravær ved AHO) og dokumenteres til studieadministrasjonen.
Kurset bedømmes etter karakterskalaen A-F, der E er laveste ståkarakter. Jf. Forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14. Karakterene tildeles individuelt.

ACDL: Architecture and Productive Landscapes 1

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
ACDL Computation
Emnekode: 
40 507
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

• Command of English Language (Reading, Writing, Listening, Speaking);
• Working Knowledge in Rhino;
• Studio participants are required to take the elective course ‘Modulating Microclimates’ (Rhino, Grasshopper, Arduino, VR Visualisation);

Om emnet

The studio will focus on architectural design, the study of cultural productive landscapes and the way architectures can be designed for and integrated with these landscapes on multiple levels. Specific focus will be placed on use, spatial organization, material articulation and modulation of microclimates.

Today the vast amount of architectural effort is focused on urban environments and little attention is focused on rural and remote areas that have been cultivated for generations. As the latter are falling into disrepair invaluable resources, insights and knowledge is lost. A lot can be learned from the way such landscapes are traditionally articulated, such as the terracing of slopes and the choice of materials, so as to be able to yield produce that otherwise is not possible. The studio will seek to engage with this problematic and to engage post-urban rural recuperation through carefully designed architectural projects. In this context the studio will focus on architectural design, the study of cultural productive landscapes and the way architectures can be designed for and integrated with these landscapes on multiple levels. The design task comprises of an architectural project for a small visitor center with work / research facilities and accommodation for 6 staff members.

Primary question is how cultural landscapes may be understood in their capacity to be productive and how they can be augmented with clearly defined architectural projects. In turn the architectural designs are expected to employ local resources and materials and be strongly integrated in the landscape and utilize similar passive means for modulating micro-climate.

The project site and field of study will be a cultural landscape in Tuscany, Italy. The students will stay on site for a period of one month during which analysis will be conducted and data collected. Based on the findings projects will be formulated and designed for the site(s).

The studio will collaborate with Italian institutions and landowners on this project.
Talks have been initiated and agreements made with University of Florence: Department of Architecture, Department of Agricultural, Food and Forestry Systems and Laboratorio di Geomatica per l'ambiente e la conservazione dei beni culturali; and Paolo Socci, Fattoria di Lamole.

The field trip is initially planned to last one month. Norwegian students can apply to Lånekassen for non-refundable financial support.

Læringsutbytte

Knowledge
• Knowledge in architecture and landscape integration;
• Knowledge of the architectural and computational design themes (concepts, methods) pursued by the studio;
• Knowledge in the way constructions contribute to local microclimate and productive landscapes;
• Knowledge in data collection, data-driven computational design and the utilization of advanced visualization methods;

Skills
• Skills in data collection and data-driven computational design;
• Skills in advanced visualization methods;

General competence
• The ability to set up and follow through a design process that leads to the desired result;
• The ability to develop designs based on specific performance criteria;
• The ability to utilize design as a mode of research in architecture;

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Teaching Activities:
• Lectures on key conceptual and methodological approaches;
• Seminars on seminal texts and projects;
• Workshops focused on specific design aspects or skill building;
• Studio tutorials and discussions on the design work;

Core thematic foci include:
• Performance-oriented Architecture (Hensel 2013);
• Informed Non-standard (Sørensen 2015);
• Cultural Landscapes (Agnoletti 2006);

The methodological approach encompasses:
• Performance-oriented Advanced Computational Design;
• Integration of data-driven Methods, Processes, Information and Analysis;

Work Effort
• 90% mandatory attendance;
• Mandatory participation in 4 week field trip;
• Mandatory participation in elective course ‘Modulating Microclimates
• Field trip period ca. week 37 to week 40;

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd

Body and Space Morphologies : Architecture and Film

Full course name in English: 
Body and Space Morphologies : Architecture and Film
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
40 301
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Emneansvarlig
Rolf Gerstlauer
Forkunnskapskrav

Passed foundation level (bachelor in architecture) and a desire to conduct your own experimental artistic research on moving images producing and containing architectural phenomena and conditions

Om emnet

Body and Space Morphologies is a research based teaching program that offers a series of elective courses and master studios in explorative architectural design, sensing and thinking. The aim of the studio course series is to work and deeper investigate primal architectural phenomena and conditions, and to develop those into experienced distinct architectural sensations or interests. The elective courses on Architecture & Film are for students that wish to create their own architectural problem(s) through studies in film-making and the production and discussion of moving imagery; for students who have an urge to seek deeper into particular architectural issues and who want to challenge their own creative process and to get to know themselves better in the making and understanding of an architecture. Beyond the success of a mere problem-solving and/or established architectural critique, Body and Space Morphologies studios and elective courses prepare and try to enable students to conduct their own architectural artistic research.

Architecture & Film # XII Spring 2017:
An investigation towards a discursive space in video/film. Architectural body and space in film have since the early days of film inspired and influenced architectural practice. New production and representation techniques in 3D-tools, games, film, and video continue to challenge our understanding for, and development of the architectural space.

The elective course Architecture & Film will focus on the morphology of body and space through investigations in photographic and moving images. The aim with the course is to further understand, influence and critically develop the architectural space through a phenomenological and perceptual approach. The course uses the video camera and editing software as creative tools to individually observe, register, and interpret different situations, sensations and phenomena – and with the aim to anew reflect upon and inform architectures spatial properties.

Læringsutbytte

Knowledge:
The ability to prepare and conduct an advanced visual experimental architectural design research through the work on and manufacturing of moving imagery; including process preparation/adaption, development of own working method, critical verbal/written reflection on the basis of ones own visual material (moving imagery), and the conclusion of the research in a final presentation and film-screening. The students learn how to conceive and perceive architectural form, space and body within the autonomous and un-programmed architectural construct produced and discovered on screen, and how to further discuss the occurring architectural phenomena as conditions within a body and space morphology discourse.

Skills:
The students will receive an introduction to theories of architecture, film, and video connected to the topic of the course. Weekly practical exercises will provide a thorough basic knowledge of the use of digital video camera and editing software (Adobe Premiere and After Effects) as the tools for registration, observation and creative interpretation. Exercises, lectures, and discussions contribute to give the students the opportunity to develop a critical stance on the use of camera/editing software as architectural tools in order to further facilitate an advanced, experimental design based on a current, critical architectural discourse. The students discover, retrieve and nourish architectural ideas from an immediate and impulsive reaction i.e. through intuitive and reflective filmmaking.

Competence:
In the final workshop week that focuses on approaching “the problem of body”, every student should be able to sense and aware body through architectural space and the making or active on-looking of a video camcorder as their bodily extension and intuitive reflective subjective tool that makes a new reality. In textual works we use the course experience to argue for how a new bodily reality or architectural space is created in the video montage – a body and space that cannot exist outside of the video.

The goal of the studio is to skill students towards independent and self-sufficient artistic architectural research that produces new architectural content, awareness and ideas; preparing them both for their final experimental architectural thesis/diploma but also for an artistic parallel to scholarly research in general (e.g. the alternative PhD as offered by the Norwegian Artistic Research Programme). In general, students are enabled to trust their creative work and seeing/reading ability towards strong and independent yet sufficient architectural content and ideas. They mature in their personal architectural awareness and should be able to make their artistic voice heard, no matter what context they operate in, through the work with moving imagery.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The main activity is the artistic research / architectural design based on the individual capacity to produce and read moving imagery with an architectural content. The course starts with a brief historical, theoretical and philosophical discussion on film in general, and on kinetic representation of architectural space in particular. Students will be introduced to the field of investigation through lectures, literature and a series of films and video art.

Exercises in video sketching* and video editing will train the students’ practical skills and insight in the relation between space and the image, and space in the image. Each course day starts with an hour-long talk on the challenge of the day (mandatory lecture). The students manufacture their video individually and then screen and discuss the video work in plenum.

Mandatory reading material is handed out on the respective course days. A literature list is available online and serves as a recommended reading list (not mandatory). *Video sketching: to draw – to doodle – to paint with video.

Work Effort/Demands
A typical course day consists of a lecture, the screening of a film/video and the production and discussion of the video sketches. The students work individually with the tasks and deliver at the end of the day. The material produced is discussed in plenum. Two days are reserved for an in-depth training in the video editing software. Each course day demands 7-8 hours of attendance and work.

The final workshop-week has its own outline and demands daily attendance and work. This year's focus will be on the human body in motion and in the meeting with spatial infrastructures and/or obstacles. The course collaborates for this week together with the French/Swiss Butoh dancer Julie Dind. The results of that collaboration will be published.

Pensum
Body and space morphology is about the relationship between body and space.
How it manifests itself to be human in a room; outdoors, indoor, outside and inside, and
within the manmade room. Alone or together, as one amongst the thousand, or as the
thousand above the one.
 
Body and space morphology is about your body and the room you have within.
How it manifests itself to be human in architecture; what it inspires us to, and what it inspires
as an architecture, towards an architecture. Seeing the offer that lies in architecture, the
perversion of it, the infrastructure, poesy, the container, the gate, darkness or light.
 
Body and space morphology is about meeting the wall.
How it manifests itself being human between the walls; knowing about oneself, loneliness,
longings and all that is imaginable. Seeing oneself changed, having insights and outlooks,
transparency and visibility, hideouts and the stage. Seeing the light come and go, seeing the
chair and the mirror shrink and grow, seeing how all things inhabit and capture the room.
Being between the walls, looking at how the walls swallow and devour the things, seeing
how the walls are becoming.
 
Body and space morphology is about the problem of body.
How it manifests itself to face the unknown; what presents itself as new or what just became
in front of you. That which yet not has a name, although it shows itself, can be touched,
heard, smelled and felt. That which stands sound and nevertheless can leave, that which can
or cannot be moved; moves us.
 
Body and space morphology is about the distance in space.
How it manifests itself to stand still; one moves just a little, approaches a thing, every thing,
jumps, penetrates, goes into it, turns around, looks up and down, takes on things, is looking
back and keeps moving on.
 
Body and space morphology is about what we do not know and approach anyway.
Without a map there are only lines and without a compass directions just get more, then the
word world is exploded and before recognition has become, and it is resemblance and
closeness that which implodes us astray. This you might endure and as you wish.
 
Body and space morphology is about “to act necessities”;
wanton and radically so, using your hands, using the other, using your head but not meaning
a thing, acting abstract, acting the figure, autonomous it is and dirty it will get, serious too
and ridiculous radically so.
 
Workshop
The final workshop week is conducted at AHO and in the outdoors close to the school.
Students should prepare for a rough working environment and fit themselves with suitable
work-wear that allow for dirty work.
 
Recommended Literature
Abraham, A. A new nature: 9 architectural conditions between liquid and solid
Allen, S. Points and Lines
Arendt, H. The Human Condition
Arendt, H. On Violence
Barthes, R. Camera Lucida: Reflections on Photography
Barthes, R. Empire of signs
Barthes, R, & Heath, S. Image, music, text
Benjamin, W. The work of art in the age of its technological reproducibility, and Other Writings on Media
Benjamin, W. Walter Benjamin’s archive: Images, texts and Signs
Benjamin, W. On HashishB erger, John. About Looking
Berger, J. Why Look at Animals?
Berger, J; with Dibb, M., Blomberg, S., Fox, C. & Hollis, R. Ways of Seeing
Borges, J. L. Labyrinths
Calvino, I. Invisible cities
Deleuze, G. Francis Bacon: the logic of sensation
Deligny, F. The Arachnean and other texts
Descola ,P. Beyond Nature and Culture
Descola, P. The Ecology of Others
Derrida, J. The truth in painting
De Toledo, S. A. Cartes et lignes d’erre / Maps and wander lines: Traces du réseau de Fernand Deligny
Druot, F., Lacaton, A. & Vassal, J-P. Plus
Ellis, B. E. American Psycho: A novel
Fehn, S. The poetry of the straight line_Den rette linjes poesi
Fjeld, P. O.. Sverre Fehn. The pattern of thoughts
Flusser, V. Towards a Philosophy of Photography
Frampton, K. Labour, work and architecture: collected essays on architecture and design
Gissen, D. Territory: architecture beyond environment
Godard, J-L, & Ishaghpour, Y. How video made the history of cinema possible
Hays, M. K. Architecture theory since 1968
Hejduk, J. Architectures in Love. Sketchbook Notes
Hustvedt, S. The blazing world: A novel
Hustvedt, S. What I loved: A novel
Kittler, F. Optical Media
Kittler, F. & others. ReMembering the Body: Body and Movement in the 20th Century
Koestler, A. The Roots Of Coincidence. An Excursion Into Parapsychology
Koestler, A. The Act of Creation, a Study of the Conscious and Unconscious in Science and Art
Koestler, A. The Ghost In The Machine: The Urge To Self-Destruction
Kracauer, S. Theory of Film: the Redemption of Physical Reality
Krauss, R. & Bois, Y. A. Formless – A Users guide
Kwinter, S. Architectures of time: toward a theory of the event in modernist culture
Leatherbarrow, D. Uncommon ground: architecture, technology, and topography
Merleau-Ponty, M. Phenomenology of PerceptionM umford, Lewis. The transformations of man
Kolhaas, R. & Obrist, H. U. Project Japan: Metabolism Talks
Richter, G., & Friedel, H. Gerhard Richter: ATLAS
Scarry, E. The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World
Serres, M., Malfeance: appropriation through pollution
Skinner, B. F. Walden Two
Sontag, S. Regarding the Pain of Others
Sontag, S. On Photography
Stein, E. On the Problem of Empathy
Stein, E. Potency and Act, studies toward a philosophy of being
Stein, E. Finite and Eternal Being: an Attempt at an Ascent to the Meaning of Being
Thoreau, H. D. Walden, Or, Life in the Woods
Vesely, D. Architecture in the Age of Divided Representation. Question of Creativity ...
Viola, B. Reasons for knocking at an empty house: writings 1973- 1994
Woolf, V. Kew Gardens
Oppmøte påkrevdKommentar
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:
Kommentar
Vurderinger:
Kommentar:

Scarcity and Creativity Studio: Galapagos Community Centre

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
The Scarcity and Creativity Studio: Nes
Emnekode: 
40 508
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Forkunnskapskrav

To be a 4th or 5th year student.There will be an elective course on tropical architecture which is mandatory for this studio.

Om emnet

The GALAPAGOS COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (GCDP) is an initiative aimed at diversifying different aspects of the social fabric of the Galapagos community.

The Ecuadorian Government, through its Galapagos Administration, and the The Oslo School of Architecture and Design aim to cooperate with the aim of helping Galapagos communities who have not yet benefited from the development of the tourist sector that the Galapagos Archipelago enjoys.

In concrete terms, the aim of this project is to provide a facility that will improve the potential of the earmarked population by opening up new social and economic opportunities much needed in the islands through the cultivation of the population’s skills and thus their potential for self-development.

By recognizing that Galapagos is a unique place in this planet, the Galapagos Administration wishes to ensure that the facility provided not only meets the functional requirements of the local community, but also contributes to the prestige of Galapagos through its artistic merit.

With this objective the Galapagos Administration has invited Ecuadorian Oscar Santillan, artist of international repute based in Amsterdam (see: www.oscarsantillan.com), and the Scarcity and Creativity Studio, Oslo, (see: http://scs.aho.no), to work in cooperation with the local community to explore the opportunities and challenges faced by some of Galapago’s residents.

The Setting:
The Galápagos Islands are an archipelago of volcanic islands distributed on either side of the Equator in the Pacific Ocean, 906 km west of continental Ecuador, of which they are a part, with a population of around 25,000. The islands are known for their vast number of endemic species which were studied by Charles Darwin during the voyage of the Beagle in 1835 and contributed to the inception of Darwin's theory of evolution by natural selection.

The archipelago consists of 18 main islands, 3 smaller islands, and 107 rocks and islets. The largest island, Isabela, measures 5,827 km2 and makes up close to three-quarters of the total land area of the Galápagos. Volcano Wolf on Isabela is the highest point, with an elevation of 1,707 m above sea level.

The Galapagos Islands are among the most renowned natural sites in the world. In 1978, the Galápagos Islands were designated a UNESCO World Heritage site, signifying their “outstanding value to humanity.” Unlike other oceanic archipelagos, the ecological and evolutionary processes characteristic of Galapagos have been minimally affected by human activities, and the archipelago still retains most of its original, unique biodiversity. However, several recent reports suggest that Galapago’s development model has turned unsustainable and that the unique values of the archipelago might be seriously at risk. The most dangerous of these imports, because of its size and aggressiveness, is Rattus Norvegicus.

The main traditional economic activity of Galapagos has been fishing. Since around 1980 tourism has surpassed fishing to become the main industry, employing almost 40% of local residents and contributing 65.4% of the archipelago’s gross domestic product. Tourism has also become the main threat for the conservation of its unique biodiversity. This threat consists not only of the direct impact of human activities, but also comes through in other ways such as the introduction of foreign life forms, humans, animals and plants.

Despite the estimated annual influx of $150m from tourism into the Galapagos economy, poverty remains a serious problem. Tourism is restricted to certain sites, and consequently benefits some, but not all, of Galapago’s residents. 78% of tourist visits were concentrated on 10 sites in 1993.

At present, there is an uneasy relationship between nature conservation, tourism, and fishing, each of which have very different interests. The Ecuatorian Government has done its best to achieve a balance between these three interest groups, but on occasion, their differences have flared into violent conflicts.

Although each of these three groups faces difficulties and problems, it is perhaps the local fishermen who have been most affected by change since 1980 and who are suffering the brunt of poverty.
A 2010 government study found that 31% of residents are poor, measured according to how well their basic needs were met. Galapagos has above-average rates of domestic violence for Ecuador and more than 40% of the adult population have had only basic or no schooling at all, though literacy rates are higher than on the mainland. The youthful population, with an average age of thirteen to fourteen years, suffers from limited health care and a poor education system that makes it difficult for even the best students to qualify for universities on the mainland.

The fishing community makes up almost 3 percent of the population and is organized into cooperatives that, with the help of the Galápagos National Park Service and other conservation organizations, collaborate to maintain sustainable fishing practices. The park is also a large employer of residents who work as guards on boats that patrol against illegal fishing or do the tough work of helping to eradicate introduced species.
Galapagos fishing communities are mainly located on the islands, Santa Cruz, San Cristobal and Isabela. In Galapagos there are about 972 fishermen, of which the largest number are in San Cristobal Island, where there are two fishing cooperatives. In Isabela there are 237 fishermen and in Santa Cruz 207 fishermen. The local fishermen have exclusive access to an area of approximately 140 thousand kilometers, which is considered the second largest Marine Reserve in the world.

Overfishing of certain lucrative species has forced the government to impose fishing bans in order to conserve endangered species. These bans have infuriated fishermen. Especially the recent ban on fishing sea cucumbers whose sale to the Chinese market produced more income in 8 months than the average life’s income of one fisherman. The fishermen organized such protests, often violent, that the government eventually lifted the ban.

The Project:
The Ecuadorian Government, through its Galapagos Administration, has programs in place that try to balance the needs of the environment with those of the local community. One of its strategies is to encourage local communities to organise themselves so as to be in a better position to respond to social challenges. Representatives of the Galapagos Administration will guide AHO to those sites in most need of community facilities. They will advise on a choice of site and through interaction with the local community will determine which facilities would be of most help to their development efforts. It is most likely that the project will consist of a community centre.

Designing and building is Galapagos poses many challenges. The most important is the environmental challenge, and for this the Galapagos Administration has a set of guidelines that have to be strictly adhered to. The headlines to these guidelines are:
1. Plan constructions according to current needs and future forecasts.
2. Attach infrastructure harmoniously with the natural landscape to mitigate visual impact.
3. Consider visitor’s security.
4. Consider people in wheel chairs.
5. Minimize waste during the construction process.
6. Use wood from forest plantations, forest products that cannot be used for timber,
or alternative materials.
7. Designing eco-efficient, energy-saving facilities.
8. Promote the use of clean energy sources.
9. Reduce water consumption through eco-friendly facilities
10. Mitigating environmental impacts that occur during or after completion of the building.
11. Determine the architectural character appropriate to each protected area

In order to standardize all buildings in that area.
12. Use sustainable materials with a long service life, and requiring minimal maintenance.
13. Provide total comfort to users.
14. Standardize all signage within public spaces.
15. Locate stations for solid waste recycling and establish an adequate system of waste management.

Læringsutbytte

Knowledge, skills and competences:

On completing the course, the student:
• will know about, and develop skills and competences related to designing for the needs of a foreign local community
• will know about, and develop skills and competences about detailing and specifications of small communal building.
• will know about, and develop skills and competences about local building regulations and building practices.
• will understand the requirements of tropical buildings.
• will know about, and develop skills and competences about building costs and budget management during construction
• will have acquired the skill for using manual and mechanical tools for building
• will know about, and develop skills and competences about designing and building in conditions of scarcity and for tropical climatic conditions

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The development of the work during the semester will follow a pre-determined path which has been thought out in order to provide the pace and logistics which the studio needs to follow if it is to fulfil its aims.
We will work as if we were one architectural studio fulfilling a commission, some of the work will be individual, mostly architectural design, but most of the work will be done in groups. Everyone is expected to contribute to this joint effort performing those tasks that are for the benefit of the studio as a whole. Except for the start of the semester the studio will focus on joint production rather than individual expression. In the end, the chosen project which is built will be the product of all of the members of the studio, regardless of individual roles each may have played. This set-up very much reflects the way in which contemporary architecture is produced.

The development of the project:
Step one: Each student will develop individual proposals for the project.
Review one: review of the individual projects and choice of projects which continue. Individual contributions must meet minimum design development standards that one would expect for an AHO graduate student.
Step two: Students will form teams of two or three. The composition of the teams will be based on similar/compatible/complementary characteristics of the individual projects delivered in Step One. Each of these teams will develop one joint design initiated by others, which will bring together characteristics of the individual designs.
Review 2: Review of the team projects and choice of projects which continue.
Step three: Students will form teams of four or five. The composition of the teams will be based on similar/compatible/complementary characteristics of the individual projects delivered in Step two. Each of these teams will develop one joint design initiated by others, which will bring together characteristics of the individual designs.
Review 3: Review of the team projects and choice of the project which continues.
Step four: The Studio will choose one project to build for which it will develop a complete set of architectural drawings, a detailed list of all materials required for the construction, assembly instructions, and costs.
Review 4: Review of the mock-ups, lists of materials, cutting schedules, assemblies, and construction phasing with a view to discussing construction difficulties which may arise during the construction period.
Step Five: Construction, period of four or five weeks will be spent in Galapagos. Students will have to pay for all travel to and from the site and for food and lodging while there. Students must also take out insurance that covers them while abroad. Norwegian students will get a grant from Lånekassen which is likely to cover travel and lodgings.
Step six: Preparing the work for the AHO WORKS exhibition.
Final Review: Final examination/review to assess the work of the semester will occur during the last week of the semester. The exact date will be determined further on, but please do not plan to leave Oslo prior to the end of the semester.

Work Effort:
This is a full time studio and an elective course which will supplement it. It relies both in individual and group effort. The studio compresses a rather complex design and build project into one semester. This requires full participation of every individual in the course. All absences during the semester that are not justified by medical certificates or equivalent will not be tolerated. This is not a studio for those that are not fully committed or have responsibilities outside AHO which get in the way of a full commitment.

Teaching Methods:
The studio will be based mainly on one-to-one and group discussion of student work supplemented by discussions, workshops, and lectures.
Students who join this studio will have to also enrol in the Tropical Architecture Course because its contents and scheduling are linked to the studio program development.
It is a requirement of the course that students spend the time needed to construct the building in Galapagos. Although it is difficult at this stage to determine the length of the period of construction our estimation is four to five weeks. Students will have to fund their own travel and subsistence while in Galapagos. Insurance which covers each student during the time abroad is required and will be the responsibility of each student. It is expected that the trip to Galapagos will be around November 2016. EHS rules regarding students at construction sites will apply during the period in Galapagos.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd

Start semester

Re-store Rome: Projecting and Transforming History

Studiepoeng: 
20
Full course name in English: 
Re-store Rome: Projecting and Transforming History
Emnekode: 
80 504
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Forkunnskapskrav

Taught by Bryony Roberts, the studio runs in parallel with a seminar taught by Victor Plahte Tschudi titled Architectre makes History – Rome. Together, the two courses will bring students into contact with historical architecture to develop experimental methods of analyzing and remaking history.

Om emnet

This course offers students the unique opportunity to learn from and respond to the architectural landscape of Rome, Italy. After beginning in Oslo, the course will take place primarily in Rome, where students will live and work from early September through the end of November. Taught by Bryony Roberts, the studio runs in parallel with a seminar taught by Victor Plahte Tschudi titled Architectre makes History – Rome. Together, the two courses will bring students into contact with historical architecture to develop experimental methods of analyzing and remaking history.

Through the studio and the seminar, students will engage historical structures in Rome through experiments in drawing and design. Building on previous Re-Store studios and ongoing Experimental Preservation discourse, the course invites students to expand contemporary engagement with existing architecture. Moving beyond conventions of reuse and preservation, students will consider how contemporary tools of representation and design can connect reframe historical structures for new audiences.

Picking up the themes of seminar, the studio will pursue three types of engagement: Materials, Mediations, and Annexations. In the first phase, Materials, students will engage in on-site observation and physical contact with historical structures, developing methods for recording the sensory and material properties of the sites. In the second phase, Mediations, students will analyze different techniques for drawing historical architecture, and select one method to expand through individual experimentation. Since each method of representation provides a different frame for perceiving historical buildings, students will use their drawings to begin formulating a design strategy for transformation. In the final stage, Annexations, students will build on their drawing experiments to propose a transformation to a specific historical site in Rome. Experimenting with the conventions of reuse and preservation, these design proposals can encompass a range of strategies from ephemeral performance to more permanent structures.

In terms of the course structure, the studio will begin in Oslo on August 17, and then move to Rome in early September, where the seminar will introduce a historical perspective through a combination of discussions and site visits. After this introduction, students will focus on developing their drawing experiments and final design project, which will be presented at final reviews in Oslo in December.

Læringsutbytte

Students will learn methods of representing and transforming existing buildings, from exposure to historical techniques as well as recent experiments.

Students will also acquire first-hand knowledge of the architecture of Rome through on-site observation and close analysis. The exposure to architecture from a range of time periods, from antiquity to the present, offers an invaluable understanding of the development of architectural history.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The teaching will take place in the form of pin-ups and critiques. Students are expected to be active participants in group conversations, to attend all pin-ups and to keep up with a rigorous level of production.

In combination with the seminar, the course will involve trips to visit important architectural sites in Rome and recommended activities such as exhibitions, openings, and excursions in the area.

Pensum

Tabula Plena: Forms of Urban Transformation, ed. Bryony Roberts (Zürich: Lars Müller Publishers, 2016)

Friedrich Nietzsche, “On the Utility and Liability of History for Life” in The Nietzsche reader (Blackwell, 2006), 124-141.

Otero-Pailos, Jorge, “Creative Agents” in Future Anterior, III/2, Summer 2006: iii-vii

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd

GK1 Skriveøvelser

Full course name in English: 
GK1 Writing Excersises
Studiepoeng: 
10
Emnekode: 
80 113
Studienivå: 
Kvalifiserende kurs
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Mari Lending
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Bestått ExPhil

Om emnet

Skriveøvelser gir en innføring i å iaktta og beskrive omgivelser, rom, arkitektur og design, og en introduksjon til akademisk håndverk og ulike akademiske, kunstneriske og stilistiske genre. Gjennom studier av tekster, bilder, filmutsnitt, objekter og rom skal vi lese og tolke objekter, materialer og omgivelseskvaliteter. Bakgrunnsmaterialet kan være litterært, dokumentarisk eller teoretisk, og hentet fra filosofien eller historien, fra romaner, poesi, billedkunst eller museumssamlinger. Skriveøvelsene er ment å åpne opp en verden der arkitektur og design sees innenfor en litterær, historisk og kunstnerisk sammenheng.

Læringsutbytte

Kunne beskrive rom, arkitektur og objekter fra filmer, kunstverk og litterære verk. Studentene læres opp i å beskrive arkitektur og design i en rekke genre, og skriveøvelsene er innretttet mot å høyne genreforståelse og -kompetanse.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Hver mandag får studenten utdelt en tekst, et bilde, en film, e.l. Oppgaveformatet vil variere fra uke til uke, men besvarelsen vil normalt bestå av en tosiders tekst. Besvarelsen skal vanligvis lastes opp på Moodle før midnatt søndag og presenteres i plenum i seminaret mandag morgen kl. 10.00. Hver oppgavetekst inneholder detaljert instruks om hva som skal leveres og hvordan. Kurset er ikke forelesningsbasert men tar utgangspunkt i tekstpresentasjoner, diskusjoner og samtaler. Etter respons fra faglærer og medstudenter skal du revidere besvarelsen din. Mot slutten av semesteret skal alle besvarelsene samles i en innbundet bok som leveres til avtalt dato. Endelig eksamen foregår etter jul. Sensuren er muntlig og basert på det innleverte materialet.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar
seminaret er fra 10-14 hver mandag, og studentene leverer en tekst hver uke.
Forventet arbeidsinnsats:
Kommentar:seminaret er fra 10-14 hver mandag, og studentene leverer en tekst hver uke.

Start semester

Fredrikstad, Festningen og byen

Full course name in English: 
Fredrikstad, The Fortification and The City
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
60 512
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Kurset er obligatorisk for førsteåret for studenter i master landskapsarkitektur og åbent for andrestudenter med batchelor

Om emnet

Kurset tager sit udgangspunk I fæstningen og ser på hvordan denne har ændret sig over tid og hvordan den markante form kan være med til at forme byens fremtid. Voldterrænet og beplantningen er en stor del af fæstningen fremtræden. Søsiden ligeledes en vigtig del af fæstningen.
Stedet er i dag en kulturfæstning og opgaven er at forstærke og accentuerer dette sted der er en af de bedst bevarede fæstninger i Europa,

Læringsutbytte

Gennem studier af tilsvarende historiske anlæg i Danmark; Kronborg, Kastellet og Fredericia undersøges de tilgrundliggende geometrier for disse militære anlæg.

Der udarbejdes en plan for hvordan dele af de nu forsvundne anlæg kan gentolkes og indarbejdes i byens vækst, stedets forandring og historiske baggrund. Målet er at forstærke byens ide om at være en moderne kulturby med historisk identitet og store rekreative og kulturelle værdier i byens centrum.

Der arbejdes med en landskapsarkitektonisk plan for anlæggets beplantning og træer og udarbejdes detaljerede forslag til ny anlæg.

Kurset arbejder i alle skalaer.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset forudsætter selvstændig egen indsats, med grundlag i forelæsninger, projektgennemgange, eksterne foredragsholdere, studieture og opmålinger. Gruppearbejde i forbindelse med modeller og fælles projekter.

Krav til arbejdsindsats:
Kurset kræver obligatorisk daglig fremmøde og arbejdet og undervisning foregår på tegnesalen, ekskursjoner er obligatoriske for at bestå eksamen. Skolens forelæsningsrækker skal følges og er ligesom croquis tegning er obligatorisk.

Pensum

The name Fredrikstad was first used in a letter from the King Frederik II dated 6 February 1569. The temporary fortification built during the Hannibal War (1644–1645) between Sweden and Denmark-Norway, became permanent in the 1660s.

The work on the fortifications was first led by William de Coucheron and later Johan Caspar von Cicignon. During the next 60 years, several fortifications at the Fredrikstad Fortress were built, including Isegran, Kongsten, and Cicignon. In 1735. Most of the buildings in the old city burned down during a fire in 1764. In the 1840s, timber exporting from Fredrikstad started to gain momentum. In the 1860s, several steam powered saws were built along the river, and in 1879 the railway reached Fredrikstad, leading to further growth. With the decline of the timber exports as a result of the modernization of wood-processing industries in the early 1900s, Fredrikstad's production changed to other types of products. It later became one of Norway's most important industrial centres, famous for its large shipyardFredrikstad Mekaniske Verksted.

Links:

http://www.fredrikstadfestning.no/

http://www.kulturminnesok.no/kulturminnesok/kulturminne/?LOK_ID=116956http://heim.ifi.uio.no/~oddharry/dsfmc/etext/frkstad.html

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fredrikstad_festning?uselang=nb

http://heim.ifi.uio.no/~oddharry/dsfmc/org09.html

Oppmøte påkrevdKommentar
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:
Kommentar
Vurderinger:
Kommentar:
AktivitetKommentar
ForelesningerKurset kræver obligatorisk daglig fremmøde og arbejdet og undervisning foregår på tegnesalen, ekskursjoner er obligatoriske for at bestå eksamen
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Kurset kræver obligatorisk daglig fremmøde og arbejdet og undervisning foregår på tegnesalen, ekskursjoner er obligatoriske for at bestå eksamen

Sider