fbpx 2018 Høst | Page 4 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2018 Høst

80 110 GK1 Introduksjon til arkitektur

Studiepoeng: 
20
Full course name in English: 
Introduction to Architecture
Emnekode: 
80 110
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Maksimum antall studenter: 
60
Emneansvarlig
Anna Røtnes
Siri Moseng
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

GK1 er en introduksjon til profesjonsstudiene ved AHO. Semesteret er organisert omkring flere ulike prosjekter som utgjør hoveddelen av kurset. Semesteret innledes med en konseptuell arkitekturoppgave parallelt med en introduksjon til frihåndstegning. Deretter følger en oppgave der studentene gjennomfører et prosjekt fra idé til realisering gjennom bygging i 1:1. Semesterets siste fase fokuserer på analyse gjennom analog og digtal tegning. Det gjennomføres studietur.

 

Læringsutbytte

KUNNSKAP:

Kunnskap om forholdet mellom rom, konstrukjon og materialer

Kunnskap om konseptuell idéutvikling

Kunnskap om prosjekteringsprosessens arbeidsmetoder

Kunnskap om arkitekturfagets kommunikasjonsformer

Introduksjon til arkitekturfagets ulike tradisjoner 
 

FERDIGHETER:

Å utvikle et enkelt arkitekturprosjekt

Å redegjøre skriftlig og muntlig for faglig innhold i eget arbeid

Å beherske AHOs tre-, stål- og plastverksted

Å bygge i flere skalaer, fra skalamodeller til romlig installasjon i 1:1

Å kjenne og beherske de arkitektoniske tegnekonvensjonene (plan, snitt, oppriss)

Å beherske ulike teknikker innen analytisk frihåndstegning

Å beherske digitale tegneprogrammer

 

GENERELL KOMPETANSE:

Utvikle, visualisere og presentere et selvstendig arkitektonisk prosjekt i henhold til de gitte oppgavene.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Studentene arbeider i to studioer, men undervisning og oppgavestilling er felles. Det er lagt opp til individuelt arbeid så vel som gruppearbeid.

Undervisningen foregår først og fremst i form av ukentlig veiledning, gjennomgang av prosjektarbeidet, forelesninger, seminarer og workshops. Kontakten mellom lærere og studenter foregår på tomannshånd, i grupper eller i plenum. Felles gjennomganger der studentene legger eget arbeid frem for diskusjon utgjør en viktig del av undervisningen. Kurset benytter den digitale læringsplattformen Moodle til intern komunikasjon av semesterets innhold og planer.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttPortfolio i frihåndstegning vurderes i slutten av semesteret
Deltakelse og faglig utvikling i frihåndstegning vil være del av vurderingsgrunnlaget
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttSemesteret består av flere likeverdige prosjektinnleveringer som samlet danner grunnlaget for vurdering til bestått eller ikke bestått. Deltakelse og faglig utvikling i digital tegningsundervisning vil være en del av vurderingsgrunnlaget. Alle prosjektoppgavene må leveres.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Portfolio i frihåndstegning vurderes i slutten av semesteret
Deltakelse og faglig utvikling i frihåndstegning vil være del av vurderingsgrunnlaget
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Semesteret består av flere likeverdige prosjektinnleveringer som samlet danner grunnlaget for vurdering til bestått eller ikke bestått. Deltakelse og faglig utvikling i digital tegningsundervisning vil være en del av vurderingsgrunnlaget. Alle prosjektoppgavene må leveres.
AktivitetKommentar
OppmøteDet forventes fulltids tilstedeværelse og arbeid på salen gjennom hele semesteret.
Ekskursjon De som ikke har anledning til å delta på ekskursjon vil få en oppgave/et prosjekt som erstatter denne.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det forventes fulltids tilstedeværelse og arbeid på salen gjennom hele semesteret.
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar: De som ikke har anledning til å delta på ekskursjon vil få en oppgave/et prosjekt som erstatter denne.

80 311 Drawn to Architecture

Full course name in English: 
Drawn to Architecture
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
80 311
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Ingrid Lønningdal
Forkunnskapskrav

I tillegg til opptakskrav i studieprogrammet kreves grunnleggende tegneferdigheter.

Om emnet

Dette er et kurs i frihåndstegning. Studentene får korte tegneoppgaver og utvikler et eget, selvstendig arbeid som presenteres og stilles ut på slutten av kurset.

Det selvstendige arbeidet skal ta utgangspunkt i en eksisterende bygning, og innledes med tegnemessige analyser og visualiseringer av bygningen. Dette blir et springbrett for å diskutere visualisering av arkitektur, og spesielt ulike grader av abstraksjon. I renderinger, og særlig i konkurransesammenhenger, er tendensen at bygninger fremstilles hyperrealistisk og glossy. Hvilke strategier i analoge tegnemetoder og bruk av tegneverktøy er relevant for å kunne ta inn over seg materialitet, farge og tekstur? Det innledende analysearbeidet etterfølges av en utforskende tilnærming til tegning, der vi undersøker hvordan konsepter fra analysen kan videreføres i mer abstrakte, tegneriske komposisjoner. I disse tegningene legges det vekt på materialitet, tekstur og farge, samt å finne interessante sammenhenger mellom valg av tegneredskap/–metode og konsept.

Kursansvarlig er billedkunstner, og det er også et mål å synliggjøre ulike strategier og tilnærminger til visualisering av omgivelser/bygninger i samtidskunsten og diskutere hvilke overføringsverdier dette kan ha til studier av arkitektur.

Læringsutbytte

Ved gjennomført studium skal studenten:
- ha utviklet sine ferdigheter i å tegne på frihånd
- ha utviklet seg i å beskrive og diskutere egne og andres arbeider/prosess
- ha utviklet forståelsen for sammenhengen mellom tegnemetode/-redskap og idémessig innhold
- ha fått erfaringer med materialitet/tekstur/farge i analoge tegneteknikker, noe som kan informere videre arbeid i digitale teknikker
- ha styrket sine kunnskaper om arkitekturrepresentasjon

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Studentene følges tett opp og det forventes derfor at kursdeltakerne setter av hele tirsdagen. Minst 80% tilstedeværelse kreves for å bestå kurset. I tillegg til praktisk arbeid med frihåndstegning kommer studentene til å presentere ideer/forbilder/arbeidsprosess for hverandre. Vi besøker også kunstutstillinger og går på atelierbesøk.

Pensum

-

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger80 %Ikke påkrevd80 % av deloppgavene må være levert inn før hovedoppgaven for å bestå kurset. Studentene vil stryke hvis dette kravet ikke oppfylles.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav:80 %
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:80 % av deloppgavene må være levert inn før hovedoppgaven for å bestå kurset. Studentene vil stryke hvis dette kravet ikke oppfylles.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttFor å bestå kurset må deloppgavene leveres inn før sluttgjennomgangen, og på sluttgjennomgangen må den selvstendige hovedoppgaven vurderes som faglig tilfredsstillende.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:For å bestå kurset må deloppgavene leveres inn før sluttgjennomgangen, og på sluttgjennomgangen må den selvstendige hovedoppgaven vurderes som faglig tilfredsstillende.
AktivitetKommentar
OppmøteStudentene følges tett opp og det forventes derfor at kursdeltakerne setter av hele tirsdagen.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Studentene følges tett opp og det forventes derfor at kursdeltakerne setter av hele tirsdagen.

80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner

Full course name in English: 
Norwegian Tectonic Traditions in Wood.
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
80 302
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Maksimum antall studenter: 
20
Emneansvarlig
Kolbjørn Nesje Nybø
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Første del av kurset består av forelesninger om og drøftinger av ulike trebyggingsteknikker og konstruksjonstyper.

 Paralellt med dette bygger studentene modeller av konstruksjonsprinsipper, og/eller skriver et vitenskapelig essay om et relevant tema.
 Kursets litteratur og drøftinger danner et viktig grunnlag for både artikkel og modellstudier.
 Oppgavene skal leveres før fordypningsuken, og presenteres og diskuteres i plenum. 

Fordypningsuken er svært intensiv og viktig på dette kurset. Da bygger vi et bindingsverksbygg eller et grindbygg i full scala.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kunne identifisere trebygningene i forhold til en arkitekturhistorisk, kulturell og teknisk kontekst.
 Kunne forklare bygningenes oppbygging og håndverksteknikker.


Ferdigheter: Kunne anvende kunnskapen ved å delta i bygging av en konstruksjon i full scala. 
 Kunne skrive et vitenskapelig essay innenfor kursets tema.

Generell kunnskap: God forståelse for tradisjonelle trebyggingsteknikker og trematerialers egenskaper.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger og diskusjoner Modellstudier. Skrivíng av et vitenskapelig essay. Workshop - Bygging av bindingsverksbygg i full scala.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger 1PåkrevdDet skal skrives ett vitenskaplig essay i løpet av semesteret, med innlevering før fordypningskursuken. Essayet skal presenteres muntlig og er en del av endelig vurderingsgrunnlag.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet PåkrevdFordypningskursuken er en workshop - Bygging av bindingsverksbygg i full scala. Aktiv deltagelse i workshopen er påkrevd og er en del av endelig vurderingsgrunnlag.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav: 1
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Det skal skrives ett vitenskaplig essay i løpet av semesteret, med innlevering før fordypningskursuken. Essayet skal presenteres muntlig og er en del av endelig vurderingsgrunnlag.
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Fordypningskursuken er en workshop - Bygging av bindingsverksbygg i full scala. Aktiv deltagelse i workshopen er påkrevd og er en del av endelig vurderingsgrunnlag.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
AktivitetKommentar
ForelesningerOppmøte og deltagelse på forelesninger er forventet.
Skriftlige oppgaverSkriving av et vitenskapelig essay
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Oppmøte og deltagelse på forelesninger er forventet.
Aktivitet:Skriftlige oppgaver
Kommentar:Skriving av et vitenskapelig essay

Start semester

40 523 Embedded Architectures

Full course name in English: 
Embedded Architectures
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
40 523
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2018
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Søren S. Sørensen
Michael Ulrich Hensel
Forkunnskapskrav

Completed Bachelor Studies

Om emnet

This project-based studio offers practice oriented design assignments focused on designing architectures that are specific to landscape, climate, terrain and land-use. This implies architectures that are closely embedded into their context. Together we will seek to address locally specific conditions and circumstances, and societal and environmental changes that require architectural designs that go beyond current standard practice. 

During the fall semester 2018 we will focus on locally specific spatial, programmatic and environmental criteria. Students will be working individually or in small teams on design projects. The site will be located in Lamole in Chianti, Italy, where we will be going as an excursion.

Læringsutbytte

To develop an understanding of and a response to the increasingly complex design requirements architectural designs have to meet and therefore to be prepared for practice in architecture and the challenges architects need to meet.

The ability to set up and follow through a design process that leads to the desired result;

The ability to utilize design as a method of research in architecture that facilitates the conception of novel architectural designs;

Students will gain detailed knowledge of the architectural and computational design themes pursued by the studio and develop skill in computational design in architecture;

Students will gain the ability to develop designs based on specific performative criteria in an integrated manner from the conceptual stage to the material articulation through computational design;

Knowledge in associative modelling and generative systems;
 

Knowledge in use of advanced architectural and design visualization;

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Research-by-Design Project

Weekly studio tutorials and project discussions with regular participation of the collaborating practices

Lectures by staff

Seminars by staff

Computational methods workshops

Study trip with participation in research seminars and activities

Reviews and presentations

Pensum

Core thematic foci include:
• Performance-oriented Architecture;

• Informed Non-standard;
• Information-based Design;
• Embedded Architectures;

The methodological approach encompasses:
• Information-based Design;
• Integration of data-driven Methods, Processes, Information and Analysis;
• Data-collection and utilization in computational design;

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevd3 innleveringer i løpet av semesteret, som alle må leveres og være godkjent for å bli vurdert på slutt prosjektoppgaven
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:3 innleveringer i løpet av semesteret, som alle må leveres og være godkjent for å bli vurdert på slutt prosjektoppgaven
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttMuntlig presentasjon av prosjektet er en del av den endelige leveransen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Muntlig presentasjon av prosjektet er en del av den endelige leveransen.

Start semester

40 520 High Definition Architecture

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
High Definition Architecture
Emnekode: 
40 520
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2018
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Espen Vatn
Forkunnskapskrav

Passed foundation level

Om emnet

 

"The hallucinatory effect derives from the extraordinary clarity and not from mystery or mist. Nothing is more fantastic ultimately than precision."

Alain Robbe-Grillet on Franz Kafka's Metamorphosis

 

 • Introduction

Continuing a series of studios that investigate Universal Architecture, this studio will develop projects which addresses universality through the design of buildings with high degree of specificity and particular requirements. We will delve into the relationship of form and content, creating architecture with an ambition to design and define everything, conceiving the building as a complete world. The task will be to design buildings for the German state apparatus, developing architectural responses to the largest government in Europe. The discussions will center around direct and literal architecture: an architecture of matter-of-fact who´s aims and agency is clear and stated.

Rather than seeking universal qualities in the generic, we will attempt to find those qualities through hyper-specificity. In doing so, we will engage with questions of technology, structure and tectonics in relation to the city and current economic realities´ impact on architecture. We will discuss in what way structure is a carrier of content, addressing questions of construction and civic space within the city.

The studio will begin with the examination of precedents, studying exemplary buildings which are born out of not only specific technical requirements, but unique choreographies of program, space, site and cultural conditions. How in turn those specific buildings achieve unmistakable and transferable qualities will be at the center of discussion in the studio.

 • Spaces of Public Management

Participants will work on the design on spaces for the government of Germany in Berlin, one of the largest bureaucracies in Europe. Each student will be asked to define her or his sector, department or even more infrastructural projects related to the state apparatus.

In the design of the building we will work with the industrial process of production to build tailor made industrial products, such as building parts and details. We will then look into contemporary modes of construction, slip casting, 3D printing, CNC milling, other manufacturing technologies. In their projects, students will engage in architectural production through detailed design and crafting of both buildings and books, employing drawing and writing as essential means to produce architecture.

 • The City

We will delve into buildings of the city which are neither capricious nor urbane and aim to develop civic architecture which has the ambition synthesizing a public ambition into a whole, forming a space for the collective imagination, precisely not ´iconic´. We will develop projects addressing the public appropriate for the 21st century.

As primitives of the new technological era, we will work from within the discipline of architecture harboring both an understanding of architecture as an ancient discipline and a fascination for the new world, developing an architecture which serves as landing strips for dust, motes, light and shadow.

 

Læringsutbytte

 

Upon completion of this studio the students will have gained knowledge of the design of a project in a dense urban situation in a major metropolis of Europe.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

 

 • The studio will be based on work in the studio and lectures by the faculty or invited guests.
 • The studio will meet two days a week, in addition to reviews and lecture days. 
 • There will be frequent announced informal pin-ups and desk-crits.

 

Pensum
 • Woods, M., 1999. From Craft to Profession The Practice of Architecture in Nineteenth-Century America. 1st ed. Berkely: University of California Press.
 • Huyssen, A., 2017. Miniature Metropolis. Harvard University Press.
 • Linder, M., 2017. Nothing Less Than Literal. MIT Press.
 • Vidler, A., 2011. The Scenes of the Street and other Essays. 1st ed. New York: Monacelli Press.

 

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttThere will be one project task throughout the semester. The final project delivery consist of complete drawing set, models, descriptive text and presentation. The final evaluation will be based on the overall quality of project and development throughout the semester. The students will also be evaluated on the quality of the models and the clarity and communication of the architectural drawings and argument.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:There will be one project task throughout the semester. The final project delivery consist of complete drawing set, models, descriptive text and presentation. The final evaluation will be based on the overall quality of project and development throughout the semester. The students will also be evaluated on the quality of the models and the clarity and communication of the architectural drawings and argument.

Start semester

40 519 Emptiness

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Emptiness
Emnekode: 
40 519
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2018
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Thomas McQuillan
Om emnet

Background
This studio course is an examination of the idea of emptiness in architecture as its fundamental component. The spatial emptiness that a buillding encloses, and the space that it creates around itself, are the most basic features of architecture, but it is easy to lose sight of them in the precise work of constructing a building. Our work will be in seeing and making emptiness through the techniques of architecture.
The purpose of this course is to gain experience with working with space as the primary content of built work. We ask you to develop a spatial idea that is given architectural form, through a process of understanding how its basic features — shape, materiality and structure — combine to give space. Empty space. Our method of working will be defined by the following characteristics:

Experimentation and self definition
AHO’s master level pedagogy is defined by a studio environment in which students interact with teacher and fellow students in a context of making and dialog. Central to this environment is the recognition by the student of their own resposibility for remaining continually open to experimentation, and to define their own ambitions. The studio will encourage an experimental approach in which current architectural ideas are challenged by an informed reading of architectural history. We ask that the students define their own architectural idea and define its scope with respect to site and program.

Focus on precision, quality and beauty
We believe that the complexity of architecure and the depth of feeling that it can evoke demands a continual focus on precision and quality. The products of the studio should hold a high standard with respect to craftsmanship and precision. And the recognition of beauty — however widely this might be understood — should inform our creative work.

Approach
We will explore the process of defining precise architectural ideas that lead to individually unique, yet ordinary and generous spaces. With emptiness as the point of departure, we call each student to invent their understanding of the term, through a series of exercises that include observing, mapping and defining emptiness on varying conditions, gestures, and architectural scales.

Semester Plan
15th August: An Experience of Emptiness
We will meet at St Halvards Church at 10:00. 
17th August: Reading the Texts
We will meet at 13:00 to read your texts and to discuss the next task.
20th August: Mapping Emptiness
31st August: Review 1
4th September: Excursion
17th September: Defining Emptiness
28th September: Review 2
1st October: Definition of an Architectural Idea
12th October: Review 3
15th October: An Architectural Proposal
2nd November: Review 4
5th November: Development and Documentation
12th December: Final Review and AHO Works Exhibition

 

Læringsutbytte
 • Experience with the role of emptiness in the creation of architectural space
 • Experience with understanding incompleteness as an design strategy
 • Ability to construct and argue for innovative architectural schemes
 • Ability to represent the above in a convincing manner through text, drawings and images
 • Knowledge of basic theories of emptiness and experience discussing these in plenum

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

 

Work forms:

 • Exploring new ways of seeing through a thoughtful use of photography.
 • Modelling emptiness through physical models, to explore and interpret spatial concepts of emptiness.
 • A study of architectural references through detailed drawing and model studies of several significant examples of historical Korean architecture.
 • Student-led seminars on a given set of readings that are relevant to the topic of ‘emptiness’.
 • Architectural design in a studio environment.

Organization:

 • Preliminary tasks that investigate the concept of emptiness
 • Case studies of architectural precedents
 • Studio discussions
 • Reading seminars
 • Study trip
 • Plenary reviews

 

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttPortfolio with preliminary studies and final project

Final review of deliverables
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Portfolio with preliminary studies and final project

Final review of deliverables

Start semester

40 518 Architectonic Typologies 2/Guest Studio

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Architectonic Typologies 2/Guest Studio
Emnekode: 
40 518
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2018
Maksimum antall studenter: 
25
Emneansvarlig
Neven Mikac Fuchs
Young Eun Choi
Forkunnskapskrav

PASSED 7 SEMESTERS + knowledge of Rhino

Om emnet

The students will design a building starting from a given general “typology”, such as “public space”, “tower”, “timber, village, courtyard, foyer”, etc., which will become the themes of the design studio for the whole semester. We will propose three different themes in beginning of the semester. The students will develop just one of the three topics individually with one of the three Mendrisio and Oslo assistants and in public discussions with all the teachers. Each theme is thought so as to be a source of shared inspiration for a further project development, that was imagined to be both purposeful and free. All the parameters of the project, such as the site and the program, form part of the choices that each student will have to cope with individually by developing their own architectonic and spatial interpretations of the given “typological theme”. The students will decide independently whether to work on a small scale, concentrating on a single object, or on a large scale. The preliminary choices that they will take before undertaking the design of the project, will be discussed collectively.

The studio will be thought in collaboration with atelier Olgiati from Accademia di architettura in Mendrisio. http://www.arc.usi.ch/en

Architectonic Typologies is a guest professor master studio, chair ‘Rom og Teknikk’, concerned with exploring ideas about architectonic space and different techniques of making these ideas possible as real and beautiful everyday architecture. Technique should be understood here in its double meaning, as tools for imagining and representing spatial ideas and as technical know-how to make them physically present as real architectonic and spatial qualities. It is a project oriented studio, where architecture is thought through designing it. In the studio, we are studying different architectonic typologies and themes – the structures of different scales and meaning that embody the essence of an architectonic space.  We understand the process of design as a search into the nature of architecture. The studio is a collaborative studio, inviting the most interesting international architects, high level academicians and practitioners, to investigate and renew together with us the methods and representational tools for teaching and production of architecture.  http://www.romogteknikk.aho.no

Læringsutbytte

1. Formulating the independent and prejudice-less thinking about architecture and working with its constituent elements, like site, size, function, typology, building materials, etc.

2. Stimulating the individual awareness of today’s positions in architecture

3. Stimulating the awareness of one's own architectural position and one's own attitude toward the work with architecture

4. Benefit from the work with a foreign guest-teacher and from the confrontation with his architectural thinking, knowledge, experience and imagination.

 

After finishing the course, the student should:

- be able to develop and consciously use his/her own working method

- be able to argue for an individual and specific statement about his/her design aims. This statement is important as starting point, but also as benchmark of every architectural project.

- be able to develop principles for structuring of both basic and complex architectural material and technical skills and develop them into a final project

- be able to develop and structure the architectural knowledge on the base of specific project themes chosen to work with during the studio

- be able to learn how to creatively use architectural research in the work with architecture.

- be able to present and communicate his/her architectural ideas and his/her final project through the appropriate forms of representation, with drawings, models, diagrams, photos, 3Ds, etc.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The main aims of teaching in the studio will be:

- to create motivation to the analytical thinking and the causal architectural expression

- to stimulate, cultivate and articulate personal discussions with teachers, as well as open public discussions within the studio, during the development of the projects

The teaching will consist of the work in the studio, individual discussions and desk critiques, carrying out the case studies, public discussions, seminaries, films and lectures structured in-between 3 public reviews.

Practically, the work will be organized in 4 steps with three interim reviews plus the final review. On these occasions students will have to present the state of their work in a consistent and convincing way. The duration of each step will be approximately 1 month, ending with a public presentation and discussion/critique of each individual work.

The study trip will go to a place, difficult to visit alone. We are thinking about going to Uzbekistan, or India.

Work load will consist of:

- texts, drawings and models, digital and hand-produced, in different scale, photographs and 3D illustrations

- the prepared public discussions and reviews of the individual work

- the final project will be presented with photos, texts, drawings, models and 3D renders

 

Forms of examination include following:

- the active presence and work in the studio during the whole semester

- the assessment will focus on:

a. student’s architectural sensibility and awareness of architectural problems,

b. the clarity of argumentation, built-up during the process

c. the ability to evaluate the quality of the project idea,

d. the strength of “conversion” of idea into an architectural project,

e. the evaluation of the intellectual and architectural capacity to confront the creative risk involved in the project

f. the developed presentation material and presence at 3 public reviews during the semester

g. the delivered complete project material for the exhibition AHO Works and for the final review. The studio-work is evaluated with Passed or Not Passed, jf. according to the regulations for master’s degree programs at AHO

 

Pensum

Curriculum/literature will be presented before the beginning of the studio

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:

60 302 Tema og konsepter i landskapsarkitekturen

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Landscape Architecture's Themes and Concepts
Emnekode: 
60 302
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Maksimum antall studenter: 
20
Forkunnskapskrav

Kurset er obligatorisk for første året for studenter i master landskapsarkitektur. Det er åpent for andre studenter på masternivå.

Om emnet

Kursbeskrivelse

Norsk landskapsarkitektur har i de siste årene produsert en rekke prosjekter med høy kvalitet I en voksende disiplin og profesjon. Hagekunstens og landskapsarkitekturens historie, med fokus på geografi, paradigmeskifte, folkehelse, har landskapsarkitektur vokst til en viktig profesjon i en tidsalder med store problemer. Landskapsarkitekturen har verktøyene til å løse mange av verdens problemer.

Studentene vil bli introdusert gjennom mange aspekter av historisk og samtidig landskapsarkitektur, både innenlands og utenlands, samt hvordan teorier og metoder de siste årenes innflytelse på urbanismen og realiserte prosjekter gjennom bedriftsbesøk og prosjektbesøk i Oslo.

Ansvarlig lærer:

Rainer Stange

Gjesteforelesere: 

Elisabeth Ulrika Sjødahl, Sabine Muller, Luis Callejas og Giambattista Zaccariotto Åsa von Malortie, Erik Brand Dam, Iwan Thomson

Læringsutbytte

Studentene skal forstå hvordan økologiske og infrastrukurelle faktorer former og danner premiss for bylandskapet, samt å få en bred kunnskap om landskapsarkitekturens temaer og konsepter.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset inneholder 7 forelesninger med forelesere fra instituttet og 3 forelesninger med eksterne skandinaviske landskapsarkitekter, samt 1 avsluttende seminar. Forelesninger vil fokusere på spesielle temaer i landskapsarkitekturen: gatetrær, parker, gater, plasser, vann, skinner, hagekunstens historie, samtidslandskapsarkitektur osv.

7 forelesninger tirsdag formiddag 9:00-11:00 fra august til oktober:

 • Forelesning 1: 21.8. Rainer Stange: «Water is the logic of the landscape»-  
  • Befaring Bjerkedalen park
 • Forelesning 2: 28.8. Rainer Stange: «Urban Trees»
  • Kontorbesøk Dronninga landskap, Dronningens gate 22.
  • Befaring Dronning Eufemias gate and Kong Håkon den 5.s gate.
 •  Forelesning 3: 4.9. Rainer Stange:  «Rails»
 •  Forelesning 5: 18.9 Luis Callejas: «Recent projects and persistent inquires»
 • Forelesning 6: 25.9 Elisabeth Ulrika Sjødahl:  «"Landscapes in change"»
 • Forelesning 7: 2.10 Sabine Muller: «Environments - an approach to urban design»

Studietur uke 41

3 forelesninger torsdag kveld 18:00-20:00 med temaet: skandinavisk landskapsarkitektur

 • Forelesning 8: 18.10. Åsa von Malortie, Sweden «Works».
 • Forelesning 9: 26.10. Erik Brand Dam, Denmark «Works».
 • Forelesning 10: 8.11. Iwan Thomson, Norway: «Works».
Pensum

Obligatorisk lesning:

Boulevard Book. History, Evolution, Design of Multiway Boulevards Allan Jacobs Allan Jacobs. Elizabeth MacDonald, Yodan Rofe. The MIT Press August 2003

The Fundamentals of Landscape Architecture. Waterman, Tim. AVA Publishing, Lausanne, Switzerland, 2009

 Digital Landscape Architecture Now. Amoroso, N. & Hargreaves, G. Thames and Hudson 2012

 

Foreslått lesning:

Great Streets. August 1995 The MIT Press August 1995

Des arbres dans la ville.  Caroline Mollie, Actes Sud & Val'hor, Paris, 2009

Promenades de Paris. Adolphe Alphonse, Paris, 1867-73, 2002

Blågrønn hovedstad. Oslo Elveforum, Oslo, 2010

Design With Nature . McHarg, Ian. 1971,  Garden City: Natural History Press.

The Granite Garden . Spirn, Anne Whiston, New York, Basic Book, Inc., 1984.

CENTER,  Volume 14: On Landscape Urbanism (Paperback) The Center for American Architecture and Design; 1st edition (April 1, 2007)

Landscape Urbanism  - Kerb 15 (Paperback) RMIT Press 2007

The Recovering of Landscape . Corner, ed. 1999. Princeton Architectural Press.

The Landscape Approach . Lassus, Bernard. 1998, University of Pennsylvania Press.

Mappings . Cosgrove, Denis (ed.), 1999, London

Unnatural Horizons: Paradox and Contradiction in Landscape Architecture . Weiss, Allen S., 1989, New York : Princeton Architectural Press

Theory in Landscape Architecture . Swaffield 2002 University of Pennsylvania Press

The Landscape Urbanism Reader. Charles Waldheim. Princeton Architectural Press; 2006

Territories: From Landscape to City . Agence Ter  and Lisa Diedrich  (Editor). 2008, Birkhäuser Basel

Intermediate Natures: The Landscapes of Michel Desvigne by E. Kugler  (Translator), James Corner  (Foreword), Gilles A. Tiberghien (Contributor) 2008, Birkhäuser Basel

The New Economy of Nature. Gretchen Daily and Katherine Ellison, Island Press, 2003

Politics of Nature, Bruno Latour and Catherine Porter. Harvard University Press, 2004

Living Systems. Margolis/ Robinson, 2007. Built examples, innovative materials and technologies in landscape architecture praxis.

Magazines:
Daidalos

JOLA  (Journal of Landscape Architecture)

New geographies‘ scape: The International Magazine of Landscape Architecture and Urbanism

Topos: European Landscape Magazine

Also, you might want to check out following thematic websites on the internet:

LE: NOTRE www.le-notre.org

LE:NOTRE°Mundus  Le Notre’s non- European partners network

ECLAS The European Council of Landscape Architecture Schools

ELASA - European Landscape Architecture Students Association

NLA- Norwegian Landscape Architects (Students) Association

IFLA International Federation of Landscape Architects

European Urban Landscape Partnership: the planning and management of the urban landscape

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke beståttInnlevering av individuelle oppgaver på A4-side fredag etter hver forelesning, både fra de 7 formiddagsforelesningene og de 3 kveldsforelesningene. A4-sida skal inneholde en tegning med en tekst, men ingenting hentet fra internett. De 10 oppgavene fra høstens produksjon, som sammen med teksten fra fordypningskurset, samles i ett dokument for innlevering som skal leveres inn 23. november.

Fordypningskursuken er 5. – 9. november = fordypningsuke og avslutning for fordypningskurs ved Giambattista Zaccariotto.

Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Innlevering av individuelle oppgaver på A4-side fredag etter hver forelesning, både fra de 7 formiddagsforelesningene og de 3 kveldsforelesningene. A4-sida skal inneholde en tegning med en tekst, men ingenting hentet fra internett. De 10 oppgavene fra høstens produksjon, som sammen med teksten fra fordypningskurset, samles i ett dokument for innlevering som skal leveres inn 23. november.

Fordypningskursuken er 5. – 9. november = fordypningsuke og avslutning for fordypningskurs ved Giambattista Zaccariotto.

80 131 GK 3 Arkitekturhistorie 2

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
GK 3 Arkitekturhistorie 2
Emnekode: 
80 131
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Mari Hvattum
Forkunnskapskrav

Kurset er obligatorisk for alle arkitektstudenter i GK3 og bygger på Arkitekturhistorie 1 (GK2)

Om emnet

Arkitekturhistorie 2 gir en innføring i europeisk og amerikansk arkitekturhistorie fra omkring 1900 fram til i dag. Vi studerer bygninger og deres kontekster, med særlig vekt på modernismens opphav og utvikling. Gjennom en serie nærstudier av utvalgte verker gir kurset innsikt i modernismens formgivningspraksis så vel som dens teoretiske og ideologiske idealer. Kurset er strukturert som en forelesningsrekke.

Læringsutbytte

Kurset vil gi historisk kunnskap så vel som trening i å forstå og analysere bygninger. Ved fullført kurs vil studentene kunne analysere arkitektonisk form på en kritisk, kontekstuell og historisk bevisst måte

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset er strukturert som en forelesningsrekke med innlagte dagsekskursjoner. Studentene forventes å lese pensumlitteraturen i forkant av forelesningene.

Pensum

William Curtis, Modern architecture since 1900, London: Phaidon 1996.

Tilleggstekster til hver forelesning vil legges på Moodle.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Skriftlig eksamenIndividuellA-FKurset evalueres på grunnlag av en skriftlig skoleeksamen i desember. Eksamen sensureres av faglærer og en intern sensor.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Kurset evalueres på grunnlag av en skriftlig skoleeksamen i desember. Eksamen sensureres av faglærer og en intern sensor.
AktivitetKommentar
ForelesningerDet forventes oppmøte og deltagelse på forelesningene, samt at pensum er lest i forkant av forelesningen.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Det forventes oppmøte og deltagelse på forelesningene, samt at pensum er lest i forkant av forelesningen.

60 306 Byens offentlige rom

Full course name in English: 
The City's public spaces
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
60 306
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Maksimum antall studenter: 
24
Emneansvarlig
Jonny Aspen
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Kursets tema er byens offentlige rom. Kurset er lagt opp som en undersøkelse, teoretisk så vel som empirisk i Oslo, av offentlige byroms viktigste kjennetegn i dag. Vi vil se nærmere på hvordan byens offentlige rom, på tvers av ulike romlige og sosiale settinger, blir produsert, brukt og opplevd. Kurset vil blant annet fokusere på følgende sentrale spørsmål: Hvilke krefter gjør seg mest gjeldende i dagens offentlige byrom? På hvilke måter er offentlige byrom i endring? Hva er det som gjør byens rom offentlige?

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene vil tilegne seg kunnskaper om samtidens offentlige byrom som vil kunne ha stor betydning for diskusjonen av arkitektur og byutvikling. Ferdigheter: Studentene får trening i å lese, diskutere og presentere teoretiske tekster. Studentene vil videre få kjennskap til et utvalg elementære forskningsmetoder for undersøkelse av kvaliteter i offentlige byrom. Kompetanse: Studentene skal tilegne seg kompetanse som gjør det mulig, med utgangspunkt i eget forskningsmateriale, å skrive et avsluttende drøftende paper om samtidens offentlige byrom.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset består av følgende tre deler: 1) et utvalg forelesninger over temaet byens offentlige rom, 2) lesning av et utvalg teoretiske tekster (studentene vil få i oppgave å forberede presentasjoner) samt seminardiskusjoner, 3) gjennomføre feltarbeid knyttet til utarbeidelse av et avsluttende paper. Studentene forventes å lese pensumlitteraturen til hver time.

Pensum

pensumliste utleveres ved kursstart

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevdStudentene vil få i oppgave å forberede seminarinnlegg med utgangspunkt i pensumlitteraturen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Studentene vil få i oppgave å forberede seminarinnlegg med utgangspunkt i pensumlitteraturen.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke beståttStudentene skal skrive et avsluttende paper som leveres inn mot slutten av fordypningskursuka. Studentene skal videre forberede en kort presentasjon av sitt paper for gjennomgang i plenum.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studentene skal skrive et avsluttende paper som leveres inn mot slutten av fordypningskursuka. Studentene skal videre forberede en kort presentasjon av sitt paper for gjennomgang i plenum.

Sider