fbpx 2014 Høst | Page 3 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2014 Høst

Start semester

Concurrent Trends: Postmodern and Deconstructive Architecture (1968 to 1988)

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Concurrent Trends: Postmodern and Deconstructive Architecture (1968 to 1988)
Emnekode: 
80 304
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Forkunnskapskrav

Passed foundation level courses (bachelor)

Om emnet

“A spectre is haunting Europe — the spectre of postmodernism”. In 1980, reporting on the First Venice Architecture Biennale, French journalist Gérard-Georges Lemaire adapted Marx and Engels’ famous formula, used as opening passages of The Communist Manifesto, in order to describe the state of affaire in European architectural culture. But what exactly had happened to architecture between the late-1960s and the late-1980s?
Postmodernist and deconstructivist architecture are often thought of as sequential trends in architecture. While postmodernist has been theorized to reach its apex with the 1980 Venice Biennale, “The Presence of the Past”; Deconstructivist Architecture marked by the 1988 “Deconstructivist Architecture” exhibition at the Museum of Modern Art New York, is often said to herald its end. Moreover the terms themselves often bely a misunderstanding, a complexity reduced to style.
This theoretical seminar will serve to replace the concepts of postmodernity/postmodernism/postmodern and deconstructive/deconstructionst/deconstructivism/deconstructivist within an historical, architectural and artistic context in which these terms developed and were often reduced to style. Looking forward and back, beyond mere built production, we will inquire how postmodernism and a deconstructive discourse has materialised in buildings, events, institutions, publications, exhibitions, furniture and object design as well as different forms of art practices, and how discourse as such, was part of the theoretical underpinnings of the time. Case studies for this seminar can include buildings, but also films, exhibitions, magazines, and so on.
Highlight of the seminar will be a study trip to London and/or Paris, to see exhibitions related to the course and which will inform the final project. In the final workshop, students will produce an original research (ideally using unexplored archives) that will result in an exhibition proposal. The result of this research will be presented in front of a jury during the final crit at the end of the workshop, in which each or several projects will be developed as an exhibition that will take the form of a printed catalogue (or any other critical forms).

Læringsutbytte

This seminar pursues a double objective: first, to familiarize students with postmodernism’s multifaceted definition and to make them understand the concurrent trend occurring in architecture during the so-called post-modern period; second to give students the tools to develop a small research project that would further explore one concept within postmodernism and/or deconstructivism. Thus, upon completion of this class, the student should better understand issues at stake in architecture from the late 1960s to the late 1980s and be able to discuss critically one or more themes.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Lectures, reading assignments, writing assignments, class discussions, film screenings and invited guest lectures. Each morning session will include a small lecture or presentation as well as reading and discussing key texts of postmodern architectural theory. In the afternoon, films (both documentary films and fictions) will be presented in relation to the sessions’ thematic.

Pensum

 

The Anti-aesthetic: essays on postmodern culture. (1983). Port Townsend, Wash: Bay Press.

The Post-modern reader. (2011).  (2nd ed. ed.). Chichester: Wiley.

Postmodernism: style and subversion, 1970-1990. (2011). London: V&A Publ.

Anderson, P. (1998). The origins of postmodernity. London: Verso.

Jencks, C. (1977). The language of post-modern architecture. London: Academy Editions.

Johnson, P. (1988). Deconstructivist architecture. New York: Museum of Modern Art.

Klotz, H. (1988). The history of postmodern architecture. Cambridge, Mass: MIT Press.

Lyotard, J. F. (1984). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge: University of Minnesota Press.

Martin, R. (2010). Utopia's ghost: architecture and postmodernism, again. Minneapolis, Minn: University of Minnesota Press.

Norberg-Schulz, C. (1980). Genius loci: towards a phenomenology of architecture. London: Academy Editions.

Otero-Pailos, J. (2010). Architecture's historical turn: phenomenology and the rise of the postmodern. Minneapolis, Minn: University of Minnesota Press.

Petit, E. (2013). Irony; or, the self-critical opacity of postmodern architecture. New Haven: Yale University Press.

Portoghesi, P. (1983). Postmodern: the architecture of the postindustrial society. New York: Rizzoli.

Powell, J. (2007). Postmodernism for beginners. Danbury: For Beginners LLC.

Rossi, A. (1982). The architecture of the city. Cambridge, Mass: MIT Press.

Rowe, C. (1978). Collage city. Cambridge, Mass: MIT Press.

Scott, F. D. (2007). Architecture or techno-utopia: politics after modernism. Cambridge, Mass: MIT Press.

Thiis-Evensen, T. (1984). The postmodernists Jan & Jon (Vol. [2]). Oslo: Universitetsforlaget

Venturi, R. (1966). Complexity and contradiction in architecture (Vol. 1). New York.

Venturi, R. (1972). Learning from Las Vegas. Massachusetts Inst. of Technology.

Wigley, M. (1993). The architecture of deconstruction: Derrida's haunt. Cambridge, Mass: MIT Press.

Wigley, M. (1995). White walls, designer dresses: the fashioning of modern architecture. Cambridge, Mass: MIT Press.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt-Bestått / ikke beståttSee Working and learning activities
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:See Working and learning activities

ACDL Computation

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
ACDL Computation
Emnekode: 
40 507
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunskaper i Rhino.
Studentene må delta på ACDL's fordypningskurs.

Om emnet

ACDL studio vil fremme 'research by design' med vekt på 'computational design'. I studio vil studentene arbeide med prosjekter i grupper på to eller tre for å muliggjøre utveksling av kunnskap og ferdigheter på tvers i gruppene.

For studenter som tar studioet for første gang vil hovedvekten bli lagt på innføring av konkrete konsepter og tilnærminger innen digital utforming av arkitektur, og utvikling av relaterte ferdigheter. Prosjektarbeidet vil fungere som et redskap for dette formålet og det tilknyttede fordypningskurset vil tjene som en 'boot camp' for telegnelse av ferdigheter. For studenter som velger å ta studioet igjen i følgende semestre vil hovedvekten legges på arkitekturprosjektet som et 'research by design' og integrert digital design innen arkitektur.

Semesteret høsten 2014 vil begynne med detaljerte design-undersøkelser av relativt små, men klart definerte bygningsløsninger og med utgangspunkt i disse fortsette med en gradvis utvikling til større strukturer og urbane teksturer. En rekke digitale designmetoder og verktøy vil bli utforsket med dette mål for øyet.

Det sentrale tematiske fokus i høstens studio er forholdet mellom bygning og det urbane nettverk. En utfordring ved byers vekst i vår samtid er at de rådende ekspansjons- og fortettings-modi er betinget av avgrensede, frittstående bygninger som samlet utgjør den urbane struktur. Dette innebærer at ekspansjon legger beslag på store arealer, mens fortetting medfører stadig mindre avstand mellom stadig høyere bygninger. ACDL studio søker derfor å utfordre arkitektonisk utforming som resulterer i endelige. avgrensede og ikke sammenhengende objekter, og i stedet undersøke muligheter for ekspanderbare arkitektoniske løsninger og design som kan utvides til en kontinuerlig urban struktur, slik som for eksempel "mat-building typology" som utviklet seg fra forskningen og arbeidet til GAMMA (den marokkanske CIAM gruppen), Team X (Smithsons, Aldo van Eyck, Candilis-Josic-Woods, etc.) og samtidige systemer inspirert av denne type urbane nettverk og bygningstypologier (som OMA's Agadir Conference Center eller Nexus World Housing prosjekt, etc.). Målet er å revurdere 'mat-building' typologien som et lokalspesifikt arkitektur og tektonisk system.

Innhold og undervisningsmetoder :
Undervisningen vil foregå i det dedikerte studio (ACDL) gjennom forelesninger, seminarer, veiledning og workshops . Studioet vil ha et tilknyttet fordypningskurs som vil fungere som en 'boot camp' for å etablere en basis av nødvendig ferdigheter innen digitale metoder og verktøy . Temaene vil tilnærmes både som designfaktorer i en arkitektonisk prosess og på en vitenskapelig måte .

Læringsutbytte

Kunnskaper
• Studentene vil få detaljert kunnskap om temaene innen arkitektur og 'computational design' som utforskes i studio og utvikle ferdigheter i 'computational design' av arkitektur;
• Studentene vil utvikle evnen til å utvikle arkitektoniske løsninger basert på spesifikke performative kriterier på en integrert måte fra det konseptuelle stadiet til den materielle artikulasjon gjennom 'computational design';

Ferdigheter
• Kunnskap og ferdigheter innen assosiativ modellering og generative systemer ;
• Kunnskap og ferdigheter i bruk av Virtual og Augmented Reality for arkitektonisk visualisering og design ;

Generell kompetanse
• Evnen til å sette opp og gjennomføre en designprosess som fører til ønsket resultat ;
• Evnen til å utnytte design som en forskningsmetode innen arkitektur som støtter utviklingen av ny arkitekturdesign ;

Praktisk organisering og arbeidsmåter

1. Forelesnings og seminar-type instruksjoner om arkitektur og urbane design konsepter og tilnærminger (seminarer krever forberedelse av studentene i form av lesing av utvalgte tekster)
2. Studioundervisning på individuell og gruppe-basis vedrørende design og 'research by design', samt instruksjoner for utvikling av ferdigheter.
3. Instruksjoner ledende mot masternivå selvstendig forskning og prosjektutvikling.
4. Workshops som introduserer spesifikke temaer og ferdigheter.

Merk: All instruksjon er basert på aktiv deltakelse fra studentene og 90% fremmøte

Pensum

Essensiell litteratur:

Det vil etableres et hånd-bibliotek bestående av utvalgte bøker om 'computational design'-emner og -metoder i kursets lokale. 

Bøker:

·         Risselda, M. and van den Heuvel, D. Eds. (2006) Team 10 1953-81 In Search of a Utopia of the Present. Rotterdam: NAi Publishers.

·         Sarkis, H. (2001) Case: Le Corbusier’s Venice Hospital and the Mat Building Revival. Munich, London, New York: Prestel.

·         Woods, S. (1978) Cadilis, Josic, Woods : Decade of Architecture and Urban Design.

Papers og artikler:

·         Hensel, M. and Sørensen, S. (2013) ‘En route to Performance-oriented Architecture - The Research Centre for Architecture and Tectonics: Integrating Architectural Education with Research by Design along a practice-oriented Perspective’. In: Prof. Djordje Stojanovic ed, SAJ Serbian Architecture Journal 5 (2): 106-131.

·         Smithson, A (1974). How to recognize and read mat-building. Architectural design 44(9), s.573-590

 

Anbefalt litteratur:

Bøker:

·         Ayres, P. ed. (2012) Persistent Modelling, London: Routledge.

·         Frazer, J. (1995) An Evolutionary Architecture. London : AA Publications. PDF Online: http://www.aaschool.ac.uk/publications/ea/intro.html

·         Hensel, M. (2013) AD Primer: Performance-oriented Architecture – Rethinking Architectural Design and the Built Environment. London: AD Wiley.

·         Hensel, M. and Turko, J. (2015) Grounds and Envelopes – Reshaping Architecture and the Built Environment. Routledge: London.

·         Hensel, M., Menges, A. and Weinstock, M. (2010) Emergent Technologies and Design: A Biological Paradigm for Architecture. London: Routledge.

·         Hensel, M., Hight, C. and Menges, A. Eds. (2009) Space Reader – Heterogeneous Space in Architecture. London: John Wiley and Sons.

·         Kolarevic, B. Ed. (2003) Architecture in the Digital Age: Design and ManufacturingLondon: Taylor and Francis.

·         Kolarevic, B. and Malkavi, A. Eds. (2005) Performative Architecture – Beyond Instrumentality. London: Spon Press.

·         Kolarevic, B. and Klinger, K. Eds. (2008) Manufacturing Material Effects: Rethinking Design and Making in Architecture. London: Routledge.

·         Koolhaas, R. and Mau, B. (1998) S, M. L, XL. Rotterdam: 101 Publishers.

-        Koolhaas, R. and Foster, H. (2013) Junk space with Running Room. London: Notting Hill Editions.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt-Bestått / ikke beståttSe arbeidsformer og læringsaktiviteter
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Se arbeidsformer og læringsaktiviteter
AktivitetKommentar
Forelesningerdeltagelse
Prosjekteringsoppgavedeltagelse
Gruppearbeidkvalitet og omfang på gruppe- og individuelle innleveringer
deltagelse og aktivitet
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:deltagelse
Aktivitet:Prosjekteringsoppgave
Kommentar:deltagelse
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:kvalitet og omfang på gruppe- og individuelle innleveringer
Aktivitet:
Kommentar:deltagelse og aktivitet

GK 3 Interactive products

Studiepoeng: 
18
Full course name in English: 
Interactive products
Emnekode: 
70 130
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Obligatorisk for 3. semester

Om emnet

‘Interactive products’ introduces students to the field of Interaction design. Interaction design is about shaping how we use and experience technology. Interaction designers typically create digital products and interfaces, such as mobile phone Apps, games, Web-services, consumer electronics or social media. The field of Interaction design relates to digital developments across society and culture, and is an increasingly important part of what designers work with.

‘Interactive products’ gives an introduction into digital materials and design-methods for creating experiences, behavours and expressions through technology. When designing interactive products we use both traditional design materials, such as wood and plastics, but also technologial materials and tools such as electronics, user-data and programming. In ‘Interactive products’ the main focus is on products that lies in the intersection between the physical and the digital, and as such builds on and expands practical and aesthetic skills from previous courses.

As well as giving a practical introduction to interaction design, the course also takes up relationships between culture, design, communication and technology. We as how design shape digital everyday life? How can design be used to creatively explore and interpret technology to create meaningful experiences and expressions.

Læringsutbytte

Aesthetic; Give the students insight and experience with methods and means for shaping interactions through aesthetic expressions and experiences over time.

Designerly approach; Through the course students should develop an foundational understanding of the field of interaction design; its terminologies, history and discourses. Further, students should be able to recognise and discuss possibilites and challenges for interactive technologies in broader design contexts, such as product- and service-design.

Ethics; Through the course students will meet themes and topics related to technology in a social and cultural perspective, such as discussions around privacy and user-experience.

Culture and society; The course gives insight into relationships between culture and technology, and reflections on how design can act in these relations.

Tools and methods; The course gives students an introduction to practical skills for designing with interactive technologies, such as electronics, programming, and interpretation and visualisation of data. Further, the course gives students experience with creative experimentation and development through various forms of prototypes.

Communication; ‘Interactive products’ gives students experience in communicating interactions through various mediums, including film, photo and digital graphics.

Materials and technology; The course gives insights and experience with materials and technologies within interaction design, with a focus on experimentation and interpretation through practical projects.

Skills; Through ‘Interactive products’, students should develop foundational skills within interaction design.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

‘Interactive products’ takes a practical approach to interaction design and is thought through a series of projects and workshops. The course gives students an overview of interactive possibilities through practical experimentation. Here, students will encounter electronics, programming, data-visualisation, film, photo and Web-tools. The focus is on creative and aesthetic exploration, and not on developing deep technical knowledge. The practical aspects of the course are supplemented with lectures and discussions with practitioners from various directions within interaction design.

Aesthetic; Projects and exercises.
Designerly approaches; Lectures and projects
Ethics; Lectures and discussions.
Culture and society; Discussions, lectures and projects.
Tools and methods; Introductions, exercises and projects.
Communication; Introductions, projects and exercises.
Material and technology; Lectures, exercises and projects.
Skills; Individual projects and work in teams.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd

Start semester

GK5 Identitet i produkter, tjenester og interaksjoner

Studiepoeng: 
30
Full course name in English: 
GK5 Identitet i produkter, tjenester og interaksjoner
Emnekode: 
70 150
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Bestått to år grunnkurs i industridesign.

Om emnet

Kursets fokus er å skape engasjerende brukeropplevelse gjennom interaksjon med produkter. Det gis en sammensatt praktisk og teoretisk oppgave hvor det foreleses i delemner innen design av tjenester og produkter. Vi starter med et overordnet perspektiv og jobber oss ned helt ned til minste detalj.
Delemnene er interaksjon, forskningsmetoder i design, emosjonelle verdier, produkters rolle i merkevarebygging, tjenestedesign og visuell identitet.

Studenten skal gjennom kursets gang skape forutsetninger for nye og verdiskapende opplevelser av produkter og tjenester. Semesterleveransen har som mål å formidle verdier gjennom anvendt estetikk i fysisk produkt, tjenester og visuell identitet, - også i digitale medier. Kurset gir en orientering i profesjonsetikk.

Interaksjonsdesign omhandler forholdet mellom mennesker og teknologien de bruker. Delemnet gir en innføring i interaksjonsdesign og bruken av apps, nett samt sosiale medier i et merkevareperspektiv.

Læringsutbytte

Studenten skal gjennom kurset forstå og oppleve hvordan man gjennom en designmessig tilnærming utforsker en sosial eller kulturell kontekst. De skal ha lært metoder for å hente relevant informasjon og bearbeide den i eget prosjekt. Studentene skal lære hvordan de skal forstå og møte brukernes ønsker og behov ved å gjennomføre-, dokumentere- og analysere data fra feltarbeid. Studenten skal ha utviklet kritisk tenkning rundt merkevarenes rolle i dagens samfunn og gjøre rede for sine egne tanker.

En veiledet designprosess gir studenten repetisjon og erfaring med å utvikle egne merkevarekonsepter og implementere disse i et produkt og en tjeneste. Ferdigheter i formgiving og modellbygging øves gjennom å lage utseenderiktig modell. Videre skal studenten lære metoder for å definere mulige målgrupper og konkurrenter til sin merkevare og posisjonere seg i forhold til disse. Studentene skal ha utviklet en visuell identitet for sitt produkt og sin tjeneste. De får metoder for å definere designelementer som navn, logo, farger, fonter, visuelt uttrykk osv. Disse skal de implementere på relevante grensesnitt blant annet produkt og tilstedeværelse i sosiale medier. De skal forklare hvordan produktet er en sentral bit av merkevaren.
Studentene skal beherske skjermbasert design og være i stand til å prototype enkle interaksjonsopplevelser. Studentene skal utvikle sine estetiske evner og sin kunnskap innen visuell kommunikasjon i digitale medier. Studentene skal ha utviklet et reflektert språk og innsikt i alle delemner.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset består av en rekke forelesninger og workshops. Ved siden av industridesign, omfatter også kurset disipliner som tjenestedesign, grafisk design og interaksjonsdesign. Kurset inviterer gjesteforelesere fra næringslivet og forskningsmiljøer innen merkevarebygging.
De viktigste digitale verktøyene i kurset er CreativeSuite5 og Tumblr. Introduksjonskurs gis ved behov. Det gis en prosjektoppgave ved kursstart. Spesifiserte oppgaver legges ut på Moodle for hver bolk.
Moodle blir jevnlig oppdatert og studentene finner oppgaver og forelesninger der. Tumblr brukes som prosjektblogg og som diskusjonsfora mellom studenter og lærere.
Karakteren er basert på en samlet vurdering av alle leveransene.

Pensum

 

Anbefalt litteratur:

 

Chapman, J. (2005). Emotionally durable design: objects, experiences and empathy. London, Earthscan.

 

Crouch, C. And  Pearce, J. (2012) Doing research in design, London: Berg

 

Hestad, M (2013) Branding and product design: an integrated perspective, Gower

 

Karjalainen, T.-M. (2004). Semantic transformation in design: communicating strategic brand identiy through product design references. Helsinki: University of Art and Design.

 

Leadbeater, C. (2008). We-think. London: Profile Books Ltd.

 

Lindstrom, M. (2005). Brand sense: how to build powerful brands through touch, taste, smell, sight and sound. London: Kogan Page.

 

McDonough, W. and M. Braungart (2009). Cradle to cradle: remaking the way we make things. New York, North Point Press.

 

Samuelsen, B. M., Peretz, A., & Olsen, L. E. (2007). Merkevareledelse på norsk. Oslo: Cappelen akademisk.

 

Stickdorn, M. and Schneider, J.  (2012) This is service design thinking

 

The Fundamentals of Interactive Design (2013), Michael Salmond and Gavin Ambrose, Bloomsbury Publishing

 

Wheeler, A. (2013). Designing brand identity: an essential guide for the whole branding team. Hoboken, N.J.: Wiley.

 

 

 Øvrig relevant litteratur:

 

 

Hestad, M. (2008). Den kommersielle formen: merkevarekonteksten som utfordring for industridesignernes behandling av form. [Oslo], Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

 

Holt, D. B. (2004). How brands become icons: the principles of cultural branding. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.

 

Jensen, R., & Hebsgaard, M. (2003). The dream society: hvordan det kommende skift fra facts til følelser vil påvirke erhvervslivet og vor hverdag. Viby: JP Bøger.

 

Klein, N. (2000). No logo. London: Flamingo.

 

Bryan Lawson, 2006. How Designers Think: The Design Process Demystified Elsevier/Architectural.

 

Lupton, E. (2010). Thinking with type: a critical guide for designers, writers, editors, & students. New York: Princeton Architectural Press.

 

Maeda, J. (2006). The laws of simplicity. Cambridge, Mass.: MIT Press.

 

Mollerup, P. (1997). Marks of excellence: the function and variety of trademarks. London: Phaidon.

 

Mossberg, L., & Johansen, E. N. (2006). Storytelling: marknadsföring i upplevelseindustrin. [Lund]: Studentlitteratur.

 

Neumeier, M. (2006). The brand gap: how to bridge the distance between business strategy and design. Indianapolis, Ind.: New Riders.

 

Neumeier, M. (2006). Zag: the number-one strategy of high-performance brands. Berkeley, Calif.: New Riders.

 

Roberts, K. (2004). Lovemarks: the future beyond brands. New York: PowerHouse Books.ASpiekermann, E., & Ginger, E. M. (2003).

 

Smith, K. (2008) How to be an explorer  of the world, New York: Perigree.

 

Stop stealing sheep: & find out how type works. Berkeley (1993), Calif.: Adobe Press.

 

Color works: An Essential Guide to Understanding and Applying Color Design Principles

 

Web pages:

 

http://www.logodesignlove.com

 

http://thinkingwithtype.com

 

http://www.lovemarks.com

 

http://www.core77.com

 

http://www.designcouncil.org.uk

 

http://www.framtiden.no

 

http://www.wired.com

 

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt-A-FKarakteren er basert på en samlet vurdering av alle leveransene.
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:-
Karakterskala:A-F
Kommentar:Karakteren er basert på en samlet vurdering av alle leveransene.
AktivitetKommentar
Individuell oppgaveløsningKurset bedømmes etter karakterskalaen A-F, der E er laveste ståkarakter. Jf. Forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.
Pensum
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:Kurset bedømmes etter karakterskalaen A-F, der E er laveste ståkarakter. Jf. Forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.
Aktivitet:Pensum
Kommentar:

Industrial Design 1(ID): Technoform

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Industrial Desgign 1: Technoform
Emnekode: 
70 501
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Passed the undergraduate program at AHO or equivalent industrial/product design education.

Om emnet

Industrial design 1, Technoform deals with advanced product development and the student’s works with problems in the crossection between technology and aesthetics. The course has a broad approach to the topic and the students can choose working with extreme industry or down to daily products. By experimenting and researching different techniques the students achieve a practical approach to the design process. New materials an production methods are central in the course. Reflection around choices and decision making, give and receive critique from their peer are essential. Summing up the course focuses on; Aesthetics, Ethics, Tools and methods, Communication, and materials/technology.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Aesthetics; To give the student knowledge about aesthetical means and a competence to implement and utilize form(giving) for different materials and manufacturing techniques
Designerly approach; To give the student knowledge about new methodological approaches based on new technology/materials, and a general competence to observe correlations and think holistic. And to be able to utilize this in product development.
Sustainability; To give the student knowledge about the correlations between context, details and overarching challenges that occurs with new materials and new methods for production. To give a general competence in contemporary thinking within sustainability.
Ethics; To give the student knowledge about the dilemmas that lies within creating value and the use of technology. To give a general competence in reflection around ethical dilemmas.
Tools and methods; Develop the skills within classic design tools like CAD, drawing, rapid prototyping etc but also to incorporate and develop new tools and methods based on new situations and technology.
Skills; Basic skills like drawing, CAD, worskop etc are honed during the whole semester.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Aesthetics; Through exercises, discussions and product development.
Designerly approach; Through lectures and peer reviews.
Sustainability; Guest lectures and discussions
Ethics; Guest lectures and discussions
Tools and methods; Through individual work and workshops
Material and technology; Lectures, peer review, individual work
Skills; Individual work

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt-Bestått / ikke beståttSee Working and learning activities
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:See Working and learning activities

GK1 Grunnkurs Design - Del 1

Studiepoeng: 
20
Full course name in English: 
Design Basics
Emnekode: 
70 110
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Grunnkurs design - del 1, Design basics er første del av grunnkurset i design. Dette er et øvings- og praksisbasert grunnkurs som gir en generell introduksjon til designfaget. Kurset innholder bl.a. en introduksjon om profesjonsorientering, videre beskriver kurset ulike verktøy og metoder som anvendes i faget. I tillegg vil grunnkurset inneholde et integrert tegnekurs som øver metodisk og analytisk frihåndstegning. Grunnkurset fokuserer primært på de formgivningsmessige sidene av industridesignfaget, gjennom individuell formgivning og en estetisk utforsking i to- og tredimensjonale uttrykk, inkludert bruk av farge. Gjennom en serie øvingsoppgaver ordnet etter ulike formgivningsprosesser, skal studenten utforske ulike gitte problemstillinger gjennom individuelt arbeid med tegning og verkstedbasert modellbygging basert på ulike temaer og materialer, samt øve visuell formidlingevne i presentasjoner.

Læringsutbytte

Estetikk; Utvikle studentens estetiske bevissthet og formale sensitivitet, samt gi studenten erfaring fra kunnskap om og anvendelse av ulike estetiske virkemidler i todimensjonale og tredimensjonale uttrykk.
Designmessig tilnærming; Gi studenten kunnskap om ulike designmessige arbeidsformer og metoder innen industridesign.
Verktøy og metoder; Utvikle studentens ferdigheter innen designprosesser, tegning, ergonomi, modellbygging og CAD.
Kommunikasjon; Gi studenten ferdigheter innen visuell kommunikasjon og presentasjonsteknikk.
Materialforståelse; Gi studenten erfaring med bruk av ulike materialer gjennom utforskning av ulike materialers iboende kvaliteter.
Ferdigheter; Gi studenten mulighet til å øve sentrale ferdigheter som tegning, modellbygging, CAD, visuell kommunikasjon samt muntlig presentasjonsevne.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Estetikk; Gjennom øvelser og diskusjon
Designmessig tilnærming; Gjennom forelesninger, diskusjon og gjennomganger
Verktøy og metoder; Gjennom introduksjonsforelesninger og øvinger
Kommunikasjon; Forelesninger, øvinger og gjennomganger
Materialforståelse; Gjennom utforsking og eksperimentering
Ferdigheter; Selvstendig arbeid

Pensum

Obligatorisk litteratur

Akner-Koler, C. (1994). Three-dimensional visual analysis. Stockholm, Department of Industrial Design, University College of Arts, Crafts and Design.  

Farstad, P. (2008). Industridesign. Oslo, Universitetsforlaget.

Tjalve, E. (2003). Systematic design of industrial products. Lyngby, Institute for product development

 

Støttelitteratur

Baxter, M. (1995). Product design: a practical guide to systematic methods of new product development. London, Chapman & Hall.

Carl liu design book (1991), China Youth Publishing House.

Eissen, K. (2007). Sketching: drawing techniques for product designers. Amsterdam, BIS Publishers.

GRIP økodesign: en veileder i miljøeffektiv produktutvikling : for industridesignere og andre produktutviklere (2003) . Oslo, GRIP

Lerdahl, E. (2007). Slagkraft: håndbok i idéutvikling. Oslo, Gyldendal akademisk.

Monö, R. (1997). Design for product understanding: the aesthetics of design from a semiotic approach. Stockholm, Liber.

Olofsson, E. (2005). Design sketching. Umeå, KEEOS

Powell, D. (1994). Presentation techniques: a guide to drawing and presenting design ideas. Boston, Little, Brown and Co.

Shimizu, Y. (1990). Creative marker techniques: in combination with mixed media. Tokyo, Graphic-Sha

 

 

 

               

 

 

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt-Bestått / ikke beståttForberedelseskurs til verkstedkurs samt verkstedkurs inkl. leveranse vurderes separat og skal være bestått. Inngår i samlet semesterevaluering.
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt-Bestått / ikke beståttØvingsoppgave 2D flatekomposisjon inkl. leveranse vurderes separat og skal være bestått. Inngår i samlet semesterevaluering.
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt-Bestått / ikke beståttDesignoppgave Form og uttrykk inkl. leveranse vurderes separat og skal være bestått. Inngår i samlet semesterevaluering.
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Forberedelseskurs til verkstedkurs samt verkstedkurs inkl. leveranse vurderes separat og skal være bestått. Inngår i samlet semesterevaluering.
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Øvingsoppgave 2D flatekomposisjon inkl. leveranse vurderes separat og skal være bestått. Inngår i samlet semesterevaluering.
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Designoppgave Form og uttrykk inkl. leveranse vurderes separat og skal være bestått. Inngår i samlet semesterevaluering.

Start semester

Urban design - Arktisk urbanisme

Full course name in English: 
Urban design - Arktisk urbanisme
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
60 502
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Åpent for studenter innen Arkitektur og Landskapsarkitektur

Om emnet

De arktiske områdene er i rask utvikling, ingen steder er dette tydeligere enn i Grønland, som gjennomgår store politiske, sosiale, økonomiske og demografiske endringer.
Urbaniseringen tydelig i Grønlands hovedstad Nuuk, men også mindre, sekundære byer som Tasiilaq opplever byvekst. Tasiilaq ligger på Grønlands østkyst og er et sted med ca. 2000 innbyggere og en spektakulær natur.
I arbeidet med Tasiilaq vil studioet vektlegge det faktum at endringer i arktiske byer ikke nødvendigvis skyldes nyere ressursutnyttelse, men like gjerne generelle endringer i samfunnsutviklingen. Studioet vil utfordre oppfatningen av at arktiske småsamfunn (byer og bygder) ikke er urbane, men også forestillingen om urbanitet i arktiske områder er noe som importeres fra sørlige regioner. Mange nutidige ideer om arktisk urbanisme ser landskap og klima som altdominerende, og reduserer urbanisme til teknisk performans.
I dette studioet skal vi utvikle sterke, komplementære urban design-logikker som fokuserer på et vidt register av tematikker: sosiale, kulturelle, infrastrukturelle, økologiske, osv.
Det er nettopp det komplementære i disse tilnærmingene som kan bidra til en bærekraftig framtid for byene i Arktis.
En kartlegging av Tasiilaqs særlige potensial og ressurser, utfordringer og behov, inkludert beboeres tiltak og ønsker, danner grunnlaget for utviklingen av oppgaver og problemstillinger. Noen spesifikke temaer avtegner seg allerede og involverer: en ny flyplass som del av byen, nye boligområder, strategier for en bærekraftig byutvikling med fokus på universell utforming, infrastruktur for turisme, nye sosiale og kommersielle fasiliteter i byen

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten kjennskap til teorier og aktuell kunnskap om by- og landskapsutforming i arktiske strøk.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten ha erfaring med - og ferdigheter innen - feltarbeid samt beherske etablerte og eksperimentelle metoder for urban kartlegging.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten være i stand til å utvikle en kritisk teoretisk posisjon i forhold til arkisk urbanisme, og utvikle denne ved innsamlingen av relevant informasjon. På basis av dette skal studenten være i stand til selvstendig å utvikle strategisk design i nordlige, urbane landskap og byer.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Studio innledes med et arbeidskrevende teoretisk seminar med obligatorisk pensum om arkisk urbanisme og grønlandsk samfunnsutvikling. Studentene presenterer utvalgte tekster i plenum. Heretter følger en ukes feltarbeid i Tasiilaq (Grønland) - i siste uke av august. Studentene skal her gruppevis foreta kartlegginger og etablere en felles kunnskapsbase. Deretter skal studentene udarbeide program og designprosjekt - enten alene eller i team á to. Kurset omfatter også en obligatorisk designworkshop knyttet til studentenes prosjekter. Alle studentene bidrar til en avsluttende bok som dokumenterer sentrale teoretiske perspektiver, kunnskabsbasen og designforslagene. Kurset avsluttes med en presentasjon med ekstern sensor.
Ved påmelding til kurset forplikter studentene seg til en ukes feltarbeid i fantastiske Tasiilaq og må dekke utgiftene til reise og opphold der (reise må bestilles tidlig).

Pensum

 

High places: cultural geographies of mountains, ice and science. (2009). London: I.B. Tauris & Co.

Architecture: a project of the Arctic Perspective Initiative. (2010). Ostfildern: Hatje Cantz.

New towns for the 21st century: the planned vs. the unplanned city. (2010). Amsterdam: SUN.

Midt i verden: midt i Nuuk. (2011).  (Dansk udg. ed.). Nuuk: Kommuneqarfik Sermersooq.

Possible Greenland. (2012). Conditions(11-12). (Hele heftet)

Fernández Per, A. (2013). 10 stories of collective housing: graphical analysis of inspiring masterpieces. Vitoria-Gasteiz: a+t architecture publ.

Hardenberg, J. E. (2005). Den stille mangfoldighed. Nuussuaq: Milik Publ.

Henriksen, N. (2008). Geological history of Greenland: four billion years of earth evolution. København: Geological Survey of Denmark and Greenland GEUS.

Jensen, O. G. (2009). 3913 Tasiilaq. S.l.: Inua.

Kleinschmidt, G. (2012). Kalaallisuuliorneq: arnanut kalaallisuuliornermik ilitsersuut = Nationaldragten : vejledning i fremstilling af kvindens nationaldragt (2. utg. ed.). Nuuk: Atuagkat.

Larsen, F. (2006). Tamaviaartumik. Malmø: F. Larsen.

Madsen, J. C. (2000). Grønlandske boliger: selvbyggeri og typehuse. Nuuk: Atuagkat.

Madsen, J. C. (2007). Offentligt byggeri i Grønland 1900-1946. S.l.: Atuagkat.

Mondrup, I. (2014). Isit takunnittut: Øjnene der ser. Nuuk: Dacapo Publishing.

Neergaard, H. B. d. Avittat: Grønlandske skindmønstre. De Grønlandske Kvinders Sammenslutning.

Pressman, N. (2004). Shaping cities for winter: climatic comfort and sustainable design. Pirice George: Winter Cities Assosiation.

Rosing Olsen, T. (2005). I skyggen af kajakkerne: Grønlands politiske historie 1939-79. S.l.: Atuagkat.

Strub, H. (1996). Bare poles: building design for high latitudes. Ottawa: Carleton University Press.

Van Deurs, L. (2011). Vi går gerne langt for vore døde: kirkegårde og landskaber i Grønland. København: Vandkunsten.

Vindum, K. (2012). Greenland revisided. Arkitektur DK, 56(4), 48-51.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Veiledningssamtaler1Ikke påkrevdprosjekteringsoppgave - individuellt eller i team á 2
Ekskursjoner10individuelle projektveiledninger
6Presentasjoner i plenum - inklusive slutgjennomgang
1Feltarbeid i Tasiilaq, Grønland
2To designworkshops i kursforløpet - knyttet til prosjekteringsprosjekt
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Veiledningssamtaler
Påkrevde arbeidskrav:1
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:prosjekteringsoppgave - individuellt eller i team á 2
Obligatorisk arbeidskrav:Ekskursjoner
Påkrevde arbeidskrav:10
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:individuelle projektveiledninger
Obligatorisk arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:6
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:Presentasjoner i plenum - inklusive slutgjennomgang
Obligatorisk arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:1
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:Feltarbeid i Tasiilaq, Grønland
Obligatorisk arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:2
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:To designworkshops i kursforløpet - knyttet til prosjekteringsprosjekt
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttProsjektpresentatjon med ekstern sensor. Foregår enten individuellt eller i team á to.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Prosjektpresentatjon med ekstern sensor. Foregår enten individuellt eller i team á to.
AktivitetKommentar
Pensumteoretisk seminar med obligatorisk lesing og plenumpresentasjon
GruppearbeidKartlegging, referensestudier og hurtigoppgave hvorav en uke i Tasiilaq, Grønland
ProsjekteringsoppgaveIndividuell programmering og prosjektering (evt i team á to)
Gruppearbeiddesignworkshop - knyttet til prosjekteringsoppgaven
Felles produksjon af kursbok
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Pensum
Kommentar:teoretisk seminar med obligatorisk lesing og plenumpresentasjon
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:Kartlegging, referensestudier og hurtigoppgave hvorav en uke i Tasiilaq, Grønland
Aktivitet:Prosjekteringsoppgave
Kommentar:Individuell programmering og prosjektering (evt i team á to)
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:designworkshop - knyttet til prosjekteringsoppgaven
Aktivitet:
Kommentar:Felles produksjon af kursbok

Start semester

Konsepter for subarktisk by

Studiepoeng: 
20
Full course name in English: 
Concepts for the Subarctic City Snowhow in a Cold Climate
Emnekode: 
60 505
Studienivå: 
Syklus 3
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Emneansvarlig
Anita Veiseth
Forkunnskapskrav

Kurset er åpent for studenter innen Arkitektur og Landskapsarkitektur

Om emnet

I vinterhalvåret mottar Tromsø ekstreme mengder snø , og byen opplever årlige og tilbakevendende problemer med hvordan de skal håndtere de store snømengdene. Veldig ofte ender det med tilfeldig deponering. De tilfeldige områdene er gjerne parker og lekeområder; områder det er viktig å kunne ta i bruk tidlig om våren. Den tilfeldige deponeringen medfører ofte uheldige blokkeringer av naturlige vannveier, som igjen fører til sammenbrudd i den planlagte vannhåndteringen. Resultatet er oversvømmelser som også fryser og fører til redusert tilgjengelighet spesielt for fotgjengere og syklister. De deponerte snømengdene representerer en økologisk trussel ettersom snøen inneholder miljøgifter fra motoriserte kjøretøy. Den smeltende snøen følger infrastrukturen over eller under bakken, og møter sjøen ufiltrert og forurenset.

Hvordan kan vi utforme sikre snødeponier som ikke reduserer tilgjengeligheten til våre grønne strukturer og gangveger ? Hvordan forbedre vintermobiliteten for gående, syklende, skiløpere og mennesker med fysiske funksjonshemninger ? Hva er de nødvendige krav til gangvegers spesifikasjoner; klima, overflater, konstruksjoner og dimensjonering – for å kunne møte utfordringene fra et klima i endring ? Hvordan kan is, snø og smeltevann representere kvaliteter i en vinterby, i stedet for å være et problem ? Hvordan utvikle strategier slik at de resultater vi kommer fram til for gjennomslag og blir overført til praktisk politikk ?

Studiokurset høsten 2014 er et forsøksbasert pilotprosjekt som vil utforske, kartlegge, analysere, drøfte og presentere konseptuelle designløsninger på disse spørsmålene. Pilotprosjektet vil bli organisert med Tromsø kommune som en sentral samarbeidspartner, og resultatene vil bli implementert i de pågående arbeidet med å utvikle strategier for å forbedre mobiliteten for utsatte og sårbare trafikanter.

Læringsutbytte

Kunnskap om særlige utfordringer knyttet til de subarktiske områder; politiske, økonomiske, sosiale, klimatiske og geografiske.

Kunnskap om kartlegging og analyse av naturbaserte og menneskeskapte systemer og infrastruktur.

Evnen til å kritisk drøfte og utvikle operative landskap basert på konsepter som er definert på et strategisk og formgivende nivå, og med et bevisst forhold til metode og formidlingsform. Studentene skal kunne drøfte sine prosjekter i relasjon til framtidig byutvikling.

Evne til å forstå den dynamiske utviklingen av landskap og byer, samt kreftene som styrer denne utviklingen (politiske, økonomiske, sosiale og naturbaserte)

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Studiokurset fungerer som en felles plattform for forelesninger, teoristudier, diskusjoner og praktiske øvinger.

Studiokurset vil innlede med en studietur til Finnmark for å gjøre seg kjent med landskap og byer i regionen. Studentene vil få forelesninger underveis av spesialister innen ulike fagfelt, og de vil delta i ett 3-dagers internasjonalt verksted sammen med studenter fra Finland og Sverige, hvor fortolkninger av by og landskap vil være tema. Det vil påløpe kostnader i forbindelse med studioturen, ca. 3000-5000 NOK.

Tromsø kommune arrangerer et seminar hvor ressurspersoner vil presentere prosjektene som dette studiokurset vil samarbeide med; Hvor går Tromsø ?, Sykkelbyen Tromsø og Transportnett Tromsø. Ressurspersonene vil være tilgjengelige gjennom hele prosjektperioden, og de vil også delta på kritikker.

Det vil arrangeres seminar/workshop med fordypning innen utvalgte tema, hvor også eksterne ressurser vil bidra med sin kompetanse. Temaene vil være kartlegging (videointervjuer, analyser, kartografi), snø (vitenskapelig, opplevelseskvaliteter), klimaanalyser (vind- og snødriftsanalyser, komfortsoner), modellarbeid (formstudier, skala) og kommunikasjon (digitale plattformer, sosiale media, presentasjon).

Studentene vil få individuell veiledning underveis, og det vil være regelmessige kritikker med inviterte gjester hvor prosjektene presenteres og drøftes.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke beståttEvaluering av prosjektarbeidet som er utarbeidet gjennom studiekurset, og presentert i en
avsluttende gjennomgang ved slutten av semesteret. Endelig vurdering av ekstern sensor. Studiokurset vurderes som bestått/ikke bestått i samsvar med gjeldende regler for masterutdanningen ved AHO § 6-14.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Evaluering av prosjektarbeidet som er utarbeidet gjennom studiekurset, og presentert i en
avsluttende gjennomgang ved slutten av semesteret. Endelig vurdering av ekstern sensor. Studiokurset vurderes som bestått/ikke bestått i samsvar med gjeldende regler for masterutdanningen ved AHO § 6-14.
AktivitetKommentar
GruppearbeidReferansestudier, kartlegging og kortoppgave
PensumTre workshoper a 2 dager; analyseteknikk, modellarbeid, klima
ProsjekteringsoppgaveTeoriseminarer med forelesninger, diskusjoner og obligatorisk selvstudium
GruppearbeidIndividuell programmering og prosjektering (evt. i grupper på 2)
Felles produksjon av kursbok, blogg og utstilling
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:Referansestudier, kartlegging og kortoppgave
Aktivitet:Pensum
Kommentar:Tre workshoper a 2 dager; analyseteknikk, modellarbeid, klima
Aktivitet:Prosjekteringsoppgave
Kommentar:Teoriseminarer med forelesninger, diskusjoner og obligatorisk selvstudium
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:Individuell programmering og prosjektering (evt. i grupper på 2)
Aktivitet:
Kommentar:Felles produksjon av kursbok, blogg og utstilling

GK5 By og arkitektur

Studiepoeng: 
20
Full course name in English: 
GK5 By og arkitektur
Emnekode: 
60 150
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

GK5UL1 har Osloregionen som studieobjekt. Kurset består av fire hoveddeler:
1 Introduksjon urbanisme : By og arkitektur
2 Prosjekteringsoppgave: Bytransformasjon.
3 Studiereise
4 Atlas Oslo: Analyse, opptegning og diskusjon av utvalgte byområder og byprosjekter i Osloområdet.

1. INTRODUKSJON URBANISME
Kurset introduserer studentene til byen som tema og urbanisme som fagområde i arkitekturen gjennom en rekke kortere oppgaver, forelesninger og diskusjoner.

2. OPPGAVE: BYTRANSFORMASJON
Oppgaven er et større transformasjonsprosjektet i et gitt byområde.
I valg av område søkes etter urbane problemstillinger som er aktuelle i dagens byutviking. Oppgaven delas up i flere tematiske arbeidsmoment som speiler arbeidsprosessen og avsluttes med en sluttgjennomgang. Forstudiene skal hjelpe gruppene å danne seg et bilde av hvilke strukturelle og arkitektoniske potensialer som kan utvikles, og hvilket konseptuelt rammeverk man baserer prosjektet på. Ideen er å skape en “operativ holdning” hos studentene som utgangspunkt for å artikulere et planprosjekt.

3. STUDIEREISE
Målet med reisen er å gi studentene konkret erfaring med by og byutviklingsprosjekt av høy kvalitet. Erfaringene skal gi grunnlag for løpende diskusjon og refleksjon om aktuelle og relevante problemstillinger i urbanisme og planlegging.

4. ATLAS OSLO:
Utvalgte, realiserte arkitekturprosjekter analyseres, dissekeres og drøftes strukturelt, programmatisk og ideologisk: Hva har styrt volumoppbygging, skala, programinnhold og arkitektonisk formgivning? Hva gir de til byen og hva tar de fra byen? Hvem er de bygget for, og på bekostning av hva? Det empiriske materialet tar utgangspunkt i byarkitektur oppført gjennom de siste 30 årene. Fellesnevneren er prosjektenes kompleksitet og særegenhet som arkitektonisk form innenfor en bykontekst. Studiene vil kunne peke på forutsetninger og formål for ulik byarkitektur, og illustrere både hvordan arkitekturen formes av byen og hvordan byen formes av arkitektur.
Prosjektet avsluttes med en utstilling hvor prosjektene presenteres og diskuteres i dialog med involverte aktører.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;
GK5UL skal samlet gi basisopplæring i historie, teori, metode og praksis innenfor urbanisme. Studentene skal i studiokurset (GK5UL1) ha vært med på å utvikle og presentere et komplekst byplanprosjekt med reelle rammer og forankring i et aktuelt byplantema. Hovedfasene vil inneholde byanalyse, plan/prosjektutvikling samt presentasjon.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;
Studentene skal i studiokurset oppøve evne til å arbeide overlappende i ulike skalaer og å etablere en grunnleggende forståelse av sammenhengen mellom arkitektur, landskap og samfunn.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger fra lærerteam og inviterte gjester med veiledninger, workshops og gjennomganger gjennom hele semesteret. Oppgavene løses individuelt og i gruppe.
For hver av kursets deler vil det være egne underdelinger. Detaljert opplegg utformes og legges ut på Moodle ved hver deloppgavestart.
Kurset avsluttes med en felles utstilling som del av AHO-works.
Eksamen og vurderingsformer
Kurset har delinnleveringer som alle bidrar til å sette den endelige karakteren. Innlevering, oppmøte og presentasjon er obligatorisk for alle gjennomganger. Gjennomføring av utstillingen vil også være en del av grunnlaget for den endelige karaktersettingen.

Kurset bedømmes etter karakterskala A - F, der E er laveste ståkarakter, jfr Forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14

Pensum

Opprettes senere

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt-A-FSe arbeidsformer og læringsaktiviteter
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:-
Karakterskala:A-F
Kommentar:Se arbeidsformer og læringsaktiviteter

Start semester

En tilpasningsdyktig urban trebygning

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
En tilpasningsdyktig urban trebygning
Emnekode: 
40 506
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Fullført grunnundervisning /opptatt til masternivå

Om emnet

Ny treteknologi og nye branntekniske løsninger åpner for økt bruk av tre i byer. Fokus på bygningsmaterialenes miljøegenskaper og evne til å lagre karbon gjør tre mer interessant. Bærekraftige bygg må utformes for lang levetid. De må ha høy og varig arkitektonisk og teknisk kvalitet og de må kunne tilpasses ulik bruk over tid. De må kombinere generalitet i romformer med muligheter for fleksibel oppdeling og innredning. Det krever et gjennomtenkt samvirke mellom konstruksjoner, klimaskall og systemene for vann, avløp, varme og ventilasjon.

Kursets hovedmål er å utvikle arkitektoniske strategier for tilpasningsdyktige urbane trebygninger. Prosjekteringsoppgaven er et mellomstort næringsbygg som i utgangspunktet skal romme kontorer, møterom, utstillng/informasjonsarealer, serveringssted og personalrom/garderober. Egnethet for alternative, fremtidige arbeidsformer, brukergrupper eller funksjoner skal dokumenteres.
Trematerialenes formbarhet skal utnyttes i studier av hvordan ulike geometrier kan sammenstilles innenfor en arkitektonisk helhet. Løsningene skal utvikles fram til et høyt detaljeringsnivå. Tomt vil fastsettes av lærerteamet før kursstart.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kjennskap til utbyggingsmønstre og bygningstypologier som er aktuelle i urbane vekstområder. Oversikt over klimaforhold som påvirker situasjonsplan og bygningsutforming. Oppdatert kunnskap om trematerialer, konstruksjonsprinsipper og produksjonsprosesser som egner seg i urban bebyggelse. Kjennskap til muligheter og utfordringer ved bruk av tre i klimaskallet i større bygg. Kjennskap til relevante systemer for naturlig og mekanisk ventilasjon, utnyttelse av solenergi og håndtering av vann og avløp.

Ferdigheter:
Evne til å utvikle arkitektoniske strategier i samspill med program, situasjon og teknologi. Å kunne gjennomføre designutvikling rettet mot rasjonell produksjon, klimatilpasning, energieffektivitet og holdbarhet. Evne til dokumentasjon av arkitektonisk strategi, systemløsninger og byggutforming gjennom tegninger og tekst

Generell kompetanse:
Evne til selvstendig utvikling av detaljert arkitektonisk løsning for mellomstort byggprosjekt.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Moodle vil bli benyttet av kurslærerne og studentene. Det forutsettes at studentene har tilgang til dataverktøy egnet for fremstilling av arbeidstegninger.
Kurset er knyttet til forskningsprosjektet “Increased use of wood in urban areas - WOOD/BE/BETTER". Et tverrfaglig team av arkitekter, ingeniører og treteknologer vil delta med forelesninger og veiledning.
Kurset gjennomføres som ordinært studiokurs med hovedvekt på arkitekturprosjekter som skal utarbeides individuelt eller i grupper.
Innledende forelesninger vil dreie seg om byutvikling, bygningstypologier og oppgavenes detaljerte program. En egen forelesningsrekke vil ta for seg trematerialer og treteknologi. Lærerteamet vil også holde forelesninger om energi og miljøtemaer knyttet til urban bebyggelse .
Miniseminarer om utvalgte temaer vil bli arrangert etter behov.
Det skal foretas tre delinnleveringer med felles gjennomganger. De leder opp til avsluttende presentasjon med kommentarer fra lærerteam og ekstern sensor.
Det vil bli gitt klare retningslinjer for omfang av innleveringene med sikte på publikasjon som del av forksningsprosjektet. Kurset skal lage felles utstilling av prosjektene.
Kurset bedømmes til Bestått / Ikke bestått, jf. Forskrift for masterstudier ved AHO § 6-14.

Forelesninger og studentoppgaver fra relevante tidligere studiokurs og fordypningskurs vil bli gjort tilgjengelig.
Mer detaljert litteraturliste er under utarbeiding.

Påkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
1Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:1
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
AktivitetKommentar
ForelesningerDeltakelse på forelesningene forutsettes.
Individuell veiledningDeltakelse i individuell veiledning forutsettes. Omfang og karakter kan tilpasses studentenens behov
ProsjekteringsoppgaveDeltakelse i workshops og prosjektgjennomganger er en forutsetning for bestått kurs
Utarbeiding, presentasjon og gjennomgang av prosjekteringsoppgave er en forutsetning for bestått kurs
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Deltakelse på forelesningene forutsettes.
Aktivitet:Individuell veiledning
Kommentar:Deltakelse i individuell veiledning forutsettes. Omfang og karakter kan tilpasses studentenens behov
Aktivitet:Prosjekteringsoppgave
Kommentar:Deltakelse i workshops og prosjektgjennomganger er en forutsetning for bestått kurs
Aktivitet:
Kommentar:Utarbeiding, presentasjon og gjennomgang av prosjekteringsoppgave er en forutsetning for bestått kurs

Sider